หัวข้อการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
คณะกรรมการได้กำหนดหัวข้อการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดังนี้ 1. การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) คณะกรรมการได้กำหนดหัวข้อการแข่งขันคือ ประชาคมอาเซียน 2. การแข่งขัน Webpage ประเภท Web Editor (จับฉลากหัวข้อในวันแข่งขัน) 3 หัวข้อ คือ ประชาคมอาเซียน ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ เศรษฐกิจพอเพียง
วันจันทร์ ที่ 02 กันยายน 2556 เวลา 17:03 น.