หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pck41

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา ทองแจ่มโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางสายัณ สุขเกตโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
3. นางงพนมพร เพชรอำไพโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
4. นายกีรติ งามเลิศโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสาวสาลี่ ชาญณรงค์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางกมลวรรณ รุ่งเรืองศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางแสงอรุณ เปี่ยมงามโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางบังอร เหรียญเครือโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนฤมล สุขศรีแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางกุลิสรา ครุฑหลวงโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอรสา พันธุ์สดโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางรวิวรรณ พิมพาวะโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางฉวีวรรณ เผ่าวิทยานนท์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
4. นางบุษกร ท้าวทองโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี พรมแตงโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวเกษร กฤชทับทองโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางดอกใหม่ ชื่นโพธิ์ชัยโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ แก้วเวชวงศ์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
4. นางชุติมา พิมมาโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายศักดิ์ แก้วสารพัดนึกโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอัมพา บุ่ยศิริรักษ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางทักษวรรณ นวมครุฑโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
3. นางจินตนา ทองผดุงโรจน์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววัชรีย์ อินทะชิตโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิริพร อินทรโอภาสโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางศิรินทิพย์ ปิยธรรมวิบูลย์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาวปรางทิพย์ ฮอนบุตรโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางสมบัติ เทศขำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลำใย ทองใบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ ยุราวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเจตน์ พันธ์พรมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางฐิติมา แสงจันทร์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา ศรีชาติโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
5. นางอุไร เพ็ชรพงษ์โรงเรียนสรรเพชรอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนพวรรณ แซ่ตั้งโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุทิน สุขกล่ำโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางอุไร มณีโชติโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
4. นางสาวพลูทรัพย์ ศิริกุลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายพีรพงศ์ จี่พิมายโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงศ์ เผ่าวิทยานนท์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางบุญชอบ สายทองโรงเรียนสรรเพชรอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นางอมรา ศิริสุนทรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีถิรดล จันทร์เชื้อโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
5. นางจินตนา แพรเขียวโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางวรไพรัช ศรีหิรัญโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ มงคลรัตน์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางประภาพรรณ วงศ์บ้านฉางโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางภุมรี กรุดมหาราชโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
5. นายวิเชียร คุ้มคูณโรงเรียนตะพานหินกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมใจ พละกสิกรโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
2. นางศิริพร พรมศิริเดชโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางสาวสุภา เสือเขียวโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมทรง ยาสุขโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางมาลี คามเกตุโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุนทรา คัชมาตย์โรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
2. นางวลัยพรรณ กมเลศรังสรรค์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นางจริยา ฟักเงินโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
4. นางบุญเจือ ดิษฐ์ไชยวงศ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระ ณ ลำปางโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ พัฒนพงษ์ศักดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นางสาววรีย์ วงราชโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางเปรียววลี ชมประเสร็ฐโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสดศรี ชูชีพโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรัญญา ปาริจฉัตต์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางพรรษา รื่นรวยโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวเบญจภรณ์ โตเอี่ยมโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางศรีไพร จันทร์ทักษ์โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวพนิดา สมบูรณ์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางศศิภา หอมสะอาดโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ พัฒนพงษ์ศักดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นางสาววรีย์ วงราชโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางเปรียววลี ชมประเสร็ฐโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสดศรี ชูชีพโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรัญญา ปาริจฉัตต์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางพรรษา รื่นรวยโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวเบญจภรณ์ โตเอี่ยมโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางศรีไพร จันทร์ทักษ์โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
4. นายณวพงษ์ น่วมพันธุ์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางศศิภา หอมสะอาดโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา มีชูโภชน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางราตรี บุญมีโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเศรษฐา ลพยิ้มโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นายก้องภพ กองโกยโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชดาภรณ์ ศรีจันทร์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายทยุทธ์ สาลีจันทร์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ชูชีพโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายฌานวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสนา ต่อมยิ้มโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นายเพิ่มวิทย์ กฤษณาบรรณพตโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวธรารัตน์ ทับทิมโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ใบยาโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. นายนพรัตน์ ทองนุ้ยโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
4. นางส้มลิ้ม ศรีทิมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวรัตนา พรายเพริด โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
