หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 40 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการ สพม.๔๐ ประธานกรรมการอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2 นายชาญวิทย์ อุ่นอนันต์ รองผู้อำนวยการ สพม.๔๐ รองประธานบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
3 นายเฉลิมชัย ชั้วเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.๔๐ รองประธานบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
4 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
5 นายสหัส บุญแถม ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
6 นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ ผอ.โรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
7 นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ ผอ.โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
8 นางสุริยาภรณ์ ทรงสิทธิเดช ผอ.โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
9 นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผอ.โรงเรียนผาแดงวิทยาคม กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
10 นายประสิทธิ์ หมอรักษา ผอ.โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
11 นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
12 นายบุญแล แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
13 นายเสรี เปรมปรีดิ์ ผอ.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
14 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
15 นายคมสัน ศรีป้อ รองผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
16 นายสมชาย พันธุ์ควณิชย์ ผอ.โรงเรียนบ้านเข็กน้อย กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
17 นายวิโรจน์ แสงพวง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกมน กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
18 นายเจริญ พรมมี ผอ.โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
19 นายณัฐ เลื่อนยศ ผอ.โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
20 นายสถิตย์ จีนประสพ ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
21 นายอำนวย คิรินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังกวาง กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
22 นายจเร บัวหลวง ผอ.โรงเรียนบ้านสงเปลือย กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
23 นายไสว จันอุดร ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
24 นายสมเดช วงศ์อ่อนตา ผอ.โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
25 นางกรองแก้ว เชื้อศิริ ผอ.โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
26 นางขวัญหล้า ใจห้าว ผอ.โรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
27 นางจิตรา ชนะวาที ผอ.โรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
28 นายธนกร อั้งน้อย ผอ.โรงเรียนเมตาชนูปถัมภ์ กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
29 นางสิรินทรา ศรีป้อ ผอ.โรงเรียนฤทัยทิพย์ กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
30 นายคุณาวุฒิ ขันทอง ผอ.โรงเรียนศรีไพรวิทยา กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
31 นางลำพึง อินหันต์ ผอ.โรงเรียนหยกฟ้า กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
32 นายศรัณยู หมื่นเดช ผอ.โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
33 พระครูนิวิฐศุภการ ม ผอ.โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารา กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
34 พระครูอนุรักษ์พัชรธรรม ผอ.โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
35 นายสมชาย คำเมือง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
36 นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๐ กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
37 นางเบญจวรรณ สิงห์โต ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๐ กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
38 นางอาทิตยา ปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๐ กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
39 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๐ กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
40 นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๐ กรรมการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
41 นายไพโรจน์ หาญแก้ว รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
42 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการกลาง ประสานงาน ดำเนินการจัดการจัดการแข่งขัน
43 นายประมาณ อุตม์อ่าง รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม รองประธานกรรมการกลาง ประสานงาน ดำเนินการจัดการจัดการแข่งขัน
44 นายพงษ์ศักดิ์ กมลเสถียร รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม รองประธานกรรมการกลาง ประสานงาน ดำเนินการจัดการจัดการแข่งขัน
45 นายสนั่น อำพันธุ์ รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม รองประธานกรรมการกลาง ประสานงาน ดำเนินการจัดการจัดการแข่งขัน
46 นางสาวอัมรา โยธา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการกลาง ประสานงาน ดำเนินการจัดการจัดการแข่งขัน
47 นางนพวรรณ ศิริภาพ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการกลาง ประสานงาน ดำเนินการจัดการจัดการแข่งขัน
48 นางนวลปรางค์ วงศ์อุ้ย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการกลาง ประสานงาน ดำเนินการจัดการจัดการแข่งขัน
49 นางโปรยทิพย์ ทัพภมาน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการกลาง ประสานงาน ดำเนินการจัดการจัดการแข่งขัน
50 นายสิทธิสุทธิ วงษ์แหวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการกลาง ประสานงาน ดำเนินการจัดการจัดการแข่งขัน
