สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กลุ่มจังหวัดพิจิตร
ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงปาลิตา  สวนกัน
 
1. นางสาวคณิตา  บัวทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  กิจชัยอนันต์
 
1. นางสาวสมจิตร  พุกปานญา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำศิลา
 
1. นางขนิษฐา  ทองแจ่ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตินัน  คำกัมพล
 
1. นางอัจฉรา  ตุ้มสุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์มาลา  วิยาสิงห์
 
1. นางริสา  ชูช่วยสุวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ต้องถือดี
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  อรุญมาศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  แก้วปาน
 
1. นายทรงวุฒิ  นุชทัพ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพอฤทัย  เขียวขำ
 
1. นางสมบัติ  เทศขำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ขำนิพัฒน์
 
1. นางศมนวรรณ  เจี้ยมกลิ่น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  สนธิรัตน์
 
1. นายอนุชา  สาถิตย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วงค์เดชานันท์
 
1. นางศิริพร  เมืองทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  จ่ากร่าง
 
1. นางสาวนพวรรณ  สุวรรณวัฒน์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงภณิดา  สุวรรณสุข
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  จุ้ยเรือง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงภัสฐิฏา  สุวรรณคีรี
 
1. นายมนัส  สุวรรณคีรี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงคุณัญญา  โพธิ์พันธ์
 
1. นางสาวปรางทิพย์  ฮอนบุตร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงนพัชฌา  เรืองสุข
 
1. นางฐิติยา  จันทร์ชัยภูมิ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กหญิงอธิชา  เจริญสุข
 
1. นายสุเทพ  คำแสง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปวริศา  ปลูกฟัก
 
1. นางสาวผกาภรณ์  ถิ่นวงษ์แพง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  เผือกพงษ์
 
1. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงปริชญา  ซุงหล้า
 
1. นางสาววรรณิศา  แซ่โง้ว
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  ดาสูงเนิน
 
1. นายกีรติ  งามเลิศ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  วงห่าน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรดล  จันทร์เชื้อ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บางฉนวน
 
1. นางสายัณ  สุขเกตุ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กหญิงสโรชา  โพลี
 
1. นางอัจฉรา  พิมลบุตร
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงอมลรุจี  ศรีสังข์
 
1. นางสาวรจมารี  โฉมอุดม
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 16 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กชายศุภณัฐ  จาดฤทธิ์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ประทุมวงค์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กชายอนุภัทร  วงศ์ถามาตย์
 
1. นางดอกใหม่  ชื่นโพธิ์ชัย
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 12 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โต้งค่อม
 
1. นางกองแก้ว  เมทา
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงณฤทัย  ย้อมแอ่น
 
1. นางสุจิตรา  สีเหลือง
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  สิงหนารถ
 
1. นางภุมรี  กรุดมหาราช
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยอดเถื่อน
 
1. นางชุติมา  พิมมา
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กชายดำรงค์  จุ้ยวร
 
1. นางฉวีวรรณ  เผ่าวิทยานนท์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กชายจิรพัทธ์  พรมสา
 
1. นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาววราพรรณ  พรหมมานุวัตร
 
1. นางสาวสาลี่  ชาญณรงค์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุมิตตรา  สาวดี
 
1. นางอุบลรัตน์  ฤกษนันทน์
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  ทองทับ
 
1. นางศิวิไล  เป้าเพชร
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  หุ่นทอง
 
1. นางนิตยา  ศรีชาติ
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาววรรษชล  จงรักไทย
 
1. นางขนิษฐา  ทองแจ่ม
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวนันทนา  จันทะภา
 
1. นางสาวปรางทิพย์  ฮอนบุตร
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. นางสาวนุชรัตน์  พัฒนะโชติ
 
1. นางพนมพร  เพชรอำไพ
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวปภัสรา  ขันเงิน
 
1. นางริสา  ชูช่วยสุวรรณ
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นางสาววันดี  มณีขวัญ
 
1. นางสาววัชรีย์  อินทะชิต
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวพรรณทิพย์  จำนงค์เวช
 
1. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวสิริขวัญ  สุทธิสน
 
1. นางฐิติมา  แสงจันทร์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวปณิตา  เทพประทุม
 
1. นางบุษกรณ์  ท้าวทอง
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายชนินทร์  นิลยี่เรือ
 
1. นางพรพิสุทธิ์  แสงคำธนาศิริ
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. นางสาวสุพิชญา  พุทธสอน
 
1. นางอรสา  ศิลปวรณ์วิวัฒน์
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวศศิณา  นากแก้ว
 
1. นางจินตนา  แพรเขียว
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวศจี  อาทะวิมล
 
1. นางดอกใหม่  ชื่นโพธิ์ชัย
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  กล่อมปัญญา
 
1. นางสายัณ  สุขเกตุ
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐศจี  สายตรี
 
1. นายอนุชา  สาถิตย์
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวสุวษา  อินธรรม
 
1. นางสาวนฤมล  สุขศรีแก้ว
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปนัดดา  ลิ้มไพเราะ
 
1. นางชุติมา  พิมมา
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นายโสภณวิทย์  ขำยิ้ม
 
1. นางฉวีวรรณ  เผ่าวิทยานนท์
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. นางสาววิชชุนี  วิชาหา
 
1. นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ผาริการ
 
1. นางพิมลรัตน์  อ่ำอยู่
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวพัชรีพร  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาววรรณภรณ์  บู่ฤทธิ์
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. นางสาวบุญธวรรณ  กล่อมกลิ่น
 
1. นางมนสิชา  ตั้งตระกูลเอง
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  เกิดเที่ยง
 
1. นายกีรติ  งามเลิศ
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวอภิญญา  สุขสำราญ
 
1. นางศิริพิมล  ถาวรกูล
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาววันวิสา  หงส์ทอง
 
1. นางภุมรี  กรุดมหาราช
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทัดเที่ยง
 
1. นางสุจิตรา  ศรีสุวรรณ
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อินเท้ง
 
1. นางสาวรัชนี  บุญปู่
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  การเวก
 
1. นางบังอร  เหรียญเครือ
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัววร
 
1. นางสาวสุธาสินี  พรมแตง
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงนงนภัส  บู่ทรัพย์
 
1. นางชนัดดา  เกิดผล
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กชายนาถวัฒน์  ประดิษฐสุวรรณ
 
1. นางฐิติยา  จันทร์ชัยภูมิ
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  ทัศนัย
 
1. นายสนิท  ดำมินเสก
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 4 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรลดา  แหยมดี
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สิทธิเหรียญชัย
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 5 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. นายวริทธิ์ธร  เปียนุ่ม
 
1. นายสำราญ  รอดเพชร
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 6 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายพีรวัฒน์  อ้อยบำรุง
 
1. นางสาวภัทรธิดา  บางเกิง
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 5 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงพิชญาพรรณ  โพนทอง
 
1. นางน้ำฝน  แสงกระจ่าง
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 7 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงสุวิสา  วงศ์ตาผา
 
1. นางรวิวรรณ  พิมพาวะ
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 6 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงยศวดี  นันทวงษ์
 
1. นางสาวรจมารี  โฉมอุดม
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66.1 ทองแดง 8 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แข่งขัน
 
1. นางสาววนาลี  รกไพร
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กหญิงสุริยาพร  สงจิ๋ว
 
1. นางอัจฉรา  พิมลบุตร
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรนิสา  จำรักษา
 
1. นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 10 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กหญิงพิยดา  อ่องแดง
 
1. นายชยุตพันธุ์  แจ่มโภคนิษฐ์
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงดาวสกุล  บุญเลิศ
 
1. นางสาวสมจิตร  พุกปานญา
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 10 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กหญิงดาวรุ่ง  ชูกร
 
1. นายภาคภูมิ  เจริญสุข
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 10 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กหญิงอโรชา  รักษา
 
1. นางสาวนพวรรณ  สุวรรณวัฒน์
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 10 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีภู่
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  จุ้ยเรือง
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 10 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุนิตา  สร้อยจำปา
 
1. นางณัฐกานต์  ขมินทกูล
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พรมแพร
 
1. นางสาวกฤติกา  อยู่เกษร
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 58.2 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาดา  คำศรีวิรักษ์
 
1. นายมานิตย์  สุวรรณคีรี
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 57.6 เข้าร่วม 8 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายวรชน  เลียบไทสง
 
1. นางนวพร  เสริมศิริกาญจนา
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 56.8 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กหญิงชนันญา  จุ่นเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรดล  จันทร์เชื้อ
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 56.8 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. นางสาวปทิตตา  เสนาดี
 
1. นางศิริพร  เมืองทอง
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 56.8 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐิดา  ยิ้มจั่น
 
1. นางวิยะดา  มรรณทัต
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 56.8 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วเกตุ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  หอมขุนทศ
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 56.6 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงสมหญิง  ถอดเขี้ยว
 
1. นางสุจิตรา  สีเหลือง
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 56.4 เข้าร่วม 12 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กหญิงมนัสพร  บุญเสรฐ
 
1. นางดอกใหม่  ชื่นโพธิ์ชัย
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 56.4 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงปานนัทดา   จันทะนา
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  อรุญมาศ
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  สิงห์ทอน
 
1. นายธวัชชัย  อุทัยวัฒนานนท์
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวพรทิพย์  ทันเที่ยง
 
1. นางอรสา  พันธุ์สด
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวนภาวรรณ  จำปาศรี
 
1. นางดอกใหม่  ชื่นโพธิ์ชัย
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวพิมพิไล  ธรรมพนม
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  จุ้ยเรือง
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวสุนิธิ  เทอดพิทักษ์พงษ์
 
1. นางพิธพร  อินทมานนท์
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวเจณิษย์สรา  จิรสินธนานุกูล
 
1. นางรวิวรรณ  พิมพาวะ
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวช่อผกา  อะพิเนตร
 
1. นางบังอร  เหรียญเครือ
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวยลดา  สุขเรือง
 
1. นายชยุตพันธุ์  แจ่มโภคนิษฐ์
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวนิษาชล  วิทยา
 
1. นางอัจฉรา  ตุ้มสุวรรณ
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาววรรณิภาพร  มูลฟู
 
1. นางสาววนาลี  รกไพร
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นางสาวอารีรัตน์  บุญโย
 
1. นางสาววัชรีย์  อินทะชิต
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 4 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวเพ็ญนิภา  นาหนองตูม
 
1. นางน้ำฝน  แสงกระจ่าง
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. นางสาวนิตยา  พัดจิ๋ว
 
1. นางมนสิชา  ตั้งตระกูลเอง
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐมน  เขียวเขิน
 
1. นายธวัชชัย  อุทัยวัฒนานนท์
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 9 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ธรรมมะ
 
1. นางอุบลรัตน์  ฤกษนันทน์
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 10 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1. นางสาวอมิตา  บุญต่อม
 
1. นายมานิตย์  สุวรรณคีรี
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 6 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาววัชรียา  ยศมา
 
1. นางสิริพร  จ้อยโหมด
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 7 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสาวจิราวรรณ  หอมขุนทศ
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 11 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  เขื่อนเพชร
 
1. นางนิตยา  ศรีชาติ
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 8 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวอารยา  งามสม
 
1. นางจินตนา  แพรเขียว
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71 เงิน 12 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. นางสาวสุชาดา  ชาญณรงค์
 
1. นางบุญรวม  แดงชาวนา
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 13 โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. นายนัฐพงค์  ดีมั่น
 
1. นางพนมพร  เพชรอำไพ
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 14 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวนันทนา  แดงซิว
 
1. นางสาวภัทรธิดา  บางเกิง
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 9 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  ลูกแก้ว
 
1. นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นางสาวธัญวรัตน์  ชัชรัตน์
 
1. นายอนุชา  สาถิตย์
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวศิริจันทรา  การงานดี
 
1. นายสุรพงศ์  เผ่าวิทยานนท์
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวฐิติกร  อ่อนทุม
 
1. นางสุภาภรณ์  เวชวงศ์
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 13 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นายวิวัฒน์  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวอนุสรา  กมุทชาติ
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นายวันเฉลิม  ไมตรีสิทธิกร
 
1. นางสาวนฤมล  สุขศรีแก้ว
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นางสาวสายทอง  คำชมพู
 
1. นางพิมลรัตน์  อ่ำอยู่
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงเมขลา  ถือแก้ว
 
1. นางสาวพรพรรณ  อ้นโต
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุขผล
 
1. นางนิยตา  จิราพงษ์
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนัชญา  มาระเทศ
 
1. นางอรุณี  บุญแก้ว
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.4 ทอง 4 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  ปางศรี
 
1. นางอมรา  ศิริสุนทร
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ดลสา
 
1. นางทักษวรรณ  นวมครุฑ
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตตินันท์  ทศไกร
 
1. นางจินตนา  ทองผดุงโรจน์
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  จำปาหาญ
 
1. นางกฤษณา  มีลาภ
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงหัฐภรณ์  บุญอาจ
 
1. นางสาวกฤติกา  อยู่เกษร
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 6 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กหญิงเกวลิน  บางอ่ำ
 
1. นายสุเทพ  คำแสง
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงศุจิกา  เมฆชอุ้ม
 
1. นางสาวธนพร  อินศรี
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 4 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พุ่มไสว
 