6. นางมิ่งขวัญ ศรีสนธ์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
7. นางสาวบุญญรัตน์ สินทรัพย์โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวนุชนาฏ มีทองโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
2. นายโอบบุญ บูรพาโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางมุกดา ใจรักษาโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวนพคุณ บุญพระคุ้มครองโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางเครือมาส คำเขียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
6. นางทิพยารัตน์ ฐากูรบุตรโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
7. นางสาวสายสุนีย์ บัวแก้วโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรตินัย ผายรัศมีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางสาวณิชกมล มีศิริโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพรรณี มีศรโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางชัญญานุช สุวรรณ์ทาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางหฤทัย อุดคำมีโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
6. นางสมศรี คล้ายขำโรงเรียนเยาวชนศึกษากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรตินัย ผายรัศมีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางสาวณิชกมล มีศิริโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพรรณี มีศรโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางชัญญานุช สุวรรณ์ทาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางหฤทัย อุดคำมีโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
6. นางสมศรี คล้ายขำโรงเรียนเยาวชนศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา น้อยขำโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางสุวิภา กุศลวงษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางกฤษณา พุ่มชาวสวนโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางรัชนี โสดถานาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางมณทิรา กันมาโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางภัทรภร ทองดอนกลิ้งโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางจันทร์จิรา น้อยขำโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางสุวิภา กุศลวงษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางกฤษณา พุ่มชาวสวนโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางรัชนี โสดถานาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางมณทิรา กันมาโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางภัทรภร ทองดอนกลิ้งโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ กิ่งภาพโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางสาวรัชนี ชูเมืองโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมบัติ ฉัตรตระกูลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววารินทร์ พรหมอยู่โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวพจีพร ศรีแก้วโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
6. นางสาวสุดาทิพย์ พลสวัสดิ์โรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายสราวุธ กิ่งภาพโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางสาวรัชนี ชูเมืองโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมบัติ ฉัตรตระกูลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววารินทร์ พรหมอยู่โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวพจีพร ศรีแก้วโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
6. นางสาวสุดาทิพย์ พลสวัสดิ์โรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ ผลประเสริฐโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
2. นางภัครมัย ด้วงฉุนโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
3. นางนิตยา วิลัยรัตน์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ดำรงชัยโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางอรอนงค์ มั่นคงโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
6. นางสาวญานิฐา สะพานทองโรงเรียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายวิวัฒน์ ผลประเสริฐโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
2. นางภัครมัย ด้วงฉุนโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
3. นางนิตยา วิลัยรัตน์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ดำรงชัยโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางอรอนงค์ มั่นคงโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
6. นางสาวญานิฐา สะพานทองโรงเรียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมควร องอาจโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
2. นายจักรพันธ์ พุฒกางโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฏฐิรา คำพันธ์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางชวนพิศ พรมเภาโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายอิศรา อยู่หว่างโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
6. นางเอื้องคำ อินทร์ศักดิ์โรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสมควร องอาจโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
2. นายจักรพันธ์ พุฒกางโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยา ทองดอนพุ่มโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางชวนพิศ พรมเภาโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายอิศรา อยู่หว่างโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
6. นางเอื้องคำ อินทร์ศักดิ์โรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. สิบโทเกียรติศักดิ์ จันทร์ดีโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
2. นายอภิเชษฐ์ วรบุตรโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยา ทองดอนพุ่มโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ นามบุญโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. นายสุนีรัตน์ บุญวงค์โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. สิบโทเกียรติศักดิ์ จันทร์ดีโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
2. นายอภิเชษฐ์ วรบุตรโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยา ทองดอนพุ่มโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ นามบุญโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนีรัตน์ บุญวงค์โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายกรไกร ภูมิไสวโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่มโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิเชษฐ วรบุตรโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายกรไกร ภูมิไสวโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจิดาภา อันผาสุขโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิเชษฐ พุทธเกษมโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
3. นายธนัญกรณ์ ก้อนแก้วโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์ เรืองฤทธิ์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
5. นางวิไล เขียวพุ่มพวงโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจิดาภา อันผาสุขโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิเชษฐ พุทธเกษมโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
3. นายธนัญกรณ์ ก้อนแก้วโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์ เรืองฤทธิ์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
5. นางวิไล เขียวพุ่มพวงโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ทัพใหญ่โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นางสาวนัฐกานต์ แมนไธสงโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
