ประกาศ หัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    รายการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-3 กล่าวในหัวข้อ “ภาษาไทยกับอาเซียน”     รายการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-6 กล่าวในหัวข้อ “มองโลกอย่างกว้างไกลด้วยหัวใจอาเซียน”
หมายเหตุฯ ให้นักเรียนเตรียมบท จำนวน 5 ชุด ให้กรรมการในวันแข่งขัน
รายการท่องอาขยาน ม.1-3 บทหลัก 1. นิราศภูเขาทอง 2. โคลงโลกนิติ 3. บทพาทก์เอราวัณ บทเลือก 1. วัฒนธรรม 2. สุริโยทัยขาดคอช้าง 3. พระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร
ม.4-6 บทหลัก 1. อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง 2. กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน 3. ลิลิตตะเลงพ่าย บทเลือก 1.นิราศนรินทร์ 2.มงคลสูตรคำฉันท์ 3. ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
หมายเหตุฯ กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ กาพย์ยานี อินทรวิเชียรฉันท์ 11 และเขียนเรียงความแจ้งหัวข้อในวันแข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 21:22 น.