เรียนเชิญ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพม.40 โซน 2

เรียนเชิญ 

             ขอเรียนเชิญ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หรือผู้รับผิดชอบงานวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนในกลุ่ม  2 (อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอเขาค้อ และอำเภอน้ำหนาว) เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เริ่มเวลา 13.00 นณ หอประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ระดับเขตพื้นที่  และถ้าโรงเรียนใดยังไม่ได้ส่งรายชื่อกรรมการการแข่งขัน ให้นำรายชื่อกรรมการการแข่งขันแต่ละกิจกรรมมาพร้อมด้วย จักขอบคุณยิ่ง   

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 10:04 น.