กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 2 แจ้งหัวข้อ การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับ ม. ต้น และม.ปลาย หัวข้อประเด็นปัญหา การแสดงบทบาทสมมุติ 1. การศึกษาต่อ 2. การปรับตัว 3. พฤติกรรมทางเพศ 4. ครอบครัว ผู้จัดการแข่งขัน จะเป็นผู้เตรียมนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเป็น Counselee ทีมที่เข้าแข่งขัน ต้องคัดเลือกสมาชิก 1 คน ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษา Counselor เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มาของรับคำปรึกษา (ใช้เวลา 8 - 10 นาที โดยการจับฉลากกรณีปัญหาก่อนเข้าห้องแข่งขัน)
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2556 เวลา 17:04 น.