เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพม.40 กลุ่ม 3
    เนื่องจากมติที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 สพม.40 กลุ่ม 3 เรื่องจัดตั้งกรรมการการตัดสินกิจกรรมต่างๆของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ได้มีข้อสรุปในการดำเนินการดังนี้
1. ให้แต่ละโรงเรียนส่งรายชื่อกรรมการตัดสินภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 มาที่โรงเรียนหนองไผ่ สามารถส่งข้อมูลได้ 2 ช่องทางคือ ทาง Fax : 056781623 และ email : mit_np@hotmail.com

2. กำหนดวันประชุมกลุ่มวิชาการ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม วันที่ 6 สิงหาคม 56 เวลา 8.30 น. ณ ห้องโสต โรงเรียนหนองไผ่ โดยให้โรงเรียนใน สพม.40 กลุ่ม 3 ส่งบุคลากรฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน(รองวิชาการ หรือผู้แทนด้านวิชาการ)
3. ประชุมคณะกรรมการตัดสิน วันที่ 23 สิงหาคม 56 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมสมานฉันท์ โรงเรียนหนองไผ่
วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 23:34 น.