รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 40 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คำอ่าง
 
1. นางอรทัย  ด้วงธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายประเสริฐ  วงษาเนาว์
 
1. นางอัญพัชญ์  วัฒนศัพท์วรเดชา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  ทองฉ่ำ
 
1. นางหทัยชล  รีรมย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวสุพรรษา  สีหนู
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ทองมาก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐชา  ตรีจักร
 
1. นางเสาวภาคย์  เวียงวิเศษ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวพรชิตา  เนาว์แก้ว
 
1. นางสาวปราณี  วงษาวดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานติมา  บัวพันธ์
 
1. นางลดาวัลย์  หนูแย้ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นางสาวปิยะภรณ์  พรรณขาม
 
1. นายนิวัฒน์  พลกลาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แก้วเกิด
2. เด็กหญิงวราภรณ์   จวบสุข
 
1. นางสาวกาญจนา  จันลา
2. นางพนารัตน์  พลกลาง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  แสงเทพ
2. นางสาวแพรวพรรณ  โสภา
 
1. นางคำเพียร  จันทร์แสน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริธัญญา  คำมุง
 
1. นางปิยนาฎ  ชาอุ่น
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายชวนากร  ประดุจพงษ์เพ็ชร์
 
1. นายวิชัย  วิเศษน้อย
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกีจนา  ดาหาร
2. เด็กหญิงรัชดา   เฉลิมพิศ
3. เด็กหญิงวันวิสา  คำบัง
 
1. นางสาวจันทิมา  ปานเงิน
2. นางสาวนิสรา  ดาหาร
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายจตุรภัทร  ทะลือ
2. นางสาววนัชพร  ศรีกอนติ
3. นางสาวศุจีภรณ์  แก้วสอาด
 
1. นายชูเกียรติ  จงจิตตานนท์
2. นางมาราศรี  มีโชค
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตพร  หางาม
2. เด็กหญิงรัตติยา  ขุนคำ
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  แก้วลินลา
 
1. นางสาววรรณา  สร้อยพลอย
2. นายอุดม  คำมั่น
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  จันทร์ฤทธิ์
2. นางสาวปุญพรรณ  กุลกรม
3. นางสาววรรณภา  ปลั่งกลาง
 
1. นางนพวรรณ  ศิริภาพ
2. นางวรรณภา  ปัญญาศักดิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐมล  ม่วงเหมือน
2. เด็กชายพัฒนสิทธิ์  บัวติ๊บ
 
1. นางเพ็ญศรี  พิมพาแต่ง
2. นางโสภิต  ทองภูมิเดือน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายนรวีร  กิที
2. นายโชคชัย  รัตนมั่นคงจิตร
 
1. นายประสิทธิ์  พิมพาแต่ง
2. นางเมษา  ชมเชย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โตมา
 
1. นางสาววันนิสา  คำอ้าย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายสุรชัย  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสุภาพร  นักหล่อ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนสุข
2. เด็กชายพลกฤต  สุวรรณพงษ์
3. เด็กหญิงสิริวิมล  อินทมงคล
 
1. นางระมัด  บุญยิ่ง
2. นางสาววัชราภรณ์  สีทา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายประดิษฐ์  จันทร์นุช
2. นางสาวพรรณภา  หอมอ่อน
3. นายวัชริศ  เมฆาพันธุ์
 
1. นายราเชนทร์  นำพา
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงศ์  หอมหวล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ริเดชพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐวรา  จันทร์พุทธา
3. เด็กหญิงเปรมจิต  เพชรดี
 
1. นางบัวแก้ว  ศรีภูธร
2. นางสาววัชราภรณ์  สีทา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  ศรีมังกร
2. นายธีระยุทธ  พิมเสน
3. นางสาวมาลินี  จังพินิจกุล
 
1. นางจำรัส  ทองสน
2. นางสาวพิกุล  ชูรัตน์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทำทัน
2. เด็กหญิงกาญจนา  เทียมเพ็ง
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วดวงดี
 
1. นางกาญจนา  บุญเทียน
2. นายพงษ์ศักดิ์  วงกลม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. นายธนันต์ชัย  พันธากูล
2. นายธวัชชัย  ถิ่นลำปาง
3. นางสาวปณิดา  กิทำ
 
1. นางกมลวรรณ  บุญสวน
2. นางชโลธร  กีรติศักดิ์กุล
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาต์สินี  นกแก้ว
2. เด็กหญิงชฎาพร  นำภา
3. เด็กหญิงปาริชาต  คุณเที่ยง
 
1. นางนุชนาฏ  ภักดี
2. นายเชิดศักดิ์  ศรีเมือง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวจีฬาพร  พุ่มแก้ว
2. นางสาวนิรชา  กุลชญานันท์
3. นางสาวอารียา  สุปัญญา
 
1. นางสาวพิกุล  ชูรัตน์
2. นางสาวอริศรา  จรากร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายสุเมธ  ชุมพล
2. เด็กหญิงโศรยา  แก้วเพีย
 
1. นางสาวจุฑามาส  แสนราช
2. นายสุเทพ  สังเกตุดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  มาราช
2. นางสาวปรางค์ทอง  กองพล
 
1. นางบัวแก้ว  ศรีภูธร
2. นางสาววัชราภรณ์  สีทา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  อินทกนก
2. เด็กชายพีรัช  เกตุพันธุ์
 
1. นายสุรพล  หาพุทธา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายปริญญา  ประทุมสาย
2. เด็กชายวรเชษ  จันทร์เทียน
 
1. นางวะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. นายอัษฎา  มิยา
2. นายอิทธิพล  สุขคำ
3. นายเสกสรรค์  ผุยเพชร
 