3. นายมนตรี เกตุพันธ์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางลำไย ด้วงน้อยโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ทองชุบโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางสายลม พุดทรัพย์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายเกรียงชัย สิริปิยานนท์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวอัมพร สารวัตรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายพนม ไชยพรพัฒนาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวนงนุช เทียนศิริโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางทิวาวรรณ มะพงษ์เพ็งโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางพินิจ บุญอินทร์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมพร แสงฤทธิ์โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิกร อินจันทร์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางพรณเรศ พิพิธพรสิริกุลโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพิธยา คำอ้อโรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัยกรรมการ
3. นายหฤษฎ์ ไล้สมบูรณ์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางสุภาพร ทัพใหญ่โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสาวจรรยา ทองชุบโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ มรรณทัตโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
2. นางสาวอัญชรี โจดโจนโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ยิ่งยงโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพรณเรศ พิพิธพรสิริกุลโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เทพรักษ์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางสุภาพร ทัพใหญ่โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภรณ์พรรณ หอมเจริญโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
2. นางสมนึก ลือมงคลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางครองทรัพย์ มณีวรรณโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ ทองทวีโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางลิ้นจี่ พิบูลศิลป์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางทองหยิบ บุษบกโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นางปราณี ดำมินเสกโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณี สินประเสริฐรัตน์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ สวยสมโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
5. นางศิริรักษ์ แก้วกุลวโรดมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางนิษณา วัลลภโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
2. นางสาวนิภา พูลสวัสดิ์โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
3. นางสุพรรณี รัตนมงคลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายสังวร นิลขาวโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญก้าน ต่อมยิ้มโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางนิตยา อ่อนจันทร์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายชิณพล ทานะมัยโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางบัวลอย ศิรินทร์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวัชรพงศ์ มีศรโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันทิราช ลี้สกุลโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวลดาวัลย์ เถาวัลย์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ แรงขิงโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
3. นายอัธยา สมิเปรมโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางชลธิชา ชูชีพโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วมาโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายรัชพล ครุฑหลวงโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมบัติ ใจปินตาโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
3. นายสุทัศน์ ชมพูน้อยโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวัฒนา ทองหล่อโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวอัจฉริยา เที่ยงอยู่โรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบุญชอบ ขาวเหลืองโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
2. นายวรพงษ์ ประเสริฐศรีโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
3. นายอดิศร สวยสมโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
4. นายปรีชา นาครัตน์โรงเรียนสรรเพญชอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
5. นางฐิตินันท์ สุขสวาทโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุรพล สมสกุลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายฉัตรชัย สิงสถิตย์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ เกตุคร้ามโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นางพัชรีรัตน์ วิบูลย์กูลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภานัน อยู่ทิมโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัยโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ทองจั่นโรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
3. นางสาวธันย์ชนก สุขเอี่ยมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายภูเบศ ภวัตพิบูลโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัยโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ทองจั่นโรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
3. นางสาวธันย์ชนก สุขเอี่ยมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายภูเบศ ภวัตพิบูลโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายภูวนาท ตระกูลเมฆาโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นายมานพ บุญยิ่งโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกทิพย์ แซ่อึ่งโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายปราโมทย์ จันทวงษ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ จันทวงษ์โรงเรียนบางลายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายภูวนาท ตระกูลเมฆาโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นายมานพ บุญยิ่งโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกทิพย์ แซ่อึ่งโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายปราโมทย์ จันทวงษ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ จันทวงษ์โรงเรียนบางลายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบุญสม ใจขันธ์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางพิชยาพัชน์ กลิ่นสายหยุดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางลักษณา มีนาวงศ์โรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
4. นางน้ำฝน จันทร์ทรัพย์โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายบุญสม ใจขันธ์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางพิชยาพัชน์ กลิ่นสายหยุดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางลักษณา มีนาวงศ์โรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
4. นางน้ำฝน จันทร์ทรัพย์โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพรัช ทวีเมืองโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อานทองโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. นายพิษณุ วิชนีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายไพรัช ทวีเมืองโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อานทองโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. นายพิษณุ วิชนีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
4. นายพฒนพล คงเนียมโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางขวัญใจ โสภากาศโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
