หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pbn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอัญพัชญ์ วัฒนศัพท์วรเดชาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ด้วงธรรมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวรรณา ปลาคำโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธงฉาน สุสัณฐิตพงษ์โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางศรธิกานต์ เทพคำดีโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางพิมพา เปรมโยธินโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอำนวยพร มณฑาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางกมลวรรณ หงษ์แก้วโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายสำเนา ภู่สงค์โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ กรรมการ
5. นางธนัชพร อินต๊ะโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางประจบศรี อินทรักษาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรติพร สีสายคำโรงเรียนกาญจนภิเษก วิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย มูลจันทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศนา พันธุ์หงษ์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร กุคำโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวเครือวัลย์ ทองมากโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ แก้วดอกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางภัทราพร พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสงวน สารีคำโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุจีลักษณ์ จิระเดชประไพโรงเรียนกาญจนภิเษก วิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเสาวภาคย์ เวียงวิเศษโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา คำกุ้งโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางจันทวี ชัยพิลาโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นางพรรณวดี เพ็งสายโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิภาวดี กันทะกะโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางปราณี วงษาวดีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธงฉาน สุสัณฐิตพงษ์โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางประพิณ อินไขโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมนึก พรรณขามโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นางบุศรา ศิลาโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางศรีนวล ศิริขันธ์โรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ หนูแย้มโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ จูด้วงโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางมะลิวรรณ อินทรสโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นางสุกัญญา วงค์อินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุ่นเรือน มาลีศรีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ปานแสงโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายทองเปลี่ยน บางทับโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ พลกลางโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นางสุกัญญา เรือนจันทร์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางพนารัตน์ พลกลางโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพินิตนาฏ ฝั้นสุขโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางดาวลอย สอนหลวยโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายสรวิชญ์ โคตาโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
5. นางสาวอินทุอร อุตสมโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายธิติสรณ์ ศรีธาดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางบุษบา ชัยสาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางวนิดา โนนคำโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายวัฒนา มงคลวัจน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางคำเพียร จันทร์แสนโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระ โภชน์มากโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ จันศรีโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวัชรกร หล้าน้ำโรงเรียนศรีไพรวิทยากรรมการ
4. นายอานนท์ สายจันทร์ยูรโรงเรียนแก้วนิมิตรกรรมการ
5. นางวิชชุลดา เทียมเพ็งโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
6. นางปิยนาฎ ชาอุ่นโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชูเกียรติ จงจิตตานนท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ คำมาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันนิสา คำอ้ายโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเจด ทานะมัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชัย วิเศษน้อยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายปิยะชัย อาสาสอนโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ สารัดโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประภัสสร เบ้าชารีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา น้อยนันท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางวรรณภา ปัญญาศักดิ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ มีศิริโรจน์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาราศรี มีโชคโรงเรียนกาญจนภิเษก วิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางวันดี สันติชาติโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นางเจียมใจ จันทร์ศรีโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววรรณา สร้อยพลอยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายปิยะชัย อาสาสอนโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ สารัดโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประภัสสร เบ้าชารีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา น้อยนันท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางวรรณภา ปัญญาศักดิ์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ มีศิริโรจน์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาราศรี มีโชคโรงเรียนกาญจนภิเษก วิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางวันดี สันติชาติโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นางเจียมใจ จันทร์ศรีโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววรรณา สร้อยพลอยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ พิมพาแต่งโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมันทนา ปานนิลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางธนภรณ์ นุชเนื่องโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายวิเชียร กีรติศักดิ์กุลโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุทธิวรรณ อินน้อยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ พิมพาแต่งโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมัณฑนา ปานนิลโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิเชียร กีรติศักดิ์กุลโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นางธนภรณ์ นุชเนื่องโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุทธิวรรณ อินน้อยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเดชา ชัยสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุไร ธรรมศุภโกศลโรงเรียนกาญจนภิเษก วิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางแสงเดือน เศรษฐสุภัคโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญกอง พัฒนคีรีกุลโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายประกาย แก้วคงโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
6. นายมนตรี พลทาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
7. นายอุดม คำมั่นโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสงัด เตโชชลาลัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร นักหล่อโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนวพรรณ ไฝ่จันทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสุภาพร ปัทมาวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นางชุลีพร ผมงามโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
6. นายคิดทนก อินทกนกโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
7. นางพรพรหม โสภาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางระมัด บุญยิ่งโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ ตันติรัตน์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นายมนตรี แก้วคงโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ดอนชมไพรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ ศรีเมืองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเกศินี อุดพ้วยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล จันสนิทโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวปานทิพย์ แก้วพวงโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอริศรา จรากรโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นางมณิสรา เสตาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางรัชนู บัวพันธ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปรรัตน์ จุลพรรณ์โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายประจวบ อุดพ้วยโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นางอรวรรณ สระทองอยู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ สีทาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