1. นางสาววัชราภรณ์  โทนแก้ว
2. นายสรรเสริญ  ชื่นชม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ป้อมหยิบ
2. เด็กหญิงดาวฝน  ฤทธิ์เนติกุล
3. เด็กหญิงปัณธิฌา  กางพรม
4. เด็กหญิงมณฑิตา  พิมเสน
5. เด็กหญิงอัจฉรีญา  พยัคฆ์เกษม
 
1. นางสาวกำจัด  บุญสุข
2. นางสาวรจนา  จงธรรม์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  พรหมลัทธิ์
2. นางสาวยุวดี  การุญบริรักษ์
3. นางสาววิมพ์วิภา  สักลอ
4. นางสาวศศิภา  ทอแสงมิติ
5. นางสาวศุภรักษ์  สายโส
 
1. นางสาวกำจัด  บุญสุข
2. นางสาวเสาวนีย์  ฉิ่งวังตะกอ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เหฤดี
3. เด็กหญิงยุวธิดา  แก้วมหาชัย
4. เด็กหญิงอัจฉริยา  แก้วมหาชัย
5. เด็กหญิงเกื้อกาญ  ระวังการ
 
1. นางนิรัน  บุญมาติด
2. นางสาวศุภลักษณ์  คำมุง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวธัญวรัตน์  ปิตุจาตุรนต์
2. นางสาวปัทมาพร  สิมมา
3. นางสาวศดานันท์  ไชเรศ
4. นางสาวสุจินันท์  โสมา
5. นางสาวอริสรา  ตั้งชัยชนะกิจ
 
1. นางพรสมัย  กาวน
2. นางโปรยทิพย์  ทัพภมาน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายธนากร  กีเรียง
2. นางสาวปรีดาภรณ์  สายจันเกตุ
3. นายวรโชติ  ขวัญศรี
4. นายศุภวิชญ์  ทองวัน
5. นายสถาพร  จันทารักษ์
 
1. นางจตุพร  ทองคำสุก
2. นายเอกรินทร์  ทรัพย์อนันต์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  ศรีจันทร์
2. นางสาวกุลนิภา  เชื้อบุญมี
3. นางสาวชลธิชา  เพ็ชรมี
4. นางสาวฐิตินันท์  บุญศรี
5. นายณัฐวัตร  ราศรีชัย
6. นายทนงศักดิ์  สีทำมา
7. นายธนณัฐ  แพทย์ชัยโย
8. นายธนวัตน์  จันท้าว
9. นายธีระพัฒน์  พันทา
10. นายนันธวุฒิ  ทองเปิ่ง
11. นายนิธิพัทธ์  ชัยสุวรรณ
12. นางสาวปภาณิน  กงจีน
13. นายปริญญา  คำวัง
14. นางสาวปิวรัดดา  นามพุทธา
15. นางสาวมณีรัตน์  ดีจอม
16. นายรัฐพล  สุจิตต์
17. นางสาวรุ่งนภา  บุญสอน
18. นางสาววจีพรรณ  ปานเจริญ
19. นายสมากร  แห้วเหมือน
20. นางสาวสโรชา  จำนงค์จิตร
 
1. นางกรัญญา  ศรีมูล
2. นางจุรีย์  พรหมจินดา
3. นางนิรันด์  คำแสน
4. นางสมจิตร  การกิ่งไพร
5. นายเจด  ทานะมัย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  ศรีสุนทร
2. นางสาวกวินนา  ต้นเงิน
3. นายกีรติ  ศรีษะเกศ
4. นายจิตรภานุ  คำตระพล
5. นางสาวณัฐชยา  บุญเจิม
6. นางสาวธนัณชญา  ภักดีสาร
7. นางสาวธัญหทัย  หิมะพรม
8. นายนศิธร  แก้วแพง
9. นายนัตรชัย  รักคง
10. นางสาวปัฐวิภา  จันทนา
11. นางสาวพิมพ์อัปสร  ทองพัด
12. นางสาวภัทราพร  ภู่มัง
13. นายภานุพงษ์  จำนงวัฒน์
14. นายสายธาร  แก้วกระบิน
15. นางสาวอรยา  ทองมากุล
16. นางสาวอรุณี  แก่นสารี
17. นายเกริกฤทธิ์  ชาญศรี
18. นางสาวเกศรินทร์  ไชยสงคราม
19. นายเจษฎากร  จรรยวัฒนสกุล
20. นายเสฏฐวุฒ  กงเต้น
 
1. นางจุรีย์  พรหมจินดา
2. นายนิรันด์  คำแสน
3. นางบุษบา  ชัยสา
4. นางสมจิตร  การกิ่งไพร
5. นายเจด  ทานะมัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกรักษ์  เสรีสันติกุล
 
1. นางทัศนา  เกตุพันธุ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเจนจิรา  ป้อมทอง
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีเรืองเดช
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กชายพณิชย์  ลีพัฒนเศรษฐ์
2. เด็กหญิงภาวิณี  อ่อนอ่ำ
 
1. นางสาวรจนา  จงธรรม์
2. นางสาวเสาวนีย์  ฉิ่งวังตะกอ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวคณิตกา  กีกอง
2. นายธนกร  ชูไพรศิริกุล
 
1. นางสุดารัตน์   พิริยะประภา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวนัฐกานต์  สุขสวาท
2. นางสาวบรรณารัตน์  สีงาม
3. นางสาวพรสุดา  เมืองพรม
4. นางสาวพัชรียา  ทะนารี
5. นางสาววลัญช์รัตน์  นันตา
6. นางสาววารุณี  กุลกรม
7. นางสาววิชชุดา  สีพานทอง
8. นางสาวศรัญญา  สายวันสุด
9. นางสาวสุพรรณษา  หนูแดง
10. นางสาวเบญจมาภรณ์  กันตง
 
