หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pbn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางนวลนุช จันทรพิทักษ์โรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจริญ ผลฉัตรโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอนุศร พุทธาโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางอาริษา อินจงใจโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย โรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางลินจง จุลสายพันธ์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายภูเบศร์ ปิ่นแก้วโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ ชูมาก โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมัทนา ขุนศรีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจารุดา เจริญสารโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเดือนแรม เปลี่ยนศรีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา โลหะทัดโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางขวัญใจ ศรีบรรเทาโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นางพรทิพย์ ฐานเจริญ โรงเรียนสมอทอดศึกษากรรมการ
5. นางสาวกฤษณา ฉ่ำมณีโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวศรีเศวต เมืองสุวรรณโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพลับพลึง นิลเกิด โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เมืองแมนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นางละมัย รักความซื่อโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นางปรารถนา แจ่มอ่วมโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ดำรงพันธุ์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเจษฎาพร ทองโคตรโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นางพิริยาภรณ์ ช้างอินทร์โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางชมัยพร ตะกรุดเพ็งโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นางอรสา เสาโกมุทโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางฐานิตา พรชัย โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์งาม ขวัญเพ็งโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางสุนันท์ คุ่ยต่วนโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นายแดนชัย สิงห์สนิท โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม กรรมการ
5. นางยุพาภรณ์ รุ่งจำรัสโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสุภัชชา น้อยเจริญ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิเวก ยูงทอง โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางภาวิกา นนท์ดาราโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นายจตุพร ทาเกิดโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายไพรัช ปัดชาเขียวโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุปราณี สุนทรสุริยวงศ์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางลออ เกตุขุนทดโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพล จันทร์ศรีโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางอัญชลี อินทรักษาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นางสาวเธตยา แพทย์สิทธิ์โรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสมบูรณ์ สิงหราโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ชาตินันท์โรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ อาจผักปังโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนีกร นันทชัยโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
5. นางสาวกมลวรรณ อิงขนรโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายสมปอง ตาลเพชรโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอรพิมพ์ พรหมชุลี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสุพิญญา จันทฤทธิ์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดาวประกาย ตาลสุก โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นางนนทวรรณ บุญวงษ์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอินคำ คำสองสีโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนงค์นาถ ไวยกุลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา ศรสวรรค์โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวพัชรดา นิลดาโรงเรียนสัมพันธ์วิทยากรรมการ
5. นายณัฐพงศ์ อ่อนสุดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุมิตตา ชนะพันธ์โรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางลาวรรณ์ เจริญสัตย์โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอกโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
4. นางกิติยา ผิวแตงโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นางสุภาพ สีไพรสนโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางโชติรส คำมาโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ
2. นางสายเรียม ขุนสุรินทร์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพฤติ วิเชียรโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ พินิจผลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา น้อยเจริญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางโชติรส คำมาโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา พลเยี่ยมโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาววิริญญา ฝางแก้วโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย พุ้ยชัยโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา กระสายทองโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางโชติรส คำมาโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ
2. นางสายเรียม ขุนสุรินทร์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพฤติ วิเชียรโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ พินิจผลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา น้อยเจริญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางโชติรส คำมาโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา พลเยี่ยมโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาววิริญญา ฝางแก้วโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย พุ้ยชัยโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา กระสายทองโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางณอริญ แหวนหล่อโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายทองม้วน แก้วก่า โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายชิตพล คำเทพ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางรจนา โอภาสโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นายสุรัตน์ชัย พรมเท้าโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางณอริญ แหวนหล่อโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายทองม้วน แก้วก่า โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดใจ เคลือบสูงเนิน โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นางรจนา โอภาสโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นายสุรัตน์ชัย พรมเท้าโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพันธุ์ พลสนามโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิริญญา ฝางแก้วโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิทธิพล เปลี่ยนทอง โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ เกษไชยโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร กันปุยโรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา กรรมการ
6. นางสาวราตรี แสวงบุญโรงเรียนใจจำนงศึกษา กรรมการ
7. นางสาววราพร วีรญาณวิจิตรโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
8. นายอนุรักษ์ เพชรไทยโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายมนูญ มันตะสูตรโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ขจร มะลิจันทร์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววาสนา พันธุมาสโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ จันทร์กลมโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอกโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
6. นางอนงค์นาถ ไวยกุลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
7. นางสาววันนิสา คลังคนเก่าโรงเรียนนานสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
