ประกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ถึง กรรมการตัดสินแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาทุกท่าน ให้ดำเนินการ
1. ให้ออกข้อสอบจำนวน 10 ข้อ ในแต่ละระดับชั้น โดยเป็นเนื้อหา สุขศึกษา 5 ข้อ และพลศึกษา 5 ข้อ
2. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ก,ข,ค,ง ลงในกระดาษ จำนวน 1 ข้อ ต่อ 1 แผ่น แล้วปิดซองผนึก แยกระดับให้เรียบร้อย
3. ส่งที่ครูปรีชา จันทร์ธนพิเชษฐ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตั้งแต่เวาล 09.00 -09.30 น. ณ โรงเรียนหนองไผ่ ของวันทำการแข่งขัน เบอร์ติดต่อ 089-5663577
4.เริ่มทำการแข่งขันเวลา 10.00 น. ในแต่ละวัน
วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 12:53 น.