51 นายโกศล อินทิวาพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการกลาง ประสานงาน ดำเนินการจัดการจัดการแข่งขัน
52 นางชาลินี พรหมแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการกลาง ประสานงาน ดำเนินการจัดการจัดการแข่งขัน
53 นางมัลลิกา จอมจันทรกานต์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการกลาง ประสานงาน ดำเนินการจัดการจัดการแข่งขัน
54 นายบัณฑิต ศักดิ์ดาเดช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการกลาง ประสานงาน ดำเนินการจัดการจัดการแข่งขัน
55 นายไพโรจน์ หาญแก้ว รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการกลาง ประสานงาน ดำเนินการจัดการจัดการแข่งขัน
56 นางสุพรรณี แก้วทะ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลาง ประสานงาน ดำเนินการจัดการจัดการแข่งขัน
57 นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลาง ประสานงาน ดำเนินการจัดการจัดการแข่งขัน
58 นายสนั่น อำพันธุ์ รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
59 นายสง่า หอมจันทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
60 นายอมรินทร์ ศรีจันทร์สุข ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
61 นางทองจันทร์ แสงสว่าง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
62 นายโกศล อินทิวาพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
63 นางทองจันทร์ ศรีจันทร์สุข ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
64 นางประนอม อุดพ้วย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
65 นายอนุศักดิ์ เปรมโยธิน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
66 นายประเสริฐ บุตรอินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
67 นายสุทัศน์ เย็นใจ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่
68 นางสาวสุทธิวรรณ อินน้อย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่
69 นายบัณฑิต ศักดิ์ดาเดช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
70 นายวิชัย วิเศษน้อย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
71 นายสนั่น สีอ่อน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
72 นางกัญญา ศักดิ์ดาเดช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
73 นางสาวอัมรา โยธา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
74 นายกิจสุพัฒน์ ฉัตรวิโรจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
75 นายประจวบ วงษ์มีมา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
76 นางพนารัตน์ พลกลาง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
77 นางทัศนา เกตุพันธุ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
78 นายธีรภัทร์ ฉัตรวิโรจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
79 นายเชิดศักดิ์ ศรีเมือง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
80 นายประมาณ อุตม์อ่าง รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
81 นางสาวอัมรา โยธา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
82 นางปิ่นปินัทธ์ มาสาร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
83 นางนพวรรณ ศิริภาพ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
84 นางนวลปรางค์ วงศ์อุ้ย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
85 นางจิรวรรธ กมลเสถียร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
86 นายบัญญัติ ลาภบุญ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
87 นางโปรยทิพย์ ทัพภมาน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
88 นางพรสมัย กาวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
89 นายสิทธิสุทธิ วงษ์แหวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
90 นายโกศล อินทิวาพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
91 นางสาวทิพวรรณ ธาบุรี ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
92 นางชาลินี พรมแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
93 นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
94 นางอุไรวรรณ เพาะบุญ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
95 นางสาวทัดดาว ศิริวงศ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นางมัลลิกา จอมจันทรกานต์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
97 นางสาวดาลัด มหาชัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
98 นายบัณฑิต ศักดิ์ดาเดช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นายสหภัส แร่นาค ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นายมนู วงศ์อุ้ย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
101 นางนฤมล เปี่ยมปัญญา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
102 นางนิตยา รัตนา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
103 นางพิมพา เปรมโยธิน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
104 นางบุษยา พรหมศร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
105 นางดาวประกาย ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
106 นางสาวสุบิน บัวทุม เจ้าหน้าที่ธุรการงานงบประมาณ กรรมการฝ่ายปฏิคม
107 นางสาวปานฤทัย เรืองสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการงานแผนงาน กรรมการฝ่ายปฏิคม
108 นางกนกวรรณ พลกัณฑ์ เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิชาการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
109 นางสาวบุษยาพรรณ สีทา เจ้าหน้าที่ธุรการงานงบประมาณ กรรมการฝ่ายปฏิคม
110 นางสาวสุภาพร มงคลวัจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
111 นางเพชรไทย ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
112 นายไพรัช ประจันเขตต์ ม ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาค ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
113 นางขวัญหล้า ใจห้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงวิทย์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