2. นางลักษณา มีนาวงศ์โรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
3. นางวิไล รุ่งเรืองชัยสิทธิ์โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายจำเริญศักดิ์ สุดคุ้มโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นายวีระ สิงหนารถโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา เพ็งแตงโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายพลสิทธิ์ ฤทธิคงโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายจำเริญศักดิ์ สุดคุ้มโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นายวีระ สิงหนารถโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา เพ็งแตงโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเกริก กล้ำน้อยโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
2. นายจสินทร์ ถมยาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นายธเนศ โกวิทย์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นายประสาร พัฒยาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายเกริก กล้ำน้อยโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
2. นายจสินทร์ ถมยาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นายธเนศ โกวิทย์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นายประสาร พัฒยาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฐนพล จำปาไทยโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางภัสวรรณ กันนาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฐนพล จำปาไทยโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางภัสวรรณ กันนาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฐนพล จำปาไทยโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางภัสวรรณ กันนาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฐนพล จำปาไทยโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางภัสวรรณ กันนาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฐนพล จำปาไทยโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางภัสวรรณ กันนาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฐนพล จำปาไทยโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางภัสวรรณ กันนาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฐนพล จำปาไทยโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางภัสวรรณ กันนาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฐนพล จำปาไทยโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางภัสวรรณ กันนาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฐนพล จำปาไทยโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางภัสวรรณ กันนาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฐนพล จำปาไทยโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางภัสวรรณ กันนาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฐนพล จำปาไทยโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
2. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายธนพล จำปาไทยโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวัฒนะ โสมพัฒนะพงษ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ ทองน้อยโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
3. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพล สิฏฐิกุลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
6. นายกิตติพันธ์ ชาญเชี่ยวโรงเรียนบางลายพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
2. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ ทองน้อยโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
4. นายฤทธิไกร สุตาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกิตติพันธ์ ชาญเชี่ยวโรงเรียนบางลายพิทยาคมกรรมการ
2. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
2. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ ทองน้อยโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
4. นายปกาศิต เรียมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยากรรมการ
5. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกิตติพันธ์ ชาญเชี่ยวโรงเรียนบางลายพิทยาคมกรรมการ
2. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายฤทธิไกร สุตาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายนพพร วัฒนพันธุ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายฤทธิไกร สุตาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายนพพร วัฒนพันธุ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายฤทธิไกร สุตาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายนพพร วัฒนพันธุ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายฤทธิไกร สุตาโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายนพพร วัฒนพันธุ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
6. นายประกาศิต เรียมสุวรรณโรงเรียนบางมลูนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ ทองน้อยโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
3. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนพพร วัฒนพันธุ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. นายณัฐพล สิฏฐิกุลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ ทองน้อยโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
3. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนพพร วัฒนพันธุ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. นายณัฐพล สิฏฐิกุลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ ทองน้อยโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
3. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนพพร วัฒนพันธุ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. นายณัฐพล สิฏฐิกุลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ ทองน้อยโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
3. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนพพร วัฒนพันธุ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. นายณัฐพล สิฏฐิกุลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติพันธ์ ชาญเชี่ยวโรงเรียนบางลายพิทยาคมกรรมการ
2. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกิตติพันธ์ ชาญเชี่ยวโรงเรียนบางลายพิทยาคมกรรมการ
2. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสงกรานต์ พลประถม โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติพันธ์ ชาญเชี่ยวโรงเรียนบางลายพิทยาคมกรรมการ
2. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสงกรานต์ พลประถม โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกิตติพันธ์ ชาญเชี่ยวโรงเรียนบางลายพิทยาคมกรรมการ
2. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสงกรานต์ พลประถม โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายปกาศิต เรื่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายณัฐพล สิฏฐิกุลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
4. นายผดุงศักดิ์ ทองย้อยโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
5. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายณัฐพล สิฏฐิกุลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
4. นายผดุงศักด์ ทองชัยโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
5. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางศรีวรรณา เรือนแก้วโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา วงโคคุ้มโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทราภร สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ โตเทศโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางศรีวรรณา เรือนแก้วโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นายมะลิวรรณ ฤทธิ์รอดโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทราภร สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางเรวดี บางมอญโรงเรียนสรรเพรญอัฎธุมาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีวรรณา เรือนแก้วโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางเรวดี บางมอญโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
