สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หล่มเก่าพิทยาคม 40 23 20 83 81 11 5 11 97
2 หล่มสักวิทยาคม 38 27 17 82 89 15 6 6 110
3 แคมป์สนวิทยาคม 17 10 11 38 35 17 8 9 60
4 เมตตาชนูปถัมภ์ 12 13 9 34 37 11 7 9 55
5 เมตตาวิทยา 12 9 7 28 35 14 8 10 57
6 น้ำหนาววิทยาคม 7 4 1 12 12 3 6 7 21
7 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 6 13 8 27 35 14 5 18 54
8 ติ้ววิทยาคม 4 3 9 16 26 14 10 16 50
9 ผาเมืองวิทยาคม 4 2 6 12 14 21 7 14 42
10 บ้านสงเปลือย 4 2 4 10 13 6 2 6 21
11 ศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 3 5 4 12 19 7 5 16 31
12 ผดุงวิทย์ 3 5 3 11 17 5 6 14 28
13 เมืองกลางวิทยาคม 3 4 8 15 18 15 7 16 40
14 ผาแดงวิทยาคม 3 2 2 7 7 2 1 4 10
15 เมืองราดวิทยาคม 2 8 3 13 20 11 8 11 39
16 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 2 8 3 13 17 6 4 8 27
17 ฤทัยทิพย์ 2 3 6 11 17 12 13 8 42
18 บ้านเข็กน้อย 2 1 2 5 4 1 1 4 6
19 บ้านโคกมน 1 2 3 6 9 5 1 8 15
20 ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 1 1 0 2 4 4 1 1 9
21 บ้านทับเบิกร่วมใจ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
22 บ้านบุ่งคล้า 0 2 1 3 5 3 3 2 11
23 บ้านดงน้ำเดื่อ 0 1 4 5 6 6 1 7 13
24 ปริยัติสามัญวัดสระเกศ 0 0 1 1 4 3 1 1 8
25 บ้านวังกวาง 0 0 0 0 2 5 2 3 9
26 เอื้ออังกูรวิทยา 0 0 0 0 2 2 1 5 5
27 แก้วนิมิตวิทยา 0 0 0 0 2 1 2 5 5
28 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 0 0 0 0 1 3 0 5 4
29 บ้านห้วยระหงส์ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
30 ศรีไพรวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 3 1
รวม 167 148 132 447 535 218 124 228 877