1. นางบุญสืบ  กาญจนประกอบ
2. นางสุดารัตน์  พิริยะประภา
3. นายเสถียร  น้อยวัน
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กหญิงกัลยา  ตรีแจ่ม
2. เด็กหญิงจริยา  สีเผือก
3. นางสาวนันทิพร  กันยาประสิทธิ์
4. นางสาวนางสาวจิราพร  ตรีสูพ
5. นางสาวน้ำผึง  นันทะพรม
6. นางสาวปานตะวัน  ศรีดาจันทร์
7. นางสาวพัชรี  ชูศรีเพชร
8. นางสาวรัตติยา  มิ่งโสดา
9. นางสาววรรณศิริ  เพื่อบุญมาก
10. นายวุฒิชัย  แก้วแพง
11. นางสาวสายชล  แก้วเบี่ยง
12. เด็กหญิงสุจารี  แก้วคง
13. เด็กหญิงสุจิรา  แก้วคง
14. นางสาวสุภาพร  พิมมะโครต
15. นางสาวเจษฎาภรณ์  ศิริ
 
1. นางทิพย์สุดา  บุญฤทธิ์
2. นายธงทัย  ไหมแพง
3. นางศิริลักษณ์  กิด่วน
4. นายอนุชาต  บัวพรวน
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายการุณย์  มิ่งเมือง
2. เด็กหญิงมุทิตา  มูลตรี
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แปลกบัว
 
1. นายกิตติศักดิ์  ทองสา
2. นางภารดี  จุมรี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวกณิษฐา  จันทร์ศรี
2. นางสาวดวงพร  กุลสง
3. นางสาวมาริสา  แสนเทพ
 
1. นายกฤษณพงศ์  มราช
2. นายจรัส  วงศ์หล่มแก้ว
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจรัญยา  ศรีศิลป์
2. เด็กหญิงชุติมนฑน์  เชื้อชีลอง
 
1. นายสรรเสริญ  จันทร์แดง
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายนัทพงศ์  ภาคภูมิ
2. นายประวัติ  เล่าอลังกา
 
1. นายสรรเสริญ  จันทร์แดง
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ภูมิธนาศิลป์
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นายชัยพล  จันทร์ทา
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงปลายกมล  ยะเสน
 
1. นายปริญญา  ชนะวาที
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวอชิรญา  โสดา
 
1. นายโกศล  อินทิวาพร
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  บุญศรี
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวศิรประภา  ทองบัว
 
1. นายโกศล  อินทิวาพร
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทัยทิพย์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อินทร์สูง
 
1. นายวันชัย  พูลยอด
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวภัทราทิพย์  เกตุคำ
 
1. นายไพโรจน์  ปัทมาวดี
 
59 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 1. สามเณรธนู  ทอแสงสุวรรณ
2. สามเณรวันชัย  ดุลย์พันธ์ธรรม
 
1. นายสุพล  มนตรี
2. นายไพรัตน์  เสาดี
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนิยม  ฤทธิ์ชัยเจริญ
 
1. นายนัฏฐ์กิตต์  จุลพรรณ์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นางสาวอินทุอร  อุ่นใจ
 
1. นายปริญญา  ชนะวาที
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปริตา  ชุมสาย
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  นวลเพชร
3. เด็กชายสิทธิพร  นวลเพชร
 
1. นายนัฏฐ์กิตต์  จุลพรรณ์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. นายสิทธิพงษ์  แซ่โซ่ง
2. นายสิทธิพล  แซ่หลอ
3. นายสุตนันท์  แซ่หว้า
 
1. นายชูชาติ  รัฐวงษา
2. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายวิชานาถ  เพลิดภูเขียว
 
1. นายจตุรงค์   จันทร์ประทีป
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายฐาปนพงศ์  แก้วเบี่ยง
 
1. นายชวลิต  แก้วประเสริฐ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กชายภนัฐพงศ์  พรหมบุญตา
 
1. นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์มนัส  พรมรอด
 
1. นายจตุรงค์   จันทร์ประทีป
 
68 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  วงกลม
2. นางสาวจรรยาพร  จุมรี
3. นางสาวชนาพร  จงทัน
4. เด็กชายณัฏฐชนนท์  พิชญ์ชัยยะมงคล
5. นางสาวพิชญาดา  ด้วงพรม
6. นางสาวพิมพ์มนัส  พรมรอด
7. นางสาววริษฐา  คุณเที่ยง
8. นายวิชานาถ  เพลิดภูเขียว
9. นางสาววิชุตา  มั่นคง
10. นางสาวศรสวรรค์  ยิ้มแฟน
11. เด็กหญิงศศินา  อาสมะ
12. นายสาทร  ธรรมวงษ์
13. เด็กชายอัครเดช  จงเพิ่มพรวัฒนา
14. นางสาวเบญญาภา  โสรส
15. นายเผ่า  พลกลาง
 
1. นายจตุรงค์   จันทร์ประทีป
2. นายประเสริฐ  บุตรอินทร์
3. นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ
4. นายโกศล  อินทิวาพร
 
69 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  จันทร์หอม
2. นายจีรภัทร  จันทิมี
3. นายฉัตรมงคล  คุ้มสุวรรณ
4. นายนราธิป  อินมา
5. เด็กหญิงปรัชญา  แก้วสายตา
6. เด็กหญิงพิชญา  สมสร้อย
7. เด็กหญิงมลพิกา  บัวคลี่
8. เด็กหญิงศุภิสรา  เมืองพระฝาง
9. เด็กหญิงสุทธิกานต์  น้อยวัน
10. เด็กหญิงสุภัสรา  กาญจนกฤต
11. นายอัษฎาวุธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ
12. นายเอกรพี  ชูเนตร
 