4. นายกนกวรรณ บุญเสรฐโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวนฏกร ปิ่นสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางเรวดี บางมอญโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
5. นางกนกวรรณ บุญเสรฐโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเรวดี บางมอญโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนฏกร ปิ่นสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางกนกวรรณ บุญเสรฐโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางกนกวรรณ บุญเสรฐโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางเรวดี บางมอญโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนกร บัวแย้มโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
4. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ บุญเสรฐโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางศรีวรรณา เรือนแก้วโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทราพร สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางสาววรรณพร สงแจ้งโรงเรียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายชลรวี อ้นอินทร์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ ฤทธิ์รอดโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นางศรีวรรณา เรือนแก้วโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทราพร สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางมะลิวรรณ ฤทธิ์รอดโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางเรวดี บางมอญโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ โตเทศโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดั่งดวงรัตน์ ผลวัฒนะโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
5. นายธนากร บัวแย้มโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายธนากร บัวแย้มโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
2. นางกนกวรรณ บุญเสริฐโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา วงโคคุ้มโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
4. นายชลรวี อ้นอินทร์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณพร สงแจ้งโรงเรียนราษรบำรุงกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางกมลรัตน์ มีไชโยโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ อยู่พุ่มโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
3. นางพัชรา อินทรสุขโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางศุลีพร กล่อมจิตต์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางสมรศรี กาหาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางกมลรัตน์ มีไชโยโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ อยู่พุ่มโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
3. นางพัชรา อินทรสุขโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางศุลีพร กล่อมจิตต์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางสมรศรี กาหาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ นาคเอี่ยมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายจิรกิตติ์ แสงจันทร์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ตระกูลศสิธรโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
4. นางสาวปานทิพย์ กองกันภัยโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายประเวศ เพ็ชรโตโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวนงลักษณ์ นาคเอี่ยมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายจิรกิตติ์ แสงจันทร์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ตระกูลศสิธรโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
4. นางสาวปานทิพย์ กองกันภัยโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายประเวศ เพ็ชรโตโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสมใจ คงคะชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายมนัสนันท์ ควรประเสริฐโรงเรียนเทศบาลตะพานหิน วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุทิน หลิมหงษ์พิทักษ์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางสมนึก บุญเปี่ยมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุวรรณ เรืองยินดีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ดีมั่นโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นางสมจิตร โครงสร้อยโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. นางอุดมพร บูรณกูลโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
4. นางบุญรวม แดงชาวนาโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
5. นางราตรี เกตุตะมะโรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทิน หลิมหงษ์พิทักษ์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
2. นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค์โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตรา วงศ์คำหล้าโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นายสายัณห์ อ่างบุญตาโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
5. นายเฉวียง ปั้นเพ็งโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุทิน หลิมหงษ์พิทักษ์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
2. นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค์โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตรา วงศ์คำหล้าโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นายสายัณห์ อ่างบุญตาโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
5. นายเฉวียง ปั้นเพ็งโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเกษม อุไรพันธ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ ฉิมปานโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชระ สุขเกษมโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายดรุณ เพชรโตโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นายธนิตศักดิ์ พันธุ์นวลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายบุญลือ จิราพงษ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายอเรนทร ฉิมคงโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นายบุญเลิศ ด้วงน้อยโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางพยนต์ พุ่มขจรโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
5. นายสมชาย อินทะเสนโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางดวงกมล เรืองเพชรโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นางนาถอนงค์ ทสะสังคินทร์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุทิน หลิมหงษ์พิทักษ์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางศุภรา ศิลปธรโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมรศรี กาหาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางดวงกมล เรืองเพชรโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นางนาถอนงค์ ทสะสังคินทร์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุทิน หลิมหงษ์พิทักษ์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางศุภรา ศิลปธรโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมรศรี กาหาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางมนัสชนก นุชมีโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