8. นายจักรกฤษ สารภีโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกรทิพย์ มาอยู่วัง โรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา แก้วมนต์โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ จันทร์กระจ่าง โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางจำรัส เพชรภักดีโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางธีติมา อินทรเกษตรโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็กโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางโสมศิริ รอนยุทธโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นางชนกพร วงราชโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นางสาววันวิสา บุญมีโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการ
5. นายขวัญ ตาใจโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสมรัศมิ์ สายทองโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ปันนาโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นางสาวนนทยา บุตรตรีสานโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
4. นางปานทิพย์ ศรีสังข์โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นางตุลาพร กิ่งไทรโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉรา ฉ่ำมณีโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอำพาภรณ์ มั่นหมายโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ จุลสายพันธ์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นางคมทอง วิทยาวโรจน์กิจโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นางรัชนี มากแก้ว โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางผุสดี กินขุนทดโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนันท์ งามขำโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายนุชา ครองสัตย์โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา บัวอุไรโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูรโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ขอกลางโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางธีราพร ลูกจันทร์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเชิต ภักดีแก้วโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยา เชียงทาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนวลฉวี อินยันญะ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางศิริพร อุดมรัตน์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริพร บัวบานโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ สุดสายเนตรโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัคธีมา แก้วยมโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวจิตรวดี ภักดีสารโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางภัทรมล ผลสว่างโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ฉ่ำมณีโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายจำนงค์ กลิ่นคำหอมโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ สายทองโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภรา สะดา โรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรวีวรรณ โชคชัยชีวากร โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สุทธหลวงโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์แรม แสงกาญจนพลโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศรสวรรค์ ศาสตร์นิยมโรงเรียนสมอทอดศึกษากรรมการ
5. นางโรจณา มาคานโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอรรถพร คตสุขโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนูญ สิงห์คำโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนันทนา ลูกจันทร์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายบดินทร์ โทเพชรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาววีรนุช มาแก้วโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ว่องไวพาณิชย์โรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ มาอยู่วังโรงเรียนเพชรละครวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติ เขตจัตุรัส โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ภู่ทองโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายไชยยันต์ ช้างทองโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
6. นายเฉลิมศักดิ์ จงธรรม์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ว่องไวพาณิชย์โรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ มาอยู่วังโรงเรียนเพชรละครวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติ เขตจัตุรัส โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ภู่ทองโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายไชยยันต์ ช้างทองโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
6. นายเฉลิมศักดิ์ จงธรรม์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายจตุรงค์ ว่องไวพาณิชย์โรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ มาอยู่วังโรงเรียนเพชรละครวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติ เขตจัตุรัส โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ภู่ทองโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายไชยยันต์ ช้างทอง โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
6. นายเฉลิมศักดิ์ จงธรรม์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายจตุรงค์ ว่องไวพาณิชย์โรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ มาอยู่วังโรงเรียนเพชรละครวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติ เขตจัตุรัส โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ภู่ทองโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายไชยยันต์ ช้างทอง โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
6. นายเฉลิมศักดิ์ จงธรรม์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ สุขเจริญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย มีกำลังโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นางกุลยา อินพร โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นายนิรุตต์ มูลสีโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางวนิดา สารสิทธิ์โรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายคำรณ สงเคราะห์ธรรมโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอุบล กีรติการกุล โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายปรีชา สว่างจิตต์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนันตพร พิมพ์ทองโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นางสาววรนิษฐา จำปาโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมณี ด้วงนิลโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ เวียงวิเศษโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสพิศ ปิ่นป้องโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นางสาวจินดาภา ศรีบุรินทร์โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายรชฏ แก้วเกิดโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเชษฐา กลิ่นเทศโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ ไชยจารีย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางวนารัตน์ ราชอาจโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นางวรนุช บุญนาคโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นางปรารถนา บุญนาคโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางพวงรัตน์ จิตอารีโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ บุญก่อนโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตติยา คำโฉม โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิชัย แป้นสุวรรณโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางเครือวัลลิ์ อยู่เย็นโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ พิรุนสุนทรโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนาทร แสงเพ็ชรโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นางวารุณี สารบุญมาโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ บุญจิตรโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางใจแก้ว นาคขำโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางญาตา ศรีโคตรโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิญาภรณ์ ศิริเจริญสุขโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย สว่างจิตต์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
