รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3
ณ.โรงเรียหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.หวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  จันโท
 
1. นางสาวนิตยา  ชาตินันท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นายภัทรเวช  หอระเวก
 
1. นางลินจง  จุลสายพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประชานิมิตร 1. สามเณรฤทธิรงค์  หอมเนียม
 
1. นางนิดา  จันทศร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวพรสุดา  ขยันทำ
 
1. นางสุระพี  อาคมคง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกานต์รวี   ชั้นจิรกุล
 
1. นางปรารถนา   แจ่มอ่วม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ   จันทร์เรือง
 
1. นางปรารถนา   แจ่มอ่วม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  รักกุดเวียน
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ชูมาก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายณัฐพงษ์  ศรีวิศร
 
1. นายภูเบศร์   ปิ่นแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงปาณิศา   มณีวันใจ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ราชองค์
 
1. นายสมปอง   ตาลเพชร
2. นางสาวเธตยา   แพทย์สิทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นางสาวธนภรณ์  ศรีจันทรา
2. นางสาววัลภา  ช่องจอหอ
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
2. นางสาวอนุช  มนตรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พูนสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรพรรณ  มาแก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นางสาววีรยา  ธูปหอม
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายบวรพันธ์  จงประเสริฐ
2. เด็กหญิงบุษกร    โสนะชัย
3. เด็กหญิงอมริศรา    ศรีชมภู
 
1. นางสาววนิดา    คำเก่า
2. นางเบญจมาศ  ชมภู
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1. นางสาวพรวิไล  ไกรสิงห์
2. นายวราวุธ  สุริวงค์
3. นางสาวอมิตา  กองแก้ว
 
1. นางจีรพร  เกษาอาจ
2. นางสายเรียม   ขุนสุรินทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองคำ
2. เด็กหญิงชนัดดา  สิงหะ
3. เด็กหญิงสิวาภรณ์  ภูมิโชติ
 
1. นางณอริญ  แหวนหล่อ
2. นางสาวปคุณาณัช  กุลพันธ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวชฎาทิพย์  พูลสวัสดิ์
2. นายณัฐพงษ์  ศรีวิศร
3. นางสาวอรอุมา  ประชานอก
 
1. นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ
2. นางสาวเจนจิรา  น้อยเจริญ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายธนากร   เชื้อนาค
2. นายสุนทร   ทับทิมไทย
 
1. นายนิมิตร  ตันติวโรดม
2. นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้า
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  สีหาวงษ์
2. นายวีรชัย  รือชา
 
1. นายทองม้วน  แก้วก่า
2. นางสาววราพร  วีรญาณวิจิตร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กชายศุภกร  สุ่มดี
 
1. นางสาวศิริพันธุ์  พลสนาม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นายนที  ตางจงราช
 
1. นางสาววาสนา  พันธุมาส
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  สิทธิวงศ์
2. เด็กหญิงมาลินี  เบ้าชารี
3. เด็กชายโยธิน  พวกสันเทียะ
 
1. นางจำรัส  เพชรภักดี
2. นางฐิติยา  โลมา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวยลมณี  ขุนพรม
2. นายสุทัศน์   อินต๊ะยศ
3. นายสุรเดช  ขามพลา
 
1. นายจตุรงค์  ว่องไวพาณิชย์
2. นางอรวรรณ  อานพรหม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. เด็กหญิงนิรชา  ไพศาล
2. เด็กหญิงนิศาชล  พรรณทรัพย์
3. เด็กหญิงวิรัญญา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางปานทิพย์  ศรีสังข์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวฑิวรรณา  สอนงาม
2. นางสาวอรัญญา  ภูมิพันธ์
3. นางสาวเจนจิรา  พานแก้ว
 
1. นางจีรวรรณ  ปานนูน
2. นางสาวมัลลิกา  ม่วงเล็ก
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉิมกลิ่น
2. เด็กหญิงนราวัลย์  ฝั้นเลิศ
3. เด็กหญิงเปรมกมล  เมืองผุย
 
1. นางผุสดี  กินขุนทด
2. นางสุกัญญา  จุมพรม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. นางสาวนิสิครินทร์  ท้วมใจดี
2. นางสาววรันธร  ฤาหาญ
3. นางสาวเจนจิรา  วิยวรรย์
 
1. นายวิเชียร  สุทธหลวง
2. นางสาวอัจฉริยา  เชียงทา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจารุพร  ว่องไวพาณิชย์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีเพชร
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  บุญศรี
 
1. นางสาวออมทิพย์  ภัสรางกูร
2. นางโรจณา  มาคาน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา   เจนชัด
2. นางสาวจตุพร   นินมานะ
3. นางสาวศิริวรรณ  โตจอ
 
1. นางสาวธนาวดี  อินทะนอย
2. นางพรพนา  แก้วกาหลง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1. เด็กชายวุฒินันท์  แก้วเบี่ยง
2. เด็กชายเนธีวัฒน์  ก๋าทอง
 
1. นายสมพร  ทวนไกรพล
2. นายสุรินทร์   วงศ์จรัส
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกาญจนี  ขุนโพธิ์
2. นายสุขสรร  คำดี
 
1. นางสาวสมจิตร  เทพแก้ว
2. นายอำนวย  บุญคุ้ม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายบัญชา  วงศ์จันทร์
2. เด็กชายวานุทัศน์  สิงห์สถิตย์
 
1. นายอำนวย  บุญคุ้ม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กชายชัชนัย  มงคลแก่นทราย
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์  พวงธรรม
 
1. นายเกรียงไกร  ถวิลถึง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นายพลวัฒน์  สีหาจอง
2. นายมนตรี  เค้าเวียงจันทร์
3. นายสมพล  ซุยจุมจัง
 
1. นายบุญเลิศ  มาอยู่วัง
2. นางพรทิพย์  มาอยู่วัง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายวศิน  บากไธสง
2. นายวิริยะ  จันทนา
3. นายศราวุฒิ  สอนโพนงาม
 
1. นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์
2. นายเฉลิมศักดิ์  จงธรรม์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  มีชัย
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เปรมทอง
3. เด็กหญิงธัญญพร  ประมูลศิลป์
4. เด็กหญิงรัตนา  จันตรี
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ม่วงคุ้ม
 
1. นายสุทธิกาญจน์  แหวนหล่อ
2. นางเบญจมาศ  สุขเจริญ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวจิรัตดา  ชูอินทร์
2. นางสาวชญานี  ตองอ่อน
3. นางสาวญาตาวี  เรืองตระกูล
4. นางสาวสายชล  การะวัน
5. นางสาวสุภลักษณ์  เมฆขุนทด
 
