หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3
ณ.โรงเรียหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.หวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ ประธานศูนย์การแข่งขัน  
2 นายจีระ ทัศนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม รองประธานศูนย์การแข่งขัน  
3 นายประเสริฐ ชำนาญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
4 นายพละ พันธุ์พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
5 นายจงรัก เกตุแค ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
6 นางอารีย์ แก้วบังเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
7 นายจุลินทร์ น้ำค้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
8 นายขวัญ สุกใสเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
9 นายประทีป โตมะนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
10 นายอุทิศ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
11 นายวรจักร์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
12 นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
13 นายวีระพงษ์ เหง้าสา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
14 นายเริงฤทธ์ แก้วยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
15 นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
16 นายสุวรรณชัย พรหมศร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
17 นายภูมิดี ทำคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
18 นายเวียงชัย สิริบริรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อรัง กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
19 นางวรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
20 นางทัศณี โชติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติวิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
21 นางสาวชูกมล อาจมังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
22 นางศรีสมนึก กาญจนอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
23 นายสมศักดิ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
24 นางสาวสุภานัน ศิวิแว่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
25 นางรัตติยา มาตะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนใจจำนงศึกษา กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
26 นางกฤษณา แก้วดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
27 นางจิระประภา ไพรเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
28 นายอิศรา วิทยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
29 นางสาวพานี นิลเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา กรรมการ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
30 นางสมคิด ชอุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
31 นางยุพา แซ่สัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
32 นายศักรภพ นิพนธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
33 นายแหลมทอง ศรีไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
34 นายสมชาย ศรีฉ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
35 นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมาย ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
36 นายสาธาร รวบรัด ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
37 นายนิกร หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
38 นางทาริกา วงศ์แก้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
39 นางสาวเกศราวดี เจริญสว่าง ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
40 นางสาววาสนา นันตา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
41 นายกฤตยชญ์ คลิกคลาย ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
42 นางสาวสุกัญญา คล้ายสีเงิน ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
43 นายมนูญ มันตะสูตร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
44 นายชัยรัตน์ โสภาไชย ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
45 นางพยอม คุ้มดี ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
46 นางอนุรักษ์ รอดเกตุ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
47 นายปรีชา จันทร์ธนพิเชษฐ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
48 นายศุภชัย อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
49 นางกุมารี ทับทิมหล้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
50 นางอรวรรณ อานพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
51 นางสาวกมลวรรณ อิงขนร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
52 นางนรินทร กุญแจทอง ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
53 นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
54 นางกรรณิการ์ หัสนัย ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
55 นายชูชาติ แสงภูพาท ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
56 นางยุพา นิยมศิลป์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
57 นางวนิดา จันพันเอก ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
58 นายอนันต์ รอดเกตุ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
59 นางสุกัญญา ตันติวโรดม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
60 นางโชติรส คำมา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
61 นายอนุรักษ์ เพชรไทย ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
62 นายธีระวัฒน์ พันธ์แสง ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
63 นางเริงฤดี โสภาไชย ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
64 นางสาวสมหญิง พุทธศิริ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
65 นางมณี ด้วงนิล ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
66 นายจิรพงษ์ ทับทิมหล้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
67 นายทศพร จันพันเอก ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
68 นางสาวนิภาพร วันแต่ง ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
69 นางสายรุ้ง นิลมูล ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
70 นางวนิดา สารสิทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
71 นางสาววีรนุช มาแก้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
72 นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
73 นางกุลปราณีต คงเกิด ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
74 นางสุภา ชอบดี ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
75 นางโรจณา มาคาน ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
76 นางกุมารี ทับทิมหล้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
77 นายชินกร โสมภา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
78 นางสาวชาริณา ศรีเหรา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
79 นายยุทธนา นาอุดม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
80 นายสมปอง ตาลเพชร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
81 นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
82 นายคำรณ สงเคราะห์ธรรม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
83 นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
84 นางดวงจิต บุญกาวิน ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
85 นางสาววิรัตน์ คำเขียน ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