5. นางพิชยา ฐิติโรจน์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางยุพา นิยมศิลป์โรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรมน แจ่มทุ่งโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ไพเราะโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นางนุชภางค์ คำมี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อยโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุทธิกาญจน์ แหวนหล่อโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรารัตน เหมือนพรมโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุวรรณ ทองตามโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศธร พรมวังโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายชาติชาย วัฒนกิจจานนท์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสิรินาฏ ฉัตรแก้วโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ ภูผันผินโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนาศรี ก้อนทองโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสรวีย์ ฟักทองโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางอรอนงค์ นันตโลหิตโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายประจวบ ดาสนมโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอำภวัล ไทยทาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางนันตพร พิมทองโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นายอุดม ไพรสิงห์โรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการ
5. นางสาวพัชรีพร บุญเพ็งโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระมหาถาวร ถาวรเมธี โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดประชานิมิตรประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร์ กลิ่นหอมโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ สายแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพนมไพร น้อยเจริญโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
5. นางกรรณิการ์ หัสนัยโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาววรรณภา จันทร์เกินโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพัชนี กองนิลโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนกฤต น้อยเจริญโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสหสรรค์ เอมศรีโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพันทิพา จันทร์แสงศรีโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางอำไพพรรณ บำรุงนอกโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทิชากร บุตรมีโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายเรวัฒ ยิ้มน้อยโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวรรณ บุญศรีภูมิโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ ศรีภักดีโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายปรีชา จันทร์ธนพิเชษฐโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายมงคล อ่อนศรีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นายวราวุฒิ ดีทำมาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นายอานนท์ สุชัยราชโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัฒนา นาสมชัยโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ทัตเศษโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายหนึ่ง ประตาพะโย โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพันธ์ สวนทอง โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายเสน่ห์ศักด์ วุฒิวงศ์โรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายมลธิลักษณ์ ฤทธิ์ศักดิ์โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางคำพัน หินแก้วโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายประมินทร์ ศรีบุรินทร์ โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ สีสัตย์ซื่อโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
4. สิบเอกสมชาย เที่ยงดีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน เปี่ยมคลังโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ กิ่งคำโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. จ.ส.อ.มารุต เหมือนอินทร์โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธีรพันธ์ พรำขุนทดโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายธีระวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ กิ่งคำโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. จ.ส.อ.มารุต เหมือนอินทร์โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธีรพันธ์ พรำขุนทดโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายวิชัย แก้วสุขศรีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
7. นายธีระวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ กิ่งคำโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. จ.ส.อ.มารุต เหมือนอินทร์โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธีรพันธ์ พรำขุนทดโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายวิชัย แก้วสุขศรีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
7. นายธีระวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ กิ่งคำโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. จ.ส.อ.มารุต เหมือนอินทร์โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธีรพันธ์ พรำขุนทดโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายวิชัย แก้วสุขศรีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
7. นายธีระวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ กิ่งคำโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. จ.ส.อ.มารุต เหมือนอินทร์โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธีรพันธ์ พรำขุนทดโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายวิชัย แก้วสุขศรีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
7. นายธีระวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ กิ่งคำโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. จ.ส.อ.มารุต เหมือนอินทร์โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธีรพันธ์ พรำขุนทดโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายธีระวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
7. นายวิชัย แก้วสุขศรีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ กองกีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ วงษ์สะอาดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายเอกชัย นุใจมา โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ
7. นายถวัลย์ ภักดีจันทร์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ
8. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ กองกี โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ วงษ์สะอาดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายเอกชัย นุใจมา โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ
7. นายถวัลย์ ภักดีจันทร์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ
8. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ กองกี โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ วงษ์สะอาดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายเอกชัย นุใจมา โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ
7. นายถวัลย์ ภักดีจันทร์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ
8. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ กองกีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ วงษ์สะอาดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายเอกชัย นุใจมา โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ
7. นายถวัลย์ ภักดีจันทร์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ
8. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ กองกี โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ วงษ์สะอาดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายเอกชัย นุใจมา โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ
7. นายถวัลย์ ภักดีจันทร์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ
8. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ กองกี โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ วงษ์สะอาดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายเอกชัย นุใจมา โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ
7. นายถวัลย์ ภักดีจันทร์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ
8. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ กองกี โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ วงษ์สะอาดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายเอกชัย นุใจมา โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการ
7. นายถวัลย์ ภักดีจันทร์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ
8. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายเฉลย เปรมฤทัยโรงเรียนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายนายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายเฉลย เปรมฤทัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ลีทีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายช่วงวิทย์ เทียนศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายคีตภัทร นาควันดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไฉน คำเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ฤทธิแสง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายวิษณุ ปาเสโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายธนพล อินทร์แป้นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
9. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
11. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
13. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ฤทธิแสง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายวิษณุ ปาเสโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายธนพล อินทร์แป้นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
9. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
11. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
13. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ฤทธิแสง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายวิษณุ ปาเสโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายธนพล อินทร์แป้นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
9. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
11. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
13. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ฤทธิแสง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายวิษณุ ปาเสโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายธนพล อินทร์แป้นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. นายวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนว่าที่ ร.ต.กรรมการ
9. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
11. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
13. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ฤทธิแสง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายวิษณุ ปาเสโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายธนพล อินทร์แป้นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
9. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
11. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
13. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ฤทธิแสง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายวิษณุ ปาเสโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายธนพล อินทร์แป้นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. นายวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
9. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
11. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
13. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ฤทธิแสง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายวิษณุ ปาเสโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายธนพล อินทร์แป้นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
9. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
11. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
13. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ฤทธิแสง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายวิษณุ ปาเสโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายธนพล อินทร์แป้นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
9. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
11. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
13. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ฤทธิแสง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายวิษณุ ปาเสโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายธนพล อินทร์แป้นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
9. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
11. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
13. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ฤทธิแสง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายวิษณุ ปาเสโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายธนพล อินทร์แป้นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
9. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
11. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
13. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ฤทธิแสง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายวิษณุ ปาเสโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายธนพล อินทร์แป้นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
9. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
11. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
13. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ฤทธิแสง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายวิษณุ ปาเสโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายธนพล อินทร์แป้นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
9. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
11. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
13. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ฤทธิแสง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายวิษณุ ปาเสโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายธนพล อินทร์แป้นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
9. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
11. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
13. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ฤทธิแสง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายวิษณุ ปาเสโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายธนพล อินทร์แป้นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
9. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
11. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
13. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ฤทธิแสง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายวิษณุ ปาเสโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายธนพล อินทร์แป้นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
9. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
11. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
13. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ฤทธิแสง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายวิษณุ ปาเสโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายธนพล อินทร์แป้นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. นายวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
9. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
11. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
12. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ฤทธิแสง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายวิษณุ ปาเสโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายธนพล อินทร์แป้นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
9. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
11. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
12. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
13. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ฤทธิแสง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายวิษณุ ปาเสโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายธนพล อินทร์แป้นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
9. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
11. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
13. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ฤทธิแสง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายวิษณุ ปาเสโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายธนพล อินทร์แป้นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
9. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
11. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
13. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา ฤทธิแสง โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายวิษณุ ปาเสโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายธนพล อินทร์แป้นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
9. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
11. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
12. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
13. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอธิป มีชนะ โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ยอดวิเศษโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายธนกฤต ชินโพธิ์ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช หล้าประเสริฐโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
6. นายณัฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
7. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ กรรมการ
8. นางสาวณัฏฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอธิป มีชนะ โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ยอดวิเศษโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายธนกฤต ชินโพธิ์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช หล้าประเสริฐโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
6. นายณัฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
7. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ กรรมการ
8. นางสาวณัฏฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอธิป มีชนะโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ยอดวิเศษโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายธนกฤต ชินโพธิ์ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช หล้าประเสริฐโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
6. นายณัฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
7. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ กรรมการ
8. นางสาวณัฏฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอธิป มีชนะโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ยอดวิเศษ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายธนกฤต ชินโพธิ์ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช หล้าประเสริฐโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
6. นายณัฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
7. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ กรรมการ
8. นางสาวณัฏฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอธิป มีชนะ โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ยอดวิเศษโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายธนกฤต ชินโพธิ์ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช หล้าประเสริฐโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
6. นายณัฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
7. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ กรรมการ
8. นางสาวณัฏฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอธิป มีชนะ โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ยอดวิเศษ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายธนกฤต ชินโพธิ์ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช หล้าประเสริฐโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
6. นายณัฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
7. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ กรรมการ
8. นางสาวณัฏฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอธิป มีชนะ โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ยอดวิเศษโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายธนกฤต ชินโพธิ์ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช หล้าประเสริฐโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
6. นายณัฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
7. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ กรรมการ
8. นางสาวณัฏฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอธิป มีชนะ โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ยอดวิเศษ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายธนกฤต ชินโพธิ์ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช หล้าประเสริฐโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
6. นายณัฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
7. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ กรรมการ
8. นางสาวณัฏฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอธิป มีชนะโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ยอดวิเศษ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายธนกฤต ชินโพธิ์ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช หล้าประเสริฐโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
6. นายณัฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
7. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ กรรมการ
8. นางสาวณัฏฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอธิป มีชนะโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ยอดวิเศษโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายธนกฤต ชินโพธิ์ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช หล้าประเสริฐโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
6. นายณัฐสันต์ ประดับศิลปโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
7. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ กรรมการ
8. นางสาวณัฏฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ รอดเกตุโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ กลิ่นโกสุม โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายสายัณห์ อ่อนตาโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไพรัตน์ บุญแจ้งโรงเรียนสัมพันธ์วิทยากรรมการ
5. นายพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน์โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ บุญสุภากุลโรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์ บุญใสยังโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายปริญญา ขวัญเพ็งโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นายสมพร ทวนไกรพลโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นายปิ่นเพชร ไชยสุทธิ์ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ รอดเกตุโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ กลิ่นโกสุม โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายสายัณห์ อ่อนตาโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไพรัตน์ บุญแจ้งโรงเรียนสัมพันธ์วิทยากรรมการ
5. นายพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน์โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ บุญสุภากุลโรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์ บุญใสยังโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายปริญญา ขวัญเพ็งโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นายสมพร ทวนไกรพลโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นายปิ่นเพชร ไชยสุทธิ์โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางมยุรา แจ่มวงษ์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวรพันธ์ อุ่นนุชโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