1. นายจิรานุวัฒน์  นาประสิทธิ์
2. นางรัตมณี  แสงสีดา
3. นายศุภชัย  บรรพลา
4. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
70 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรชวัล  ขำเกื้อ
2. นางสาวกรรณิกา  หมูแดง
3. นายกฤษดา  ศรีประเสริฐศักดิ์
4. นางสาวกาญวิไล  เถาว์ถาวร
5. นายกิตติพงษ์  ตรีเศียร
6. นายชวนาพงค์  ไชยวุฒิ
7. นายณัฐพงษ์  พิมพ์ประชา
8. นางสาวณัฐพร  ศรีรินทร์ทิพย์
9. นางสาวทิตฐิตา  ชาอุ่น
10. นายธนบูรณ์  บุตรโยจันโท
11. นางสาวธัญชนก  คำผง
12. นายนราธิป  สายแก้วดี
13. เด็กหญิงปภัสสร  บุญสวน
14. นางสาวพัชรินทร์  สายนวลเวช
15. นายภานุวัฒน์  กองแก้ว
16. นางสาวภาวิณี  วุฒินันทนาภรณ์
17. นายรชานนท์  ตลับแก้ว
18. นายรณชัย  จันทร์ผ่อง
19. นายวีรยุทธ  หนูคำ
20. นางสาวศศิชา  สว่างเมฆ
21. นางสาวสิริกานต์  ทองยิ่ง
22. นางสาวสุทธิดา  สีดาจันทร์
23. นางสาวสุพัตรา  สารี
24. เด็กหญิงสุภารัตน์  เรดระรอง
25. นายสุรเชษฎ์  แก้วสายตา
26. นางสาวอนุธิดา  สุพรรณรัตน์
27. นายอัครพงษ์  วุ้นจุ๊ด
28. นายอัษฎาวุฒิ  พักใส
29. นายไวยกร  ทองจีน
 
1. นายคมกฤษ  ยิ่งหาญ
2. นายชวลิต  แก้วประเสริฐ
3. นางพิชญาภา  แจ่มใส
4. นางรัชฎากร  สีสุก
5. นายวิสุทธิ์  ทองมั่ง
6. นายสุรเชษฐ  สุพลจิตร
7. นายอนุรักษ์  แก้วดอก
8. นายเจด  ทานะมัย
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กชายธัญวรัตน์  มงคล
 
1. นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. นายศักดิ์สิทธิ์  ชาริด
 
1. นายรณชัย  กันหา
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรพรรณ  พรมภักดี
 
1. นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวณัฐทวิมล  โสมภา
 
1. นายไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายธนวรรธ  ทองมา
 
1. นางพิชญาภา  แจ่มใส
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นายรัฐวิทย์  แก้วขวิด
 
1. นายพรมงคล  กงยนต์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิตา  จาตุกรณีย์
 
1. นางรัชฎากร  สีสุก
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวบุษกร  กระทู้
 
1. นางรัชฎากร  สีสุก
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นายรัฐวิทย์  แก้วขวิด
 
1. นายพรมงคล  กงยนต์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิตา  จาตุกรณีย์
 
1. นางพิชญาภา  แจ่มใส
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวบุษกร  กระทู้
 
1. นางพิชญาภา  แจ่มใส
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.65 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กชายทักษิณ  สีงาม
 
1. นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นายรัฐวิทย์  แก้วขวิด
 
1. นายพรมงคล  กงยนต์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงชลทิชา  ทองสี
 
1. นางดุจฤดี  หอมหวล
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวบุษกร  กระทู้
 
1. นางพิชญาภา  แจ่มใส
 
86 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกิตติภัทร  กฐินสมมิตร์
2. เด็กหญิงฐิติพร  วรรณสงคราม
3. เด็กชายฐิติโชติ  ธรรมวงษ์
4. เด็กชายถิระ  อรรคสูรย์
5. เด็กชายทีปกร  ชาญชวพันธ์
6. เด็กหญิงนงลักษณ์  กองแก้ว
7. เด็กหญิงปรัชญา  แก้วสายตา
8. เด็กหญิงพรจิรา  คำเพราะ
9. เด็กหญิงพิชญา  สมสร้อย
10. เด็กชายพีระพล  เดชบำรุง
11. เด็กชายภาสกร  โคตรอินทร์
12. เด็กหญิงมลพิกา  บัวคลี่
13. เด็กชายยุทรพิชัย  ยิ้มแย้ม
14. เด็กหญิงสมปรารถนา  ปทังขินัง
15. เด็กชายอนุวัฒน์  สินดี
16. เด็กหญิงอรอุมา  นำสมัย
17. เด็กชายอัคนี  ผางสา
18. เด็กชายเดชาวัตร  สุวรรณราช
19. เด็กชายเศรษฐ์  หม่องอินทร์
20. เด็กหญิงแสงโสม  แสงสุวรรณ
 
1. นายจิรานุวัฒน์  นาประสิทธิ์
2. นายปรีชา  พึ่งบัว
3. นางรัตมณี  แสงสีดา
4. นายวินัย  ไล้สมบูรณ์
5. นายศุภชัย  บรรพลา
6. นายสาธิต  ศรีสด
7. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
8. ว่าที่ร้อยเอกเผด็จ  ใจซื่อ
 