6. นางคนึงนุช สิงห์นนท์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางนวลจันทร์์ ชูศรีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอารัญญา ปิ่นปั่นโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี แก้วดูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุเทน ทักคุ้มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางชโลธร กีรติศักดิ์กุลโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางบัวแก้ว ศรีภูธรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจีรนัน นูตาโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ผิวอ่อนโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
4. นางสาวชยาภัสร์ ถองทองโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุมาลี อ่อนตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสุพิตรา สุภิสิริโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศฏคุณการญ์ จรัสภัสสรสกุลโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ สุมานโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
4. นางกมลวรรณ บุญสวนโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพรัชต์ จันทร์ทิพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางนุชนาฎ ภักดีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉัตรชนันท์ สายจันยูรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชุลีรัตน์ พันธุ์ยางโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
4. นายชำนาญ จันมาโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
5. นางสาวสุพิชชา อินปัญญาโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายยศสรัล สีมาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรำพรวน กันเจิมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางวะลัยลักษณ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางศิวาพร จินดารัตน์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมล เมืองภาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร ศรีธรรมโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ จานดีโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา กลางถิ่นโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
4. นางศิริพร ธงอาสาโรงเรียนผาเมืองกรรมการ
5. นางพนมพร สุริโยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสรวิศ พรมอ่อนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรูญ อินบัวทองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณวัฒ มิ่งศรีโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายนคร พุทสิมมาโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายจีรนัน นูตาโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมาน ดอนชมไพรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ชูศรีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพลินพิศ ทองกวดโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิริญญา เบื้ยสองดวงโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางสีนวล นันทกัปโรงเรียนแก้วนิมิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ ชื่นชมโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรพล หาพุทธาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิกุล ชูรัตน์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ โภคาพานิชย์โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายรังสรรค์ นาคประภัสสรโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมวุฒิ ศรีธรรมโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ สารีคำโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิพันธุ์ ดำรงแดนโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
5. นายประจวบ วงษ์มีมาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายรณชัย ปราชมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสนั่น สีอ่อนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเกตุแก้ว ท่อนแก้วโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
4. นางสาวชิตา จันทร์เทียบโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางสายฝน ถวิลไพรโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสนั่น สีอ่อนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกตุแก้ว ท่อนแก้วโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
3. นางสาวชิตา จันทร์เทียบโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสายฝน ถวิลไพรโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัมพร เกิดแสงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิรัน บุญมาติดโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุรี พรหมจินดาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสากุญ สะพานทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายบุญญาติ ศรีบุรินทร์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐ หม่องอินโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพรสมัย กาวนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกำจัด บุญสุขโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายรณชัย ปราชมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ แร่นาคโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แสงสีดาโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายวีระพันธ์ เกตุพันธ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจตุพร ทองคำสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายทินกร พิมพ์สิงห์โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ มั่นคงโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายนิรันด์ คำแสนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประทีป ชาติเสนาโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
3. นางเสาวภา ถิรโชติบวรโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางปนัดดา อินนันโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายบุญส่ง ยังคำมั่นโรงเรียนติ้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ศิริเจริญสุขโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางทรงสุดา คงนาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายเมธิน บุญเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
4. นางนิษฐินันท์ เรือนแก้วโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ กุลศิลารักษ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทัศนา เกตุพันธ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนาตยา อินทิวาพรโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศรีเรืองเดชโรงเรียนเมตตาชนูปภัมภ์กรรมการ
4. นายสุคนธ์ กิทำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ผงพิลาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพัชนี ตรีศรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนาตยา อินทิวาพรโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศรีเรืองเดชโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุคนธ์ กิทำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ผงพิลาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวทิฆัมพร หุตาจารย์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ทิพย์ตำแยโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญพิศ เฉยเกิดโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ โสมาสาโรงเรียนเมตตาชนูปภัมภ์กรรมการ
5. นางเตือนใจ สัจวาทโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพรรลุณี บุมีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรมภัสสร ภราดรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางขนิษฐา พลับรู้การโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ พิริยะประภาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ บุญเรือนโรงเรียนสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางดาวประกาย ไชยวงศ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสถียร น้อยวันโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพรัตน์ เสาดีโรงเรียนปริยัติธรรมวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