1. นายปรีชา  สว่างจิตต์
2. นางหนึ่งฤทัย  สว่างจิตต์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ระเบียบ
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขมี
3. เด็กหญิงพศิกา  หิรัญชาติ
4. เด็กหญิงวิภาวดี  จองกา
5. เด็กหญิงสุพัชญา  ดวงจันทร์
 
1. นางสาววรนิษฐา  จำปา
2. นายสำราญ  เวียงวิเศษ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. นางสาวกฤษศิกาญจ์  กลิ่นหอม
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  กระทาง
3. นางสาวมาริษา  ตะกรุดเงิน
4. นางสาวศิริลักษณ์  กล้ารัมย์
5. นางสาวสิริมาศ  คงแสนสี
 
1. นางสาวนันตพร  พิมทอง
2. นางสมจิตร์  กลิ่นหอม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. นางสาวจามจุรี  คำก่อ
2. นางสาวพิมศิริ  ทองแท้
3. นายวรกันต์  เสนรักษ์
4. นางสาววิรัญชนา  คุณพฤกษา
5. นางสาววิลาวัลย์  สูญปั้ง
 
1. นายจรัสพงษ์  แสงแก้ว
2. นางนภาพร  แสงแก้ว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกพร  โพธิ์นอก
2. นางสาวกัญญาพัฒน์  อินทร์เอี่ยม
3. นายคฑาเทพ  คุณหพันธ์
4. นายจิรวัฒน์  ใจเย็น
5. นางสาวชญานี  สดใส
6. นายชิษณุชา  อ่อนละมัย
7. นายณัฐวุฒิ  มูลขุนทด
8. นางสาวดวงใจ  บานเย็นงาม
9. นายนราวิชญ์  พันชะนะ
10. นายปริญญา  ทาโพธิ์
11. นายพรชัย  วิเศษวงษา
12. นายมงคลศิลป์  แกล้วเชิงค้า
13. นางสาวรัตติกา  ธรรมภิบาล
14. นางสาวรุ้งทิวา  ทุยาวัตร์
15. นางสาวสาวิตรี  สิงห์ทอง
16. นางสาวสุจิตตา  บุญเชียงราก
17. เด็กชายอดิพงษ์  ทองศรีนุ่น
18. นายอภิสิทธิ์  ชื่นใจฉ่ำ
19. นางสาวอาภาภรณ์  เพียภูเขียว
20. นายอิทธิพล  กอยขุนทด
 
1. นายปรีชา  สว่างจิตต์
2. นางสาวพนมไพร  น้อยเจริญ
3. นายวราวิช  อุดพ้วย
4. นายสกนธ์  จุลโพธิ์
5. นางหนึ่งฤทัย  สว่างจิตต์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ทะบรรหาร
 
1. นางชวนพิศ  สายจันยูร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นายสุทัศน์  ปุนสัก
 
1. นางกุลยา  อินพร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิชากร  พันธ์วิทยาศักดิ์
2. เด็กชายอดิสรณ์  วระชินา
 
1. นางนุชนภางค์  คำมี
2. นางสาวพัชรีพร  บุญเพ็ง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ทรงสิทธิเดช
2. นายพัชรพงศ์  ทิพยนนท์
 
1. นางสาวพัชรีพร  บุญเพ็ง
2. นายเชษฐา  กลิ่นเทศ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 72.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวกฤติญารัตน์  นามเงิน
2. นางสาวกัญญา  บำรุงผล
3. นางสาวกาญจนา  เนินทอง
4. นางสาวนงนุช  สิงห์ป้อม
5. นางสาวบุณยพร  โรจนทนงค์
6. นางสาวปุญยวีร์  ทวดอาด
7. นางสาวมยุรฉัตร  กัวโพชัย
8. นางสาวสายธาร  มหาจันทร์
9. นางสาวอรพินท์  รุ่งเจริญกิจ
10. นางสาวอรุณเพชร  เพชรสวัสดิ์
 
1. นางสาวดลจันทร์  พรชยอนันต์
2. นางสาวพัชรีพร  บุญเพ็ง
3. นางสิรินาฎ  ฉัตรแก้ว
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกนต์รพี  สมพงษ์
2. เด็กหญิงกรพินธุ์  พรมโคตร
3. เด็กหญิงธนัฐชา  รอดอินทร์
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  สามเจริญ
5. เด็กหญิงปรายฟ้า  ราชโสม
6. เด็กหญิงพัชรพร  เที่ยงราช
7. เด็กหญิงพานัดดา  แก้วแสง
8. เด็กหญิงพิชญาภา  แก้ววัน
9. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  กองแก้ว
10. เด็กหญิงภัทรมน  นิลสนธิ
11. เด็กหญิงลักษิกา  สุพรม
12. เด็กหญิงวิภารัตน์  กลิ่นมัคผล
13. เด็กหญิงวิไลพร  แก้วมะ
14. เด็กหญิงศรัญญา  บุญเพิ่มผล
15. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  สว่าง
 
1. นายจักรินทร์  ไสยนารถ
2. นายชาญชัย  ฉิมมี
3. นายเสน่ห์ศักดิ์  วุฒิวงศ์
4. นายไตรทิพย์  เขียวดี
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. เด็กหญิงปรยา  นามตะ
2. เด็กหญิงพรรณทิพย์  รุ่งเผ่าพันธุ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  หัสโต
 
1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวยุวเรศ  ใจเอื้อ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  คืบขุนทด
3. นางสาวศศินา  สิริรัตน์
 
1. นางคำพัน  หินแก้ว
2. นายมาโนช  ทัตเศษ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงมุทิตา  ประนัดโส
2. เด็กชายวิศรุต  เดชอินทร์
 
1. นายมลธิลักษณ์  ฤทธิศักดิ์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 1. นายวิรุต  ตะกรุดเที่ยง
2. นางสาวสิริรัตน์  พันธ์งาม
 
1. นางสาววัฒนา  นาสมชัย
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. เด็กหญิงสุวณี  ถ่ำจันทึก
 
1. นายธีรพงษ์  วงษ์สอาด
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวจิดาภา  สิงห์สำราญ
 
1. นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  ยอดคง
 
1. นายวิชัย  แก้วสุขศรี
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นายวรเชษฐ์  ง่วนในจิตร
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  รวมสิทธิ์
 
1. นายทีปกร  อ่างบุญตา
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวสโรชา  มั่นต่าย
 
1. นางอัมพันธ์  สารเดช
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เบญจสกุล
 
1. นายวิชัย  แก้วสุขศรี
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นายพรยุทธ์  เวียงวิเศษ
 
