หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3
ณ.โรงเรียหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.หวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   11 ก.ย. 2556   12 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3309 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3309 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
3 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ห้อง ห้องสมุด 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3310 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3310 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3204 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3204 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
3 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3204 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 1 ห้อง 4101 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 2 ห้อง 4205 11 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 2 ห้อง 4206 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 6 หน้าเสาธง 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ ห้อง เต็นท์ 2 , 9 หน้าเสาธง 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 2 , 9 หน้าเสาธง 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 7 หน้าเสาธง 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 7 หน้าเสาธง 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3206 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3206 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
3 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3207 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3207 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3205 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3205 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 10 ข้างอาคารกิจจา 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ กิจจา 2 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ กิจจา 2 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 11 ข้างอาคารกิจจา 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 11 ข้างอาคารกิจจา 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 10 ข้างอาคารกิจจา 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 11 ข้างอาคารกิจจา 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
8 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
10 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
11 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
12 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
13 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
14 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
16 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
17 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
18 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
19 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 11 ก.ย. 2556 09.00-12.00
20 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 11 ก.ย. 2556 09.00-12.00
21 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ หอประชุมสมานฉันท์ 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
22 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ หอประชุมสมานฉันท์ 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
23 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ หอประชุมสมานฉันท์ 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
24 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ หอประชุมสมานฉันท์ 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
25 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ หอประชุมสมานฉันท์ 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
26 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ หอประชุมสมานฉันท์ 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
27 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ หอประชุมสมานฉันท์ 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
28 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ หอประชุมสมานฉันท์ 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
29 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ หอประชุมสมานฉันท์ 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
30 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ หอประชุมสมานฉันท์ 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
31 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ห้อง โสตทัศนศึกษา 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
32 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ห้อง โสตทัศนศึกษา 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
33 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ห้อง โสตทัศนศึกษา 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
34 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ห้อง โสตทัศนศึกษา 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ ซุ้มต้นไม้ข้างหอประชุม 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ ซุ้มต้นไม้ข้างหอประชุม 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 3 หน้าเสาธง 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 5 หน้าเสาธง 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 6 หน้าเสาธง 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 4 หน้าเสาธง 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
7 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 4 หน้าเสาธง 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 เต็นท์ 5 หน้าเสาธง 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 3 หน้าเสาธง 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
10 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 2 ห้อง 4201 11 ก.ย. 2556 09.00 - 15.00
11 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 1 ห้อง 4102 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
12 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 2 ห้อง 4202 11 ก.ย. 2556 09.00 - 15.00
13 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 1 ห้อง 4102 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
14 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 2 ห้อง 4208 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
15 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 2 ห้อง 4208 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
16 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 2 ห้อง 4204 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
17 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3301 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
18 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3301 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 1 ห้อง 3108 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 1 ห้อง 3106 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 1 ห้อง 3106 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
4 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 1 ห้อง 3105 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 1 ห้อง 3108 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
6 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 1 ห้อง 3104 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 1 ห้อง 3104 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
8 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เพ็ญชมภู ชั้น 1 ห้อง 2105 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 1 หน้าเสาธง 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เพ็ญชมพู ชั้น 1 ห้อง 2105 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ห้อง 3304และ 3305 11 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
4 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
5 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3306-3307 11 ก.ย. 2556
12 ก.ย. 2556
09.00 - 16.00
6 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3306-3307 11 ก.ย. 2556
12 ก.ย. 2556
09.00 - 16.00
7 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3202 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3302 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3203 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
10 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 1 หน้าเสาธง 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]