4. นายศรีสุวรรณ พรรณขามโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา หาญจันทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายชินสา ชาอุ่นโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโสภิตวลัย สะดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ ทองแถวโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ วงษ์ทาโสโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
5. นางสาวนวลจันทร์ สงวนสินโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นายเชาวรัตน์ สะดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ทองคำ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชาวิวัฒน์ ภัทร์ศิริวิไลโรงเรียนประริยัติสามัญกรรมการ
3. นายสมหมาย อินทะโชติโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดา มีศิริพันธุ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายสิทธิสุทธิ วงษ์แหวนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีรัตน์ รูปบุญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอักษร ดีไสวโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายปรเมศ ดีบุญโนโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมพิศ บุตราโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
4. นายสุนทร เบ้าชาลีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายเรวัฒน์ สุริโยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ เสมาทองโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายลำเนา จันทร์ทรงกลดโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมานิต ชมเชยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนงนุช นามล้ำโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุชาต บัวพรวนโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
5. นายคะนอง ทองคำสุกโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นายชัชนท รีรมย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายนพดล จันทิพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงด์ศักดิ์ อ่ำทิมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายสรรเสริญ จันทร์แดงโรงเรียนเมตตาชนูปภัมภ์กรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ คำยิ่งโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นางภรัณยา คำวิเศษโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นายอาทิตย์ สะดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ จันทสิงห์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางปพิชญา รักษาศรีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
5. นายประเสริฐ บุตรอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายธานินทร์ จันทสิงห์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นายนัฏฐกิตติ์ จุลพรรณ์โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายประเสริฐ บุตรอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ปัทมาวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางปพิชญา รักษาศรีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
4. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายสาธิต ศรีสดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางปพิชญา รักษาศรีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลประธานกรรมการ
2. นายนัฏฐกิตติ์ จุลพรรณ์โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายสาธิต ศรีสดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ทองมีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายปรีชา พึ่งบัวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ภูมิธนาศิลป์โรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นายประเสริฐ บุตรอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายปรีชา พึ่งบัวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองมีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ภูมิธนาศิลป์โรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นายประเสริฐ บุตรอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ปัทมาวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองมีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกเผด็จ ใจซื่อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายประเสริฐ บุตรอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยเอกเผด็จ ใจซื่อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ทองมีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายไพโรจน์ ปัทมาวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นายประเสริฐ บุตรอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายธานินทร์ จันทสิงห์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญร่วม วิมาละโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญร่วม วิมาละโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ สระคำโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายประเสริฐ บุตรอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พูลยอดโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
3. นายธานินทร์ จันทสิงห์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นายประเทือง ทองมีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายประเสริฐ บุตรอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ปัทมาวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายนัฏฐกิตติ์ จุลพรรณ์โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายประเสริฐ บุตรอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ปัทมาวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายนัฏฐกิตติ์ จุลพรรณ์โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายประเสริฐ บุตรอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายอัศนีย์ พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นางจิดาภา ชาญเวชโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ ทองมั่งโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัศนีย์ พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายวีระพล พูลยอดโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพจน์ สมพงษ์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรัชรีย์ แก้วดงโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวินัย ไล้สมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอัศนีย์ พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อประธานกรรมการ
2. นายนภัทร คำลาโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
3. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
3. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวินัย ไล้สมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอัศนีย์ พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
4. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรณชัย กันหาโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายอัศนีย์ พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
4. นายอัศนีย์ พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นายพรัชรีย์ แก้วดงโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
4. นายอัศนีย์ พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
4. นายปนัดดา อินนันโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอัศนีย์ พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายประกายรัตน์ ทับทันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอัศนีย์ พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวินัย ไล้สมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายวันชัย เ หล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
4. นายสุพจน์ สมพงษ์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อประธานกรรมการ
2. นายณภัทร คำลาโรงเรียนดงน้ำเดื่อกรรมการ
3. นายสุพจน์ สมพงษ์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ โสภาโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัศนีย์ พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
4. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัศนีย์ พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
4. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ้งคล้าประธานกรรมการ
2. นายวรรณชาติ ไชยเลิศโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นางรัตนมณี แสงสีดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ ธาบุรีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางสาววรชาติ ไชยเลิศโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตมณี แสงสีดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
5. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางรัตมณี แสงสีดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายวรรณชาติ ไชยเลิศโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
5. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยประธานกรรมการ
2. นายชวัลวิทย์ ทองสุขโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ พวนศิริโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
5. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนโคกมนประธานกรรมการ
2. นายชวัลวิทย์ ทองสุขโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ พวนศิริโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
5. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายพิชญาภา แจ่มใสโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนมณี แสงสีดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางรัชฎากร สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรเชษฎ์ สุพลจิตต์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางรัตนมณี แสงสีดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฎ์ สุพลจิตต์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิชญาภา แจ่มใสโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชฎากร สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางจิดาภา ชาญเวชโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประกายรัตน์ ทับทันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายวรรณชาติ ไชยเลิศโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางจิดาภร ชาญเวชโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประกายรัตน์ ทับทันโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายวรรณชาติ ไชยเลิศโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสมศรี สิริเจริญกุลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญเทียน พั้งพวงโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ศรีนุตโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ จุดาศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางทองจันทร์ ศรีจันทร์สุขโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางทองจันทร์ ศรีจันทร์สุขโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญเทียน พั้งพวงโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ศรีนุตโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ พันธ์ไพบูลย์โรงเรียนดงน้ำเดื่อกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ จุดาศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ทองสุขโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นายวิเชียร โนนคำโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายสมัย อุตม์อ่างโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาคม ลอดลันดาโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
5. นายนพชัย สารีคำโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ ทองสุขโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร โนนคำโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายสมัย อุตม์อ่างโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาคม ลอดลันดาโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
5. นายนพชัย สารีคำโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประนอม อุดพ้วยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
2. นางสกุล พิทักษ์พงษ์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมลักษณ์ ศรีมังกรโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย โพธิ์ศรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางประนอม อุดพ้วยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสกุล พิทักษ์พงษ์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมลักษณ์ ศรีมังกรโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย โพธิ์ศรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอนุศักดิ์ เปรมโยธินโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ชูมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุปถัมภ์ ภักดีโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ศิลปธรโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัชฎาภรณ์ บุญประเสริฐโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายอนุศักดิ์ เปรมโยธินโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ชูมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุปถัมภ์ ภักดีโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ศิลปธรโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัชฎาภรณ์ บุญประเสริฐโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเลอศักดิ์ กาญจนประกอบโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ จันทร์นุ่มโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พาครุฑโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสง่า หอมจันทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเลอศักดิ์ กาญจนประกอบโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ จันทร์นุ่มโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พาครุฑโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมศรี สิริเจริญกุลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายสง่า หอมจันทร์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา ทาสุวรรณโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤติยาณี ส่งสายโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางรจนา ทัดช่อม่วงโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา รัตนาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางวงษ์รัตน์ เพชรบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางรุจิรา ทาสุวรรณโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤติยาณี ส่งสายโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางรจนา ทัดช่อม่วงโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา รัตนาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางวงษ์รัตน์ เพชรบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางเผ่าทิพย์ พุทธังชายาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวงรัตน์ กันผงโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทิยา คำสิงห์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางเผ่าทิพย์ พุทธังชายาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววงรัตน์ กันผงโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทิยา คำสิงห์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพูลสุข สิทธิเวชโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤตติกา วันชัยโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
3. นางทองจันทร์ แสงสว่างโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพูลสุข สิทธิเวชโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤตติกา วันชัยโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
3. นางทองจันทร์ แสงสว่างโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวัลลภา กสิวิวัฒน์ โรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิมลลักษณ์ จงธรรม์โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางปรารถนา อุตม์อ่างโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวัลลภา กสิวิวัฒน์ โรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิมลลักษณ์ จงธรรม์โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางปรารถนา อุตม์อ่างโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ เพาะบุญโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ ทุมทาโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ วจีอรุโณทัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา โพชะไวโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ ขวัญแสนโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพูลวดี หล่อวิลัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกัญญา โพชะไวโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ ขวัญแสนโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพูลวดี หล่อวิลัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิวิมล พลเจียกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิโกสน คำสิงห์โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ศรีวงศ์ชัยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิวิมล พลเจียกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิโกสน คำสิงห์โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ศรีวงศ์ชัยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางปิยะธิดา สิริโรจนมัยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรพัฒน์ คำหมู่โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเกษร โคตวงษ์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธีรภัทร์ ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา กัปโกโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา แดงโคเศษโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางบังอร สีเลื่อมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ ภู่ทับทิมโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ชาวสพุง โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