1. พระสุนันท์  ภูริปัญโญ
 
59 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนัทชรภรณ์  จงรักษ์
2. เด็กหญิงวันนิสา  วันดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรพันธ์  พรำขุนทุด
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายศักดา  ทิพย์สุข
 
1. นายวิชัย  แก้วสุขศรี
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายเมธิชัย  เลือดทหาร
 
1. นางอัมพันธ์  สารเดช
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงจินดาพร  ครุฑจันทร์
3. เด็กชายเจษฎา  คล้ายมอญ
 
1. พระสุนันท์  ภูริปัญโญ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  หมื่นสัมฤทธิ์
2. นายชัยณรงค์  สาวชาวนา
3. นายเอกราช  กิ่งสีเสียด
 
1. นายไพโรจน์  กองกี
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กชายบุญยิ่ง  ศรีบรรเทา
 
1. นายจินดา  จิ๋ววิเศษ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 73.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวใบเงิน  ผูกวาจา
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีดารักษ์
 
1. นายจินดา  จิ๋ววิเศษ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายกิตติชนม์   บุญสุวรรณ์
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายวีรยุทธ   สิงห์ที
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นางสาวอดิศา  บอนขุนทด
 
1. นายจินดา  จิ๋ววิเศษ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายวรทัต   หงษ์โม่
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นายไวทยา  มีน้อย
 
1. นายจินดา  จิ๋ววิเศษ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงธัญจิรา   ขัตติยะ
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายสมพงษ์   นาสอ้าน
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายอนุสรณ์   ยิ่งนอก
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายสมพงษ์   นาสอ้าน
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายลัทธพล   เจนวิถี
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายฌอน  เพอเรีย
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายปกรณ์  แสงทองสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรพันธ์  พรำขุนทุด
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 79.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวดุสิตา   ธิเขียว
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายธนัช   สนฉาย
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
81 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจิราพร   สุวรรณสา
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
82 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. นางสาวอรทัย  เพชรสุข
 
1. นางนภาพร  แสงแก้ว
 
83 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายฌอน  เพอเรีย
2. นางสาวดุสิตา   ธิเขียว
3. นายธนัช   สนฉาย
4. เด็กหญิงพัณณิตา   ครุฑนาค
5. เด็กชายลัทธพล  เจนวิถี
6. นายวรทัต   หงษ์โม่
7. นายสมพงษ์   นาสอ้าน
8. เด็กชายอนุสรณ์   ยิ่งนอก
9. นางสาวเพชรรัตน์   พาขึ้นพร้อม
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
2. นายจิรพงษ์   ทับทิมหล้า
 
84 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกรรณิการ์   คำหอมกุล
2. นายกิตติชนม์   บุญสุวรรณ์
3. เด็กหญิงณัฐมล   อรรคมะเสาร์
4. นางสาวดุสิตา   ธิเขียว
5. เด็กชายติณณภพ  จันทสิงห์
6. นายธนัช   สนฉาย
7. เด็กชายนัฐพงค์  ปัญญา
8. เด็กหญิงพัณณิตา   ครุฑนาค
9. เด็กชายภานุพงศ์   วงค์คำนา
10. นายลัทธพล  เจนวิถี
11. นายวรทัต   หงษ์โม่
12. นายวีรยุทธ   สิงห์ที
13. นายสมพงษ์   นาสอ้าน
14. เด็กชายอนุสรณ์   ยิ่งนอก
15. นางสาวเพชรรัตน์   พาขึ้นพร้อม
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
2. นายจิรพงษ์   ทับทิมหล้า
3. นายนายสุเมธ  จงใจมั่น
4. นายนิมิตร  ตันติวโรดม
 
85 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 75.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาวงค์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ดีเมือง
3. เด็กหญิงจิราพร   สุวรรณสา
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ช้างทอง
5. เด็กหญิงชนากานต์  มีหล้า
6. เด็กหญิงญาตา   ภักดีจอหอ
7. เด็กหญิงณัฐพร  ต่ายทอง
8. เด็กชายติณณภพ   จันทสิงห์๋
9. เด็กชายธัญจิรา  ขัตติยะ
10. เด็กหญิงธัญชนก  นิ่มนวล
11. เด็กหญิงธัญพิชชา  พวงไม้
12. เด็กหญิงปพิชญา   ป้อมสันเทียะ
13. เด็กชายปริญญ์   ควรประเสริฐ
14. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ทองคำ
15. เด็กหญิงลภัสรดา   ภูศรี
16. เด็กหญิงวชิืราภรณ์   ปิ่นแก้ว
17. เด็กหญิงวริณธร  กรมรอด
18. เด็กชายอนุกูล  จรัสพันธุ์
19. เด็กหญิงอรญา   นวลศรี
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   กันหามิ่ง
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
2. นายจิรพงษ์   ทับทิมหล้า
3. นางชลดา  ชินพัชรธรรม
4. นายนายคำรณ  สงเคราะห์ธรรม
5. นายมนูญ  มันตะสูตร
6. นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า
 
86 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติคุณ  เคนผา
2. นายกิตติพันธ์  บรรพต
3. นายคมสันต์  ณ วิเชียร
4. นายจักรพรรดิ  เสนาเงิน
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  เจริญศักดิ์
6. นางสาวจุมิฐา  เวียนไผ่
7. นายชาญณรงค์  พรมแสง
8. นางสาวชไมพร  ฤาหาร
9. นางสาวฐิติกาญจน์  กาญจนกุล
10. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีเดช
11. เด็กหญิงดลยพร  กนก
12. นายทษณะ  ไชยพานิชย์
13. นายธณัฐชา  นาคศรีทา
14. เด็กชายธนาวุฒิ  นาสิงห์คาน
15. นางสาวธัญภัคสิณี  ศรีสุวรรณ
16. นายนรินทร์ทร  ลีคำโหมง
17. นายพงศ์วุฒิ  ชีวาวันชัย
18. นายพิเชษฐ์  เนยทรงศักดิ์
19. นายพีรพัฒน์  อะภัย
20. นายพีรยุทธ  พรหมชุลี
21. นางสาวภัทรา  ชาพรมมา
22. เด็กหญิงภัศฑิรา  บุญชื่น
23. นางสาวภานุมาส  แก้วเทียน
24. นางสาวลลิตวดี  บุญแย้ม
25. นางสาววราภรณ์  ชินหัวดง
26. นายวัชรวิทย์  เอื้อศิลป์
27. นางสาวศิรประภา  เพ็งมา
28. นางสาวสุพัตรา  นาสมภักดิ์
29. นางสาวสุภลักษณ์  อาจขำ
30. นางสาวอนุสรา  อุ่นวงค์
31. นายอัยยรัช  คงศรี
32. นางสาวอาภาภรณ์  ทองอุ่น
33. นางสาวอินทิรา  ลีสินลา
34. นายเขมชาติ  เจริญกุล
35. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมชุลี
 
