สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิจิตรพิทยาคม 72 11 4 3 87
2 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 64 28 8 3 100
3 สระหลวงพิทยาคม 40 28 9 11 77
4 ตะพานหิน 40 22 9 5 71
5 วังโมกข์พิทยาคม 34 15 6 10 55
6 หนองโสนพิทยาคม 33 26 9 8 68
7 สามง่ามชนูปถัมภ์ 29 15 8 9 52
8 โพธิธรรมสุวัฒน์ 26 17 6 9 49
9 เทศบาลบ้านปากทาง 25 21 8 8 54
10 บัณฑิตศึกษาลัย 23 30 10 13 63
11 เขาทรายทับคล้อพิทยา 22 24 8 10 54
12 วังสำโรงวังหว้า 21 18 8 5 47
13 กำแพงดินพิทยาคม 20 19 9 10 48
14 อนุบาลวชิร 20 9 9 1 38
15 สากเหล็กวิทยา 19 22 12 8 53
16 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 18 25 10 6 53
17 อนุบาลพุทธชาติ 18 13 6 5 37
18 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 15 12 7 5 34
19 วังตะกูราษฎร์อุทิศ 14 12 12 9 38
20 เนินปอรังนกชนูทิศ 13 14 11 9 38
21 บางลายพิทยาคม 13 13 4 1 30
22 ทุ่งโพธิ์พิทยา 10 8 4 7 22
23 วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 10 7 1 1 18
24 ท่าเสาพิทยาคม 9 10 6 5 25
25 ดงเจริญพิทยาคม 9 5 4 5 18
26 แหลมรังวิทยาคม 8 12 13 7 33
27 ห้วยยาวพิทยาคม 8 10 6 5 24
28 พิบูลธรรมเวทวิทยา 8 8 8 5 24
29 เยาวชนศึกษา 8 7 6 3 21
30 วังกรดพิทยา 8 6 4 7 18
31 ยอแซฟพิจิตร 8 5 4 5 17
32 วังงิ้ววิทยาคม 8 3 5 2 16
33 วชิรบารมีพิทยาคม 6 18 9 12 33
34 วังทรายพูนวิทยา 6 9 5 9 20
35 วันทีสถิตย์พิทยาคม 4 17 8 7 29
36 เมธีพิทยา 4 10 8 9 22
37 เทศบาล 2 ตะพานหิน 4 0 1 0 5
38 ราษฎร์บำรุง 3 6 3 2 12
39 พิจิตรอินเตอร์ 3 5 5 5 13
40 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 3 3 1 3 7
41 หัวเฉียว 1 0 0 0 1
42 อนุบาลธรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0
รวม 707 543 274 247 1,524