86 นางมณี ด้วงนิล ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
87 นางยุพาภรณ์ รุ่งจำรัส ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
88 นางปรารถนา บุญนาค ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
89 นางชลดา ชินพัชรธรรม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
90 นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
91 นางรัชนีกร ตาลเพชร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
92 นางเบญจมาศ ชมภู ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
93 นางจีรวรรณ ปานนูน ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
94 นางเพ็ญประภา นาราศรี ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
95 นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
96 นางสาวเธตยา แพทธิ์สิทธิ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
97 นางถนอม สีนาค ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
98 นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
99 นางโรจณา มาคาน ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
100 นางปรารถนา แจ่มอ่วม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
101 นางพวงรัตน์ จิตอารี ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
102 นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
103 นางอรสา เสาโกมุท ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
104 นางสาววิยดา ขุนพรหม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
105 นางสาวนิภาพร วันแต่ง ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
106 นายชูชาติ แสงภูพาท ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
107 นายมานิต ศุกระรัศมี ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
108 นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
109 นายอุดม สุวรรณชาติ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
110 นายสมนึก บุญนาค ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
111 นางนิภา หินสุภาพ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
112 นางจีรนัน เสียงไพเราะ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
113 นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
114 นางสาวจิราภา ป้อมทิม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
115 นางสาวจุฬาลักษณ์ อนุเวช ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
116 นางสาวอรพรรณ มาแก้ว ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
117 นางสาวชไมพร เครือคำ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
118 นางสาวจิรนันท์ เหมือนขวัญ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
119 นางสาวปาลิดา กระฐินทอง ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
120 นายทิชากร พรานป่า ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
121 นายอภิวัฒน์ อาจสว่าง ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
122 นางสาวศุภรา สะดา ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
123 นายไพรัช ปัดชาเขียว ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
124 นายทศพล สุโขประสพชัย ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
125 นายณัฐพงศ์ อ่อนสุด ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
126 นายจตุรงค์ ว่องไวพาณิชย์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
127 นางสุมิตตา ชนะพันธ์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
128 นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
129 นางสาวจินตนา วันสาร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
130 นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
131 นางสาวสุกัญญา คล้ายสีเงิน ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
132 นายสุเมธ จงใจมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขัน  
133 นายนิมิตร ตันติวโรดม ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขัน  
134 นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขัน  
135 นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า ครูโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขัน  
136 นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการ สพม. ๔๐ รักษาราชการแทน ผอ.สพม. ๔๐ ประธานกรรมการอำนวยการ  
137 นายชาญวิทย์ อุ่นอนันต์ รองผู้อำนวยการ สพม. ๔๐ รองประธานกรรมการอำนวยการ  
138 นายเฉลิมชัย ชั้วเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม. ๔๐ รองประธานกรรมการอำนวยการ  
139 นายธานี ชาตินันทน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ  
140 นางปนรรฐพร เกสรทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ  
141 นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ  
142 นายอาคม วิทยเขตปภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ  
143 นายสมชาย คำเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ กรรมการอำนวยการ  
144 นางสุวรรณา วรทล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
145 นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ  
146 นางเบญจวรรณ สิงห์โต ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ  
147 นางอาทิตยา ปัญญา ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ  
148 นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ  
149 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
150 นายตะวัน จงทัน นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
151 นางสาวปิยนันท์ ทิพย์เพ็ชร์ นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
152 นางสาวฑิวรรณา สอนงาม นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
153 นางสาวรัตนากร เรือนขำ นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
154 นางสาวเจนจิรา พานแก้ว นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
155 นางสาวกาญจนาพร พิมพ์วัน นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
156 นางสาวกนกรัตน์ มาเรียน นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
157 นางสาวปวีณา ตรีเสน นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
158 นางสาวธันญาพร จันทร์สุข นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
159 นายณัฐธิดา ศรีจันทร์ นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ เจ้าหน้าที่วัดผลประเมินผล  
160 นางสาววรัญญา ถิ่นสกุล นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ เจ้าหน้าที่วัดผลประเมินผล  
161 นางสาวอนันตญา เหาะหา นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ เจ้าหน้าที่วัดผลประเมินผล  
162 นายศราวุฒิ อร่าม นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ เจ้าหน้าที่วัดผลประเมินผล  
163 นายทศพล จีนะสอน นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ เจ้าหน้าที่วัดผลประเมินผล  
164 เด็กหญิงสุดา ดวงกะสินธ์ นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
165 เด็กหญิงอารียา พิมพ์ใหม่ นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
166 เด็กหญิงธิดารัตน์ ปั้นสิงห์โต นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
167 เด็กหญิงรัตนา พรวงศรี นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
168 เด็กหญิงสุวนันท์ รักกุดเวียน นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
169 เด็กหญิงพรพรรณ สืบสวน นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