1. นางพยุง  สิงห์วิโรจน์
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์อ่อง
 
1. นางจุรีรัตน์  รุูปสวย
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงปรานี  ยาวาปี
 
1. นางศิรินทิพย์  ปิยธรรมวิบูลย์
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กหญิงสุภัทรธิดา  คงเทศ
 
1. นางอัจฉรา  พิมลบุตร
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรมงคล  สิงห์หล่อ
 
1. นางสาวภัทรธิดา  บางเกิง
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  รอดอยู่
 
1. นายอนุชา  สาถิตย์
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาดา  รอดทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรดล  จันทร์เชื้อ
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เบ้าพงษ์
 
1. นางฐิติมา  แสงจันทร์
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงสมหญิง  ถอดเขี้ยว
 
1. นางสุจิตรา  สีเหลือง
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  พันธุรัตน์
 
1. นางสุพัตรา  เหมบุรุษ
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา   วีระชัย
 
1. นางศมนวรรณ  เจี้ยมกลิ่น
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตน์ดา  รอดเริงรื่น
 
1. นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ปั่นพิมาย
 
1. นางสาววัชรีย์  อินทะชิต
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงพิมพ์วรี  เกตุบางลาย
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  อรุญมาศ
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายวรพล  โหมดชัง
 
1. นางอัมพา  บุ่ยศิริรักษ์
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวมนัสชนก  ถี่ป้อม
 
1. นางสาวรจมารี  โฉมอุดม
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นางสาวสาลินี  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวดุษฎี  พัดผล
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นางสาวธัญวรัตน์  ชัชรัตน์
 
1. นายอนุชา  สาถิตย์
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ชาติรัก
 
1. นางมนสิชา  ตั้งตระกูลเอง
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวสุวรรณา  บุตรราช
 
1. นางทักษวรรณ  นวมครุฑ
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวอัจฉราพร  ด่านซ้าย
 
1. นางสาวแสงอรุณ  เปี่ยมงาม
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาวณัฐกุล  แกว่นถิ่นภู
 
1. นางสาวสิริพร  อินทรโอภาส
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  คำเด่น
 
1. นางศิรินทิพย์  ปิยธรรมวิบูลย์
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวอภิญญา  สุขสำราญ
 
1. นายสุเทพ  คำแสง
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปวีณา  ศรีกงพาน
 
1. นางอรุณี  บุญแก้ว
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวพรทิพย์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางฐิติมา  แสงจันทร์
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นายทักษพร  ทองดอนยอด
 
1. นางนิตยา  ศรีชาติ
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวภาวิณี  รักษาแดน
 
1. นางศมนวรรณ  เจี้ยมกลิ่น
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  โพะฺธ์ชนะ
 
1. นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  อุปจักร์
 
1. นางสาววัชรีย์  อินทะชิต
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวจิรัฐิติกาล  โพนทอง
 
1. นางกฤษณา  มีลาภ
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวนพัสสร  ชุ่มเย็น
 
1. นายอัศวิน  ถาวรศักดิ์
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวอัมพิกา  เฉื่อยฉ่ำ
 
1. นางสำเนียง  วรรณพักตร์
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีสมบัติ
 
1. นางสุกัญญา  เทพสุริยวงศ์
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  วังคีรี
 
1. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงสุวภัทร  สุขชู
 
1. นางฐิติยา  จันทร์ชัยภูมิ
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กหญิงสุภาพร  โหกลัด
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ประทุมวงค์
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80.62 ทอง 4 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  คุ่ยดี
 
1. นางฐิติมา  แสงจันทร์
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงแพรววนิต  ประกอบศรี
 
1. นางชนัดดา  เกิดผล
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงอัญชลิตา  พรหมเมศ
 
1. นางสาวณิชชยา  พันธ์ขอ
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  บุญเหลือ
 
1. นายพีรพงศ์  จี่พิมาย
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75.1 เงิน 4 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงธันยพร  กาญจนสหัส
 
1. นางกองแก้ว  เมทา
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73.9 เงิน 5 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  รตะเสรี
 
1. นายมนัส  สุวรรณคีรี
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวเกษณีย์  ศิริ
 
1. นางสาวลำใย  ทองใบ
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 71.4 เงิน 7 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กหญิงพัทธธิชา  สรรคพงษ์
 
1. นางอัจฉรา  พิมลบุตร
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70.87 เงิน 8 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิลาลักษณ์  จับสังข์
 
1. นางสุจิตรา  สีเหลือง
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70.3 เงิน 9 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิศา  แสนสุพรรณ
 
1. นางสาวสิริพร  อินทรโอภาส
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงแพรวนภา  ทับทิมทอง
 
1. นางปุญชรัสมิ์  แก้วกล่ำ
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กชายวรชาติ  เชื้อเขตกิจ
 
1. นางดอกใหม่  ชื่นโพธิ์ชัย
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรรทนา  ตั้งใจ
 
1. นายสมเจตน์  พันธ์พรม
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  เดชขุนทด
 
1. นางสาวนพวรรณ  แซ่ตั้ง
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  ดินแดง
 
1. นางพูลทรัพทย์  ศิริกุล
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวภัทรภรณ์  รังสุข
 
1. นางอุไร  มณีโชติ
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวลลิตา  กาหวัง
 
1. นายสมเจตน์  พันธ์พรม
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาวขจีต้า  จันทวงษ์
 
1. นางสาวสิริพร  อินทรโอภาส
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวทาริกา  สมศรี
 
1. นางปุญชรัสมิ์  แก้วกล่ำ
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวสุดารัตน์  กลัดทิม
 
1. นางชวนพิศ  รัตนแสงศรี
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 79.9 เงิน 4 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา   สุวรรณอ่อน
 
1. นางแสงอรุณ  เปี่ยมงาม
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 5 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นายภูมิรินทร์  อินทร์อ้าย
 
1. นางสาวรจมารี  โฉมอุดม
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 5 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. นางสาวนัฐชา  เมฆเจริญ
 
1. นางสาวกฤษณา  ไทยอู่
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74.3 เงิน 6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์สอน
 
1. นางดอกใหม่  ชื่นโพธิ์ชัย
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 6 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  วงศ์ผาบุตร
 
1. นางนิตยา  ศรีชาติ
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 7 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นายพีรวิชญ์  นาคอ้น
 
1. นางสาวณิชชยา  พันธ์ขอ
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวปภาวี  ศรีสงคราม
 
1. นายอัศวิน  ถาวรศักดิ์
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 8 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นางสาวชนิดาภา  จันทร์เชี่ยน
 
1. นางพิมลรัตน์  อ่ำอยู่
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 8 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวสุรีวรรณ   พิศมัย
 
1. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวสุธิตา  สุดชีแสง
 
1. นายพีรพงศ์  จี่พิมาย
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นางสาววรรณวิษา  จันทร
 
1. นายอนุชา  สาถิตย์
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กชายธนดล  ทองย้อย
2. เด็กหญิงนันทนา  โสภัณ
 
1. นางฉวีวรรณ  เผ่าวิทยานนท์
2. นางสุภาภรณ์  แก้วเวฃวงศ์
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เกษกำแพง
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  โพธิ์เกิด
 
1. นางจุรีรัตน์  รูปสวย
2. นางชนัดดา  เกิดผล
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพนัดดา  มีไชโย
2. เด็กหญิงพรพิมล  พาทิพย์
 
1. นางสาวทัศนีย์  มงคลรัตน์
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กหญิงณัฐพร  คล้ายผูก
2. เด็กหญิงทักษิณี  บุญเรือง
 
1. นางสาวปาริฉััตร  ประทุมวงค์
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  คีรีวรรณ์
2. เด็กหญิงปัณณิกา  จันทร์เทศ
 
1. นายกฤชณรงค์  ทับบุญมี
2. นางฐิติยา  จันทร์ชัยภูมิ
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปวีณา  รามประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุมิตรา  นุ้ยเย็น
 
1. นายสำราญ  รอดเพชร
2. นางสุพัตรา  เหมบุรุษ
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พิมพันธุ์
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  อิ่มใจ
 
1. นางสาวกาญจนา  เจิมปลั่ง
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงชริดา  สินผ่องไพศาล
2. เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีเรือง
 
1. นางธัญศญา  บูรพา
2. นางสาวสุกัญญา  มีสงฆ์
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิวาการ  วงโพธิ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สมบุตร
 
1. นางณัฐกานต์  ขมินทกูล
2. นางอุบลรัตน์  ฤกษนันทน์
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ต๊ะวิโล
2. เด็กหญิงวิภาดา  สอนขำ
 
1. นางศิริพิมล  ถาวรกูล
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงสุจิตรา  เนียมคล้าย
2. เด็กหญิงสโรชา  คงเกษม
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  อรุญมาศ
2. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงปัทมา  พรมคำ
2. เด็กหญิงรามาวดี  บุญเพิ่ม
 
1. นางประภาพรรณ  วงศ์บ้านฉาง
2. นายศักดิ์  แก้วสารพ้ดนึก
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  นามวงษ์ลือ
2. เด็กหญิงนฤมล  ตามระเบียบ
 
1. นายทรงวุฒิ  นุชทัพ
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาพร  ทองมาลัย
2. เด็กชายสุเมธ  เผือกพงษ์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  คุ้มประยูร
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองใบ
2. เด็กหญิงจีราพร  อินพัน
 
1. นางสายัณ  สุขเกตุ
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตเมธ  ทองภักดี
2. เด็กหญิงมุนิน  มานะรัมย์
 
1. นางสาวจิรดา  แสงดอกไม้
2. นางสาวสะอาด  ยังบุญช่วย
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพิกา  ฉิมพิภพ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  แป้นสอาด
 
1. นายกีรติ  งามเลิศ
2. นางรวิวรรณ  พิมพาวะ
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   อินทบุตร
2. เด็กหญิงสโรชา  น้อยด้วง
 
1. นางสาวพิสมัย   ขวดพุดซา
2. นางวาสนา  ดีอุดม
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงชฎาธาร  เอี่ยมต่อม
2. เด็กหญิงอภิสรา  กลัดแก้ว
 
1. นางสาวนพเก้า  ราชวงศ์
2. นางสาวสมจิตร  พุกปานถา
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กหญิงฐาปณี  ชื่นกร่อม
2. เด็กหญิงสาวิตตรี  แดงอ่ำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรดล  จันทร์เชื้อ
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  อ่องสะอาด
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีสุข
 
1. นางสาวอนุสรา  กมุทชาติ
2. นางเนาวรัตน์  สิงห์จันทร์
 
223 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายเจษฎากร  เขียวละออ
2. เด็กหญิงเพชรชมพู  เขียวละออ
 
1. นางวิลาวัลย์  คุ้มคูณ
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  ด้วงหิรัญ
2. เด็กหญิงพชรภรณ์  เกิดวิถี
 
1. นางสาวนพวรรณ  สุวรรณวัฒน์
 
225 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กหญิงลษิตา  ก้อนแก้ว
2. เด็กหญิงวิรัญญา  ฉายพงษ์
 
1. นางดอกใหม่  ชื่นโพธิ์ชัย
2. นางทักษวรรณ  นวมครุฑ
 
226 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงสุทธิสา  โพธิ์สอน
2. เด็กหญิงอภิชญา  โตเปรม
 
1. นางสาวรจมารี  โฉมอุดม
2. นางสาววรรณภรณ์  บู่ฤทธิ์
 
227 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วการจนะ
2. เด็กหญิงพรฤทัย  จันทร์พินิจ
 
1. นางฐิติมา  แสงจันทร์
2. นางสาวภัสราภรณ์  วันชาติ
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงคฑามาศ  บุปผาพ่วง
2. เด็กชายณัฐพล  ทองจันทา
 
1. นางจุฑาทิพย์  จันทร์ทับ
 
229 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันฐวดี  คุ้มภัยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรจรัส  กรัดคล้ำ
 
1. นางนิตยา  ศรีชาติ
2. นางสุจิตรา  สีเหลือง
 
230 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สายแปลง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทพมาท
 
1. นายพรนธีร์  สุขิตกุลสิรธีร์
 
231 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  คำภาพ
2. เด็กหญิงรถกมล  มากมี
 
1. นางสาวกาญจนา  แสงสุวรรณ
 
232 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายคุณาธิป  สุขประเสริฐ
2. นางสาวสุพิชญา  คำเขียน
 
1. นางกมลวรรณ  รุ่งเรืองศรี
2. นางวรไพรัช  ศรีหิรัญ
 
233 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกุลธิดา  ดุกขุนทด
2. นางสาวบัณฑิตา  ม่วงมี
 
1. นางสาวทัศนีย์  มงคลรัตน์
 
234 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาววนิชยา  ไตรยวงศ์
2. นางสาวสุทธิภรณ์  ยิ้มสว่างแก้ว
 
1. นางฉวีวรรณ  เผ่าวิทยานนท์
2. นางสุภาภรณ์  แก้วเวชวงศ์
 
235 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวอินธิรา  สุดสม
2. นางสาวเหมือนฝัน  แก้วเกตุ
 
1. นางสาวกาญจนา  เจิมปลั่ง
 
236 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาวรัชฎานุช  นิ่มทอง
2. นางสาวอัชญา  เจริญสุข
 