87 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  แพงขะ
2. นางสาวกนกวรรณ  คำจันทร์วงศ์
3. นายชญานิน  แก้วกำโพรี
4. นางสาวชนินทร์พร  มาวงศ์
5. นางสาวชยาลินี  ไฝ่แก้ว
6. นางสาวทานตะวัน  คำโสม
7. นายธรรมนิตย์  คำดี
8. นายบัญญวัต  ศรีธาดา
9. นายปกรวัฒน์  พิมพ์ทอง
10. นางสาวพัชราภรณ์  ชัยโต
11. นางสาวพัณณิตา  บุญยะนิจ
12. นางสาวภิชญาภรณ์  สันเวียงใหม่
13. นางสาวรุจิรา  บุญศรี
14. นางสาววรรณลักษณ์  พิศมัย
15. นางสาววริษา  จันทน์แดง
16. นางสาววิภาวนี  แก้วแท้
17. นางสาวศรัญญา  น้อยทอง
18. นายศิวกร  ธิใจ
19. นายสัพพัญญู  แสงบัณฑิต
20. นางสาวสิริกัญญา  ศรีสงคราม
21. นางสาวสุกัญญา  ไวเกิด
22. นางสาวสุชานาฎ  ด้วงคำ
23. นางสาวอภิญญา  สุทธิประภา
24. นางสาวอาทิตยา  ดวงจันทร์
25. นางสาวเปรมสุดา  สระเสียงดี
26. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  สอนบุญมา
 
1. นายจตุรงค์  จันทร์ประทีป
2. นายจิรวัฒน์  กมลเสถียร
3. นางสาวทิพวรรณ  ธาบุรี
4. นายประเสริฐ  บุตรอินทร์
5. นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ
6. นายโกศล  อินทิวาพร
7. นายไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง
 
88 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  รูปคำ
2. นายกิตติพัฒน์  วันเพ็ง
3. นายชินทร  ปานไข่
4. นางสาวณัฏฐา  วงค์ไทย
5. นางสาวทัศน์วรรณ  นาเวช
6. นายธนโชติ  อินทร์ตา
7. นายธีรศักดิ์  รัตนะ
8. นางสาวศุจินันท์  จันดา
9. นายอภิวัฒน์  มาทา
10. นางสาวอินธุอร  อินแนน
 
1. นางจิดาภา  ชาญเวช
2. นางสุพิตรา  สุภสิริ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงปทุมมา  ขวัญแสน
2. เด็กชายพีรพล  ทองหมู่
3. เด็กชายภูริทัต  ศรีมูล
4. เด็กหญิงมาริสา  ทัพภูตา
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  คำพรวน
6. เด็กหญิงโสรยา  เสือดี
 
1. นางพิชญาภา  แจ่มใส
2. นางรัชฎากร  สีสุก
3. นายสุรเชษฎ์  สุพลจิตต์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  อินรัมย์
2. นายชัยวุฒิ  บุญเรือง
3. นางสาวทิมพิกา  พลเยี่ยม
4. นางสาวปนัดดา  วงกองแก้ว
5. นายพรพิพัฒน์  จันทร์แดง
6. นางสาวอนุธิดา  สุบรรณรัตน์
 
1. นางพิชญาภา  แจ่มใส
2. นางรัชฎากร   สีสุก
3. นายสุรเชษฎฺ์  สุพลจิตต์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  บัวตา
2. เด็กหญิงกัญณิกา  ก้อนเทียน
3. เด็กหญิงพัชรพร  บุญชู
4. เด็กหญิงภัทรภร  ชัยสิทธิ์
5. เด็กหญิงวรรณพร  เรือนแก้ว
6. เด็กหญิงสิรามน  สายคำเกตุ
7. เด็กหญิงอารยา  เบ็ญชา
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมเคราะห์
 
1. นางพิชญาภา  แจ่มใส
2. นางรัชฎากร  สีสุก
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวจิราพร  จันทร์เพ็ญ
2. นางสาวชไมพร  ตาคำทรัพย์
3. นางสาวนริศรา  มูลจันทร์
4. นางสาวพิไลวรรณ  เหลืองวิชชเจริญ
5. นางสาวมนทกานต์  หาญคำ
6. นางสาวรุ่งนภา  โคยามา
7. นางสาววรรณวิภา  จันทร์กลิ่น
 
1. นายจิรานุวัฒน์  นาประสิทธิ์
2. นางรัตมณี  แสงสีดา
3. นายศุภชัย  บรรพลา
4. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏาวุธ  วังคีรี
2. เด็กชายกิตติธัช  คำเจียก
3. เด็กหญิงกุสุมา  สังพิมพ์
4. เด็กชายชัชวาล  วังคีรี
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พรมเวียง
6. เด็กหญิงณัชชา  สีเสือ
7. เด็กชายปราโมทย์  แสงขาว
8. เด็กหญิงพัชราภา  ขวัญเดิน
9. เด็กชายรณชัย  ขวัญจอม
10. เด็กหญิงรักษณาลี  ม้าเขียว
11. เด็กหญิงสดุดี  ขวัญโพก
12. เด็กชายสมร  ผาวันดี
13. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนป้อ
14. เด็กหญิงเกศรินทร์  มาระวงศ์
15. เด็กชายไกรวิทย์  ขวัญโพก
16. เด็กชายไพลิน  แสนตา
 
1. นางสาวจันทิมา  ปานเงิน
2. นางสาวยุพาพัฒน์  เหมลา
3. นายวรรณชาติ  ไชยเลิศ
4. นางอุดมพร  พรหมเด่น
5. นางสาวเกษร  โคตวงษ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. นางสาวขวัญประภา  หนูเหลือง
2. นายชญานนท์  คำลุน
3. นายณรงค์เดช  ศิริแก้วเลิศ
4. นายธราดล  เทืองน้อย
5. นางสาวธีระศักดิ์  กองกุนะ
6. นายนัฐพล  อ้นจันทึก
7. นายปาฎิหารย์  คำอ่อน
8. นางสาวภัทรนันท์  เดชบำรุง
9. นางสาวมณฑิรา  พูนมะลัง
10. นายมีนา  สายสิน
11. นางสาวฤทัยชนก  สุขวิไลย์
12. นางสาวศวิตา  แสงงาม
13. นางสาวอินธุอร  โพธิศรี
14. นายเทพกร  คำสิงห์
15. นางสาวเปรมวดี  ปาโส
16. นางสาวไพลิน  พิลาบุตร
 