1. นายถวัลย์  ภักดีจันทร์
2. นางนิรามัย  โยชุ่ม
3. นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์
4. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
5. นางสาวอภิญญา  ยอดวิเศษ
6. นางอุไรวรรณ  ทัสสะ
7. นายไพโรจน์  ผิวเณร
 
87 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ  ปานเงิน
2. นายกฤษณะ  โฉมสุข
3. นายครรชิต  แสงพันตา
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  สีหะบุตร
5. นางสาวจินตปาตี  บำรุงไทย
6. เด็กชายจิรโชติ  แพรขาว
7. นายจีรศักดิ์  แดงแย้ม
8. เด็กชายชัยชนะ  นำหน้า
9. นายณกฤษณ์  กางพันเทศ
10. นายณัฐพงค์  ม้าเทศ
11. นายทศพล  พลยุทธิ์
12. นายทักษิณ  ยางเขียว
13. นายธวัชชัย  หงส์วิสุทธิ์
14. นายบุญฤทธิ์  ลายน้ำเงิน
15. นางสาวปาริชาติ  กำแพงนิล
16. นายปิติ  นาครอด
17. นายพิพัฒน์พงศ์  วงษ์สมบัติ
18. เด็กชายฟูรี  สีทำวงศ์
19. เด็กชายภานุวัฒน์  อินทร์เพชร
20. นายรณชัย  โยธี
21. เด็กหญิงวณิษา  เทียบพระ
22. เด็กชายวรวิช  เรียงเจริญ
23. นางสาววราพร  บัวกลอง
24. เด็กหญิงวีรภัทรา  วันทิยา
25. นางสาวศรุตา  เหลาแพง
26. เด็กชายสรวิศ  ชายคำ
27. เด็กหญิงสายชล  โยธี
28. นายสายรุ้ง  พรมชัย
29. เด็กชายสิทธิรักษ์  พลอาสา
30. นางสาวสุชาดา  ราชวงศ์
31. นางสาวสุพัตรา  ใหม่เอี่ยม
32. นางสาวอณัฐยา  โคตรภู
33. นางสาวอนุตรา  บุญสิริ
34. เด็กชายอภิวัฒน์   เรืองสกุล
35. นายอรรถพล  จงทัน
36. นายอานนท์  ทองจันทร์
37. นางสาวเสาวนิตย์  ใจหนัก
38. นายเอกนารายณ์  กงยนต์
39. นายเอกลักษณ์  กลิ่นทอง
40. นางสาวโญธิกา  ร่องจิก
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
2. นายชินกร  โสมภา
3. นายทศพล  สุโขประสพชัย
4. นายธีรวัฒน์  พันธ์แสง
5. นางนรินทร  กุญแจทอง
6. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
7. นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา
8. นายไพรัช  ปัดชาเขียว
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. เด็กชายธนกร  อุณหวิชยานนท์
 
1. นางสาวเนตรนภา  ฤทธิ์แสง
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อรัง 1. นายเจษฎา  แฝงวัด
 
1. นางสาววันวิสาข์  บุญมี
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศศิภา  ยศม่าว
 
1. นางสาววรัญญา  เมืองสุวรรณ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาววิภา  อบเชย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์  ยาวะระ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มสกุล
 
1. นางสาวทิชากร  บุตรมี
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายปณิธาน  ชื่นคุ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์  ยาวะระ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวิรงรอง  สมศิริ
 
1. นางสาวทิชากร  บุตรมี
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวนภัสรพี  ผิวเณร
 
1. นายไพโรจน์  ผิวเณร
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1. เด็กชายพงศ์ธนันท์  วงค์กำภู
 
1. นายพิริยพงศ์  ศรีสังวรณ์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายปณิธาน  ชื่นคุ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์  ยาวะระ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพร  มอญพันธ์
 
1. นางสาววรัญญา  เมืองสุวรรณ
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวฐิติกานต์  ขานพรหม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์  ยาวะระ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กชายคณิศร  ทองปิ่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์  ยาวะระ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  เพชรรักษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์  ยาวะระ
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวิรงรอง  สมศิริ
 
1. นางสาวทิชากร  บุตรมี
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อรัง 1. นางสาวรุ่งมณี  อันนารีย์
 
1. นางสาววันวิสาข์  บุญมี
 
104 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธ์พงษ์
2. เด็กหญิงกมนีย์  วงษ์สุโท
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชาติชนะ
4. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์กลาง
5. เด็กชายจักรพันธ์  รุ่งเรืองศรี
6. เด็กหญิงจิราพร  สังข์ทอง
7. เด็กหญิงจิราภรณ์  สินทับ
8. เด็กหญิงจิราภรณ์  โพธิราแสง
9. เด็กชายจุลศักดิ์  ศรีวิชา
10. เด็กหญิงชลธิชา  โคมกระโทก
11. เด็กหญิงทฤษฎี  โมคศิริ
12. เด็กหญิงธนาพร  พิรุนสุนทร
13. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทวยศิริ
14. เด็กชายธีรภัทร  เหินเมฆ
15. เด็กหญิงนพวรรณ  ปึกสันเทียะ
16. เด็กหญิงนภสร  นามวิเศษ
17. เด็กหญิงนันทพร  ปิ่นทอง
18. เด็กหญิงนิดา  แพะขุนทด
19. เด็กหญิงนิราวรรณ  ประทุมไชย
20. เด็กหญิงบุษบงกช  หลงครบุรี
21. เด็กชายปฏิพัทธ์  วันแก้ว
22. เด็กหญิงปนัดดา  นนภักดี
23. เด็กหญิงผกามาศ  ปลื้มจิตร
24. เด็กหญิงพรนภา  ด่านขุนทด
25. เด็กหญิงพรพิมล  การบรรจง
26. เด็กชายภัทรพงษ์  พิมโยยง
27. เด็กหญิงวิภารัตน์  ใชยภักดิ์
28. เด็กหญิงวิยดา  เกียนต๊ะ
29. เด็กหญิงศสิณี  ศรีสาวงศ์
30. เด็กหญิงศัญชนี  ทุมพัฒน์
31. เด็กชายสมาน  เดขุนทด
32. เด็กชายสิทธิพงษ์  สมศรี
33. เด็กหญิงสุปราณี  ภิรมกิจ
34. เด็กหญิงสุภาพร  ประทุมไชย
35. เด็กหญิงสุภาพร  ทองทาย
36. เด็กชายสุรศักดิ์  กิงขุนทด
37. เด็กหญิงอพินยา  ปามี
38. เด็กหญิงอรปรียา  ลอยเวียงคำ
39. เด็กหญิงอาทิตยา  คำมา
40. เด็กชายเด่นชัย  แสงตะวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์  บุญใสยัง
2. นายทีปกร  อ่างบุญตา
3. นายทีมเขตต์  วจีอรุโณทัย
4. นายวิเชียร  สุทธหลวง
5. นางสัมฤทธิ์  ป้องศรี
6. นายสุขสันต์  ชัยแสนฤทธิ์
7. นายอินคำ  คำสองสี
8. นายไพฑูรย์  กวยทองเปลว
 