1. นางสาววนาลี  รกไพร
 
237 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายชินภัทร  หนูสงค์
2. นางสาวเพ็ญนภา  จอกเล็ก
 
1. นายวิเชียร  คุ้มคูณ
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เสียงสูง
2. นางสาวณิรชา  มาขำ
 
1. นายกีรติ  งามเลิศ
2. นางรวิวรรณ  พิมพาวะ
 
239 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาววิภารัตน์  แย้มพราย
2. นายสุทธิพงษ์  สุขกลิ่น
 
1. นางสาวนฤมล  สุขศรีแก้ว
2. นายอัศวิน  ถาวรศักดิ์
 
240 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 6 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวพนิดา   ขันสิงหา
2. นางสาววิภารัตน์  มาตุ
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  จุ้ยเรือง
2. นางสาวภัสราภรณ์  วันชาติ
 
241 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 4 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  สุดสารทอง
2. นางสาวอลิษา  เขม้นดี
 
1. นางสาวอนุสรา  กมุทชาติ
2. นางเนาวรัตน์  สิงห์จันทร์
 
242 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 5 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวมินตรา  นาคยิ้ม
2. นางสาวสุทธิดา  เส็งเอ็ม
 
1. นางประภาพรรณ  วงศ์บ้านฉาง
2. นายศักดิ์  แก้วสารพ้ดนึก
 
243 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  เพ็ชรคง
2. นางสาวมณีนุช  ศักดิ์เนตร
 
1. นางสุทิน  สุขกลำ
2. นางแสงอรุณ  เปี่ยมงาม
 
244 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 8 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุนิษา  ทองทับ
2. นายอมรเทพ  พรมเจียม
 
1. นางณัฐกานต์  ขมินทกูล
2. นางอุบลรัตน์  ฤกษนันทน์
 
245 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายจิรวัตน์  มากอินทร์
2. นายพงษ์ศักดิ์  สุมาลี
 
1. นางสาวดุษฎี  พัดผล
2. นางนิตยา  จันทรมณี
 
246 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 54.2 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวปาริฉัตร  บัวคลี่
2. นางสาวเวธนี  บำรุงผล
 
1. นางจินตนา  แพรเขียว
2. นางชูศรี  ขำฤทธิ์
 
247 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีเอม
2. นางสาวศกลวรรณี  ประเสริฐ
 
1. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
2. นางสิริพร  จ้อยโหมด
 
248 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวฐาปณีย์  สุขนวล
2. นางสาวธมนวรรณ  แก้วบัว
 
1. นางวันเพ็ญ  เทพโสภา
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงพชรพร  สอนเนย
 
1. นางมาลี  คามเกตุ
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายศรัณย์พร  ศรีธรราษฎร์
 
1. นางสุจินดา  ศรีสุเมธชัย
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงวัชญ์รดา  ด่านรุ่งโรจน์
 
1. นางน้ำฝน  บุญตา
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสาวสายหยุด  จุลพันธ์
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กชายสุรชาติ  เดโชเม็ง
 
1. นายก้องภพ  กองโกย
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายญาณวรุตน์  ยมจันทร์
 
1. นางวันดี  จิตรเอก
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กชายอัตพร  อุ้ยตา
 
1. นางทิพยารัตน์  ฐากูรบุตร
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กหญิงนีรนุช  โพธิ์ศรี
 
1. นางอังคณา  ภูมินทอง
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายจักรี  จันทรสุวรรณ
 
1. นางปรียาภรณ์  ชาติวรรณ
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อ่ำปั้น
 
1. นางสุนทรา  คัชมาตย์
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 6 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กชายนราชัย  มูคำ
 
1. นายวีระ  ณ ลำปาง
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 6 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กชายพงศ์เทพ  ไทยตรง
 
1. นายชัยวัฒน์  เย็นตั้ง
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กหญิงอนัญญา  ชังคะนาค
 
1. นางสาวอรไท  เทียรอยู่
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปานทิพย์  เอกจีน
 
1. นางเหมือนฝัน  บุรกิจภาชัย
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 7 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิจติญา  ดีแจ่ม
 
1. นางสาวสายสุนีย์  บัวแก้ว
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กชายสหรัฐ  เขียนอำนาจ
 
1. นายณัฐพล  คล้ายขำ
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงเกตุกมล  คงสะท้าน
 
1. นายณวพงษ์  น่วมพันธุ์
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงพฤกษา  บุญเรศ
 
1. นางสาวธรารัตน์  ทับทิม
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ทะวารัตน์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ทันธิยาถา
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  หงษาหิน
 
1. นางสาววรนารถ  ตันพานิช
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 9 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชจรี  กล่ำศรี
 
1. นายวิวัฒน์  ผลประเสริฐ
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เมฆี
 
1. นายรังษิพล   พรหมลัทธิ์
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 14 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. นายเอกภพ  ศรีสุนทร
 
1. นายสุเมธ  พวงกลับ
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 15 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  รังแก้ว
 
1. นางศิริวรรณ  เมืองเหลือ
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจิราภา  ชูจิตร
 
1. นางสาวยุพารัตน์  ยมจันทร์
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกวรินทร์  คำลือ
 
1. นางศศิภา  หอมสะอาด
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กหญิงวนารี  สาเหม
 
1. นางดาวเรือง  จันทร์เชื้อ
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายกฤติน  จูรัตนากร
 
1. นางบุญเจือ  ดิษฐไชยวงศ์
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายธีรเมทร์  อินทร์ชัยศรี
 
1. นางวลัยพร  อุไรพันธ์
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายธนกฤต  นิธิโชติอมร
 
1. นางอัมภรณ์  ดอนเวียงจันทร์
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวณัฐนรี  นรพงษ์
 
1. นางเครือมาส  คำเขียน
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายเจษฎา  เพ็ญโพธิ์
 
1. นางส้มลิ้ม  ศรีทิม
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวภัทราภรณ์  เพ็ญโพธิ์
 
1. นางจริยา  ฟักเงิน
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. นายวันชัย  เจือทรัพย์
 
1. นางสาวนุชนาฎ  มีทอง
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. นางสาวศศินิภา  ยิ้มฉิม
 
1. นางสมใจ  พละกสิกร
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 4 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวชลจิตร  สิงห์เรืองรัตนสิทธิ์
 
1. นางสมหมาย  เหลืองทองคำ
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายอนุชา  สมใจ
 
1. นางเหมือนฝัน  บุรกิจภาชัย
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวดวงพร  ตั้งมั่นทวีทรัพย์
 
1. นางสาวเมธิณี  เนื้ออ่อน
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  พรวนอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชุติชล  ทรวงกำเนิด
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวนันทิดา  ทองกลัด
 
1. นางปรียาภรณ์  ชาติวรรณ
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 6 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ศิริ  สีหาบุตร
 
1. นายทยุทธ์  สาลีจันทร์
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเพ็ญนภา   ธรรมโชติ
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ลาภพูนผล
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นางสาวชนวรรณ  โสภา
 
1. นางอังคณา  ภูมินทอง
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 11 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาวอาริสา  อิ่มจาด
 
1. นายนพรัตน์  ทองนุ้ย
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวศิรประภา  เกษาคม
 
1. นางสาวรัตนา  พรายเพริด
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นายกิตติพศ  บุญรักษาศรี
 
1. นางสาวบุญญรัตน์  สินทรัพย์
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงธิมาภรณ์  พรมมี
 
1. นางสาวยุพารัตน์  ยมจันทร์
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 7 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นายภัทรพงษ์  จั่นรัตน์
 
1. นายวิวัฒน์  ผลประเสริฐ
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 14 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวแพรว  บุญเรศ
 
1. นางสาวธรารัตน์  ทับทิม
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวมินตรา  นาคยิ้ม
 
1. นายสุรวุฒิ  ฐากูรบุตร
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  สีนวลน้อน
 
1. นายวีระ  ณ ลำปาง
 
300 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยาอร  คำภิระเตรียมวงศ์
2. เด็กหญิงสุนิตา  อยู่คง
3. เด็กหญิงสุนิษา  แสงอินทร์
 
1. นางสดศรี  ชูชีพ
2. นายไพฑูรย์  ชูชีพ
 
301 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กชายถิราวัฒน์  คำจริง
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  พรมแพร
3. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ขจรวุฒิศักดิ์
 
1. นางนงลักษณ์  สว่างเมฆ
2. นางสาวบุญญรัตน์  สินทรัพย์
 
302 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงจิดาภา  นาคตะคุ
2. เด็กชายชานนท์  บัวทัน
3. เด็กชายถิรมนัส  ศรสิงห์
 
1. นางสาวพิชญ์ธิกานต์  โพร้งจั่น
2. นางวิยะดา  สง่าไพบูลย์
 
303 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  หมื่นบิดา
2. เด็กหญิงชลธิชา  จิตรทอง
3. เด็กหญิงมนสิชา  แย้มจันทึก
 
1. นางสาวสุนิสา  ป้อมแย้ม
2. นางเหมือนฝัน  บุรกิจภาชัย
 
304 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวนีนธุออน  หาดอ่อน
2. นางสาวบุษราภรณ์  เพชรนิล
3. นางสาววีรยา  ศรีสุข
 
1. นางสดศรี  ชูชีพ
2. นายไพฑูรย์  ชูชีพ
 
305 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวพิมพ์ชนก   นนทะวงษ์
2. นางสาวศิริพร สวนมะลิ  สวนมะลิ
3. นางสาวสุดารัตน์   แสงโชติ
 
1. นางศรีไพร   จันทร์ทักษ์
2. นายไพศาล   เชษฐนรงค์
 
306 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนตะพานหิน 1. นายปิยวัฒน์  ฐีติปริวัตร
2. นายพิทวัส  ระบอบ
3. นายวรรธนัย  พวงสมบัติ
 
1. นายพรรษา  รื่นรวย
2. นางพูลศรี  ลี่ประเสริฐ
 
307 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ภู่สอง
2. เด็กหญิงพิจิตรา   ยอดเถื่อน
3. เด็กชายวัฒนชัย   คำหนู
 
1. นายประจักษ์   พัฒนพงษ์ศักดิ์
 
308 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  รอดอินทร์
2. เด็กหญิงลภาพร  แสนมาโนช
3. เด็กหญิงวิชาดา  พูลคล้าย
 
1. นางสาวพิไลพร  ศรีสุวรรณ
2. นางสาววรัญญา  ปาริจฉัตต์
 
309 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กหญิงจรัญญา  แย้มโพธิ์
2. เด็กชายพีรัชชัย  โอรมย์
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  รอดทัพ
 
1. นางศรีไพร  จันทร์ทักษ์
2. นายไพศาล  เชษฐนรงค์
 
310 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณิน  ดิษฐปาน
2. เด็กหญิงมาลินี  ล้อสินคำ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ประคำ
 
1. นางสาวสุวิชาดา  กรรพฤกษ์
 
311 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวชรินรัตน์   สุขเปีย
2. นางสาวดวงพร   ตั้งมั่นทวีทรัพย์
3. นางสาวศิริพร   ชุชัย
 
1. นางสาวศรีภัทรา   นาเลิศ
2. นางสาวเมธิณี   เนื้ออ่อน
 
312 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวจิราวดี  ศิริงาม
2. นางสาวศศินา  ชวนขุนทด
3. นางสาวอริสรา  วงเอียม
 
1. นางสาวพิไลพร  ศรีสุวรรณ
2. นางสาววรัญญา  ปาริจฉัตต์
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิศ  ศรีสมพงษ์
2. เด็กชายศศิภา  ทวีชัยการ
 
1. นางกาญจนา  มีชูโภชน์
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์แจ่มหล้า
2. เด็กชายสิรวิชญ์  บูรณะพล
 
1. นางสาวจุฑาวัลย์  ปีทนงค์
 
315 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ภักดี
2. เด็กหญิงเกศวลี  จูมพิลา
 
1. นางศิริวรรณ  เมืองเหลือ
2. นางโสภา  จินดามัง
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  วงษ์แก้ว
2. เด็กชายอิทธิพล  ช่างอ่อง
 
1. นายเศรษฐา  ลพยิ้ม
 
317 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  มีทรัพย์
2. เด็กหญิงมยุรา  ออมกลิ่น
 
1. นางสาวยุพารัตน์  ยมจันทร์
2. นายอานนท์  คงอินทร์
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนิรุทธิ์  แป้นแอ้น
2. เด็กหญิงหทัยชนก  เถื่อนคำ
 
1. นางราตรี  บุญมี
 
319 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73.25 เงิน 4 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายคมสันติ  มหาสุข
2. เด็กหญิงนิตยา  บัวผาย
 
1. นายสุรัตน์  บุญพรม
 
320 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายภูชิชย์  นนทศิริ
2. เด็กชายอานนท์  ท่าผา
 
1. นางสาวพนิดา  สมบูรณ์
2. นางสาวพรพรรษา  เชื้อวีระชน
 
321 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ต่อมยิ้ม
2. เด็กชายพิศุทธิ์  อุ้ยประเสริฐวัฒนา
 
1. นางสมจิตร  เขม้นกิจ
2. นางสาวสุภา  เสือเขียว
 
322 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายคมกฤช  ก้อนสมบัติ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ประคำ
 