2. นางสมเพชร สิทธิ์น้อยโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางสมทรง จันทร์อับโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางพูนทรัพย์ จำนวนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
5. นางทิพประภาพร ภู่กันงามโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางสมทรง จันทร์อับโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางมนัสชนก นุชมีโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
3. นางศุภรา ศิลป์ธรโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวรรณ เรืองยินดีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพประภาพร ภู่กันงามโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางดวงกมล เรืองเพชรโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ นาคเอี่ยมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ อ่อนผึ้งโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภรา ศิลป์ธรโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรจนา ตระการศิริโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางดวงกมล เรืองเพชรโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ นาคเอี่ยมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ อ่อนผึ้งโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภรา ศิลป์ธรโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรจนา ตระการศิริโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพเยาว์ ศรีพงษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลลาห์ สายอุบลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ มีไชโยโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายชูชาติ ยืนยาวโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสุวรรณ เรืองยินดีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพเยาว์ ศรีพงษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลลาห์ สายอุบลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ มีไชโยโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสวุรรณ เรืองยินดีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมร เสลาหอมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเรือง ชูมลัยวงษ์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
2. นางวารุณี ลิขิตศรัณย์โรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
3. นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตนิพัทธ์ คุ้มคำโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุขโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณิชพน คุ้มคำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางปรัชญาณี จันทร์สูงโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลีโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุริยา หย่ำวิลัยโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยวัฒน์ หุ่นวันโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณิชพน คุ้มคำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางปรัชญาณี จันทร์สูงโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลีโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุริยา หย่ำวิลัยโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยวัฒน์ หุ่นวันโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสวีณา ปั่นกรวดโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายชัยยะ สว่างวงษ์โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
3. นายกลยุทธ แก้วบัวดีโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพิตะวัน เนตรทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยยะ สว่างวงษ์โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
2. นางสาวสวีณา ปั่นกรวดโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางสาวธีรดา สภะเสถียรโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นายนพนนต์ ณ ลำปางโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิตะวัน เนตรทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางวารุณี ลิขิตศรัณย์โรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
2. นางพรพิมล เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ ใจประดิษฐโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรวิทย์ รากแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางจารุวรรณ กันทะเอ็ดโรงเรียนบางลายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ ทองสุขโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ แสงศิริโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นายอดุลย์ คำตันโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชยา แก้วเนตรโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมัคร พงษ์พุฒโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ คงเพ็งโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนิรันตรี อาจเอื้อโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพงษ์ลัดดา งอกขึ้นโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจณี เจิมรอด โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสมัคร พงษ์พุฒโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ คงเพ็งโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนิรันตรี อาจเอื้อโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพงษ์ลัดดา งอกขึ้นโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพจณี เจิมรอด โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายเรือง ชูมลัยวงษ์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
3. นายเจตนิพัทธ์ คุ้มคำโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
4. นายปิยวัฒน์ หุ่นวันโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเฉลิมพร เพชรนิลโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกลยุทธ แก้วบัวดีโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายอดุลย์ คำตันโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชยา แก้วเนตรโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นายชัยยะ สว่างวงษ์โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
5. นางสาวสวีณา ปั่นกรวดโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุขโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงินโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิจิตรา หมอกมืดโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุริยา หย่ำวิลัยโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุขโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงินโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา หมอกมืดโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุริยา หย่ำวิลัยโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจตุพร เที่ยงอยู่โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
2. นายศราวุธ ตั้งใจโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ ใจประดิษฐ์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เรืองฤทธิ์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวกัญญาธร ซ้อนไชย์โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวลัคณา มันตะวัตรโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภนันท์ คิดยาวโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพัชรา สุภอมรพันธุ์โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ เหมือนเงินโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศนีย์ สำเภาเงินโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นายกฤษณ์ ประทุมทองโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
