สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิจิตรพิทยาคม 59 16 4 79 72 11 4 3 87
2 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 46 22 11 79 64 28 8 3 100
3 ตะพานหิน 27 19 10 56 40 22 9 5 71
4 สระหลวงพิทยาคม 18 17 18 53 40 28 9 11 77
5 โพธิธรรมสุวัฒน์ 18 12 10 40 26 17 6 9 49
6 อนุบาลวชิร 12 9 4 25 20 9 9 1 38
7 หนองโสนพิทยาคม 11 13 10 34 33 26 9 8 68
8 สามง่ามชนูปถัมภ์ 11 11 11 33 29 15 8 9 52
9 เขาทรายทับคล้อพิทยา 10 12 10 32 22 24 8 10 54
10 วังโมกข์พิทยาคม 10 11 8 29 34 15 6 10 55
11 วังตะกูราษฎร์อุทิศ 10 5 4 19 14 12 12 9 38
12 เทศบาลบ้านปากทาง 9 13 6 28 25 21 8 8 54
13 บัณฑิตศึกษาลัย 9 8 14 31 23 30 10 13 63
14 วังสำโรงวังหว้า 8 11 9 28 21 18 8 5 47
15 สากเหล็กวิทยา 7 12 6 25 19 22 12 8 53
16 กำแพงดินพิทยาคม 7 8 5 20 20 19 9 10 48
17 เนินปอรังนกชนูทิศ 7 4 4 15 13 14 11 9 38
18 ท่าเสาพิทยาคม 6 6 2 14 9 10 6 5 25
19 ทุ่งโพธิ์พิทยา 6 4 3 13 10 8 4 7 22
20 อนุบาลพุทธชาติ 5 9 8 22 18 13 6 5 37
21 บางลายพิทยาคม 5 6 5 16 13 13 4 1 30
22 ห้วยยาวพิทยาคม 5 3 2 10 8 10 6 5 24
23 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 4 9 11 24 18 25 10 6 53
24 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 4 7 2 13 15 12 7 5 34
25 วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 4 3 2 9 10 7 1 1 18
26 วังงิ้ววิทยาคม 3 3 3 9 8 3 5 2 16
27 แหลมรังวิทยาคม 2 5 9 16 8 12 13 7 33
28 ดงเจริญพิทยาคม 2 5 3 10 9 5 4 5 18
29 เยาวชนศึกษา 2 4 5 11 8 7 6 3 21
30 วชิรบารมีพิทยาคม 2 4 4 10 6 18 9 12 33
31 วังกรดพิทยา 2 4 1 7 8 6 4 7 18
32 วันทีสถิตย์พิทยาคม 2 2 5 9 4 17 8 7 29
33 พิจิตรอินเตอร์ 2 1 2 5 3 5 5 5 13
34 ราษฎร์บำรุง 2 0 0 2 3 6 3 2 12
35 พิบูลธรรมเวทวิทยา 1 5 4 10 8 8 8 5 24
36 วังทรายพูนวิทยา 1 0 3 4 6 9 5 9 20
37 เมธีพิทยา 1 0 2 3 4 10 8 9 22
38 เทศบาล 2 ตะพานหิน 1 0 0 1 4 0 1 0 5
39 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 0 3 0 3 3 3 1 3 7
40 ยอแซฟพิจิตร 0 1 5 6 8 5 4 5 17
41 หัวเฉียว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
42 อนุบาลธรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 341 287 226 854 707 543 274 247 1,524