114 นางจิตรา ชนะวาที ผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
115 นายไสว จันอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
116 นายไพโรจน์ หาญแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
117 นางสุกัน พีรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
118 นางสาวกุลวรรณ เดชะคุปต์ ผู้จัดการโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
119 นางสาวชนิภรณ์ สันเบ้า ครูโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
120 นายนิวัฒน์ พลกลาง ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
121 นายเกริกวุฒิ เดชะคุปต์ ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
122 นางสาวอุบลวรรณ จูด้วง ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
123 นางกตัญญุตา คำตาล ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
124 นางสาวดวงใจ ยัพวัฒนพันธ์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
125 นางหทัยชล รีรมย์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
126 นางสาวกาญจนา จันลา ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
127 นายกิจสุพัฒน์ ฉัตรวิโรจน์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
128 นางสาวอัมรา โยธา ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
129 นางปิ่นปินัทธ์ มาสาร ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
130 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
131 นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ ผอ.โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
132 นายสมเดช วงค์อ่อนตา ผอ.โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
133 นายธนากร อั้งน้อย ผอ.โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
134 นายคุณาวุฒิ ขันทอง ผอ.โรงเรียนศรีไพรวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
135 นายไพโรจน์ หาญแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
136 นายอดุลย์ แสนราชา รอง ผอ.โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
137 นางเพ็ญพิศ เฉยเกิด ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
138 นางสมหมาย อินทร์บุหรั่น ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
139 นายอนันต์ ชัยเชิด ครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
140 นางวันนิสา คำอ้าย ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
141 นางสุภาพร นักหล่อ ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
142 นางสุธีรัตน์ เรืองสกุล ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
143 นางนพวรรณ ศิริภาพ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
144 นางพรพรหม โสภา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
145 นายสหัส บุญแถม ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
146 นายอำนวย คิรินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังกวาง รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
147 นางกรองแก้ว เชื้อศิริ ผอ.โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
148 นายคฑา ทัพภมาน รองผอ.โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
149 นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์ รองผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
150 นายบุญชู แพทย์กูล ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
151 นายวงศ์เล็ก คุ้มภู่ ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
152 นายเฉลิมวุฒิ ศรีธรรม ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
153 นางนวลปรางค์ วงศ์อุ้ย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
154 ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงศ์ หอมหวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ช่วยผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
155 นายบุญแล แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
156 นายจเร บัวหลวง ผอ.โรงเรียนบ้านสงเปลือย รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
157 นายเจริญ พรมมี ผอ.โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
158 นางขนิษฐา พลับรู้การ ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
159 นายนิรันด์ คำแสน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
160 นายบุญส่ง ยังคำมั่น ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
161 นายไพฑูรย์ แสงสีดา ครูโรงเรียนผาแดงวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
162 นางเพ็ญพิศ เฉยเกิด ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
163 นางบัวลม พรมมา ครูโรงเรียนฤทัยทิพย์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
164 นางสาววิลาวัณย์ โสมาสา ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
165 นางสาวรจนา จงธรรม์ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
166 นางศิริลักษณ์ กุลศิลารักษ์ ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
167 นายสนั่น สีอ่อน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
168 นางนิษฐินันท์ เรือนแก้ว ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
169 นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
170 นางพรสมัย กาวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
171 นางโปรยทิพย์ ทัพภมาน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
172 นายเสรี เปรมปรีดิ์ ผอ.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
173 นายประสิทธิ์ หมอรักษา ผอ.โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พช. รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
174 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