4. นายนัยน์ฝัน เหง้าฝอยโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางบังอร สีเลื่อมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ ภู่ทับทิมโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ชาวสพุงโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
4. นางนัยน์ฝัน เหง้าฝอยโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย อ่อนตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ ทุมทาโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรภัทร ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางกนกพิชญ์ พันธ์เขตกิจโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสกุณา แก้วทะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิตราภรณ์ ชัยเฉลิมศักดิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุสิษฐ์ จิตจำนงค์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ ชูอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางชาลินี พรมแสงโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สารีคำโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายโอฬาร จันทร์ศรีโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางปิยะธิดา สิริโรจนมัยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สารีคำโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายโอฬาร จันทร์ศรีโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกรินทร์ ทรัพย์อนนันต์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรพัฒน์ คำหมู่โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพิทยา อุมาลีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวรรณ์ พิมเสน โรงเรียนดงน้ำเดื่อกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ มีผลโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรัญญู ต้นแก้วโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทัดดาว ศิริวงค์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรัญญู ต้นแก้วโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทัดดาว ศิริวงค์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายกิตติภัค สายวันโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิญชา รักหาญโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
3. นายสุริยงค์ ขันใจโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายกิตติภัค สายวันโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิญชา รักหาญโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
3. นายสุริยงค์ ขันใจโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายกิตติภัค สายวันโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิญชา รักหาญโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
3. นายสุริยงค์ ขันใจโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดสงวน แสงก้อนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางณภัศสินี มุจรินทร์รัตนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายกนกศักดิ์ วันพุธโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
4. Mr.Timothy C raig Goodaโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
5. MissSamantha Biddleโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพัชรา ทองแพงโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางปิยพร สรรพช่างโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิรินทิพย์ แสนคำโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพูนศรี พันภูวงษ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นางสมหร่าย วันเย็นโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. MissSamantha Biddleโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจงกลณี พิลาเกิดโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาววัชราภรณ์ ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกุสุมา เกิดมีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมชง มีนนท์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงเดือน แดงด้วงโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. MissAliya Adawaโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางรุ่งนภา ขวัญพรมโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางเขมิกา ทินฤทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ วันทูลโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเศกศัย อาศัยราชโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สินธุยาโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
5. MissAliya Adawaโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุกัญญา แก้วยศโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนวกานต์ พาตาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล คำปลอมโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวมนทิรา ภาพสิงห์ โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
4. นางสุดใจ กัลยาณหริตโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางกรกนก นาริชาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวบุปผาชาติ นำภาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววัชรศิลป์ ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวหทัยรัตน์ สุวรรณรงค์โรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงจันทร์ พัฒนทายาทโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล คำปลอมโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวมนทิรา ภาพสิงห์ โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
4. นางสุดใจ กัลยาณหริตโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางนวกานต์ พาตาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางกรกนก นาริชาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
7. นางหทัยรัตน์ สุวรรณรงค์โรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววัชรศิลป์ ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกัญญา ศักดิ์ดาเดชโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลอนงค์ บุญยิ่งโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางกชกร จักรศรีโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางนภัสวรรณ อินทะโชติโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. MissKayla Anayaโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสมฤดี ศรีชามกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสมทรง ไฉนงุ้นโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางน้ำผึ้ง จันเจริญโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดอกรัก คำสิงห์โรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ เอี่ยมสำอางโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
5. MissKayla Anayaโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วยมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางพจนันท์ ฤกษ์พึ่งดีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรวิชญ์ เข็มมีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพจนารถ แก้วยศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวชนิดาภา จันทร์พุทธาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. MissChanel Matsunami Govreauโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภวรัญชน์ รุจิวีรานันท์กุลโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นายกนกศักดิ์ วันพุธโรงเรียนเมตตาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภาวิณี จันทร์ทิพย์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ พั้วทาโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
4. นางสาวภวรัญชน์ รุจิวีรานันท์กุลโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Chanel Matsunami Govreauโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมณีรัตน์ ดวงปินตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายประยุกต์ จิระเดชประไพโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Feng Hanโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Dai Liโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Tang Ruiโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. Mrs.Liang Xianโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
6. นางสาวจง ศักดิ์เจริญชัยกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
7. นางกานต์ธิดา องคุณาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายประยุกต์ จิระเดชประไพโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Cai Longbiaoโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Liu Yangโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. MissTang Ruiโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. MissLiang Xianโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
