งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3
ณ.โรงเรียหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.หวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 301
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวขวัญจุฬา    บุญแจ่ม
2. นางสาวทอฝัน    ผาสีดา
3. นางสาววิภาภรณ์    รีแวง
4. นางสาวลลิตา    วงศ์พรม
5. นางสาวจิราพร    รำภู
1. นางปรารถนา    บุญนาค
2. นางยุพา    นิยมศิลป์
2 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นายสุรเชษฐ์    พรมแสง
2. นายวีระศักดิ์    ผมไผ
3. นายฤทธิชัย    สีวงแก
4. นายวิศิษฎ์    ภิญโญยิ่ง
5. นายอนุสรณ์    สีโม้
1. นายชาติชาย    วัฒนกิจจานนท์
2. นายรชฏ    แก้วเกิด
3 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นายพัลลภ    วันคอยท่า
2. นายธัญวัฒน์    มโนมัยเพิ่มพูน
3. นายเดชา    ด้วงทำ
4. นางสาวณัชฬาภรณ์    ใจแก้ว
5. นางสาวอารียา    ลานสันทัด
1. นางนงนุช    ลิ้มรังสฤษดิ์
2. นางวรนุช    บุญนาค
4 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกวรรณ    โกมล
2. นางสาวรัศมี    ยังแช่ม
3. นางสาวสุภาวิณี    มีรัตน์
4. นางสาวธัญชนก    ยะทะนะ
5. นางสาวพัชราภรณ์    เขียวดี
1. นางสาวพัชรีพร    บุญเพ็ง
2. นางสิรินาฎ    ฉัตรแก้ว
5 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวภาวิณี    ศรีบรรเทา
2. นางสาวศศิธร    ฤทธิ์เรือง
3. นางสาวทัตพร    ศิริรวง
4. นางสาวนรินทิพย์    มีมุข
5. นางสาวโสภาพร    หล้าสุวงค์
1. นายสมชาย    มีกำลัง
2. นายสุวรรณ    ทองตาม
6 โรงเรียนบ้านบ่อรัง สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวธิดารัตน์    จำรัสภูมื
2. นางสาวยุพาพร    บ้ำสันเทียะ
3. นางสาวอมรรัตน์    จันทร์สาลี
4. นางสาวสุดารัตน์    ชาวไร่นา
5. นางสาวจิ๊บ    บุญมาก
1. นางสาวจันทรา    ม่านทอง
2. นางสาววันวิสาข์    บุญมี
7 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภลักษณ์    เมฆขุนทด
2. นางสาวจิรัตดา    ชูอินทร์
3. นางสาวญาตาวี    เรืองตระกูล
4. นางสาวสายชล    การะวัน
5. นางสาวชญานี    ตองอ่อน
1. นายปรีชา    สว่างจิตต์
2. นางหนึ่งฤทัย    สว่างจิตต์
8 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) กลุ่ม 3 1. นายไชยยันต์    หิรัญคำ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์    เทียนสีม่วง
3. นางสาวณัฎฐา    ยืนยง
4. นางสาวนิสาชล    ชาสอนตา
5. นายธนากร    เรืองทองธิกุล
1. นางสาวนันตพร    พิมทอง
2. นางสมจิตร์    กลิ่นหอม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................