105 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  เอี่ยมกระจ่าง
2. นางสาวกมลรัตน์  สิทธิ์สูงเนิน
3. นางสาวกันทิมา  แสงโนราช
4. นางสาวกาญจนา  เตชะบุรมณ์
5. นางสาวขวัญเรือน  บุญรอด
6. นางสาวจารุวรรณ  คนขยัน
7. นางสาวจุฑาทิพย์  เปียมนุ่ม
8. นางสาวจุฑามาศ  แผงนอก
9. นางสาวฉลองรัตน์  ตะกรุดโฉม
10. นายณัฐพงษ์  จินดารัตน์
11. นางสาวทองแสง  พังเกิด
12. นายธนากร  พิรุนสุนทร
13. นางสาวนิตยา  สีสมุทร์
14. นางสาวบุตรา  บัวระภา
15. นายปฏิภาณ  แก้วโนนตุ่น
16. นางสาวประภาพร  เจริญโภค
17. นางสาวพัชราภรณ์  เจริญศิลป์
18. นายภัทรศักดิ์  สนทอง
19. นางสาวมลฤดี  ขวัญพรม
20. นางสาวมัสติกา  ชาญอาวุธ
21. นางสาวยุพาวดี  อาจหาญ
22. นางสาวยุภาพรรณ  ศิริวงษ์
23. นายวิทยา  ลอยเวียงคำ
24. นางสาวศิริขวัญ  รานอก
25. นางสาวศุภลักษณ์  อินทร์เหว่าวงศ์
26. นายสมปอง  โยกระโทก
27. นายสิงหราช  ภิญโยยง
28. นางสาวสุนันทา  โพธิ์ศรี
29. นางสาวสุพัตรา  ธุระสุข
30. นางสาวสุภาวดี  แก้วเถาว์
31. นางสาวสุภาวดี  ป่าเกลือ
32. นางสาวสุมิตรา  โพธิ์ศรี
33. นางสาวสุวรรณา  บัวเขียว
34. นางสาวอรดา  ทองทาย
35. นางสาวอรพรรณ  ตระกูลแก้ว
36. นางสาวอรยา  ผ่อนจรุง
37. นางสาวอรวรรณ  ภูพังเทียม
38. นางสาวอุบลวรรณ  ศรีจันโคตร์
39. นางสาวเรณู  ผลสมหวัง
40. นางสาวเสาวรส  สีโถ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์  บุญใสยัง
2. นายทีปกร  อ่างบุญตา
3. นายทีมเขตต์  วจีอรุโณทัย
4. นายวิเชียร  สุทธหลวง
5. นางสัมฤทธิ์  ป้องศรี
6. นายสุขสันต์  ชัยแสนฤทธิ์
7. นายอินคำ  คำสองสี
8. นายไพฑูรย์  กวยทองเปลว
 
106 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายณัฐกิจ  ทรัพยะเกษตริน
2. เด็กชายทักษิณ   ยางเขียว
3. เด็กชายปิติ   นาครอด
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์   ยนตะศาต
5. เด็กหญิงวีรภัทรา   วันทิยา
6. เด็กชายศรัณย์  มงคลเจริญ
7. เด็กชายสายรุ้ง   พรมชัย
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ดวงตาปา
9. เด็กหญิงแพรฝัน   เมธาวัชรินทร์
10. เด็กหญิงแพรวฟ้า   เมธาวัชรินทร์
 
1. นางนรินทร  กุญแจทอง
2. นายนิมิตร  ตันติวโรดม
3. นายพรศักดิ์   ศรีพุ่ม
 
107 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายจีรศักดิ์  แดงแย้ม
2. นางสาวฐานาวี   ศรีวสุธนา
3. นางสาวนุชนพิน   บุญพึ่ง
4. นางสาวน้ำฟ้า   เมธาวัชรินทร์
5. นางสาวพัชรวลัย   ศรีเขื่อนแก้ว
6. นายภาคภูมิ   ใหม่จันทร์
7. นายอภิวัฒน์   สุยานาง
8. นายอรรถพล   จงทัน
9. นางสาวเสาวนิตย์   ใจหนัก
10. นายเอกลักษณ์   กลิ่นทอง
 
1. นางนรินทร  กุญแจทอง
2. นายนิมิตร  ตันติวโรดม
3. นางพรศักดิ์   ศรีพุ่ม
 
108 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  เหมือยป่า
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญมา
3. นายวรวัฒน์  ชัยลา
4. นางสาวสรวงสุดา  หุ้มไธสง
5. เด็กหญิงสายน้ำฝน  พันธ์อ้น
6. นางสาวไอรดา  แก้วพิลา
 
1. นายณัฏฐสันต์  ประดับศิลป์
2. นางสมบูรณ์  สิงหรา
3. นางเดือนแรม  เปลี่ยนศรี
 
109 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวธันยาพร  ข่มอารมณ์
3. นางสาวธารารัตน์  รอดบำรุง
4. นายนันทวัฒน์  พลอยบุตร
5. นางสาวปรารถนา  จันคำ
6. นายวุฒิโรจน์  ธรรมมีบุญ
7. นายอดุลย์  สารีสุข
8. นายเสฏฐวุฒิ  จันทร์แก้ว
 
1. นายณัฏฐสันต์  ประดับศิลป์
2. นางสุพิญญา  จันทฤทธิ์
3. นางอำไพพรรณ  บำรุงนอก
 
110 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  เหมือยป่า
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญมา
3. นายวรวัฒน์  ชัยลา
4. นางสาวสรวงสุดา  หุ้มไธสง
5. เด็กหญิงสายน้ำฝน  พันธ์อ้น
6. นางสาวไอรดา  แก้วพิลา
 
1. นายณัฏฐสันต์  ประดับศิลป์
2. นางตุลาพร  กิ่งไทร
3. นางอัมพันธ์  สารเดช
 
111 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวกรวิภา  พิมสอน
2. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญประถม
3. นางสาวนิศาชล  แสนบัวคำ
4. นางสาวนิสากร  เนินไธสง
5. นางสาวพรทิวา  สมเพชร
6. นางสาวลัดดาวัลย์  รักบุญ
 