6. นางสาวจง ศักดิ์เจริญชัยกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
7. นางกานต์ธิดา องคุณาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาวณย์ เด่นโรจน์มณีโรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอจารีย์ อุ่นหลาบโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรสุดา จันขันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววิลาวัณย์ เด่นโรจน์มณีโรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอจารีย์ อุ่นหลาบโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรสุดา จันขันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสุทัศน์ กลิ่นหอมโรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิละมัย โตสงัดโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางพัทรส ศรีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. Mr.Jeffray Cliffordโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางน้ำผึ้ง จันเจริญโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางวัลลภา อนันตวงศ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ทัพมานโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางจามจุรี นาคประภัสสรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งนภา ขวัญพรมโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Jeffray Cliffordโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
6. นางนวลนิช ดีไสวโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทำนอง เสมาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก้อประธานกรรมการ
2. นายคมสัน ศรีป้อรองผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.รองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ บุญศรีโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชาติ บัวพรวนโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
5. นายคณิต ฤทธิรอด โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมนึก พรรณขามโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ กมลเสถียรรองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา จงธรรม์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรัน คำแสนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางนาทกัญญา นงภาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
5. นายสนั่น สีอ่อนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นายประจวบ อุดพ้วยโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายวีรพงษ์ กรมกองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพิตรา สุภสิริโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย พรหมบุญโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายคณิต ฤทธิรอดโรงเรียนหล่มสักวิทาคมกรรมการ
5. นางนฤมล เปี่ยมปัญญาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายวีรพงษ์ กรมกองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เปี่ยมปัญญาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางอนันญา คุณอุยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรทัย พรหมบุญโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายคณิต ฤทธิรอดโรงเรียนหล่มสักวิทาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจันทรา ศรีบุรินทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
3. นางวงษ์รัตน์ เพชรบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นำพาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ นำพาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา สีมาโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางน้ำทิพย์ นำพาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา สีมาโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางพชรมน ทักคุ้มโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางศศิกาญจน์ ชวนชื่นโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสงวน สารีคำโรงเรียนผาแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพชรมน ทักคุ้มโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นางพัฒนา ขุนอินทร์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมถวิล แสงนากโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมพา เปรมโยธินโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางพัฒนา ขุนอินทร์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรธิกานต์ เทพคำดี โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสงวน สารีคำโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมถวิล แสงนากโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางบุษยา พรหมศรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางนวลนิช ดีไสวโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางนารี ผิวจันทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
3. นางสมหร่าย วันเย็นโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางนงเยาว์ เกษทองมาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางนภัสวรรณ อินทะโชติโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางเมตตา กรมกองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษบา แก้วเขียวโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทนา ทองนิ่มโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุภาวดี ไกรลาศโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางกุสุมา เหมมั่นโรงเรียนบ้านสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย อินทร์บุหรั่นโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
3. นายพรณรงค์ ธานีโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัค จูฑพลกุลโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายประมวล ไชยโคตรโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
6. นางรัชนี ชวนชมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
7. นางเพชรไทย ศรีบุรินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญญาลักษณ์ จันทร์เขียนโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงพล นวลพุ่มโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางศุภร ศรีนุตโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญประภา คำเมืองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ กิด่วนโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นางสาวเรไร เพ็งหาโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
7. นางสุธีรัตน์ เรืองสกุลโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายสาธิต รักษาบุญโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางน้ำทิพย์ นำพาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนี เหลืองทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
4. นางกรวรรณ ก้อนเงินโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
5. นางบุษยา พรหมศรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายวิทิต ศรีธรรมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเรไร เพ็งหาโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
3. นางเทียมตา อั้งเอยโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตชกรภัทรธร์ กองสีโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณะ ทองพัดโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
2. นายไชยรัตน์ จันทร์สุริย์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นายมนัส คำเมืองโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ จันทร์ทิพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
5. นายวสันต์ ธงอาสาโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
6. นางกัญญาณัช ทองมากโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางศิรินันท์ ปัญติโรงเรียนผาแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมนันยา ไฉไลพานิชโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางอานนท์ หาญแก้วโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายภากร ท้าวเงินโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
5. นางสุพรรณ อินดีคำโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางสิริลักษณ์ ดำมินเศกโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวันชื่น วรินทราโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นางกมลวรรณ หงษ์แก้วโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สีมาโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศักรินทร์ จันทร์นุ่มโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเลอศักดิ์ กาญจนประกอบโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายสง่า หอมจันทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ พาครุฑโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย โทร 0869335314 และนางสาวทัดดาว ศิริวงค์
โทร 0800266614
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]