หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 40 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   10 ก.ย. 2556   11 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 514 11 ก.ย. 2556 09.00
2 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 515 11 ก.ย. 2556 09.00
3 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง แข่งห้อง 511 เก็บตัวห้อง 518 11 ก.ย. 2556 09.00
4 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง แข่งห้อง 513 เก็บตัวห้อง 526 11 ก.ย. 2556 09.00
5 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 516 11 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 336 11 ก.ย. 2556 09.00
2 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์หน้า อาคาร 3 11 ก.ย. 2556 09.00
3 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์หน้า อาคาร 3 11 ก.ย. 2556 09.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง e-learning 11 ก.ย. 2556 09.00
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 335 11 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ห้อง ห้องโสตพระรณกิจปรีชา 11 ก.ย. 2556 09.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง Lap ชีวะ เคมี 11 ก.ย. 2556 09.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง Lap ฟิสิก วิทย์กายภาพ 11 ก.ย. 2556 09.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ลานกีฬาเอนกประสงค์ 11 ก.ย. 2556 09.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคารปฏิบัติการวิทย์ ม.3 11 ก.ย. 2556 09.00
6 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สนามฟุตบอล 11 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 526 11 ก.ย. 2556 09.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 522 11 ก.ย. 2556 09.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 521 11 ก.ย. 2556 09.00
4 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โรงยิมพลศึกษา 11 ก.ย. 2556 13.00
5 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โรงยิมพลศึกษา 11 ก.ย. 2556 14.00
6 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 524 11 ก.ย. 2556 09.00
7 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 523 11 ก.ย. 2556 09.00
8 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ห้องพระพุทธศาสนา 11 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โรงยิมส์ 11 ก.ย. 2556 10.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ดนตรีสากล 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ดนตรีสากล 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง นาฎศิลป์ 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง นาฎศิลป์ 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ดนตรีสากล 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
6 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ดนตรีสากล 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
7 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง นาฎศิลป์ 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
8 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 6 ห้อง นาฎศิลป์ 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
9 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม หอประชุม 11 ก.ย. 2556 9.00 - 16.00
10 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม หอประชุม 11 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
11 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม หอประชุม 11 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
12 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม หอประชุม 11 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
13 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม หอประชุม 11 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
14 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม หอประชุม 11 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
15 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม หอประชุม 11 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
16 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม หอประชุม 11 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
17 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม หอประชุม 11 ก.ย. 2556 9.00 - 16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต้นที่ 1,2 หน้าอาคารคหกรรม 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 1 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 1 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์ที่ 4,5 หน้าอาคาร 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์ที่ 6 หน้าอาคาร 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์ที่ 4 หน้าอาคาร 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์ที่ 2 หน้าอาคารคหกรรม 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม เต๊นท์ที่ 3 หน้าอาคารคหกรรม 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
10 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
11 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 11 ก.ย. 2556 09.00 - 14.00
12 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
13 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
14 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
15 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
16 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ก.ย. 2556 09.00 - 14.00
17 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง Resource center 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
18 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
19 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 533,534 11 ก.ย. 2556 08.30-16.00
2 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 535 11 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
3 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 536,537 11 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 517,518 11 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
5 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง ประชุมอาคาร 100 ปี 11 ก.ย. 2556 08.30-16.00
6 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 531,532 11 ก.ย. 2556 09.00 16.00
7 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง 531,532 11 ก.ย. 2556 08.45 - 09.00
8 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ห้อง World Class ห้อง ASEAN 11 ก.ย. 2556 08.30-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 435 11 ก.ย. 2556 09.00
2 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ห้อนแนะแนว 11 ก.ย. 2556 09.00
3 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ห้องสมุด 11 ก.ย. 2556 09.00
4 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ห้องสมุด 11 ก.ย. 2556 09.00
5 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 422-423 11 ก.ย. 2556 09.00
6 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 332-333 11 ก.ย. 2556 09.00
7 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 432-433 11 ก.ย. 2556 09.00
8 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 334 11 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย โทร 0869335314 และนางสาวทัดดาว ศิริวงค์
โทร 0800266614
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]