1. นางสาวขนิษฐา  คำยอด
2. นายธงชัย  เมืองทอง
3. นางสาววรัญญา  เมืองสุวรรณ
 
112 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจณิสตา  โปร่งเมืองไพร
2. เด็กชายณัฐกิจ  ทรัพยะเกษตริน
3. เด็กชายทักษิณ   ยางเขียว
4. เด็กชายปิติ   นาครอด
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์   ยนตะศาต
6. เด็กหญิงวีรภัทรา   วันทิยา
7. เด็กชายศรัณย์  มงคลเจริญ
8. เด็กหญิงศิริยากร   ลอยครบุรี
9. เด็กชายสายรุ้ง   พรมชัย
10. เด็กหญิงสุดารัตน์   อยู่สุขดี
11. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ดวงตาปา
12. เด็กชายอธิวัฒน์   ฤทธิ์ไธสง
13. เด็กชายอนุวัฒน์   ประทุมมินทร์
14. เด็กชายอิทธิพล   กวยคำ
15. เด็กหญิงแพรฝัน   เมธาวัชรินทร์
16. เด็กหญิงแพรวฟ้า   เมธาวัชรินทร์
 
1. นายชินกร  โสมภา
2. นายธีราวัฒน์  พันธ์แสง
3. นางนรินทร   กุญแจทอง
4. นายพรศักดิ์   ศรีพุ่ม
5. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภา
 
113 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  แหวนประดับ
2. นายกิตติพศ  เผื่อนพงษ์
3. นายกิตติศักดิ์  มะลิจันทร์
4. นายจักรพันธ์  โพธิ์พรม
5. นางสาวธนพร  หงษ์เวียงจันทร์
6. นางสาวธันยพร  ข่มอารมณ์
7. นางสาวธารารัตน์  รอดบำรุง
8. นายธีรวุฒิ  อ่อนศรี
9. นายนันทวัฒน์  พลอยบุตร
10. นางสาวปรารถนา  จันคำ
11. นายวิชญ์ภูมิ  โรจนเกษตรชัย
12. นายวุฑฒิ  ขามอุดม
13. นายวุฒิโรจน์  ธรรมมีบุญ
14. นายสุนัย  อามี
15. นายอดุลย์  สารีสุข
16. นายเสฏฐวุฒิ  จันทร์แก้ว
 
1. นายณัฏฐสันต์  ประดับศิลป์
2. นางสาวมัทนา  ขุนศรี
3. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์  ยาวะระ
4. นางอรุณรัตน์  ต้นสาลี
5. นางอัมพันธ์  สารเดช
 
114 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายจักรพรรดิ์  คุ้มเวช
2. นายชัยญาวัฒน์  โสภี
3. เด็กชายณัฐพล  แก้วดวงใน
4. นายภัทรพงศ์  เดชจุ้ย
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุตรดี
 
1. นายทศพล  สุโขประสพชัย
2. นางนรินทร  กุญแจทอง
 
115 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ทองใบ
2. นายพณพล  เวินเก่าน้อย
 
1. นายรังสรรค์  ทองห่อ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. เด็กชายกมล  สนุ่นดี
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เหล็กดี
3. เด็กชายภาณุพงษ์  สนุ่นดี
 
1. นายชูชาติ  กลิ่นโกสุม
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  พุฒหอม
2. นางสาวณัฐฌา  ทัตเศษ
3. นางสาวโฉมไฉไล  จงมีสุข
 
1. นางสาวพรทิพย์  อ่อนท้วม
2. นางอรอุมา  ลักษณะทอง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัตร  ปัญญา
2. เด็กหญิงพรพิมล  บัวลาด
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  รักกระโทก
 
1. นางสาวสมควร  ทุยบึงฉิม
2. นายสุรินทร์  บุญสุภากุล
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นายธนพล  บึงอำพันธ์
2. นางสาววราพร  ดีบุก
3. นายสมรักษ์  รอญยุทธ์
 
1. นางสาวสมพร  แซ่จัง
2. นายสุรินทร์  บุญสุภากุล
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หอมหวล
2. นางสาวมลฤดี   จันทบุรี
3. เด็กชายสิทธิพงศ์   บัวทอง
4. เด็กหญิงสุกัลยา  สิงห์รักษ์
5. เด็กหญิงสุภาพร  ทีทอง
6. นางสาวอรอุสา  มิสันเทียะ
 
1. นายนิมิตร  ตันติวโรดม
2. นางสุกัญญา  ตันติวโรดม
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  เทพวงศ์
2. นางสาวธรรณชนก  คุ้มถิ่นแก้ว
3. นางสาวปรีดาภรณ์  ปราบมนตรี
4. นางสาวสุธิดา  ศรีเพ็ง
5. นางสาวสุวนันท์  บุญเรือง
6. นางสาวอภิชญา  กุลทอง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  รำเจริญ
2. นางสุพิญญา  จันทฤทธิ์
3. นางเยาวลักษณ์  ช่างไม้
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองแท้
2. เด็กหญิงสรยา  กัลยา
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เทียมนิคม
 
1. ดร.อำพาภรณ์  มั่นหมาย
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นางสาวศิริกาญดา  กลิ่นโท
2. นางสาวศิรินันท์  ชินนอก
3. นางสาวสุดารัตน์  ปัญจะชัย
 
1. นางสาวนวลนภา  นามไพร
2. นางสาวภัทรวดี  โกสาวัง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายต่อศักดิ์  ยางคำ
2. เด็กหญิงปนิดา  พันธ์พรม
3. เด็กหญิงปิยธิดา  พันธ์พรม
 
1. นายชัยรัตน์  โสภาไชย
2. นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายกรกฎ  ยอดแสง
2. นายธีรเมธ  ไอทา
3. นายสยาม  นามวิจิตร
 
1. นายชัยรัตน์  โสภาไชย
2. นายชูชาติ  แสงภูพาท
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 71.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงฐานิตา  กิ่งนอก
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พิมพิสาร
3. เด็กหญิงอาภัสรา  หาญชัยภูมิ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  วงษ์เพ็ญ
2. นางอรพินท์  วงษ์เพ็ญ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวจุฑาภรณ์  ภาระขันธ์
2. นางสาวทิพย์สุดา  ไกรมณี
3. นางสาวมัลลิกา  พั่วทัด
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เพชรกันหา
2. นางนุชนารถ  ธำรงศิริ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ฟักทอง
2. เด็กหญิงฝนดาว  โพธิ์ทรง
3. เด็กหญิงสโรชา  สุขแจ่ม
 