1. นายวีระยุทธ  บัวชุม
2. นายไพฑูรย์  ชูชีพ
 
323 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 7 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สุวรรณพฤกษ์
2. เด็กชายเจษฎากร  คำพะไม
 
1. นายชัยวัฒน์  เย็นตั้ง
2. นายธนชิต  ธรรมใจ
 
324 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 8 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงสโรชา  กีตา
 
1. นายก้องภพ  กองโกย
2. นายนพรัตน์  ทองนุ้ย
 
325 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินเนียน
2. เด็กหญิงวีรดา  กระเจาะจันทร์
 
1. นายทยุทธ์  สาลีจันทร์
2. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์
 
326 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  เกตุพันธ์
2. นางสาวรัชนิกร  บางบุญ
 
1. นางกาญจนา  มีชูโภชน์
 
327 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นายชาตรี  สีดาคำ
2. นางสาวปนัดดา  เที่ยงเกตุ
 
1. นายโอบบุญ  บูรพา
 
328 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวมานิตา  ยอดบุษดี
2. นายอนันตสิทธิ์  เพิ่มทวี
 
1. นางนงลักษณ์  สว่างเมฆ
2. นางสาวบุญญรัตน์  สินทรัพย์
 
329 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายจิราธิวัฒน์  บุญเย็น
2. นายปรเมษฐ์  ชมภู
 
1. นางสาวเบญจภรณ์  โตเอี่ยม
 
330 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชฎาพร  มีไชโย
2. นายสุทธิวัฒน์  ตินะคัด
 
1. นางราตรี  บุญมี
 
331 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายธนโชติ  มีลาภ
2. นางสาวอัษฎา  เพ็งสร้อย
 
1. นางสาววาสนา  ต่อมยิ้ม
 
332 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นางสาวเกสรี  พรหมอยู่
2. นายเสถียร  สมชาติ
 
1. นายทยุทธ์  สาลีจันทร์
2. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์
 
333 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายพงษ์ศิริ  กลิ่นแย้ม
2. นางสาวเทมสุดา  โพธิ์วัน
 
1. นางสาวพนิดา  สมบูรณ์
2. นางสาวพรพรรษา  เชื้อวีระชน
 
334 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาววรรณศิริ  สาระวาส
2. นางสาววิไลพร  บุญสอง
 
1. นางสาววรัญญา  ปาริจฉัตต์
2. นางิทิพยารัตน์  ฐากูรบุตร
 
335 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวศรัณยา  ศรีหนองฮ่าง
2. นางสาวอาิทิตยา  เงินดิเรก
 
1. นางรัชดาภรณ์  ศรีจันทร์
2. นางสมทรง  ยาสุข
 
336 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาววรรณา  จีนสอน
2. นายสุวิทย์  สิงห์แสง
 
1. นายก้องภพ  กองโกย
2. นายนพรัตน์  ทองนุ้ย
 
337 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายธีรภัทร  อ่วมอุไร
2. นายมานพ  บุญวัฒน์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ลาภพูนผล
2. นางสาวเฉลิมพร   เพชรนิล
 
338 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  อยู่พ่วง
 
1. นางสาวนพคุณ  บุญพระคุ้มครอง
 
339 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ศรีโยธา
 
1. นางสาวอนุสรา  นามั่น
 
340 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงมาลินี  พิลึก
 
1. นางสาวกชนันท์  เจริญสุข
 
341 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กชายอภินันท์  นาคเนียม
 
1. นายชัยวัฒน์  เย็นตั้ง
 
342 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายอัศนัย  เสือสง่า
 
1. นางปรียาภรณ์  ชาติวรรณ
 
343 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา   กาญจนา
 
1. นางศิริวรรณ  เมืองเหลือ
 
344 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กหญิงจิระดา  ชิมะราช
 
1. นางสาวพรทิพย์  ใบยา
 
345 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงธีรดา  โฉมงาม
 
1. นางวันดี  จิตรเอก
 
346 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลอยไป
 
1. นางสาวกมลรัตน์  สุวรรณศรี
 
347 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองรอด
 
1. นางสาวพรพรรษา  เชื้อวีระชน
 
348 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวกุสุมา  แย้วครวญ
 
349 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  มีประวัติ
 
1. นางสาวสุภาวดี  สินเส็ง
 
350 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองดี
 
1. นางสาวสุกัญญา  จำนงพรม
 
351 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญศรี
 
1. นางมุกดา  ใจรักษา
 
352 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายณพัชร  ทาแจ้
 
1. นายเอกอนันต์  ไวยกรรณ์
 
353 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัต   ตรีชิต
 
1. นางสาวพรทิพย์  เขียวขำ
 
354 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายพรเทพ  รัตนเรืองอำไพ
 
1. นางมิ่งขวัญ  ศรีสนธิ์
 
355 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กชายรัชนันท์  ก้านยก
 
1. นายณัฐพล  คล้ายขำ
 
356 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายบัณฑิต  แดงซิว
 
1. นางสาวสุนิสา  ป้อมแย้ม
 
357 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กหญิงสิรภัทร  เที่ยงอยู่
 
1. นายคฑาวุฒิ  โพธิ์ศรี
 
358 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสโรชา  พานะลม
 
1. นางส้มลิ้ม  ศรีทิม
 
359 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร   ยอดบุษดี
 
1. นางนงลักษณ์  สว่างเมฆ
 
360 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กชายสหรัต  ยิ่งยศศิริโชติ
 
1. นางสาวนิวัฏตรา  จารุฤกษ์
 
361 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนา  สิงห์สอาด
 
1. นางนิตยา  ทีดี
 
362 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัสสร  เรืองเอี่ยม
 
1. นางศศิภา  หอมสะอาด
 
363 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1. เด็กชายชานนท์  คุ้ยคร้าม
 
1. นางรัตนา  แสนเกษม
 
364 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 11 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ยมจันทร์
 
1. นางสาวสายสุนีย์  บัวแก้ว
 
365 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กชายพงศ์พิสิฐ  โรจนกุศล
 
1. นางอังคณา  ภูมินทอง
 
366 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 18 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กหญิงธนพร  ยิ้มกล่ำ
 
1. นายสมชาย  มุตตระ
 
367 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ชูศรีเพ็ชร
 
1. นางสาวสุวิชาดา  กรรพฤกษ์
 
368 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมธีพิทยา 1. เด็กชายนพดล  แก้วอำไพ
 
1. นางสมใจ  พละกสิกร
 
369 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กชายอดุลย์  บุญเลิศ
 
1. นายศรนรินทร์  ไกรเวียง
 
370 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวจริยา  พูลคล้าย
 
1. นางเครือมาส  คำเขียน
 
371 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายธีรวัฒน์  ดอนสระไพร
 
1. นายสุชน  อ๊อดหมี
 
372 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวศิณีนาจ  ชมชื่น
 
1. นางสาวยุพารัตน์  ยมจันทร์
 
373 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายทรงพล  แป้นเมือง
 
1. นางสาวสุนิสา  ป้อมแย้ม
 
374 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  บุตรน้อย
 
1. นางดาวเรือง  จันทร์เชื้อ
 
375 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอิงค์วราภัทร  สังข์โชติ
 
1. นางส้มลิ้ม  ศรีทิม
 
376 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายยตนา  อาจวงษ์
 
1. นางกัญญนันท์  พงษ์ประดิษฐ์
 
377 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายศตวรรษ  ปานรักษ์
 
1. นางสาวกชนันท์  เจริญสุข
 
378 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายชุติพนธ์  จิตรมา
 
1. นางสาวผุสดี  กล่อมวงษ์
 
379 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นายสุภกิจ  พิลึก
 
1. นางจริยา  ฟักเงิน
 
380 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวรัตน์สุดา  สุพรรณบัฏ
 
1. นางปรียาภรณ์  ชาติวรรณ
 
381 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวการะเกด  ศรีสกุล
 
1. นางสาวพรทิพย์  ใบยา
 
382 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายธรรมธร  ยุระศรี
 
1. นางศิริพร  พรมศิริเดช
 
383 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายพงศกร   เผือกสังคะชา
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ลาภพูนผล
 
384 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวศิรินารถ  มั่นสอาด
 
1. นางสาวบุญญรัตน์  สินทรัพย์
 
385 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นายชลธาร  แก้วกองสี
 
1. นางสาวกมลรัตน์  สุวรรณศรี
 
386 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวรัตติกาล  สุขเจริญ
 
1. นางสาวพรทิพย์  เขียวขำ
 
387 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. นางสาวจิรพัทธ์  แก้วเพิ่ม
 
1. นางสาวสุกัญญา  จำนงพรม
 
388 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นายสรัช  โตเมฆ
 
1. นางสาวเมธิณี  เนื้ออ่อน
 
389 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 9 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นายนิติพล  เชิดชู
 
1. นายศรนรินทร์  ไกรเวียง
 
390 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายสายฟ้า  บุญยัง
 
1. นางสาวรัตนา  พรายเพริด
 
391 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นายนัฐกาญ  จันทร์ขำ
 
1. นางสาวพัฐนันทน์  ธนภัทร์ทองกุล
 
392 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นายชัยรัตน์  อิ่มดี
 
1. นายทยุทธ์  สาลีจันทร์
 
393 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นายวุฒิพงษ์  หอมสมบัติ
 
1. นางอังคณา  ภูมินทอง
 
394 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นายวีรภัทร  พงษ์พวง
 
1. นางศศิภา  หอมสะอาด
 
395 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวสุทธิดา  เส็งเอ็ม
 
1. นายสุรวุฒิ  ฐากูรบุตร
 
396 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเมธีพิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  พยัคชาติ
 
1. นางสมใจ  พละกสิกร
 
397 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นายจิรเมธ  สมบูรณ์
 
1. นายวีระ  ณ ลำปาง
 
398 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงนันทนา  จันทร
2. เด็กหญิงสุชานันท์  แจ่มทอง
3. เด็กชายหฤษฎ์  พวงสมบัติ
 
1. นางสาวฌานีกร  ปรารถนารักษ์
2. นางหฤทัย  อุดคำมี
 
399 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุวรรณนาค
2. เด็กชายสิรภพ  เอมดี
3. เด็กชายสิริพันธ์  ทรงทอง
 
1. นางชัญญานุช  สุวรรณ์ทา
2. นางวิมล  อินทร์ประสิทธิ์
 
400 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงสาธิตา  ไกรเนตร
2. เด็กหญิงอุดมพร  จันทร์บุญ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สอนจันทร์
 
1. นางยุพาภรณ์  เพ็ญสุภา
 
401 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายกฤตนันท์  จันทร์ถอด
2. เด็กชายปารเมศ  พุกกลิ่น
3. เด็กหญิงปาลิตา  สีสมุทร
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  หมวกยอด
2. นางเอื้องคำ  อินทร์ศักดิ์
 
402 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กหญิงจงรัก  พิลีก
2. เด็กหญิงอชิรยา  สระแก้ว
3. เด็กชายอภิวัฒน์  เหล่ามงคล
 
1. นางภัทรภร  ทองดอนกลิ้ง
 
403 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงธีระยุทธ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงวิลาสิณี  เขียวเงิน
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ครุฑฉ่ำ
 
1. นางสมศรี  คล้ายขำ
2. นางสาวสุรีย์  เชียงแสน
 
404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชวรา  พึ่งนคร
2. เด็กชายปรเมศวร์  แตงอ่อน
3. เด็กหญิงอรุณฉาย  ชูอิฐ
 
1. นางราวรรณ์  ทิลานันท์
2. นางสาววรารัตน์  อ่ำกร่าง
 
405 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กชายณชพล  สิตานนท์
2. เด็กชายพิมพ์วสัญช์  แสงศิริ
3. เด็กชายศิรวิทย์  ชื่นทิม
 
1. นางสาวสุดาทิพย์  พลสวัสดิ์
2. นางสาวเพ็ญประภา  แก้วใหม่
 
406 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  วิมล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  รักจ้อย
3. เด็กหญิงพฤกษา  ถิรโชติธาดา
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา  พิมพิลา
2. นางสาววิไลวรรณ  พฤกษะวัน
 
407 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนุชนารถ  ทรัพย์เมฆ
2. เด็กหญิงปวีณา  พรมใจรักษ์
3. เด็กหญิงอารี  สุขทัศน์
 
1. นางสาวพิจิตรา  เมฆประยูร
2. นางสาวสุภาวดี  สินเส็ง
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงสมิตา  มาคุณ
3. เด็กหญิงแพรพลอย  สมคำ
 
1. นางจันทร์จิรา  น้อยขำ
 
409 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  แปรสนม
2. เด็กชายธรรมรัตน์  สุขคุ้ม
3. เด็กชายออมสิน  คงป้อม
 
1. นางสาวสุณีย์  สีสี
 
410 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงนพเกล้า  มาตะพาบ
2. เด็กหญิงปารณีย์  เจริญผา
3. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  แก้วกรมรัตน์
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ศรีบุญเพ็ง
2. นางสมัย  ศรีเรืองพันธ์
 
411 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงนัญฑิภา  พรมใจบุญ
2. เด็กชายฤทธิชัย   มากอิ่ม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  คุ้มแสง
 