1. นายธวัช  วงศ์ใหญ่
2. นางปนัสดา  โพธิพิณ
3. นายวรรณชาติ  ไชยเลิศ
4. นายวิทยา  พรหมทา
5. นางสาวศิรินทร์พร  พรหมสิทธิ์มาตย์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมน 1. นายกิตติพงษ์  เฉลิมพงษ์
2. นายคชนทร  จวบบุญ
3. นายจักรกฤต  จันทร์เกิด
4. นายชิษณุชา  อุดสารินทร์
5. เด็กชายธีรวัฒน์   คำก้อน
 
1. นางสาวรุ่งนภา  สายัญ
2. นางรุ่งรัชนี  แสงพวง
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายพฤกษ์  งานดี
2. เด็กหญิงเยสสิกา  เอสนา
 
1. นางระพีพร  วงษาวดี
2. นางสันทนา  พลกลาง
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ขวัญพรม
2. เด็กชายนคิรทร  โสประดิษฐ์
3. เด็กชายอมรพันธ์  ยอยบุปผา
 
1. นางเกศรา  แก้วจิตร
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นายกิตติ  ต้นอินทร์
2. นายธีระวัฒน์  ปลาดตา
3. นายอภิศักดิ์  โสดา
 
1. นายทินกร  ทองสกุลการ
2. นายเอกชัย  รูปขาว
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขาวสีแดง
2. เด็กชายพงศกร  ไสยะกิจ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  กุนกิ่ง
 
1. นายทวีศิลป์  พูลเพิ่ม
2. นางพันธ์โพยม  สุวรรณชาติ
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวช่อผกา  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวนุภา  หามา
3. นางสาวศศิภา  วานิช
 
1. นายทวีศิลป์  พูลเพิ่ม
2. นายสาธิต  หงษ์ทอง
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรนุช  ขุนอุย
2. เด็กหญิงนันธิดา  คำน้อย
3. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วแจ่ม
4. เด็กหญิงสุภาพร  โสภา
5. เด็กหญิงอธิติญา  มีนนท์
6. เด็กหญิงอรวรรณ  เปิดโปร่ง
 
1. นางปรารถนา  อุตม์อ่าง
2. นางสกุล  พิทักษ์พงษ์
3. นายสมัย  อุตม์อ่าง
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกาน  แบนไทย
2. นางสาวนิมิตร  แสงจำปา
3. นางสาวพรวิไล  ผาวันดี
4. นายพิเชษฐ์  บัวมุ้ย
5. นางสาวอรจิรา  บุญเรียบ
6. นายอัษฎาวุธ  หาญชัย
 
1. นางสาววริศรา  รอดวงค์
2. นางสมลักษณ์  ศรีมังกร
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กหญิงนุจรี  แซ่เถา
3. เด็กหญิงปริตา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสาววริศรา  รอดวงค์
2. นางสมลักษณ์  ศรีมังกร
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวพิมกมล  กะสวย
2. นางสาวศรัญญา  หมอยา
3. นายเอกชัย  ตรีสุข
 
1. นางสาววริศรา  รอดวงค์
2. นางสมลักษณ์  ศรีมังกร
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกันตพงฐ์  โรจน์แสงสิทธิกุล
2. เด็กหญิงนัยนา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงอารีย์รัก  แซ่ย่าง
 
1. นายนพวงศ์  อุปลา
2. นายศุนิชัย  สนเทียนวัด
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวทรรศนีย์  ขานสิงทอง
2. นางสาวพัชรวดี  ต้นคำ
3. นางสาวเกษฎา  ใชยะโอชะ
 
1. นายทองจันทร์  ศรีจันทร์สุข
2. นายสง่า  หอมจันทร์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภายุ  แสนบุรี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ราชโฉม
3. เด็กหญิงอลิสา  ทองดา
 
1. นายวสันต์  ธงอาสา
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ราชอาจ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 1. นางสาวชไมพร  นาคา
2. นางสาวนุชนาฏ  วังคีรี
3. นางสาวสายหยุด  กลมเกลี้ยง
 
1. นายวสันต์  ธงอาสา
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ราชอาจ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลลดา  ภูษาวิโสตร์
2. เด็กหญิงนภาพร  คำนวน
3. เด็กหญิงนภาพร  สารีเชียงพิณ
 
1. นางกฤตติกา  วันชัย
2. นางรุจิรา  ทาสุวรรณ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวตะวัน  คำภาผง
2. นางสาวนารีรัตน์  สุวรรณตันทุลา
3. นางสาวสาวิตรี  ศรีเพชร
 
1. นางรจนา   ทัดช่อม่วง
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงปณิตา  จำปาทอง
2. เด็กชายวรัญตรี  ทองแจ่ม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สารโคตร
 
1. นางรัตนา  ศิริวิบูลย์ชัย
2. นางสาววาสนา  เจริญสุข
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. นายบรรจบ  สินทร
2. นางสาวปณิดา  คำเจียก
3. นางสาวอาทิตยา  คำริ้ว
 
1. นางสาวนุสรา  มิไพทูล
2. นางสาวเกษร  โคตวงษ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายชนาธิป  แก้วยม
2. เด็กชายพงศ์พินิจ  รูปโสม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กันเจิม
 
1. นายทวีศิลป์  พูลเพิ่ม
2. นายสาธิต  หงษ์ทอง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  สูตนะ
2. นายบุลิน  เมืองคำ
3. นางสาวศศิวิมล  วรรณะ
 