3. นางสาวเทพเทวา ปลอดภัยโรงเรียนเซนต์กาเบียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ วงษ์เพ็ญโรงเรียนศิริวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางนันทิญา แสงทิมโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ ช่างไม้โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ ชัยแสนฤทธิ์โรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมควร ทุยบึงฉิมโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนรินทร กุญแจทองโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางบุญสม ทองจันนามโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางบุปผา เต็งวงศ์เดิมโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางมนสิชา สิทธิสุขโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายวัลลภ จุลโลบลโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางนรินทร กุญแจทองโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางบุญสม ทองจันนามโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางบุปผา เต็งวงศ์เดิมโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางมนสิชา สิทธิสุขโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายวัลลภ จุลโลบลโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ทองหล่อโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธัญญา เกิดลอย โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนวลนภา นามไพรโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสาริณี ชาติธนวัฒน์โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายพรทิพย์ ด้วงธิโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ แสงภูพาทโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสาคร เป้าใจสุขโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ชัยรัตน์โรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพพร กองแก้วโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายสุพจน์ ทองหล่อโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนุชนารถ ธำรงศิริโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายรัตนธร พรหมดีโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธนา นาอุดมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ตันติวโรดมโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางลักษมี กามลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางมารศรี ตะกรุดแจ่มโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางนุชนารถ ธำรงศิริโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายรัตนธร พรหมดีโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธนา นาอุดมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ตันติวโรดมโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางลักษมี กามลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางมารศรี ตะกรุดแจ่มโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเพียงเพ็ญ คนธาร์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแสงมณี แก่นนาคโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจรัตน์ ดิษเหมือนโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเพียงเพ็ญ คนธาร์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแสงมณี แก่นนาคโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเบญจรัตน์ ดิษเหมือนโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางมยุรา แจ่มวงษ์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวรพันธ์ อุ่นนุชโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
3. นางสาวเทพเทวา ปลอดภัยโรงเรียนเซนต์กาเบียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ วงษ์เพ็ญโรงเรียนศิริวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางนันทิญา แสงทิมโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ ช่างไม้โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ ชัยแสนฤทธิ์โรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมควร ทุยบึงฉิมโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายมานะชัย อุดมเดชโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญมี มุคสิงห์ โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นายชัยเกียรติ สุขเสริมสุขสันต์โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุนิศา อุดมเดช โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางทาริกา วงศ์แก้วโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร กรณ์แก้วโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคภูมิ ลอดทอนโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นายปิยพงษ์ บุลนิลโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการ
5. นางสาวสุธางค์รัตน์ อ่อนขำโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางทาริกา วงศ์แก้วโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสุภาพร กรณ์แก้วโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคภูมิ ลอดทอนโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นายปิยพงษ์ บุลนิลโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการ
5. นางสาวสุธางค์รัตน์ อ่อนขำโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ คงรวยทรัพย์โรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวลปรางค์ ช่อสูงเนินโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจิรัชญา พันเทาโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นางสาวอรทัย มุทาพรโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤตยชญ์ คลิกคลายโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชานนท์ คงรวยทรัพย์โรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวลปรางค์ ช่อสูงเนินโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจิรัชญา พันเทาโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นางสาวอรทัย มุทาพรโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤตยชญ์ คลิกคลายโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ม่านตาโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวชาลิณี จิตรแก้วโรงเรียนสัมพันธ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนุชรี มีชาญเชี่ยวโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเกศราวดี เจริญสว่างโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายมานะชัย อุดมเดชโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี พิจิตรอาจโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
5. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริภรณ์ โทอ่อนโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ยินนัยธรรมโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
3. นายกฤษณะ สาลีผลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นางสาวนงนุตร์ โสภาพันธ์โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววาสนา นันตาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวปิ่นเงิน ทาสุวรรณโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทีมเขตต์ วจีอรุโณทัยโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิกุล ขวัญสูตรโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววีรนุช หล้าน้อยโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางเนตรนภา หน่อนางโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสาธาร รวบรัดโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ เมฆเจริญทรัพย์โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญมี มุคสิงห์ โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นายเมธา ม่วงมุกข์โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายภาคภูมิ ลอดทอนโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมายโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายบุญมี มุคสิงห์ โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ บุญนิลโรงเรียนบ้านบ่อรังกรรมการ
5. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวสุธางศุ์รัตน์ อ่อนขำโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา ลักษณะทองโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายทีมเขตต์ วจีอรุโณทัยโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี วิจิตรอาจโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
5. นายนิกร หล้าน้อยโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางอรอุมา ลักษณะทองโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายทีมเขตต์ วจีอรุโณทัยโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี วิจิตรอาจโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