1. นางจิดาภา  จูเกษม
2. นางสาวอัญชลี  ม่วงแจ่ม
 
412 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงทิตติยา  บุตรดี
2. เด็กหญิงวิภาวี  ตาเวียง
3. เด็กหญิงสุชาดา  นิ่มเปีย
 
1. นางนงนุช  ชมภู
 
413 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายคารม  พรมอยู่
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  โทสุวรรณ
3. เด็กหญิงรัตติกร  บุญผ่อง
 
1. นางสาวสุมิตตา  ของหอม
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนรินทร์  แก้วถิ่นดง
2. เด็กหญิงอรอนงค์  คราญกระโทก
3. เด็กหญิงเกศรา  เรืองศรี
 
1. นางสาววิลาสินี  อำัพันพงษ์
2. นางอุมาพร  เดชจบ
 
415 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายปรเมศฆ์  พุกเปี่ยม
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชัยดา
3. เด็กหญิงอักษราภัค  กิตติกุลศิริวัฒนา
 
1. นางกฤษณา  พุ่มชาวสวน
2. นางจินดาภรณ์  มากมูล
 
416 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาณัฐ  นครราช
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  โต๊ะชาลี
3. เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีสงคราม
 
1. นางสาวชุตินันท์  คงรัตนไพศาล
 
417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  สอนทอง
2. เด็กหญิงนลินรัตน์  ทรงวาจา
3. เด็กชายภานุพงศ์  ขำมิน
 
1. นางสาวอรวรรณ  เที่ยงดาห์
2. นางอุษณีย์  รอดมา
 
418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลเงิน
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชูจิตร
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์  แสงรัตน์
 
1. นางสาววรัฐญาณ์  เม่นสุข
2. นางสุธิดา  เรืองฤทธิ์
 
419 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ผ่องโต
2. เด็กชายชิติสรรพ์  สังข์จันทร์
3. เด็กหญิงสุวภัทร  พานเงิน
 
1. นางสาวญาณิฐา  สะพานฑอง
2. นางสาวสุภาพร  เพ็งพี
 
420 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  พงษ์วรวิจิตร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ภักดีโต
3. เด็กชายเอกชัย  เที่ยงวงษ์
 
1. นางสาวอภิญญา  สิงห์โต
 
421 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายชลากร  ฤทธิ์พิรุณ
2. นายชินกฤต  จาดมี
3. นายบัญญพนต์  สุคันธมาลา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ม่วงดิษฐ์
2. นางสาวบุปผา  สันตวา
 
422 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายช่วงโชติ  สิงห์สง่า
2. นางสาวณัชรัตน์  สีสุวรรณ
3. นางสาวนภัสวรรณ  ขำไชโย
 
1. นายกมล  ชูสมัย
 
423 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวบัญชุตา  ชื่นโพธิ์ชัย
2. นางสาวมัทนา  จันทร์ศรี
3. นายศรัณย์  กลันทะปุระ
 
1. นางสาวพรวิภา  สวนมะลิ
2. นายอิศรา  อยู่หว่าง
 
424 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวพัชราภา  เหมเงิน
2. นายฤทธิรงค์  โปรยทอง
3. นายอธิษฐ์  แสนแวทย์
 
1. นางวิริญญา  พุฒกาง
2. นางสุปราณี  สุขประเสริฐ
 
425 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นางสาวชนิตา  เที่ยงวงษ์
2. นายณัฐพล  มูลเพ็ญ
3. นางสาวโสภิฌา  แสงทอง
 
1. นางสาวอภิญญา  สิงห์โต
 
426 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  สุขดี
2. นายปฐม  แออ่วม
3. นางสาวพิชญา  แตงอ่อน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อ้นชนะ
 
427 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายจักรพงศ์  หัสดี
2. นายทินกร  ศักดิ์ดี
3. นางสาวศุภิสรา  แสนสุขทวีทรัพย์
 
1. นางสาวพจีพร  ศรีแก้ว
2. นายสุนทร  รอดเลี้ยง
 
428 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. นางสาวมลธิลา  ธุมา
2. นายรัชนาท  อินทร์ใหญ่
3. นายสัญญา  วันเชียง
 
1. นางชวนพิศ  พรมเภา
2. นางสาวเสาวนีย์  มูลคำ
 
429 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวขวัญเรือน  ป้อมมอญ
2. นางสาวรุ้งนภา  รุ่งอินทร์
3. นางสาวสุรางคณา  แจ่มใส
 
1. นางสาวณิชกมล  มีศิริ
2. นางสุวิภา  กุศลวงศ์
 
430 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวฐิตินันท์  เป้าขาว
2. นายบุญวัฒน์  จาอาบาล
3. นางสาวพิสุทธิลักษณ์  พงโอสถ
 
1. นางพรรณงาม  บุญศรี
2. นางสาววรัฐญาณ์  เม่นสุข
 
431 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวชิดชนก  มีวงศ์ษา
2. นางสาวนภัสสร  พลซ้าย
3. นางสาวภัศรา  บุระขันธ์
 
1. นางสาวรตินัย  ผายรัศมี
2. นางสาวรตินัย  ผายรัศมี
 
432 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาววัชาภรณ์  วงค์จักร
2. นายอดิศร  เสาวณีย์
3. นายอิทธิฏิ  ทองกลิ่น
 
1. นายรุ่ง  พันธ์สะโม
2. นางสาวอัญชลี  ม่วงแจ่ม
 
433 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. นายกฤษณะ  พันธ์พร
2. นายจิระวิทย์  แช่มกลั่น
3. นางสาวลัดดา  แก้วเทศ
 
1. นางสาวปวิตรา  ถาวร
 
434 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นางสาวจามจุรี  คำดี
2. นายนพรัตน์  มานุวงค์
3. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  คงพล
 
1. นางสาวอรวรรณ  เที่ยงดาห์
2. นางอุษณีย์  รอดมา
 
435 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  กองจันทร์
2. นางสาวศิริยา  วุฒยากร
3. นางสาวอุไรวรรณ  พวงทรัพย์
 
1. นางกฤษณา  พุ่มชาวสวน
2. นางจินดาภรณ์  มากมูล
 
436 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวจันทกานต์  ภูคาจารย์
2. นายนุรัสกร  พงษ์ปรีชา
3. นางสาวปิยวรรณ  เย็นใจดี
 
1. นางสาวพิจิตรา  เมฆประยูร
2. นางสาวสุภาวดี  สินเส็ง
 
437 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  สิงห์เรือง
2. นางสาวลีราวดี  สระทอง
3. นางสาวเรืองรอง  แตงอ่อน
 
1. นางสาวสุมิตตา  ของหอม
 
438 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  คงผ่อง
2. นางสาวทิพย์วรรณ  วงศ์กลัด
3. นางสาวศิริพร  โชติวรรณ์
 
1. นายวิวัฒน์  ผลประเสริฐ
2. นางสาวอัจฉริยา  เที่ยงอยู่
 
439 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นายจีระวัฒน์  ไพบูลย์เกษม
2. นายธวัชชัย  ภาณุมาศ
3. นายอานนท์  จันทร์ลี
 
1. นางกรรณิกา  คุ้มดี
2. นายสมชาย  บุญอินทร์
 
440 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นางสาวปัทมา  ผิลา
2. นายวสันต์  สุริวงค์
3. นางสาวสิรินารถ  ปราโมทย์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  แป้นเพชร
 
441 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธัญลักษณ์  คงทะมาศ
2. นางสาวสุรีรัตน์  ชัยภูมิ
3. นายอมรเทพ   พรมเจียม
 
1. นางสาวธนินท์ธร  นิ่มทอง
2. นางวรารัตน์  ขำพัน
 
442 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  บุตรราช
2. นางสาวจุฑารัตน์  วัฒนแสวงชัย
3. นางสาววัชรินทร์  เชตุใจ
 
1. นายธนิต  อินทยุง
 
443 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  ร่มเย็น
2. นางสาวป่านแก้ว  ภู่พุ่ม
3. นางสาวศิริขวัญ  สิงห์ลอ
 
1. นางราวรรณ์  ทิลานันท์
2. นางสาววรารัตน์  อ่ำกร่าง
 
444 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวดารณี  นิลทอง
2. นางสาวภัทรธิดา  มีพักตร์
3. นางสาวอวาตี   สาคร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คำภูมี
 
445 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เรืองมูล
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  นวลดี
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ชาญณรงค์
 
1. นางรัชนี  โสดถานา
 
446 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.38 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยา   ทรัพย์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  อินทศรี
3. เด็กหญิงวิภาวี  ยิ่งกำแหง
 
1. นายกมล  ชูสมัย
2. นางชลิดา  บัวเขียว
 
447 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.59 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนนลนีย์  บุญเฟือง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  พิมพ์แมน
3. เด็กหญิงสมฤทัย  แก้วแสงแจ่ม
 
1. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย
2. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย
 
448 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กหญิงชญานิศ  พฤกษะวัน
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  น้อยกอ
3. เด็กหญิงลฎาภา  พวงมาลัย
 
1. นางภัทรภร  ทองดอนกลิ้ง
2. นางสาวศศิธร  ธนกิจดำรงค์
 
449 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.94 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤตภัทร  บัวสะอาด
2. เด็กชายธงธรรม  เจริญไวย์
3. เด็กชายอนุชา  บรรจงเก็บ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  แป้นเพชร
 
450 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.78 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงชนิสรา  เพชรพงศ์
2. เด็กหญิงณัฐยาน์  หอมเพียร
3. เด็กหญิงพรมรินทร์  จุ้ยเรือง
 
1. นางสาวศิริณภา  บุญวัฒน์
2. นางสาวเจนจิรา  ขาปาง
 
451 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.07 ทองแดง 4 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กชายชลชาติ  บุญธรรม
2. เด็กชายณัฐกร  ชื่นบุญ
3. เด็กชายธวัชชัย   โพธิ์ชนะ
 
1. นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ
 
452 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65.16 ทองแดง 4 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงศรัณญา  แนบกลาง
2. เด็กหญิงอรวี  โคคีรี
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชาติสุข
 
1. นางณัฏฐิรา  คำพันธ์
2. นางสาวปาจรีย์  สถิตย์สวรรค์
 
453 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64.1 ทองแดง 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ทองเรือง
2. เด็กหญิงหฤทัย  บุญโห้
3. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ช้อนทอง
 
1. นางนิตยา  วิลัยรัตน์
 
454 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63.46 ทองแดง 5 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กชายธนโชค  โพธิ์ไทย
2. เด็กชายธีรภัทร  โคระดา
3. เด็กหญิงอภิภาวดี  สมนึก
 
1. นางสาวสุภาวดี  สินเส็ง
2. นายอนันต์  บรรลือ
 
455 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61.03 ทองแดง 6 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติกา  ศรีสุวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เถื่อนคุ้ม
3. เด็กหญิงเนาวรีย์  บุญแฟง
 
1. นางสมศรี  คล้ายขำ
2. นางสาวสุรีย์  เชียงแสน
 
456 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60.76 ทองแดง 6 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สังข์กรณ์
2. เด็กหญิงบุษบา  ประเข
3. เด็กหญิงผลิดา  น้อยพันธ์
 
1. นายกิตติทัต  อาจเอื้อ
 
457 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60.46 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงชุลีกร  พานะที
2. เด็กหญิงธนิดา  พุทธา
3. เด็กหญิงศิริพร  ตุ่นหรัด
 
1. นางสาวนิสา  สินชิต
2. นางสาวรสสุคนธ์  วงกรต
 
458 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายนัฐพงศ์  สุทัศน์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  โพทะเล
3. เด็กชายสรวิศ  แก่นพรม
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
2. นายไพโรจน์  เดชเดชา
 
459 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธ์เปี่ยม
2. เด็กหญิงพรวิมล  บุญคำ
3. เด็กหญิงสุชาดา  เกิดพา
 
1. นางอารีย์  อภัยภักดิ์
 
460 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวกรณ์รวี  แก้วปรีชา
2. นายชาตรี  สีดาคำ
3. นางสาวนริศรา  ภู่หวัง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ดำรงชัย
 
461 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวนุชรินทร์  อินแฝง
2. นางสาวสินีนาฎ  ดำมินเศษ
3. นางสาวสุพิชญา  คำเขียน
 
1. นางรัชนี  โสดถานา
 
462 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.12 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวสุนีย์  ฟักเงิน
2. นางสาวเนรัญชรา  เด็ดขาด
3. นางสาวไพลิน  ทิพย์สมบัติ
 
1. นางสาวมยุรี  สมบูรณ์
 
463 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  ผงยา
2. นางสาวสุนิสา  แสงทอง
3. นางสาวสุภาวดี  แท่งทอง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คำภูมี
 
464 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.96 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวพัทธมน  พินิตตานนท์
2. นางสาวศรสวรรค์  นุ่มมีศรี
3. นางสาวอนัตตา  ศรีประดิษฐ์พงศ์
 
1. นางก่อฉัตร   วารินสะอาด
2. นางสาววันทนา  งาเนียม
 
465 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.57 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวชลธิชา  พุทธา
2. นายพิชญุตม์  สุบรรณา
3. นางสาวอภิญญา  เสนะจำนงค์
 