1. นางปรารถนา  อุตม์อ่าง
2. นางสกุล  พิทักษ์พงษ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายธรรมนูญ  เงาะหวาน
2. เด็กหญิงสุพิชญา  พรหมสา
 
1. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
2. นางอุไรวรรณ  เพาะบุญ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตู้ภูมิ
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  เร็วสูงเนิน
 
1. นายนริศ  สมศักดิ์ศรี
2. นางปรัชญาพร  เพ็ญภาคกุล
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวนิสากร  ก้อนคำ
2. นางสาวศิรการภิมม์  เกียรติกุลมาทิน
 
1. นายกิตติพงษ์  ศรีวงศ์ชัย
2. นางชาลินี  พรมแสง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กชายนวมินทร์  พรมนัน
2. เด็กชายวรเดช  แสนคำ
 
1. นายวรัญญู  ต้นแก้ว
2. นายเฉลิมชัย  อ่อนตา
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นายชูวิทย์  แซ่จาง
2. นายอนุศักดิ์  แซ่ลี
 
1. นางสาวศิริจันทร์  ภักดีโต
2. นางสาวเรณุมาศ  ภักดีโต
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมภา  ภาพเสน่ห์
2. เด็กหญิงแสงเดือน  ฤทธิ์เนติกุล
 
1. นายธีรพัฒน์  คำหมู่
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำซา
2. เด็กหญิงวนิดา  เฉลิมพิศ
 
1. นายนริศ  สมศักดิ์ศรี
2. นางปรัชญาพร  เพ็ญภาคกุล
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทัยทิพย์ 1. เด็กชายณัฐชัย  จุลเหลา
2. เด็กชายวทัญญู  คำชด
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มีผล
2. นางพัฒนา  ชัยบูรณ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายนพดล  แซ่เถา
2. นายสุริยะวี  งามขำ
 
1. นางจุฑาทิพย์  ภู่ทับทิม
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยาภรณ์   มีนนท์
2. นางสาวธีรนาถ   ขวัญพฤษ์
 
1. นายธีรภัทร  ฉัตรวิโรจน์
2. นางบังอร  สีเลื่อม
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายอภินันท์  นิ่วบาง
2. นายอัยการ  จันทร์แจ่ม
 
1. นายกิตติภัค  สายวัน
2. นายลิขิตดง  นันตา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายณพวัฒน์  บุญเที่ยงตรง
2. เด็กชายนราวิชญ์  เชาว์ดี
3. เด็กหญิงวรนิษฐา   เสียงหวาน
 
1. นายกฤษณะพงษ์  ชูอินทร์
2. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายณัฏฐกร   เสมาทอง
2. นายวัชระพงศ์   ศรีบุญ
3. นายสิทธิศักดิ์   โภคาเพชร
 
1. นางชาลินี  พรมแสง
2. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  ก้อนคำ
2. นางสาวศิรประภา  โพธิ์ศรี
 
1. นายถนอม  อารีสุก
2. นายธนาวุธ  พวงพันธ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายปราณ  กำจัดภัย
2. เด็กชายวรเมธ  สมบูรณ์เอกนก
3. เด็กหญิงอารัตนดา   ทองอ่วม
 
1. นางชาลินี  พรมแสง
2. นางสาวทัดดาว  ศิริวงค์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นายธนาโชติ  อุทัยอ่วม
2. นายสมประสงค์  ทวนทอง
3. นายสุรสิทธิ์  เยื่อปุย
 
1. นายวรัญญู  ต้นแก้ว
2. นายเฉลิมชัย  อ่อนตา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายธราเทพ  ขวัญไร่
2. เด็กชายอรรถพล  คณะแพง
3. เด็กชายเจษฎากร  ยากองมี
 
1. นายลิขิตดง  นันตา
2. นางสาวสุภาพร  ก้อนเทียน
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายธรรมนูญ  บุตรน้ำเพชร
2. นางสาวภัทริญาร์  มีแสงแก้ว
3. นางสาวศุภากร  นิ่มพฤทธิ์
 
1. นายกิตติภัค  สายวัน
2. นายลิขิตดง  นันตา
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายธีรเมธ   ทรัพย์มาก
2. นางสาวนวพร  ฤทธินานนท์
3. นายวงศธร  ฉัตรวิโรจน์
4. นางสาวเกศกนก   วงศ์ศิลา
 
1. นางชาลินี  พรมแสง
2. นางสาวทัดดาว  ศิริวงค์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายภัทรพงศ์  สมวงษ์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ขุนเขียว
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุดารัตน์  แซ่หว้า
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  วันทูล
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายยศกร  พาตา
 
1. นายสหภัส  แร่นาค
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. นายเสฏฐวุฒิ  สนธิญาติ
 
1. นางสุกัญญา  แก้วยศ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกเนตร   เกษทองมา
 
1. นางสาวนวลอนงค์   บุญยิ่ง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. นายพลวัฒน์  พลน้อย
 
1. นางสาววัชรศิลป์  ฉัตรวิโรจน์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงวัลลภา  ทาสุวรรณ
 
1. นางสาวสมฤดี  ศรีชามก
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวณิชมล   พิศาลวุฒิ
 
1. นางปาริชาติ  ตันมี
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  สร้างสกุล
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทา
3. เด็กหญิงบัว  จงเลิศวัฒนา
4. เด็กหญิงเทวิกา  แก้วเต็ม
5. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  โด๊ะหลิ่ง
 
1. นางสาวชนิดาภา  จันทร์พุทธา
2. นางสาวภวรัญชน์  รุจิวีรานันท์กุล
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายชวลิต  บุญคง
2. นางสาวพลอยไพลิน  กาญจนโกมล
3. นายพุฒิพงศ์  จันทร์เขียน
4. นางสาวภานุมาศ  บุญจีน
5. นางสาวเพ็ญศิริ  ก้อนเทียน
 