5. นายนิกร หล้าน้อยโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางลำแพน ภู่กันงามโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นายชานนท์ คงรวยทรัพย์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี นุชขำโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมายโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายทรงกรด มากมีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทอดพงษ์ โสภาพโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสถิตย์ ชมชื่นโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย ขอกลางโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
7. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่มโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
8. นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมายโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
9. นายสาธาร รวบรัดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายทรงกรด มากมีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทอดพงษ์ โสภาพโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสถิตย์ ชมชื่นโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย ขอกลางโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
7. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่มโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
8. นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมายโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
9. นายสาธาร รวบรัดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายทรงกรด มากมีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทอดพงษ์ โสภาพโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสถิตย์ ชมชื่นโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย ขอกลางโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
7. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่มโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
8. นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมายโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
9. นายสาธาร รวบรัดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายทรงกรด มากมีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทอดพงษ์ โสภาพโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสถิตย์ ชมชื่นโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย ขอกลางโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
7. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่มโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
8. นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมายโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
9. นายสาธาร รวบรัดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายทรงกรด มากมีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทอดพงษ์ โสภาพโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสถิตย์ ชมชื่นโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย ขอกลางโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
7. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่มโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
8. นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมายโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
9. นายสาธาร รวบรัดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางวัชรินทร์ อุไรพันธุ์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศรีวรรณ แก้วทองดีโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ ศุภสิทธิกานต์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ
4. นายสมเกียรติ คำพิมพ์ปิดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นางสาวพจนีย์ สายคำกอง โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวสุคนธญา ปิ่นปั่นโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางทับทิม ผาสระคู โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นางสาวพวงเพชร พิลาโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุตา ไทยเที่ยงโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
5. นางชลดา ชินพัชรธรรมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาววีรยา ตันอุดมโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ใหม่สุวรรณ์โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางธารทิพย์ สำริดเปี่ยมโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นางชลธิชา มาบกลางโรงเรียนสัมพันธ์วิทยากรรมการ
5. นางจิตติมา เตมินทร์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางวนิดา ตรีภาคโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ นิลนวลโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญญารัตน์ เลี้ยวกระแสร์โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นางคำพรอย สุวรรณรอโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวชาริณา ศรีเหราโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวสายสุนีย์ คำอัดโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวประพิศ ศรีสมัครโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ กงแซโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาคภูมิ สกุลวิวัฒน์โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
5. นางสาววิรัตน์ คำเขียนโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสิรินาฏ สังข์ธูปโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำลอง ขาวอุบลโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจินตนา บุญแท่งโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. MissAlexanda Rueda Alarcon โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ
5. นางสาวกิติยาพร พรหมโฉมโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวนัสยา ยิ้มน้ิิอยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาวรรณ ศิริจารุกุลโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. MissEdmelyn Drioโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. Mr.Bobga Nelvisโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
5. นางสาวลำเทียน ผิวหล่อโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ ศรีจันดาโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยพร ยะตันโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ กองสูโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอวิกา ดิษฐ์สันเทียะโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. Mr.Daniel Atyeiโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายอมรรัตน์ ชะโยมชัยโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกอบกูล ศรีคำมี โรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายจีราวิชช์ ชีพาโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางทองใส เขียวดี โรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิภาพร วันแต่งโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางลำพึง ทัดเศษโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร คตสุขโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ฆารภักดีโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นางสาวนาฏอนงค์ ตาลสุกโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางรัชนีกร ตาลเพชรโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. Mr.Colin Woodwardโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ ทองศรีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Miss Long Ting Tingโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. Miss Wang Minโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. Mr.Scort Leeโรงเรียนศิริวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางลักษมี กามลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ ทองศรีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Miss Long Tlng Tingโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. Miss Wang Minโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. Mr.Scort Leeโรงเรียนศิริวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางลักษมี กามลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางอนุรักษ์ รอดเกตุโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวลภัสดา อินทร์บำรุงโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางสาวกิตติยาภรณ์ พรหมโฉมโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางอนุรักษ์ รอดเกตุโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางลภัสรดา อินทร์บำรุงโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางสาวกิตติยาภรณ์ พรหมโฉมโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางวรรณนภัสร์ เทียนสีม่วงโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิด ใบบัวโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางกาญจนา คุ่ยต่วนโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา บุญแท่งโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายปุณณศิลป์ บุ้งทองโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางเสาวณีย์ ไชยจารีย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