175 นายพันทศักดิ์ แก่นทอง รองผอ.โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พช. กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
176 นางรัชนู บัวพันธ์ ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
177 นายสายันต์ คงสุข รองผอ.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
178 นายกิตติพงษ์ คำยิ่ง ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
179 นายสิทธิสุทธิ วงษ์แหวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
180 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
181 นายสมชาย พันธุ์ควณิชย์ ผอ.โรงเรียนบ้านเข็กน้อย รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
182 นายสหัส บุญแถม ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
183 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
184 นางนิตยา คุ้มทรง รองผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
185 นางอัสรินทร์นาฏ สังข์ปทีป รองผอ.โรงเรียนบ้านเข็กน้อย กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
186 นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์ รองผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
187 นายไพโรจน์ หาญแก้ว รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
188 นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
189 นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทอง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
190 นายจตุรงค์ จันทร์ประทีป ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
191 นายโกศล อินทิวาพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
192 นางสาวทิพวรรณ ธาบุรี ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
193 นายคมสัน สีป้อ รองผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
194 นายสถิต จันทร์ประสบ ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
195 นายเจริญ พรมมี ผอ.โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
196 นางลำพึง อินหันต์ ผอ.โรงเรียนหยกฟ้า รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
197 รอง ผอ.ศุภชัย บรรพลา รองผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
198 นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ รองผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
199 นางขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ รองผอ.โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
200 นายเลอศักดิ์ กาญจนประกอบ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
201 นางสมศรี สิริเจริญกุล ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
202 นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุล ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
203 นายวิเชียร โนนคำ ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
204 นายนพชัย สารีคำ ครูโรงเรียนผาแดงวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
205 นายเฉลิมชัย อ่อนตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
206 นางปรารถนา อุตม์อ่าง ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
207 นายอาคม ลอดจันดา ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
208 นายวิโรจน์ ทองสุข ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
209 นางกฤตติกา วันชัย ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
210 นายสงกรานต์ คงค่าย ครูโรงเรียนบ้านวังกวาง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
211 นางฉวีวรรณ พันธ์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
212 นายสถิตย์ ฟักฟูม ครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
213 นายถนอม อารีสุก ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
214 นางจุฑาทิพย์ ภู่ทับทิม ครูโรงเรียนเมตตาชนูปภัมถ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
215 นางขนิษฐา จันทร์สุข ครูโรงเรียนปริยัติสามัติวัดสระเกศ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
216 นายสง่า หอมจันทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
217 นางอุไรวรรณ เพาะบุญ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
218 นายสุทัศน์ เย็นใจ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
219 นายอมรินทร์ ศรีจันทร์สุข ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
220 นางทองจันทร์ ศรีจันทร์สุข ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
221 นางอรัญญา ลาดเลา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
222 นางชาลินี พรมแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการและเลขานุการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
223 นางวาสนา ไชยเรศ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
224 นายสหัส บุญแถม ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
225 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
226 นายวิโรจน์ แสงพวง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกมน กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
227 นางสิรินทรา ศรีป้อ ผอ.โรงเรียนฤทัยทิพย์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
228 นายไพโรจน์ หาญแก้ว รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
229 นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์ รองผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
230 นางนพวงศ์ ประมี่ รองผอ.โรงเรียนบ้านโคกมน กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
231 นางอ้อยทิพย์ เนตรทอง รองผอ.โรงเรียนฤทัยทิพย์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
232 นายบัณฑิต ศักดิ์ดาเดช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
233 นางมัลลิกา จอมจันทรกานต์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
