ประกาศ หัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    รายการผลงานสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม GSP
ม.1-3 เรื่อง ข้อ1. เรขาคณิต ข้อ2.พื้นที่ หรือปริมาตร ข้อ3. การแปลง ข้อ4. กราฟ ข้อ5. ผลงานสร้างสรรค์ โดยสร้างรูปบังคับและแต่งเติมตามหัวข้อที่กำหนด
ส่วน ม.4-6 เรื่อง ข้อ1. ภาคตัดกรวย ข้อ2. เรขาคณิตวิเคราะห์ ข้อ3. กำหนดการเชิงเส้น ข้อ4. ฟังก์ชัน (ม.4-ม.6) หรือเวกเตอร์ ข้อ5. ผลงานสร้างสรรค์ โดยสร้างรูปบังคับและแต่งเติมตามหัวข้อที่กำหนด
    และให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าแข่งขันสามารถออกข้อสอบแข่งขันได้โดย ออก มา 5 ข้อจำนวน 15 ชุด ข้อสอบที่ยากจำนวน 1 ข้อ ข้อสอบปานกลาง 1 ข้อข้อสอบที่ง่าย 2 ข้อ โดยระบุในหัวข้อสอบด้วย(ให้ลงเว็บท้ายข้อสอบว่ายากหรือง่าย) เรื่องตามข้อโดยปีนี้ให้ออกเป็นเกณฑ์เป็นข้อย่อยๆ ตัวอย่างเช่น 1.สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า (3 คะแนน) 2.เลื่อนขนานสามเหลี่ยมรูปนั้นได้ (5 คะแนน) 3.หมุนสามเหลี่ยมรูปนั้น (5 คะแนน)4.สะท้อนสามเหลี่ยมรูปนั้น(5 คะแนน) 5.บอกพิกัดสามเหลี่ยมทุกจุด(2 คะแนน) รวมข้อละ 20 คะแนน
    ถ้าไม่ออกตามนี้ถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาเป็นข้อสอบในการจับฉลากแข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 21:47 น.