1. นายพิษณุ  ผลนึก
2. นางศิราณี  ป้อมปราการ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  ลอยเมฆ
2. นางสาวมาริสา  มิ้มสงค์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  มิ้มสงค์
 
1. นางพูนทรัพย์  ภูผันผิน
2. นางสาวภัทรวดี  โกสาวัง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใจจำนงศึกษา 1. เด็กหญิงชลลดา  สีอ่อน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำภาศรี
3. เด็กหญิงวิรัญฎา  สุขจุ่น
 
1. นายวรพันธ์  อุ่นนุช
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริมนตรี
2. นางสาวอภิชญา  ทองมาก
3. นางสาวอรจิรา  แถวนาม
 
1. นางมารศรี  ตะกรุดแจ่ม
2. นางสาวเบญจรัตน์  ดิษเหมือน
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พิลึก
2. เด็กหญิงพรปรียา  รักก้อน
3. เด็กหญิงศิริวิมล  ส่งเสริม
 
1. นายรัตนธร  พรหมดี
2. นางแสงมณี  แก่นนาค
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  หมื่นสัมฤทธิ์
2. นางสาวสุพัตรา  ประกอบนันท์
3. นางสาวอนุธิดา  จันทา
 
1. นายนพพร  กองแก้ว
2. นางเยาวภา  อติจรรยานุรักษ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  กองตัน
2. เด็กชายพิชิตพล  สีขาว
 
1. นางทาริกา  วงศ์แก้ว
2. นายนิกร  หล้าน้อย
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. เด็กหญิงวิชุดา  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  ชัยดิษฐ์
 
1. นายชานนท์  คงรวยทรัพย์
2. นางเนตรนภา  หน่อนาง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายภูมิรินทร์  บุญเพชร
2. นายสุขพัฒน์  เทพารส
 
1. นางสาวศิริภรณ์  โทอ่อน
2. นางสาวเบญจมาศ  ทองนุ่ม
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กชายชฎายุ  ประสงค์จีน
2. เด็กชายองอาจ  เพชรอินทรา
 
1. นางนวลปรางค์  ข่อสูงเนิน
2. นางสาวสริตา  วิทยา
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายภคภพ  ไตรสินธ์
2. นายเขมชาติ  จันทโยธี
 
1. นางทาริกา  วงศ์แก้ว
2. นายนิกร  หล้าน้อย
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  อันกอง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  คอนเต้า
 
1. นายชานนท์  คงรวยทรัพย์
2. นางเนตรนภา  หน่อนาง
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ด้วงพรม
2. เด็กหญิงธัญพร  เพียรใจ
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา   โรจนบุรานนท์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ   น้อยตา
2. เด็กหญิงเจนจิรา   มีศิลป์
 
1. นายกฤตยชญ์   คลิกคลาย
2. นายพงษ์ศักดิ์   มั่นหมาย
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นางสาวธัญญาเรศ  เนาวราช
2. นายเศรษฐศรณ์  ไชยประเสริฐ
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา   โรจนบุรานนท์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายกริชเพชร  ขอนพันธ์
2. นางสาวเกษรา  โพธิ์เขียว
 
1. นางทาริกา   วงศ์แก้ว
2. นายพงษ์ศักดิ์   มั่นหมาย
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นายคงเดช  โนรู
2. นายณัฐสกรณ์  สีโห
 
1. นายบุญมี  มุคสิงห์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   จันทร์ขำ
2. เด็กหญิงวิลัยพร   จันทร์ศรี
3. นายอภิรุจ   สุกใส
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   มั่นหมาย
2. นายสาธาร  รวบรัด
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวกฤตติยาภรณ์  สุขเทศ
2. นางสาวสุดารัตน์  เชื้อนุ่น
3. นางสาวโสรยา  แก้วภาพ
 
1. นางลำแพน  ภู่กันงาม
2. นางสาวศิริภรณ์  โทอ่อน
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายกิจอรุณ  อินทร์เจริญ
2. นายทรงวุฒิ  พันธนารี
 
1. นางทาริกา  วงศ์แก้ว
2. นายนิกร  หล้าน้อย
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่เหลา
2. เด็กหญิงบุญธิดา  วงศ์ปาณะศิลป์
3. เด็กหญิงอัมมิการ์  พุกเกิด
 
1. นายสาธาร  รวบรัด
2. นายอนุรักษ์   เพชรไทย
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายธิติวุฒิ  เสนา
2. นายวิษณุ  โตไกรลักษณ์
3. นายอิงครัต  พันธ์วิทยาศักดิ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มั่นหมาย
2. นายสาธาร  รวบรัด
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. เด็กชายธนาธร  สุมาลัย
2. เด็กชายนภัสกร  ทาแจ้ง
3. เด็กชายภัคพล  อ่อนอภัย
 
1. นางสาวสมควร  ทุยบึงฉิม
2. นายสุรินทร์  บุญสุภากุล
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายวริทธิ์  แก้วเมือง
2. นายวีระวรรณ  สิงห์เจริญ
3. นายอภิสิทธิ์  แก่นธานี
 
1. นายสาธาร  รวบรัด
2. นายอนุรักษ์  เพชรไทย
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายจารุวัฒน์  ด้วงนิล
2. นายพีรวิชญ์  ศิลา
3. นายศราวุธ  กองชนะ
4. นายอรรถกร  โยธาจันทร์
 
1. นายสาธาร  รวบรัด
2. นายอนุรักษ์   เพชรไทย
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายชนาภิวัฒน์   โสดา
 
1. นางรัชนีกร   ตาลเพชร
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวธิดารัตน์   วงค์จันทร์
 
1. นางอนุรักษ์   รอดเกตุ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณยาอร  อรรถสัตย์
 
1. นางสาวประพันธ์  สีทอนสุด
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวอรพรรณ  แซ่เล้า
 
1. นางสาวทัศนีย์  ทองศรี
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงณัฎฐรินีย์  บุญส่ง
 
1. นางเพลินทิพย์  โล่ห์สุวรรณ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายนนทฤทธิ์  มาเนียม
 
1. นางกรรณิการ์  จันดา
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  จิรวัฒนาพันธ์
 
1. นางสาวปิยพร  ยะตัน
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายชญานนท์  เพชรอนันต์
 
1. นางสาวดลจันทร์  พรชยอนันต์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทัตเศษ
2. เด็กหญิงณัฐธิกุล  บุญจิตร
3. เด็กหญิงพรพิมล  ดำริห์
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กวยทองเปลว
5. เด็กชายสหรัฐ  ตอบสันเทียะ
 