1. นางสาวประภาพัฒน์  หิรัญวัฒนาชัย
 
466 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.12 เงิน 4 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นายกิติชัย  หอมเกษร
2. นางสาวปัทมา  ตรงดี
3. นางสาวสิณีนารถ  ทิพย์โสตร์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  แป้นเพชร
 
467 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.28 เงิน 5 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายวศรินทร์  พรธาดาวิทย์
2. นางสาวศศิวิมล  สุขขัง
3. นางสาวสวรรณยา  อุบลสุข
 
1. นางสาวสุภาวดี  สินเส็ง
2. นายอนันต์  บรรลือ
 
468 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวชโรชา  ขำระหงษ์
2. นางสาวฐิตาพร  จันทร์แดง
3. นางสาวอิศราภรณ์  เขียวขำ
 
1. นางสาวณิชกมล  มีศิริ
2. นางวิลาสินี  อำพันพงษ์
 
469 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภา  ทองเชิ้อ
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  น้อยพันธ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  เพชรน้อย
 
1. นางสาวสุกัญญา  หนูทอง
2. นางอารีย์  อภัยภักดิ์
 
470 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญา  บุญโสภา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  เฉลยไตร
3. เด็กหญิงสุภรดา  ชาติดี
 
1. นางรัชนี  โสดถานา
 
471 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทองพิมพ์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  หมวกอินทร์
3. เด็กหญิงศศิธร  ศรีสังข์
 
1. นางนงรัตน์  สุวรรณทศ
 
472 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงนาตารี  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงภิกจิรา  เฉพาะยิ่ง
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  ทองศรี
 
1. นายพรชัย  กระฐินทอง
2. นายสราวุธ  กิ่งภาพ
 
473 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กชายณัฐพร  ชาญตะปะ
2. เด็กชายณัฐวร  เวียงแก
3. เด็กชายศิริญา  จำปา
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  กฤษดี
2. นางสาวสุดาทิพย์  พลสวัสดิ์
 
474 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สังข์แก้ว
2. เด็กหญิงนันทวัน  จันกระจ่าง
3. เด็กหญิงพิมานมาศ  ร้อยสุริยะ
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา  พิมพิลา
2. นางสาววิไลวรรณ  พฤกษะวัน
 
475 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กชายนัทธพงษ์  จำนงค์ภักดิ์
2. เด็กหญิงพีราวรรณ  ทองใบ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองดี
 
1. นางสาวณัฐมน  ภควรพงศกร
 
476 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายกิตติภัฎ  มั่นแก้ว
2. เด็กชายจิรเมธ  เพิ่มสกุล
3. เด็กชายธีร์ธวัช  บรรพบุตร
 
1. นางสาวนิชรัตน์  ทะจะกัน
 
477 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กหญิงน้ำหทัย  อินทรโอภาส
2. เด็กหญิงวรวรรณ  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงเกวลี  กอนาค
 
1. นายจักรศิลป์  หนูทวน
 
478 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มิ่งเมือง
2. เด็กหญิงตติมา  เงินกลั่น
3. เด็กชายฤทธิชัย  มากอิ่ม
 
1. นางณัฏฐิรา  คำพันธ์
2. นางสาวปาจรีย์  สถิตย์สวรรค์
 
479 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เขียวยิ่ง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ชูเนตร
3. เด็กชายพิธาน  เพราะเจริญ
 
1. นายจักรพันธ์  พุฒกาง
 
480 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายธนศักดิ์   ทองเพ็ง
2. นายปรินทร  อินทรเลิศ
3. นางสาวเนตรนภิศ   เจริญขำ
 
1. นางสาวธนินท์ธร   นิ่มทอง
2. นางสาวเฉลิมพร   เพชรนิล
 
481 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายภูมิมินทร์  อินทุสม
2. นางสาวมัลลิกา  สีฟอง
3. นางสาวเด่นนภา  รัตนวงศ์
 
1. นายพรชัย  กระฐินทอง
2. นายสราวุธ  กิ่งภาพ
 
482 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายบัณฑิต  กองทรัพย์
2. นางสาวศิริวรรณ  เจริญทิม
3. นางสาวศุภนิดา  อินหันต์
 
1. นางสาวนงนุช  จากปั้น
 
483 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวจิรนันท์  นิ่มอิ่ม
2. นางสาวฐิติพร  ชาติเผือก
3. นางสาวเปรมจิรา  อินรันต์
 
1. นางสาวกัลยา  โพธิ์หวี
2. นางสาวศศิประภา  ส้มมี
 
484 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวฐานิตา  คำแก้ว
2. นายสุรเกียรติ  เจียมศรีพงษ์
3. นางสาวอาริสา  นันทะสุข
 
1. นายกมล  ชูสมัย
2. นายพงษ์เทพ  สุระสมบัติพัฒนา
 
485 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นายจีรวุฒิ  นาคเกื่อน
2. นายธนพล  ศรีม่วง
3. นายศรัณย์  สะทองเทียน
 
1. นายจักรพันธ์  พุฒกาง
 
486 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวกิตยาภรณ์  สุบรรณา
2. นายพยุงศักดิ์  ชาติเผือก
3. นายพรเทพ  เดชบุญ
 
1. นางสาวนฤมล  แฮนหลุน
 
487 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  วงศ์อนุ
2. นางสาวสุกัญญา  กล้าหาญ
3. นายโยธิน  สาริกาลิ้นทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  หนูทอง
 
488 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายทศพล  ขำบัณฑิตย์
2. นายพงศ์สุริยา  ศรีสกุล
3. นายพิสิฐ  สุขเล็ก
 
1. นางปริณดา  จิตตระกูล
2. นางสาวพรเพชร  สิงห์สังข์
 
489 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นายชาวัน   แย้มมี
2. นางสาวณัชชา   แจ่มดี
3. นางสาวสุภาพร   กายอง
 
1. นางวราภรณ์   เนียมประเสริฐ
 
490 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นายสุทธิเกียรติ  ต่ายไทย
2. นางสาวอรอนงค์  อินแบน
3. นายเมธาวี  พุทธรุณ
 
1. นางสาวพัฐนันทน์  ธนภัทร์ทองกุล
 
491 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงปรีชานิการ์  บุญโห้
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เมฆสุข
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  อยู่มีสุข
 
1. นายสุรศักดิ์  นามบุญ
 
492 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมธีพิทยา 1. เด็กหญิงกวิสรา  มีศรีเรือง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  หมอนสวัสดิ์
3. เด็กชายเกรียงไกร  แก้วกำพล
 
1. นางภัครมัย  ด้วงฉุน
2. นายอภิชาติ  ด้วงฉุน
 
493 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงพิมพิศา  ชุมถนอม
3. เด็กหญิงมลสิชา  นวลแตง
 
1. นางสาวชุดาภา  อาจยาทา
 
494 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงณริสสา  ชูราศรี
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ยิ้มยินดี
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เอี่ยมอำไพ
 
1. นางอรอนงค์  มั่นคง
2. นางสาวเคลือวัลย์  บุญพวง
 
495 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุขสาคร
2. เด็กชายชลนะทีร์  จันทร์ย้าย
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อุอุ้ย
 
1. นางมณฑิรา  กันมา
2. นางแรมจันทร์  ขำหรุ่น
 
496 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 4 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตตินันท์  รักแจ้ง
2. เด็กชายพีรภัทร  พรมขำ
3. เด็กชายวสันต์  โกมล
 
1. นางราวรรณ์  ทิลานันท์
2. นางสาววรารัตน์  อ่ำกร่าง
 
497 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  ศรีปาน
2. เด็กหญิงมนทกานต์  คงเจริญ
3. เด็กชายศุภณัฐ  คงเนียม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  นาคเที่ยง
2. นางสาวศรีนวล  เมืองทอง
 
498 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 6 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐานิดา  ร่างสม
2. เด็กหญิงวรรณภา  พิศมัย
3. เด็กหญิงศิริพร  สุวรรณวงศ์
 
1. นางละมัย  ทุ้ยแป
2. นางวรารัตน์  ขำพัน
 
499 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จุ่มภู่
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  การสมทรัพย์
3. เด็กหญิงสุวัจนี  เอี่ยมสุวรรณ
 
1. นางสาวสุตาภัทร  สิทธิโสภณ
 
500 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสสร  อยู่จู
2. เด็กหญิงพรรณิภา  นามบุญ
3. เด็กหญิงพัชราพร  สีลาเวียง
 
1. นางณัฐธยาน์  เจตต์จิรกิตติ์
2. นางวราภรณ์  วรเลิศ
 
501 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.7 เงิน 4 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  มะโนน้อม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  พงษ์หา
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  อำมาต
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  แป้นเพชร
 
502 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  เศษวิสัย
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  หลากสุขถม
3. เด็กหญิงสุธิดา  แสงเลิศ
 
1. นางกาญจนวรรณ  ตุงคะศิริ
2. นางสมบูรณ์  เดชมัด
 
503 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายณัฐภัทร  แสงอินทร์
2. เด็กหญิงละอองทิพย์  พรมอินทร์
3. เด็กหญิงอาภาวรรณ  รอดรักษา
 
1. นางสาวจิดาภา  คงคาสวัสดิ์
2. นางเบญจรี  คงเที่ยง
 
504 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวณัฐพร  ศรีไพโรจน์
2. นายภานุวัฒน์  แก้วเอีี่ยม
3. นางสาวมนัสวี  หิมพานต์
 
1. นางสาวจิดาภา  คงคาสวัสดิ์
2. นางสาววารินทร์  พรหมอยู่
 
505 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายตุลา  รุจีนิมิต
2. นายเรวัฒน์  พยัพเดช
3. นางสาวเสาวรส  ดำสะดี
 
1. นายสุชน  รอดหมี
2. นายสุภาพ  สุขเจริญ
 
506 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์   โตมาก
2. นางสาวปวีณา  ราชพันธ์
3. นางสาวพลอยไพลิน  เฉลิม
 
1. นางกาญจนวรรณ  ตุงคะศิริ
2. นางสมบูรณ์  เดชมัด
 
507 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวพัชรพร  เนติวงษ์
2. นางสาวอัจฉรา  อินพะหะ
3. นางสาวเนตรนภา  ท้าวอุบล
 
1. นางสาวศิริพร  บรรดาศักดิ์
 
508 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.4 ทอง 4 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. นางสาวดวงนฤมล  นาคลอย
2. นางสาวอรวิภา   เรียนกระศิลป์
3. นายเกียรติศักดิ์  จันอิน
 
1. นางภัครมัย  ด้วงฉุน
2. นายอภิชาติ  ด้วงฉุน
 
509 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  นิรุทธรรมธัช
2. นางสาวจิดาภา  ชนะศักดิ์ศรีเลิศ
3. นางสาวสุภาพร  บุญยิ่ง
 
1. นางบูญมี  ปินใจ
2. นางเรวดี  สุขสุภักดิ์
 
510 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวณัทณิชาภา  ตาลจินดา
2. นางสาววันวิสาข์  คุ้มนุ่ม
3. นางสาวเบญจมาศ  นิลเนียม
 
1. นางการุญจิต  พืชไพจิตร
2. นางวราภรณ์  วรเลิศ
 
511 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.2 ทอง 6 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐริกา  จิตรสมนึก
2. นางสาวปริยาภัทร  เขียวพุ่มพวง
3. นางสาวปาริชาติ  ภักดีโต
 
1. นางสาวนัฐวรรณ  ธรรมโชติ
 
512 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 7 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐยศ  สุขวงศ์
2. นายนวเมตร  อินหันต์
3. นางสาวพรนิภา  สุขวัฒน์
 
1. นางสาวชนัจจนาฏ  ฉายศรี
2. นางวรารัตน์  ขำพัน
 
513 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายนพรัตน์  ใจทน
2. นายนัทภูมิ  ล้อมวงค์
3. นางสาวสิริการย์  พงศ์รัฐนนท์
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ศรีบุญเพ็ง
2. นางวิริญญา  พุฒกาง
 
514 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.4 เงิน 9 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  กลมวงศ์
2. นางสาวนริษา  ศรีไชยทอง
3. นายเสฎฐวุฒิ  อยู่เบิก
 
1. นางปริณดา  จิตตระกูล
2. นางสาวพรเพชร  สิงห์สังข์
 
515 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.4 เงิน 9 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นายกิตติพศ  พุ่มแก้ว
2. นางสาวสุกัญญา  แก้วบางพลี
3. นางสาวสุทธิดา  สารทไทย
 
1. นางราวรรณ์  ทิลานันท์
2. นางสาววรารัตน์  อ่ำกร่าง
 
516 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา  ปัสสาวัด
2. นางสาวลักขณา  เกตุแก้ว
3. นางสาวศกลวรรณ  บุบผา
 
1. นายสุรศักดิ์  นามบุญ
 
517 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  จั่นรัตน์
2. เด็กชายอาทิตย์  จันทร์แจ้ง
 
1. นายวีรชิตพงศ์  พิศอ่อน
 
518 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรพรรณ  บรรเจิดศิลป์
2. เด็กหญิงโชษิตา  ตอนปัญญา
 