7. นายศุภชัย อานพรหมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางวรรณนภัสร์ เทียนสีม่วงโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิด ใบบัวโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางกาญจนา คุ่ยต่วนโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา บุญแท่งโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายปุณณศิลป์ บุ้งทองโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางเสาวณีย์ ไชยจารีย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
7. นายศุภชัย อานพรหมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต ครุฑางคะโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ จีระสัญญาณสกุลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นายมงคล อ่อนศรีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นายธาตรี จันทร์เรืองโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นายวิเชียร หมื่นจงใจดีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
6. นายยุทธนา นาอุดมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสวรรณชัย พรหมศร โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ จีระสัญญาณสกุลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นายมงคล อ่อนศรีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นายธาตรี จันทร์เรืองโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นายวิเชียร หมื่นจงใจดีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
6. นายยุทธนา นาอุดมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางดวงจิต บุญกาวินโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ภู่ทองโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายฤทธิชัย พันธ์บุญเกิดโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางดวงจิต บุญกาวินโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ภู่ทองโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายฤทธิชัย พันธ์บุญเกิดโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางดวงจิต บุญกาวินโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ภู่ทองโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายฤทธิชัย พันธ์บุญเกิดโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสายรุ้ง นิลมูลโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี บัวทองโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาวภาวิรัตน์ บุญจันทร์โรงเรียนสัมพันธ์วิทยากรรมการ
4. นายสมภพ บุญเที่ยงตรงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางรสสุคนธ์ ปาลพันธ์โรงเรียนบุญรักษ์วรานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางกุลปราณีต คงเกิดโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ดำรงพันธ์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางอาภาพร บุญเติมโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัญจลักษณ์ เมฆเจริญทรัพย์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชมัยพร ตระกุดเพ็งโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจีรนัน เสียงไพเราะโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ ศรีมูลโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเยาวเรศ ราชดีโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางจีรนัน เสียงไพเราะโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ ศรีมูลโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ อิงขนรโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นางโสพิศ ปิ่นป้องโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวเยาวเรศ ราชดีโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางนิภา หินสุภาพโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา ดอนตุ้มไพรโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางรมณ ชมชื่นโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางดุษฎี ทองกลีบ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยกมล กงจีนโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางนิภา หินสุภาพโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา ดอนตุ้มไพรโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางรมณ ชมชื่นโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางดุษฎี ทองกลีบ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยกมล กงจีนโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายชัยเดช ไสยเดชโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจีรพร เกษาอาจโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปคุณาณัช กุลพันธ์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางกิตติมา ผิวแดงโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นางเบญจมาศ ชมภูโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายชัยเดช ไสยเดชโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจีรพร เกษาอาจโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปคุณาณัช กุลพันธ์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางกิตติมา ผิวแดงโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นางเบญจมาศ ชมภูโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวอรนุช มนตรีโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางพัชรมน รัตนมณีโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวปัญญาภรณ์ สีดีโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ชัยศรีโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอาภาพร บุญเติมโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางเริงฤดี โสภาไชยโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวอนุช มนตรีโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางพัชรมน รัตนมณีโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวปัญญาภรณ์ สีดีโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ชัยศรีโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอาภาพร บุญเติมโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางเริงฤดี โสภาไชยโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาววิยดา ขุนพรหมโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสการะ สภาโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นางสาวฐิตินันท์ บัวอุบลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอกโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญแข กุมสันเทียะโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาววิยดา ขุนพรหมโรงเรียนหนองไผ่ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสการะ สภาโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นางสาวฐิตินันท์ บัวอุบลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอกโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญแข กุมสันเทียะโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ จงใจมั่น โรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางบุศราภรณ์ คำแก้วโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม กรรมการ
3. นางชุลี ยุงทองโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ
4. นายณัฐวัฒน์ อยู่สุขโรงเรียนเพชรละครพิทยาคม กรรมการ
5. นางสุพิชญา เหล็กแดงโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ จงใจมั่น โรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางบุศราภรณ์ คำแก้วโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม กรรมการ
3. นางชุลี ยุงทองโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ
4. นายณัฐวัฒน์ อยู่สุขโรงเรียนเพชรละครพิทยาคม กรรมการ
5. นางสุพิชญา เหล็กแดงโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]