1. นางลำพึง  ทัตเศษ
2. นางสุนันทา  ปิ่นแก้ว
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกมลรัตน์  วุฒิยาลัย
2. นางสาวกาญจนาพร  วงษ์พิทักษ์
3. นางสาวนฤมล  น้อยสี
4. นางสาวมนวรา  หม่อมศิริ
5. นางสาวสุพรรษา  ทัศน์ศิริ
 
1. Mr.Agyei Daniel  Owusu Banahene
2. นางสาวชาริณา  ศรีเหรา
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1. นางสาวศรวณีย์  กิ่งโคกกรวด
 
1. นางสาวสายสุนีย์  คำอัด
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กชายศุภชัย  บุญเศษ
 
1. MissDu Zhong   Ting
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวมณชญา  ประมูลศิลป์
 
1. MissLong  Tingting
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นางสาวแพรวนภา  พิมลา
 
1. นางลภัสรดา  อินทร์บำรุง
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. เด็กหญิงนรินทร  ประทุมเทือง
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  คมขำหนัก
 
1. นางสาวนิด  ใบบัว
2. นางลักษมี  กามล
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวสุธาริณี  บัวรอด
2. นางสาวสุภัสสร  แซ่เล้า
 
1. นางสาวพัชรีพร  บุญเพ็ง
2. นางศิรินาฏ  สังข์ธูป
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายกฤษดา  ตราเงิน
2. เด็กชายกิตชัย  มั่นเหมาะ
3. เด็กชายกิตติ  กองมนต์
4. เด็กชายธีรภัทร  เกษศรีสังข์
5. เด็กชายปวินท์  เต็มใจ
6. เด็กชายปิยวัฒน์  ถนอมเวช
7. เด็กชายศุภโชค  จงทัน
8. เด็กชายสุรสิทธิ์  จันทร์สาลี
 
1. นายธาตรี  จันทร์เรือง
2. นางสาวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้า
3. นายยุทธนา  นาอุดม
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายกรกช  ธูปทอง
2. นายกิตติพัฒน์  จูประจน
3. นายคชกร  สุนทรรักษ์
4. นายปราโมทย์  สีทับทิม
5. นายปรีชา  โคตรหานาม
6. นายอนุภัทร  ราชเจริญ
 
1. นายธาตรี  จันทร์เรือง
2. นางสาวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้า
3. นายยุทธนา  นาอุดม
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกัณฐลดา  กงถัน
2. นายตะวัน  จงทัน
3. นายนรวิชญ์  มีชัย
4. นางสาวปิยนันท์  ทิพย์เพ็ชร์
5. นางสาวพรรณนิภา  สุขรี
6. นางสาวมลฐกานต์  แสงดาว
7. นางสาวรวิภา  จำศรี
8. นางสาวสมจิตร  ป้อมสา
9. นายอัษฎาวุฒิ  แก้วส่องศึก
10. นางสาวเบญจาพร  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นางดวงจิต  บุญกาวิน
2. นางมณี  ด้วงนิล
3. นางสาวสมหญิง  พุทธศิริ
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงลลิตา   ชูมา
2. เด็กหญิงสายธาร   คำหอม
3. เด็กชายอนุวัฒน์   ประทุมมินทร์
 
1. นางสาวกมลวรรณ   อิงขนร
2. นางกุลปราณีต  คงเกิด
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตต์  ดวงโกสุม
2. นางสาวพัชรีพร  บุรีนอก
3. นางสาวสุชาดา  พรมสาย
 
1. นางสาวนิตยา  ชาตินันท์
2. นางอาภาพร  บุญเติม
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกนันท์  พงษา
2. เด็กหญิงชุติมา  สายหล่าย
3. เด็กชายปริญญา  คุ้มชู
 
1. นายวุฒิพงษ์  ศรีมูล
2. นางสุนันท์  คุ่ยต่วน
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวฐิติกานต์  กันแก้ว
2. นายรัฐพงษ์  มูลทาดี
3. นางสาวสุดาพร  อาจคงหาญ
 
1. นางจีรนันท์  เสียงไพเราะ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  อนุเวช
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กชายวายุภัทร  ทัตเศษ
2. เด็กชายศุภกฤต  ชิณศรี
 
1. นางรมณ  ชมชื่น
2. นางลำพึง  ทัตเศษ
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายชูเกียรติ  คำโสภา
 
1. นางรมณ  ชมชื่น
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายยุทธนา  ชาญตะกั่ว
2. เด็กหญิงวรรณภา  แผลงศาสตรา
 
1. นายธิติพัฒน์  คงด้วง
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายฐตานนท์  มาเพชร
 
1. นางณอริญ  แหวนหล่อ
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 99.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  มากชุมแสง
2. เด็กหญิงรัตนา  นามรอด
 
1. นางพชรมน  รัตนมณี
2. นายภูเบศร์   ปิ่นแก้ว
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวภัทร์พิชา   แก้วพวง
 
1. นางสาวสุวรรณี  ภู่ชัย
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรนภา  คงตระกูล
 
1. นางณอริญ  แหวนหล่อ
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวปรียานุช  แซ่อุ่น
 
1. นายณัฐพงศ์  อ่อนสุด
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  เถื่อนพรม
2. เด็กหญิงวิมล  ผุยผง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  รัติเชษฐ์
 
1. นางสาวนิตยา  ชาตินันท์
2. นางอาภาพร  บุญเติม
 
185 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. เด็กชายจีระพันธ์  นุชโต
2. เด็กชายศุภชัย  สิงหะ
 
1. นางสาวนิตยา  ชาตินันท์
2. นางอาภาพร  บุญเติม
 
186 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงภาคินี  แก่นสงสัย
2. เด็กชายเจริญโชค  ปะกะตัง
 
1. นางเปรมฤดี  มีสนุ่น
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตนัย  สนุ่นดี
 
1. นางเปรมฤดี  มีสนุ่น
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำมูล
2. เด็กหญิงชลธิชา  ธรรมมา
3. เด็กหญิงธัญสุดา  สุคนธลักษณ์
 
1. นางสาวนิตยา  ชาตินันท์
2. นางอาภาพร  บุญเติม
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิศ  มาเสม
2. เด็กชายสุระสิทธิ์  สุขแสงนิล
3. เด็กชายอรรณนพ  พรมสาย
 
1. นางสาวนิตยา  ชาตินันท์
2. นางอาภาพร  บุญเติม
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. เด็กชายปานเพชร  รักคำมี
2. เด็กชายไชยยันต์  รัศมี
 
1. นางสาวนิตยา  ชาตินันท์
2. นางอาภาพร  บุญเติม