1. นางรัชนี  โสดถานา
 
519 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายคฑากร  เจียรพันธ์
2. เด็กหญิงเบญจกัลยา  บุตรศรี
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
2. นายไพโรจน์  เดชเดชา
 
520 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงนวรัตน์  สังเหฬา
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เงางาม
 
1. นางณัฏฐิรา  คำพันธ์
2. นายสุริยา  ทองดอนพุ่ม
 
521 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กชายพรชัย  ชัยชุมพล
2. เด็กชายสิทธิพรรณ  พิลึก
 
1. นายจักรพันธ์  พุฒกาง
 
522 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นามโคตร
2. เด็กชายสืบพงศ์  คงสวัสดิ์
 
1. นางภัทรภร  ทองดอนกลิ้ง
2. นางสาวสุภัจจิมา  จันทร์เทศ
 
523 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทอง
2. เด็กชายนราพัฒน์  คงเจริญ
 
1. นางราวรรณ์  ทิลานันท์
 
524 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นายธนบดี  อยู่กรุด
2. นายปฐมพงษ์  จันทร์เจริญ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย
2. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย
 
525 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. นางสาวชนิดา  พัดจิ๋ว
2. นายอภิสิทธิ์  ตุงคะศิริ
 
1. นายวีรชิตพงศ์  พิศอ่อน
 
526 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายนิรุตติ  เนาวรัตน์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  เซ็งประสิทธิ์
 
1. นางสาวนงนุช  จากปั้น
 
527 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายจิรานุวัฒน์  แม่นเกิด
2. นายวรพงศ์  ภู่คำมี
 
1. นางก่อฉัตร   วารินสะอาด
2. นางสาววันทนา  งาเนียม
 
528 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.49 เงิน 4 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นายวรุฒ  ธรรมนูญ
2. นางสาวอานีดา  ประทานชัย
 
1. นางสาวพัฐนันทน์  ธนภัทร์ทองกุล
 
529 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวชุติกาญจน์  อยู่ยงค์
2. นางสาวสุปรีดา  สุขพระจันทร์
 
1. นายสุรกิจ  วงศ์สุวรรณ์
 
530 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.48 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นายชาวัน  แย้มมี
2. นางสาวสุภาพร   กายอง
 
1. นางวราภรณ์  เนียมประเสริฐ
 
531 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายต้นตระการ  อ่อนไสว
2. นายศราวุฒิ  กล่อมอิ่ม
 
1. นางสาวปาจรีย์  สถิตย์สวรรค์
2. นายสุริยา  ทองดอนพุ่ม
 
532 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายพีรานัย  นาคำ
2. นายวรพล  สิบทองนา
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
2. นายไพโรจน์  เดชเดชา
 
533 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นายจีรวุฒิ  นาคเถื่อน
2. นางสาวอมรประภา  พุงไธสง
 
1. นายจักรพันธ์  พุฒกาง
 
534 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กชายนัทชา  ปินทิพย์
2. เด็กชายพลานนท์  พุ่มพวง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ดี
 
535 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายประเสริฐ  นิ่มเส็น
2. เด็กชายเปรม  พรเอนก
 
1. นายอภิเชษฐ  วรบุตร
 
536 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ด้วงสังข์
2. เด็กชายสิรภพ  พาปาน
 
1. นายสุริยา  ทองดอนพุ่ม
 
537 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายชาคริต  เลือดทหาร
2. เด็กชายสุชานนท์  เสรีพงค์
 
1. นายวรวุฒิ  หาญพงศ์เจริญ
 
538 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายกิตติภพ  ฤทธิ์วีน
2. เด็กชายสิทธิพล  แสนคำมาส
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
 
539 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 4 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กชายสงกรานต์   พลูทรัพย์
2. เด็กชายเจษฏากร  ขุระสะ
 
1. นายสมชาย  บุญอินทร์
 
540 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สอบขุนทด
2. เด็กหญิงอารีวรรณ  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวพัฐนันทน์  ธนภัทร์ทองกุล
 
541 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญอินทร์
2. เด็กชายธนากร  เพ็งหล่ำ
 
1. นายณัฐพล  คล้ายขำ
 
542 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กชายศราวุฒิ  เศรษฐี
2. เด็กชายเกรียงไกร  คงรุ่มรวย
 
1. นายสมชาย  บุญอินทร์
 
543 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายพีระพงศ์  ฟักศรี
2. เด็กชายวัยวัฒน์  ฉิมแสง
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
 
544 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กชายนัทชา  ปินทิพย์
2. เด็กชายพลานนท์  พุ่มพวง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ดี
 
545 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กชายธนายุท  ภักดีอักษร
2. เด็กหญิงมนทกานต์  จันทร์เปีย
 
1. นายนิรุตติ์  หัทยัง
 
546 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กชายธนาธิป  มีขวัญ
2. เด็กชายอุกฤษณ์  สุขสมพงษ์
 
1. นางวาสนา  เอี่ยมราคิน
 
547 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กชายคมกริช  ทักษ์คีรี
2. เด็กชายปาเจรา  มณีใส
 
1. นายณัฐพล  คล้ายขำ
 
548 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 4 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายกษิเดช  สงวนพงศ์
2. เด็กชายนพพล  ทรัพย์สูงเนิน
 
1. นางวิริญญา  พุฒกาง
 
549 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายต้นน้ำ  ชาติบุตร
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  คำภิรานนท์
 
1. นายวรวุฒิ  หาญพงศ์เจริญ
 
550 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายนัทธพงศ์  พาศรี
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สุทธิโสม
 
1. นายสุริยา  ทองดอนพุ่ม
 
551 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  น้อยกอ
2. เด็กชายนพนันท์   รุ่งเรือง
 
1. นางภัทรภร  ทองดอนกลิ้ง
 
552 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  เดินหน
2. เด็กชายอมรเทพ  สุขมอล
 
1. นางสาวพัฐนันทน์  ธนภัทร์ทองกุล
 
553 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. นายพัชรพล  ชาญกูล
2. เด็กชายอำนาจ  สุรินทร์งาม
 
1. นางสาวญาณิฐา  สะพานฑอง
 
554 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายชนาธิป  ปานดำ
2. เด็กชายภัทรพล  วิงพัฒน์
 
1. นายวุฒิกร  พันธุ์หวยพงศ์
 
555 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายชานุวัฒน์  รุ่งกิจธนวัฒน์
2. เด็กชายสายชล  บุญธรรม
 
1. นายอภิเชษฐ  วรบุตร
 
556 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายณัฐศักดิ์  อาริวงค์
2. นายศรรักษ์  คำป้อม
3. นายเตชินท์  กลิ่นหอม
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
2. นางสาววรีย์  วงราช
 
557 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นายวิรัตน์   เพชรถึก
2. นายวิรุฬ   ผลปาน
3. นายสิรวิชญ์   เก่งเขตกิจ
 
1. นายกนกศักดิ์   เนียมสุ่ม
2. นายสามารถ   คำจอ
 
558 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. นายนลธวัช  ทองบ่อ
2. นายปกรณ์  พุทธผล
3. เด็กชายภาคภูมิ  เพิ่มพรม
 
1. นายอภิเชษฐ  วรบุตร
 
559 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายพงศ์นิรันดร์  เลิศรัศมี
2. นายพิทยุตย์  จันทร์ลอย
3. นายอานนท์  ชูราศรี
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
2. นายธารา  แก้วทอง
 
560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรมล  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงปานหทัย  กล้วยหอมทอง
3. เด็กหญิงวันวิสา  งามลำยวง
4. เด็กหญิงอภิสมัย  อนันต์เรือง
5. เด็กหญิงอังคณา  แสงสุมทร
 
1. นางประมวล  เมฆโภชน์
2. นางสุพรรณี  รัตนมงคล
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เนียมเอียด
2. เด็กหญิงน้ำทิพญ์  อร่ามศรี
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  หงษ์โม้
4. เด็กหญิงสาวิตรี  สุวรรณพัฒน์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  อินทร์ขาล
 
1. นางครองทรัพย์  มณีวรรณ
2. นางจันธิรา  หัวเมืองราช
 
562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  ช้างแจ้ง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  กุลนานันท์
3. เด็กหญิงนันตะวัน  สุนันดา
4. เด็กหญิงนิธินนท์  กุหลาบเทียม
5. เด็กหญิงสนิธาน  ส่งศรี
 
1. นางทับทิม  สุวรรณปักษิณ
2. นางพรนภัส  พัฒนถาวร
 
563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองมา
2. เด็กชายทิวสน  จันทร์ทอง
3. เด็กชายปิยะ  ด้วงหวัง
4. เด็กหญิงสุธาสินี  ทับทิมทอง
5. เด็กหญิงเปรมสิริ  ศรชัย
 
1. นายกฤษดา  แสนยะ
 
564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ขันโท
2. เด็กหญิงนวพร  มั่นเหมาะ
3. เด็กหญิงรังสิยา  เอี่ยมอ่อน
4. เด็กหญิงศศิประภา  รอดวิหก
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ปานเพชร
 
1. นางสุขศรี  เจ็กมา
2. นายหฤษฎ์  ไล้สมบูรณ์
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงกรกมล  ทองเอม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ต้นดึง
3. เด็กหญิงชุติมา  ประจวบสุข
4. เด็กหญิงภัทรวดี  เกตุเพชร
5. เด็กหญิงสุพิชา  ธีระกัญ
 
1. นางณิชา  อุดมรัตน์
2. นางวิจิตรา  ศรีสุพรรณ
 
566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  บุษดี
2. เด็กหญิงขวัญดาว  คำนึงบุญ
3. เด็กหญิงนภสร  ศรีทอง
4. เด็กหญิงมลวิภา  โพธิ์หวี
5. เด็กหญิงไอรดา  ดวงปัดศรี
 
1. นายเกรียงไกร  ทัพใหญ่
 
567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ภักดีรัตน์
2. เด็กหญิงบุษบา  ประไพภักดิ์
3. เด็กชายรัฐกรณ์  สินบุรี
4. เด็กชายวศิน  จารัตน์
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  นิลมุข
 
1. นายทยุทธ์  สาลีจันทร์
2. นางสาวนัฐกานต์  แมนไธสง
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจำเนียร  มีสันเที๊ยะ
2. เด็กหญิงภาวิณี  สามโพธิ์สี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  วัลลพ
4. เด็กหญิงอมราพร  สุขเกษม
5. เด็กหญิงอรอนงค์  พิเชษฐภากรณ์
 
1. นางสาวผกาภรณ์  ถิ่นวงษ์แพง
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  หงษ์ทอง
2. นางสาวจุฑามาศ  โยทองยศ
3. นางสาวพฤตยา  โกฎแสง
4. นางสาวอมรรัตน์  รัตนพันธ์
5. นางสาวอรวีย์  รุ่งโรจน์
 
1. นางครองทรัพย์  มณีวรรณ
2. นางจันธิรา  หัวเมืองราช
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  ชัยมงคล
2. นางสาวธนวรรณ  มีศรี
3. นางสาวนลินรัตน์  สมนางิ้ว
4. นางสาวรัชฎาภรณ์  บุปผาพ่วง
5. นางสาวลักษมณ  ดอนดีไพร
 
1. นางสาวกุหลาบ  ภู่ผะกา
2. นายสุเทพ  เมฆโภชน์
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  รัตนใหม่
2. นางสาววไลพรรณ  หรอตระกูล
3. นางสาวศิญาพร  ชมภู่
4. นางสาวอรปรียา  เผือกทอง
5. นางสาวอรอร  บุนนาค
 
1. นางฉวีวรรณ  ยิ่งยง
2. นางศรินรัตน์  ธนาธิปพงศ์ภัคค์
 
572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายตันติกร  ดิษเทศ
2. นางสาวพรประวี  พิมพ์เพชร
3. นายภูวนัย  เด่นชัยภูมิ
4. นางสาวสุทธิพร  กิจเจริญฟุ้ง
5. นายเรวัฒน์  พยัพเดช
 
1. นายทวี  อยู่แสง
2. นางสาวอรุณี  สมยาสุข
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  สีลาเวียง
2. นางสาวชญานิษฐ์  คันศร
3. นางสาวญาณิศา  สมิเปรม
4. นางสาวภัทรมน  ครอบนพรัตน์
5. นางสาวสุรีวัลย์  หนูวงษ์
 
1. นางบุญก้าน  ต่อมยิ้ม
2. นางวันทนีย์  บางยี่ขัน
 
574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวจินดาพร  หทยะวัฒน์
2. นางสาวธัญญทิพย์  อุปเทศ
3. นางสาวสุพัตรา  มีมา
4. นางสาวสุภาพร  ศรีเรืองพันธ์
5. นางสาวเพนียง  ค้าเกวียน
 
1. นางศิริพิมล  ถาวรกูล
2. นายเกรียงไกร  ทัพใหญ่
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกาญจนา  ทองนุ่ม
2. นางสาวชไมพร  บัวสร้อย
3. นางสาวฐาปนี  จาง
4. นางสาวสุณิสา  ผันจันทร์
5. นางสาวเบญจมาศ  บุญเหลือ
 