234 นายสหภัส แร่นาค ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
235 นางสาวพุดตาล ศรีเมฆ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
236 นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ ผอ.โรงเรียนติ้ววิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
237 นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผอ.โรงเรียนผาแดงวิทยาคม รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
238 นายณัฐ เลื่อนยศ ผอ.โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
239 นายศรัณยู หมื่นเดช ผอ.โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
240 นายมานิตย์ มีตาบุญ รอง ผอ.โรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
241 นายวสันต์ ธงอาสา ครูโรงเรียนผาแดงวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
242 นายพยอม จันทร์มา ครูโรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
243 นายมนู วงศ์อุ้ย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
244 นายคณิต ฤทธิรอด ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
245 นางสาวอรทัย พรหมบุญ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
246 นางสมถวิล แสงนาก ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
247 นางสาวศิริรัตน์ ดีนา เจ้าหน้าที่ธุรการงานแนะแนว กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
248 นายอภิสิทธิ์ สาดา เจ้าหน้าที่ธุรการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
249 นายบัณฑิต ศักดิ์ดาเดช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
250 นางนฤมล เปี่ยมปัญญา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
251 นายอาคม วิทยเขตปภา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.๔๐ ประธานกรรมการการเงินและพัสดุ
252 นายประมาณ อุตม์อ่าง รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม รองประธานกรรมการการเงินและพัสดุ
253 นางสาวพัฒนา เต็มเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี สพม.๔๐ กรรมการการเงินและพัสดุ
254 นางฐิตาภา สมพล นักวิชาการพัสดุ สพม.๔๐ กรรมการการเงินและพัสดุ
255 นางนวลลออ สินเพียง พนักงานราชการ สพม.๔๐ กรรมการการเงินและพัสดุ
256 นางสาวศรีสมร ศรีเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการการเงินและพัสดุ
257 นายราเชนทร์ นำพา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการการเงินและพัสดุ
258 นางสาวสุภาพร มงคลวัจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการการเงินและพัสดุ
259 นางเพชรไทย ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการเงินและพัสดุ
260 นายวิชัย วิเศษน้อย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการบันทึกภาพ
261 นายสนั่น สีอ่อน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการบันทึกภาพ
262 นายธีรภัทร์ ฉัตรวิโรจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการบันทึกภาพ
263 นายประเสริฐ บุตรอินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการบันทึกภาพ
264 นายไพฑูรย์ มั่นคง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการบันทึกภาพ
265 นายอภิสิทธิ์ สาดา เจ้าหน้าที่ธุรการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบันทึกภาพ
266 นางสาวทัดดาว ศิริวงศ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน
267 นางอุไรวรรณ เพาะบุญ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน
268 นางบังอร สีเลื่อม ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน
269 นายธีรภัทร์ ฉัตรวิโรจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน
270 นายกิตติพงษ์ ศรีวงศ์ชัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน
271 นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน
272 นางศรธิกานต์ เทพคำดี ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ผู้ประสานงานอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.๑-ม.๓
273 นางภาวิณี จันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันพูดภาอังกฤษ ImpromptuSpeech ม.๑-ม.๓
274 นางสาวดลยา อินทร์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านโคกมน ผู้ประสานงานการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.๔-ม.๖
275 นางสาวผุสดาภรณ์ บัวย้อย ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.๑-ม.๓
276 นางวรรณี ทองสุข ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.๔-ม.๖
277 นางบุษบา แก้วเขียว ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ม.๑-ม.๓
278 นางสาวบุปผาชาติ นำพา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ม.๔-ม.๖
279 นางสกุลดารา กองแก้ว ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. ผู้ประสานงานการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.๑-ม.๓
280 นางปาริชาติ ตันมี ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.๔-ม.๖
281 นางภาวิณี จันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.๑-ม.๓
282 นางสาวดาลัด มหาชัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.๔-ม.๖
283 นางสาวยุพารัตน์ แสนอินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งพูดภาษาจีน ม.๑-ม.๓
284 นางสาวยุพารัตน์ แสนอินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งพูดภาษาจีน ม.๔-ม.๖
285 นางสาวดาลัด มหาชัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ม.๑-ม.๓
286 นางสาวดาลัด มหาชัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ม.๔-ม.๖
287 นางสุพานิช เหล่าแช่ม ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.๑-ม.๓
288 นางสาวพุดตาล ศรีเมฆ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.๔-ม.๖

นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย โทร 0869335314 และนางสาวทัดดาว ศิริวงค์
โทร 0800266614
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]