หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กลุ่มจังหวัดพิจิตร
ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชาลี นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายคำพอง สมศรีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสิทธิศักดิ์ เขียนแม้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายวิรัตน์ ศิริอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายชนะ สุ่มมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายบุญธรรม อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางวรรณี กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายเชาว์ มาเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกรดพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายชาญยุทธ ปั้นเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายทรงกิต จันทรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายเกษม สุขเกต ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายวนัฐพงค์ ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายแปลก เพ็งยอด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายปิยะชัย ภู่จันทร์ดิษฐ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายบุญมา คามเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายอุกฤษฎ์ จันทฤก ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสุนทร เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายอำนาจ ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายไพฑูรย์ มัญชุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายสุวรรณ วงศ์สิรทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายยงยุทธ สุขดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายอภิรักษ์ เงินเส็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายมานพ เกตุเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูิมิวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายชุมพล สุวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายทิว มนูญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายเกษม ชื่นเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายสมพงษ์ เนียมถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวันทีสถิตพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
30 น.ส.วันเพ็ญ กลับกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายสำราญ เขม้นกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายวิรัตน์ ยอดอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายวิริศ อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจริญพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายธวัชชัย เทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายประยุทธ เปี่ยมงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.41 คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายอำนาจ องอาจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.41 คณะกรรมการอำนวยการ
38 นางรัตนา ทั่งทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.41 คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางพรศจี บุตะวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.41 คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางสุนันทา ศรีหิรัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.41 คณะกรรมการอำนวยการ
41 น.ส.ศุภวรรณ ทุนกาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.41 คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางธนัญญาณ์ จุลบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.41 คณะกรรมการอำนวยการ
43 นางธนพร เอมดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.41 คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.41 คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.41 จัดการกิจกรรมและตารางการแข่งขัน
46 นายวีระ บุ่ยศิริรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จัดการกิจกรรมและตารางการแข่งขัน
47 นายประวิทย์ อินทร์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จัดการกิจกรรมและตารางการแข่งขัน
48 นายทวี เจริญหุ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จัดการกิจกรรมและตารางการแข่งขัน
49 นางสาวนิตยา อ่อนจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จัดการกิจกรรมและตารางการแข่งขัน
50 นางกมลวรรณ รุ่งเรืองศรี ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จัดการกิจกรรมและตารางการแข่งขัน
51 นายธวัช น้อยพันธ์ ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จัดการกิจกรรมและตารางการแข่งขัน
52 นางก่องกัญจ์ ผลประเสริฐ ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จัดการกิจกรรมและตารางการแข่งขัน
53 นางจิรภา อินทรขาว ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จัดการกิจกรรมและตารางการแข่งขัน
54 นางศรินรัตน์ ธนาธิปพงศภัคค์ ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จัดการกิจกรรมและตารางการแข่งขัน
55 นายเฉวียง ปั้นเพ็ง ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จัดการกิจกรรมและตารางการแข่งขัน
56 นายจิตรกาญ ขำทองระย้า ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จัดการกิจกรรมและตารางการแข่งขัน
57 นายจสินทร์ ถมยา ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จัดการกิจกรรมและตารางการแข่งขัน
58 นายปุลิ เจ่าสกุล ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จัดการกิจกรรมและตารางการแข่งขัน
59 นางสุภาพร ช่วยพยุง ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จัดการกิจกรรมและตารางการแข่งขัน
60 นางสาวเกษร กฤชทับทอง ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จัดการกิจกรรมและตารางการแข่งขัน
61 นางบุญเจือ ดิษฐไชยวงศ์ ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จัดการกิจกรรมและตารางการแข่งขัน
62 นายฌานวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์ ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จัดการกิจกรรมและตารางการแข่งขัน
63 นายศินาจ คำภิรานนท์ ครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จัดการกิจกรรมและตารางการแข่งขัน
64 น.ส.พัชรี เสาวคนธ์ ครูฝึกสอน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประมวลผลการแข่งขัน และพิมพ์เอกสารการแข่งขัน
65 น.ส.พิไลวรรณ ไชยเอม ครูฝึกสอน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประมวลผลการแข่งขัน และพิมพ์เอกสารการแข่งขัน
66 น.ส.รวีญา ขริบเอม ครูฝึกสอน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประมวลผลการแข่งขัน และพิมพ์เอกสารการแข่งขัน
67 น.ส.ศิรินภา ศรีสมศักดิ์ ครูฝึกสอน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประมวลผลการแข่งขัน และพิมพ์เอกสารการแข่งขัน
68 น.ส.สุญานี ศรีอาวุธ นักเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประมวลผลการแข่งขัน และพิมพ์เอกสารการแข่งขัน
69 น.ส.ยุวราภรณ์ ลอรักษา นักเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประมวลผลการแข่งขัน และพิมพ์เอกสารการแข่งขัน
70 น.ส.กวินทิพย์ สิงห์ลอ นักเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประมวลผลการแข่งขัน และพิมพ์เอกสารการแข่งขัน
71 น.ส.ธมนวรรณ เทียนอำไพ นักเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประมวลผลการแข่งขัน และพิมพ์เอกสารการแข่งขัน
72 น.ส.ศศิประภา กลิ้งนาราง นักเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประมวลผลการแข่งขัน และพิมพ์เอกสารการแข่งขัน
73 น.ส.ทวินันท์ อัตชู นักเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประมวลผลการแข่งขัน และพิมพ์เอกสารการแข่งขัน
74 ด.ญ.อัจจิมา ยอดเปลี่ยน นักเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประมวลผลการแข่งขัน และพิมพ์เอกสารการแข่งขัน
75 ด.ญ.ภัทรพรรณ ลอรักษา นักเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประมวลผลการแข่งขัน และพิมพ์เอกสารการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ 0850516649
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]