หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3
ณ.โรงเรียหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.หวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   11 ก.ย. 2556   12 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3309 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3309 12 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
3 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ห้อง ห้องสมุด 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3310 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3310 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3204 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3204 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3204 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 1 ห้อง 4101 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 2 ห้อง 4205 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 2 ห้อง 4206 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 6 หน้าเสาธง 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 เต็นท์ 2 , 9 หน้าเสาธง 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 2 ห้อง 4204 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 7 หน้าเสาธง 12 ก.ย. 2556 08.00 - 16.00
7 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 7 หน้าเสาธง 12 ก.ย. 2556 08.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3206 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3206 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 2 ห้อง 4203 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00
4 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 8 หน้าเสาธง 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 8 หน้าเสาธง 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3207 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3207 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
8 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เพ็ญชมพู ชั้น 2 ห้อง 2208 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 2 หน้าเสาธง 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
2 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3205 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3205 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 10 ข้างอาคารกิจจา 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ กิจจา 2 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ กิจจา 2 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 11 ข้างอาคารกิจจา 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ ห้อง เต็นท์ 10 ข้างอาคารกิจจา 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 11 ข้างอาคารกิจจา 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
10 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
11 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
13 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
14 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
15 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
16 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
17 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ ด้านล่างอาคารพราวภัสสร 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
18 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ หอประชุมสมานฉันท์ 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
19 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ หอประชุมสมานฉันท์ 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
20 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ หอประชุมสมานฉันท์ 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
21 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ หอประชุมสมานฉันท์ 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
22 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ หอประชุมสมานฉันท์ 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
23 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ หอประชุมสมานฉันท์ 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
24 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ หอประชุมสมานฉันท์ 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
25 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ หอประชุมสมานฉันท์ 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
26 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ หอประชุมสมานฉันท์ 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
27 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ หอประชุมสมานฉันท์ 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
28 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
29 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
30 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
31 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
32 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
33 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ ซุ้มต้นไม้ข้างหอประชุม 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ ซุ้มต้นไม้ข้างหอประชุม 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 3 หน้าเสาธง 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 5 หน้าเสาธง 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 6 หน้าเสาธง 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 4 หน้าเสาธง 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 4 หน้าเสาธง 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 5 หน้าเสาธง 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 3 หน้าเสาธง 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
10 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 2 ห้อง 4202 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
11 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 2 ห้อง 4201 12 ก.ย. 2556 09.00 - 15.00
12 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 2 ห้อง 4208 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
13 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 2 ห้อง 4208 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
14 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 2 ห้อง 4202 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
15 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 พฤกษาพรรณ ชั้น 2 ห้อง 4204 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
16 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 1 ห้อง 4102 12 ก.ย. 2556 09.00 - 15.00
17 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3301 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
18 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3301 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
19 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3301 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 1 ห้อง 3108 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 1 ห้อง 3106 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 1 ห้อง 3106 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 1 ห้อง 3105 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 1 ห้อง 3108 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 1 ห้อง 3104 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 1 ห้อง 3104 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 1 ห้อง 3105 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
9 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เพ็ญชมภู ชั้น 1 ห้อง 2105 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 1 หน้าเสาธง 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เพชรอำพัน ชั้น 2 ห้อง 1206 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เพ็ญชมพู ชั้น 1 ห้อง 2105 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3304,3305 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ห้อง ห้องสมุด 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3306-3307 11 ก.ย. 2556
12 ก.ย. 2556
09.00 - 16.00
7 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3306-3307 11 ก.ย. 2556
12 ก.ย. 2556
09.00 - 16.00
8 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3202 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 3 ห้อง 3302 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
10 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ พุฒนภา ชั้น 2 ห้อง 3203 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
11 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองไผ่ เต็นท์ 1 หน้าเสาธง 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 3 ห้อง 4302 12 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 3 ห้อง 4303 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 3 ห้อง 4304 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 3 ห้อง 4305 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 189 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 3 ห้อง 4306 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 197 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 3 ห้อง 4307 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองไผ่ พฤกษาพรรณ ชั้น 2 ห้อง 4207 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]