หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 40 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   10 ก.ย. 2556   11 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 514 10 ก.ย. 2556 09.00
2 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 515 10 ก.ย. 2556 09.00
3 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง แข่งห้อง 511 เก็บตัวห้อง 518 10 ก.ย. 2556 09.00
4 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง แข่งห้อง 513 เก็บตัวห้อง 526 10 ก.ย. 2556 09.00
5 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 516 10 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 336 10 ก.ย. 2556 09.00
2 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์หน้า อาคาร 3 10 ก.ย. 2556 09.00
3 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์หน้า อาคาร 3 10 ก.ย. 2556 09.00
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง e-learning 10 ก.ย. 2556 09.00
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 335 10 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ห้อง ห้องโสตพระรณกิจปรีชา 10 ก.ย. 2556 09.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง Lap ชีวะ เคมี 10 ก.ย. 2556 09.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง Lap ฟิสิก วิทย์กายภาพ 10 ก.ย. 2556 09.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ลานกีฬาเอนกประสงค์ 10 ก.ย. 2556 09.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคารปฏิบัติการวิทย์ ม.3 10 ก.ย. 2556 09.00
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โรงยิมพลศึกษา 10 ก.ย. 2556 09.00
7 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โรงยิมพลศึกษา 10 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 526 10 ก.ย. 2556 09.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 522 10 ก.ย. 2556 09.00
3 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 524 10 ก.ย. 2556 09.00
4 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 523 10 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ม.2/4 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ม.2/5 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ม.2/2 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ม.2/3 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 10 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 10 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 10 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 10 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 10 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ห้องเรียนดนตรีไทยข้างโรงอาหาร 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ห้องเรียนดนตรีไทยข้างโรงอาหาร 10 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
14 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ศิลปะ 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
15 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ศิลปะ 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
16 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ศิลปะ 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
17 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ศิลปะ 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
18 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ศิลปะ 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
19 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ศิลปะ 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
20 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ศิลปะ 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
21 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ศิลปะ 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ศิลปะ 10 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ศิลปะ 10 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
24 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม หอประชุม 10 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
25 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ดนตรีสากล 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
26 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ดนตรีสากล 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
27 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง นาฎศิลป์ 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
28 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง นาฎศิลป์ 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
29 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ดนตรีสากล 10 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
30 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ดนตรีสากล 10 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
31 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง นาฎศิลป์ 10 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
32 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง นาฎศิลป์ 10 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
33 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม หอประชุม 10 ก.ย. 2556 10.00 - 12.00
34 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม หอประชุม 10 ก.ย. 2556 10.00 - 12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต้นที่ 1,2 หน้าอาคารคหกรรม 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 1 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 1 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์ที่ 4,5 หน้าอาคาร 2 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์ที่ 5,6 หน้าอาคาร 2 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์ที่ 4 หน้าอาคาร 2 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์ที่ 2 หน้าอาคารคหกรรม 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์ที่ 3 หน้าอาคารคหกรรม 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 2 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
10 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 10 ก.ย. 2556 09.00 - 14.00
11 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
12 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 10 ก.ย. 2556 09.00 - 14.00
13 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
14 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
15 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
16 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
17 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง Resource center 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
18 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 2 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 533,534 10 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 535 10 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
3 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 536,537 10 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
4 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 517,518 10 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
5 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง ประชุมอาคาร 100 ปี 10 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
6 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 531,532 10 ก.ย. 2556 09.00 16.00
7 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 531,532 10 ก.ย. 2556 08.30 -08.45
8 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ห้อง World Class ห้อง ASEAN 10 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สนามฟุตบอล 10 ก.ย. 2556 09.00
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ห้องแนะแนว 10 ก.ย. 2556 09.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ห้องสมุด 10 ก.ย. 2556 09.00
4 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ห้องสมุด 10 ก.ย. 2556 09.00
5 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 422-423 10 ก.ย. 2556 09.00
6 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 332-333 10 ก.ย. 2556 09.00
7 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 432-433 10 ก.ย. 2556 09.00
8 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 334 10 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 517 10 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์ที่ 4 หน้าอาคาร 2 10 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย โทร 0869335314 และนางสาวทัดดาว ศิริวงค์
โทร 0800266614
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]