6. นางวัชรินทร์ ทิพย์กองลาศโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Jose RodrigueZโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางกมลรัตน์ อนันทปัญญสุทธิ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางเด่นดวง รบสุดใจโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
3. นางยุพิน พวงคำโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงเนตร ใจสอาดโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวโสภาำำภรณ์ มังแก้วโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
6. นางจำเลยลักษณ์ มดเจริญโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
7. Mrs.Elena Scogginโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาลี่ องอาจโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางอารีวรรณ์ แร็พพ์สโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางอุษณา ศิริชัยโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนพรัตน์ ทสะสังคินทร์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวลลิตา เนตรแสงศรีโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
7. MissBrittani Howellโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ปิ่นสุขโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายบูรณากร จันทรวรชาติโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ สรณ์สิรินาคะโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
4. นางณัฎฐนิชา มีศรีโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
5. นางกัญญา ศรีทองสุขโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุรีย์รัตน์ ศรีบุตราโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
7. Mr.Ivanjoe Truitaโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนุกูล บุญโห้โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางอรทัย บุญยิ่งโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชาลิดา คันธิยงค์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอาภาภรณ์ กิจธนะทรัพย์โรงเรียนหัวเฉียวกรรมการ
6. Mr.Reuben Granada โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
7. Mrs.ฺNelda B.Waclinโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสุกรี แซ่หลิมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายศุภชัย อุ่นแก้วโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
3. นายประวิทย์ นิลวิลาศโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายคณารัฐ วงศ์กล่อมโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นางเตือนใจ คำเผื่อนโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
6. MissDiana Ramonโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
7. MissLoubeth Fuentesโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ไพรทองโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางจรรยา จิราพงษ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุกฤษฎิ์ มณีโชติโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
4. นางกนกเนตร ฉุยฉายโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ จุ้ยวงศ์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
6. MissShelma Jugarapโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Ryanne Fujitaโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางอัชฌา จิรังกรณ์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางภักดี มากจุ้ยโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรถพร บุญภักดีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางปริญญา พงศ์ประเสริฐโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. นางสาวศิรินาฏ เจาะจงโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
6. MissNancy Paquelโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Ross Watersโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางกุลนิภัทร์ คงน่วมโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นางสาวอาภร บุญลับโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ริยะขันโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางณัฐชยาน์ แก้วไพฑูรย์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัชราวรรณ มหาวรรณโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
6. นางสาววีรญา เมฆกระจายโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
7. Mrs.Evangeline Quinoโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางกุลนิภัทร์ คงน่วมโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นางสาวอาภร บุญลับโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ริยะขันโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางณัฐชยาน์ แก้วไพฑูรย์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัชราวรรณ มหาวรรณโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
6. นางสาววีรญา เมฆกระจายโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
7. Mrs.Evangeline Quinoโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร พิชญ์ภักดีอนันต์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางจิรัฎฐ์ รุ่งเรืองศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐธภา ตันติเจริญโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีย์ แสงพระเวชโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ แซ่ตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. Mr.Li Boโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Jiang RuiCongโรงเรียนหัวเฉียวกรรมการ
5. นางสาววราพร ศรีอินทร์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอารีย์ แสงพระเวชโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ แซ่ตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. Mr.Li Boโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Jiang RuiCongโรงเรียนหัวเฉียวกรรมการ
5. นางสาววราพร ศรีอินทร์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมน ชูประสิทธิ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สะอาดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ นรมัตต์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรี พูลเส็งโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราพรรณ วิลยะกูลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
6. นางสาวสุดหทัย ขมินทกูลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมน ชูประสิทธิ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สะอาดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ นรมัตต์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรี พูลเส็งโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราพรรณ วิลยะกูลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
6. นางสาวสุดหทัย ขมินทกูลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางกุสุมา ชาญตะบะโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางจิตตนารถ คอประเสริฐศักดิ์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายแถบ จุลพันธ์โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
4. นางศรัญญา ด้วงทองโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวใจยา คงเจริญโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
6. นางสมจิตร กุลพัฒน์สุวรรณโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Michael Hugginsโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางณัชฐ์พร แก้วแดงโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
