ประกาศ หัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    ผลการประชุมคณะกรรมการตัดสิน Impromptu Speech ได้กำหนดหัวข้อการพูด ดังนี้
1. หัวข้อการพูดรายการ Impromptu Speech ม.1-3
-Environment
-Tourism
-Science & Technology
2. หัวข้อการพูดรายการ Impromptu Speech ม.4-6
-Environment
-Health
-Tourism
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 15:22 น.