170 เด็กหญิงเพ็ญนภา บุญมาก นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
171 เด็กหญิงธนวรรษ วงษา นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
172 เด็กหญิงาสุดารัตน์ แจ้งสว่าง นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
173 เด็กหญิงสุวนิดา ล้อมทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
174 เด็กหญิงกลัยา แก้วมุกดา นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
175 เด็กหญิงจิราภรณ์ คำปีโน นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
176 เด็กหญิงธันยพร อิรทร์ประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
177 เด็กหญิงรัชนก ขาววง นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
178 เด็กชายพงษ์พัฒน์ เลิศมณี นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
179 เด็กชายทัชช จันทร์ภู่ นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
180 เด็กชายกิติศักดิ์ เล็กขำ นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
181 เด็กชายศักดา เกตุสุภะ นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
182 เด็กชายกิตติศักดิ์ มุกดากุล นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
183 เด็กชายเจษฎา จาดนอก นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
184 เด็กชายสุรเกียรติ เนียมแสง นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
185 เด็กชายนฤบดินทร์ เภสัตเวช นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
186 เด็กชายศุภกฤต เจริญศรี นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
187 เด็กชายสงคราม เงินภูษา นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
188 เด็กชายจิราวัฒน์ เจริญศรี นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
189 เด็กชายภคพงษ์ บุญเลิศ นักเรียนโรงเรียนใจจำนงศึกษา ร่วมแสดงพิธีเปิด  
190 เด็กชายศรัณย์ มงคลเจริญ นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
191 เด็กชายณัฐกิจ ทรัพยะเกษตริน นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
192 เด็กชายสายรุ้ง พรมชัย นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
193 เด็กชายปิติ นาครอด นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
194 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ยนตะศาต นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
195 เด็กหญิงสุรีรัตน์ ดวงตาปา นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
196 นายอภิวัฒน์ สุยานาง นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
197 นายเอกลักษณ์ กลิ่นทอง นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
198 นายจีรศักดิ์ แดงแย้ม นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
199 นายภาคภูมิ ใหม่จันทร์ นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
200 นางสาวนุชนพิน บุญพึ่ง นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
201 นางสาวน้ำฟ้า เมธาวัชรินทร์ นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
202 นางสาวเสาวนิตย์ ใจหนัก นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
203 นางสาวพัชรวลัย ศรีเขื่อนแก้ว นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
204 นางสาวฐานาวี ศรีวสุธนา นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
205 นายภานุวิชญ์ วงษ์ประทีป นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
206 นางสาวกรรณิการ์ แสงแก้ว นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
207 นางสาวจินตปาตี บำรุงไทย นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
208 นางสาวทิพาพร จื๊อเกร็ด นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
209 นางสาวปทุมวดี ขิมทองหลาง นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
210 นางสาวปาริชาติ กำแพงนิล นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
211 นางสาววราภร บัวลอง นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
212 นางสาวแพรวนภา นิลผาย นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
213 เด็กชายมนัสกิจ ขะมันจา นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
214 นายธวัชชัย หงส์วิสุทธิ์ นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
215 นายนิเวศ หอมชาลี นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
216 เด็กชายปฏิภาณ ลาดทอง นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
217 เด็กชายยศพนธ์ อนุสรณ์พานิชกุล นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
218 นายทัตพล เพชรเครือ นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
219 เด็กชายธิติภัฒน์ ไชยโพธิ์ นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
220 เด็กชายจักรพันธ์ จันทร์เรียน นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
221 นายณัฐพล ชัยแก้ว นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
222 เด็กชายอภิวัฒน์ เรืองสกุล นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
223 เด็กชายจักรกฤษณ์ สีหะบุตร นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
224 เด็กชายฟูรี สีทำวงศ์ นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
225 เด็กชายวรวิช เรียงเจริญ นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
226 เด็กชายภานุวัฒน์ อินทร์เพชร นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
227 เด็กชายสรวิศ ชายคำ นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
228 นางสาวสุชาดา ราชองค์ นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
229 นางสาวกนกวรรณ ปานเงิน นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
230 นายณัฐพงค์ ม้าเทศ นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
231 นายพิพัฒน์พงศ์ วงษ์สมบัติ นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
232 นายณกฤษณ์ กางพันเทศ นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
233 นายกฤษณะ โฉมสุข นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
234 นายบุญฤทธิ์ ลายน้ำเงิน นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
235 เด็กชายจิรโชติ แพรขาว นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
236 เด็กชายสิทธิรักษ์ พลอาสา นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
237 เด็กชายชัยชนะ นำหน้า นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
238 นางสาวโญธิกา ร่องจิก นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
239 นางสาวอณัฐยา โคตรภู นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
240 นางสาวศรุตา เหลาแพง นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
241 นางสาวสุพัตรา ใหม่เอี่ยม นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ร่วมแสดงพิธีเปิด  
242 นายพลวัฒน์ พาคำ ครูโรงเรียนใจจำนงศึกษา ครูผู้ควบคุมการแสดงพิธีเปิด  
243 นางสาวชมพูนุช หล้าประเสริฐ ครูโรงเรียนใจจำนงศึกษา ครูผู้ควบคุมการแสดงพิธีเปิด  
244 นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม ครูโรงเรียนหนองไผ่ ครูผู้ควบคุมการแสดงพิธีเปิด  
245 นายชินกร โสมภา ครูโรงเรียนหนองไผ่ ครูผู้ควบคุมการแสดงพิธีเปิด  
246 นางนรินทร กุญแจทอง ครูโรงเรียนหนองไผ่ ครูผู้ควบคุมการแสดงพิธีเปิด  
247 นายทศพล สุโขประสพชัย ครูโรงเรียนหนองไผ่ ครูผู้ควบคุมการแสดงพิธีเปิด  
248 นายไพรัช ปัดชาเขียว ครูโรงเรียนหนองไผ่ ครูผู้ควบคุมการแสดงพิธีเปิด  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]