2. นางจารุณี ศรีป้อมโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางคนึงสุข ทัศนอุดมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรภิมนต์ สิริเศรษฐนนท์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีวราภรณ์ เชษฐนรงค์โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
6. นางธมลวรรณ ประสารโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Sean Rayburnโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนิกร อันผาสุขโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายทวีผล เร่งพลั้งโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายวิเชียร เทพโสภาโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
5. นายวิชัย ถุงเงินโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายนิกร อันผาสุขโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นายทวีผล เร่งพลั้งโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายวิเชียร เทพโสภาโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
5. นายวิชัย ถุงเงินโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางประภาศรี เพ็ชรโตโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางอุมาพร เดชจบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนพงษ์ คิดอ่านโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นางณัฐกานต์ ขมินธกูลโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ยืนยาวโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ไทยอู่โรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
3. นางสุวิชา สุคำโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ อยู่พุ่มโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
5. นางอรศญา จวนทองรักษ์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ ยืนยาวโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ไทยอู่โรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
3. นางสุวิชา สุคำโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ อยู่พุ่มโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
5. นางอรศญา จวนทองรักษ์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเอมอร วงษ์ตระหง่านโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แสงสุวรรณโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
3. นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
4. นางศมนวรรณ เจี้ยมกลิ่นโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางธัญศญา บูรพาโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางชวนพิศ รัตนแสงศรีโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายอนุชา สาถิตย์โรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอัศวิน ถาวรศักดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางสาวสะอาด ยังบุญช่วยโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ เทพโสภาโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจมาศ มิลขาวโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางชลธิชา ชูชีพโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางจิตตนารถ คอประเสริฐศักดิ์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางช่อทิพย์ กองเทียมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจมาศ มิลขาวโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางชลธิชา ชูชีพโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางจิตตนารถ คอประเสริฐศักดิ์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางช่อทิพย์ กองเทียมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรัญญา ปาละคะโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นางอรวรรณ จำปาแก้วโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา คงมีโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงรัตน์ ปอกกันยะโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นางกรกช รุ่งทองโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา เผื่อนพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางไพรัชฎา ไทยเที่ยงโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐธยาน์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางวัลภา ลิ้มกมลทิพย์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววริศรา ก๊กมาศโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางอาภามาศ อุษณวัสมีโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางอัญชลี ศิริจรรยาโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณศรีโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
4. นางผุสดี กล่อมวงษ์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชนโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายจุติรักษ์ อินทรสุขโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางนิพิศ วิเชียรสรรค์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณศรีโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
4. นางนพรัตน์ พันธ์กสิกรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชนโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญประภา บุญหนูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ อินทิรักโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
3. นางปุญชรัสมิ์ แก้วกล่ำโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางนวพร เสริมศิริกาญจนาโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสุภาพร สุขวิถีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางมนสิชา ตั้งตระกูลเองโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
2. นางศิริพิมล ถาวรกูลโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ คุ้มคูณโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางสาวจิราพร สินเอี่ยมโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธัญลักษณ์ จุ้ยเรืองโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา แสนเกษมโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
2. นางวรวรรณ ยินดีโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
3. นางเหมือนฝัน บุรกกิจภาชัยโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุสุมา แย้มครวญโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววาสนา ต่อมยิ้มโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางรัตนา แสนเกษมโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
2. นางวรวรรณ ยินดีโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
3. นางเหมือนฝัน บุรกกิจภาชัยโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุสุมา แย้มครวญโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววาสนา ต่อมยิ้มโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิตยา จิราพงษ์โรงเรียนกรรมการ
2. นางอัมพา บุ่ยศิริรักษ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสมบัติ เทศขำโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวสมบูรณ์ ปัญญาอินทร์โรงเรียนกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ชื่นผลโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ จันทวงศ์สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร, พิจิตร)กรรมการ
2. นางสาวจิราภา จันทวงศ์อบจ. พิจิตรกรรมการ
3. นายภูวนาท ตระกูลเมฆาสพม. เขต 41 (กำแพงเพชร, พิจิตร)กรรมการ
4. นายมานพ บุญยิ่งสพม. เขต 41 (กำแพงเพชร, พิจิตร)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภูวนาท ตระกูลเมฆาสพม. เขต 41 (กำแพงเพชร, พิจิตร)กรรมการ
2. นายมานพ บุญยิ่งสพม. เขต 41 (กำแพงเพชร, พิจิตร)กรรมการ
3. นางสาวจิราภา จันทวงศ์อบจ. พิจิตรกรรมการ
4. นายปราโมทย์ จันทวงศ์สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร, พิจิตร)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ 0850516649
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]