1. นางสาวภวรัญชน์  รุจิวีรานันท์กุล
2. นางสาวมณีรัตน์  ดวงปินตา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงพันทิลา  กุลาชัย
 
1. นางกานต์ธิดา  องคุณา
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายชัชพงศ์  เทพวัง
 
1. นางกานต์ธิดา  องคุณา
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สามลทา
 
1. นางสาวอจารีย์  อุ่นหลาบ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวเพชรัตน์  คำหม่อง
 
1. นางสาวอจารีย์  อุ่นหลาบ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายทรงกลด   เพียแก้ว
2. เด็กชายวัชรศิลป์  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวพุดตาล  ศรีเมฆ
2. นางสุพานิช  เหล่าแซ่ม
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายธีรนัย  เทียมทอง
2. นางสาววศินี  สิทธิราช
 
1. นายณัฐวัฒน์  จำรัสไชยวงศ์
2. นางสาวพุดตาล  ศรีเมฆ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. เด็กชายธนัชชา  หาหล้า
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  มืดหล้า
3. เด็กชายนัฐวุฒิ  อุ่นเตียม
4. เด็กชายภานุวัฒน์  พงนัยรัตน์
5. เด็กชายวิชิต  โสดบ้ง
6. เด็กชายศักดิ์ชาย  สร้อยมี
7. เด็กชายสันดุษิต  บุญโฮม
8. เด็กชายอรงค์กรณ์  เพ็งประสงค์
 
1. นายณัฐพล  ศิริขันธ์
2. นายบุญส่ง  ยังคำมั่น
3. นายบุญเทียน  พั้วพวง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. นางสาวกุลนัฐ  ตาเบ้า
2. นางสาวจริญภรณ์  ผุยเพชรผุ้ย
3. นางสาวจิรัชญา  ลัดดาไสว
4. นายณรงศักดิ์  พันอะ
5. นายปกรณ์  พรหมบุญ
6. นางสาววรรณิสา  เติมภูเขียว
7. นางสาววารุณี  กุลนะ
8. นางสาวศิริลักษณ์  สุขศิริ
 
1. นายณัฐ  หม่องอิน
2. นางดาวลอย  สอนหลวย
3. นายประจวบ  อุดพ้วย
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกวินทรา  หะริตา
2. เด็กชายกิตติวิชญ์  ทองแถว
3. เด็กหญิงนภัสสร  บัวระภา
4. เด็กหญิงปัทมา  กันเกตุ
5. เด็กหญิงศิรดา  หารรบ
 
1. นางนาทกัญญา  นงภา
2. นางวันเพ็ญ  จุดาศรี
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. นางสาวนงลักษณ์  คำแพง
2. นางสาวนภัสวรรณ  สีงาม
3. นางสาวประภาพร  มีเพชร
4. นางสาวพัทธมน  ศรสุรินทร์
5. นางสาวเหมยเส็ง  แซ่เต็น
 
1. นายนพวงศ์  อุปลา
2. นางสาวอรวรรณ  บุญรื่น
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัตพิชา  กุนเทียน
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  สุมาลย์กันต์
3. เด็กหญิงวริศรา  วงศ์หล่มแก้ว
 
1. นางจันทรา  ศรีบุรินทร์
2. นางอรดี  ทองพัด
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวนัทธมน  จันทสอน
2. นางสาวนิภาวรรณ  ต้นปล้อง
3. นายอภิสิทธิ์  ชายเต็ม
 
1. นางธนัชพร  อินต๊ะ
2. นางพชรมน  ทักคุ้ม
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พาทา
2. เด็กหญิงดวงประภา  นงค์ภา
3. นายธนู  กิ่งภาพ
 
1. นางวรวรรณ  ชูมาก
2. นายสมชาย  ชูมาก
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 1. นางสาวจิรวรรณ  จันทร์เตื่อย
2. นางสาวสุพรรษา  คำเถื่อน
3. นางสาวเจนจิรา  หงษา
 
1. นายนพชัย  สารีคำ
2. นางสงวน  สารีคำ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายศุภณัฐ  ก้อนเอีย
2. เด็กชายเขมณัฐ  สิงห์คำ
 
1. นางสาวทัศวรรณ  เอี่ยมกาย
2. นางสาวเบญจมาศ  ขุนเขียว
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. นายเขตศักดิ์  ขวัญหอม
 
1. นายธวัช  วงศ์ใหญ่
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายนนท์ธวัช  หงส์พันธุ์
2. เด็กหญิงสุมัชญา  สารีคำ
 
1. นายคิดทนก  อินทกนก
2. นางพรพรหม  โสภา
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายวรินาถ  พุทธสิมมา
 
1. นายเจด  ทานะมัย
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สุกประเสริฐ
2. เด็กหญิงอาภาวรรณ  อินทองดี
 
1. นางสาวรัตนา  ทองนอ
2. นางสาวศิรินันท์  บุญมา
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นางสาวมะลิวรรณ  ศิรินูเลิศ
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  พรดวงคำ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วเขียว
 
1. นายพรณรงค์  ธานี
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายกิติศักดิ์  พิศชาติ
 
1. นางวิไลวรรณ  จันทิพย์
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงมุทิตา  ชาอุ่น
 
1. นางวนิดา  โนนคำ
 
167 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจักราวุธ  สนทน
2. เด็กชายปรีชา  รัตนศรี
3. เด็กชายเกียรติชัย   จันเพชร
 
1. นางวนิดา  โนนคำ
2. นายวิโรจน์  ทองสุข