1. นางสุขศรี  เจ็กมา
2. นายหฤษฎ์  ไล้สมบูรณ์
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นางสาวกิริยา  เอี้ยงเถื่อน
2. นางสาวชนารัตน์  เอมธานี
3. นางสาวทัตติยา  ยิ้มน่วม
4. นางสาวสุพัตรา  คงอยู่
5. นางสาวอรทัย  ฉิมบุรี
 
1. นางสาวนัฐกานต์  แมนไธสง
2. นางสาววัชรีย์  อินทะชิต
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วตา
2. นางสาวกุลสตรี  สระทอง
3. นางสาวประภาพร  จินดารัตน์
4. นางสาวพรรณธิภา  ทาวกระจ่าง
5. นางสาวรุจิเรจ  แพนนท์
 
1. นางสาวอรนุช  พวงทอง
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นายคารม   จูแพ
2. นางสาวทัศนีย์   มากสงค์
3. นางสาวมนัญญา  สากล
4. นางสาววาสนา  ภาคสังข์
5. นายสิทธิชัย  เพ็ชรแต้มทอง
 
1. นายกฤษดา  แสนยะ
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. นายณัฐพล  กองแก้ว
2. นางสาวดวงนฤมล  นาคลอย
3. นายนิรันดี  ปั้นเพ็ชร
4. นายประกาศิต  ศรีละโพธิ์
5. นายอานนท์  บุญยินทุ
 
1. นางสาวอาภรณ์พรรณ  หอมเจริญ
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โคกเทียม
2. เด็กหญิงจิราพร  แสนสุข
3. เด็กหญิงธนภร  เล็กชูผล
4. เด็กชายพีระพล  ทนทาน
5. เด็กหญิงสุภนิดา  มีศาสตร์
 
1. นางบุญก้าน  ต่อมยิ้ม
2. นางพินิจ  บุญอินทร์
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองใบ
2. เด็กหญิงขวัญเรือน  แก้วสว่าง
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ฆ้องงาม
4. เด็กหญิงณัฐรดา  โพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงปัญญาพร  เจริญผา
 
1. นางวาสนา  นิลทอง
2. นายสายัณห์  หอกุล
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงญาณสุภา  บุญธรรม
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ปัตตะชารี
3. เด็กหญิงธัญญาธร  อั๋นดอนกลอย
4. เด็กหญิงลภัสรดา  สร้อยมาลี
5. เด็กหญิงสุธิมา  กลิ่นกระจาย
 
1. นางสาวสุพรรษา  สิงห์พุฒ
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  บุญช่วยชู
 
583 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุระพะผล
2. เด็กหญิงณีรนุช  จันทร์ส่อง
3. เด็กชายศุภวัฒน์  ทองสุข
4. เด็กหญิงสุทธิศรี  พุมมา
5. เด็กหญิงแสงเทียน  กุลเทศ
 
1. นายวิทย์วศิน  จันทร์ขวาง
2. นางสาวอัมพร  สารวัตร
 
584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กชายธันยา  หลักกรด
2. เด็กหญิงปรทิพย์  ฤกษ์ดี
3. เด็กหญิงวรรณภรณ์  รัตนา
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บัวจันทร์
5. เด็กชายสุขเกษม  บุปผาม่วง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  กาสา
2. นางสาวภัคจิญา  กลยนี
 
585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจันทมณี  ศรีมาลา
2. เด็กหญิงนันทนัช  หนูมูล
3. เด็กชายประเสริฐ  ปานเพชร
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ  โพธิ์ขาว
5. เด็กหญิงอารยา  แก้วประสิทธิ์
 
1. นายนิกร  อินจันทร์
2. นางนิษณา  วัลลภ
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนิดา  ทาสาย
2. เด็กหญิงชมพูนุช  สรรพรอด
3. เด็กหญิงปิยากร  สอนสุข
4. เด็กหญิงสมฤดี  หนูทอง
5. เด็กหญิงสิรีธร  สุ่มรอด
 
1. นางสาวทัศนีย์  มงคลรัตน์
2. นางทิวาวรรณ  มะพงษ์เพ็ง
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงธนัชพร  ควรเสนาะ
2. เด็กหญิงพรมพร  สุดแสง
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คงมั่น
4. เด็กหญิงภัทราพรรณ  รอดขำ
5. เด็กหญิงวรนุช  ชัยสุข
 
1. นางสาวพิชยา  คำอ้อ
2. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  สุทธิ
2. เด็กหญิงสมฤทัย  เพ็ญทองสุข
3. เด็กหญิงสุชาดา  ไม้เลี้ยง
4. เด็กหญิงสุชาดา  ต้นชีเปลือย
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วขวา
 
1. นายวีระยุทธ  รัตนะไทย
2. นางสาวศิวนันท์  สุขมาก
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงนวกาญจน์  เวียงแก
2. เด็กหญิงนวพร  ขันโท
3. เด็กหญิงปริชมน  ติดสละ
4. เด็กหญิงสิริลดา  ศรีโสด
5. เด็กหญิงอภิญญา  รัตนโสภา
 
1. นางพจนา  พองชัยภูมิ
2. นายพนม  ไชยพรพัฒนา
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงชัญวรี  ศรีสวาท
3. เด็กชายชานนท์  คุ้ยคร้าม
4. เด็กหญิงวรรณิศา  แจ่มดี
5. เด็กชายเจาฎา  ศรีเสน่ห์
 
1. นางศรีวราภรณ์  เชษฐนรงค์
2. นางเรวดี  บางมอญ
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายธวัช  ทรงศิริ
2. นางสาวธัญลักษณ์  ดินแดง
3. นางสาวนวรัตน์  ปานเพชร
4. นางสาวนาฎยา  คุ้มยิ้ม
5. นายภานุพงศ์  สุริวงษ์
 
1. นางบุญก้าน  ต่อมยิ้ม
2. นางพินิจ  บุญอินทร์
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวพัด  ทองคงอ่วม
2. นางสาววรรณพร  ตุเกตุ
3. นางสาววิราวรรณ  พุทธเกษม
4. นางสาวศิรประภา  ศรีมนตรี
5. นางสาวสุกัญญา  นาลอย
 
1. นางวาสนา  นิลทอง
2. นางสาวสิริพร  ออมสิน
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐนภานนท์  นันทนพิบูล
2. นางสาวปวีณา  ศรีกงพาน
3. นายวงศธร  ศรีลอง
4. นางสาวสุกัลยา  หอมไทย
5. นายโรจนศักดิ์  สุขเรือง
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทองทวี
2. นางทิวาวรรณ  มะพงษ์เพ็ง
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาวกมลฉัตร  คีรีรักษ์
2. นางสาวนิสาชล  อินทร
3. นางสาววลินดา  คำเรียบร้อย
4. นางสาวสุฑามาศ  ชินพรม
5. นางสาวไอลดา  ศิริโสภา
 
1. นางสาวธนศิริ  พงษ์ประดิษฐ
2. นางสมพร  แสงฤทธิ์
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวกิติยา  สนนิ่ม
2. นางสาวฉันทิสา  อริยะวงค์
3. นางสาววรรณวิสา  โสภา
4. นางสาววิภาพร  กล่อมบาง
5. นายอนุรักษ์  บุญดา
 
1. นายพนม  ไชยพรพัฒนา
2. นายอนุสิษฐ์  แก้วศรีทอง
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  แจ่มดี
2. นางสาววรรณภา  ธงแดงงาม
3. นางสาวสุทธิดา  นุชพ่วง
4. นางสาวสุพัตรา  กุลสุข
5. นางสาวอังคณา  โพธิ์เพ็ง
 
1. นางสาวกษิรา  สังข์นวล
2. นางพรณเรศ  พิพิธพรสิริกุล
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวจิตตินาถ  หลุมนา
2. นางสาวนิภาพร  ชายชาญ
3. นางสาววิมลรัตน์  พิกุลทอง
4. นางสาวสิริพร  ศรีสังข์
5. นางสาวอรทัย  นุชจุ้ย
 
1. นายนิกร  อินจันทร์
2. นางนิษณา  วัลลภ
 
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาววรลักษณ์  เมฆฉาย
2. นางสาววันวิสา  อยู่ศิลป์ชัย
3. นางสาวสริตา  สุทธิไชยา
4. นางสาวอาภาภรณ์  หมื่นสุข
5. นางสาวแสงดาว  มั่งมี
 
1. นางสาวนพรัช  ชูชื่น
2. นายอำพล  ด่วนเดิน
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  คุ้มเวชประสิทธิ์
2. นางสาววรดา  พรหมบุตร
3. นางสาวศศิพร  สุขอยู่
4. นางสาวอินทิพร  คล้ายทอง
5. นางสาวเกศสุริยงค์  ทัพวงษา
 
1. นางศรีวราภรณ์  เชษฐนรงค์
2. นางเรวดี  บางมอญ
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เปี่ยมเปีย
2. นายคณิศร  พรมมาศ
3. นางสาวยุวดี  อินทร์ลอย
4. นางสาวสิปรางค์  เครือวัลย์
5. นางสาวสิริภัทร  ผาผ่อง
 
1. นายบดินทร์  สินตั้ง
2. นายสมยศ  คงสิน
 
601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวช่อผกา  อะพิเนตร
2. นางสาวทัศนีย์  เผ่าคนชม
3. นางสาวนริศรา  รอดเรือง
4. นางสาวปนัดดา  ตั้นหว้า
5. นางสาวพิชาภา  รักษาแดน
 
1. นางสาวกษิรา  สังข์นวล
2. นายสามารถ  คำจอ
 
602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวปรียารัตน์  แนมบัว
2. นางสาวปาริชาติ  จันทร์เถื่อน
3. นายพีรวิชญ์  นาคอ้น
4. นางสาวลัดดาวัลย์  อ่ำสอน
5. นางสาวสุภาพร  งามสม
 
1. นางจารุวรรณ  กันทะเอ็ด
2. นางธนาภา  ทองดี
 
603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวทาริกา  สมศรี
2. นายปฐมพงศ์  ประกอบกิจเสรี
3. นายอิทธิพล  ปุชิตะ
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  สมศรี
2. นายเผชิญ  แก้วพะเนียง
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นางสาวชัชฎาภรณ์  แสนสา
2. นายนัฐกาญ  จันทร์ขำ
3. เด็กหญิงสมัญญา  แสนสา
4. นายสามารถ  วัลลพ
5. นางสาวอุษามณี  เกิดอำภา
 
1. นางสาวผกาภรณ์  ถิ่นวงษ์แพง
2. นางสาวพรนิภา  บัวสถิตย์
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวธัญญรัตน์  คงนิ่ม
2. นางสาวธีรนัฐ  ดำมินเศษ
3. นางสาวนิสาชล  สุทธิพงษ์
4. นางสาวเจนจิรา  คำมาโย
5. นางสาวเบญจวรรณ  นาคเอี่ยม
 
1. นางสาวนพรัช  ชูชื่น
2. นายอำพล  ด่วนเดิน
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นายคมเดช  อยู่มณเฑียร
2. นางสาวชนิตา  เที่ยงวงษ์
3. นายชวัลวิทย์  โพธิ์กมล
4. นางสาวธนาพร  สิงห์ลอ
5. นางสาวนิตยา  ทองดอนอินทร์
 
1. นางนิรันตรี  อาจเอื้อ
2. นางสาวพนิดา  ปลูกสร้าง
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุจรินทร์  เนติวงศ์
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  คำหนู
3. เด็กชายบริพัตร  สงฆ์โพธิ์
4. เด็กหญิงวาสนา  งามอักษร
5. เด็กหญิงสโรชา  เวชชะ
 
1. นายวิทย์วศิน  จันทร์ขวาง
2. นางสาวอัมพร  สารวัตร
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกัณยารัตน์  พามา
2. นางสาวกัลยารัตน์  มั่นมาศ
3. นางสาวคณิตตา  จันทร์โต
4. นางสาวจิรกัญญา  ฉายจันทร์
5. นางสาวญานิศา  สุขิตานนท์
6. นางสาวณัฐวดี  สิงหฬ
7. นางสาวณิชากานต์  เหลาประดิษฐ์
8. นางสาวธัญลักษณ์   เพชรไทย
9. นางสาวนภัสวรรณ  ภุมมา
10. นางสาวบุษรินทร์  คงทอง
11. นางสาวปวีณา  บุญธนรัชต์
12. นางสาวปิยะนุช  เมืองสังข์
13. นางสาวพรพิมล   เดชอุ่ม
14. นายวรุตม์  เผือกภู่
15. นายวิชัย  สอนจิต
16. นางสาววิปัศยา  กุตะนัน
17. นายสรลักษณ์  พิรา
18. นางสาวสุพรรณษา  ตุงคะศิริ
19. นางสาวอติกานต์  เงินคงพันธ์
20. นางสาวอรญา  บัวแย้ม
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ยิ่งยง
2. นางสาวชวนพิศ  เจริญพร
3. นางศรินรัตน์  ธนาธิปพงศภัคค์
4. นางสุวิมล  อารีจิตร
5. นางสาวอมรรัตน์  เจริญทิม
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงชิดชนก  ยอดปรีด์
 
1. นางสาครรัตน์  บุญช่วยชู
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  วงษ์สวัสดิ์
 
1. นายนิรุตติ์  หัทยัง
 
611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  คำภาพ
 
1. นางสาวจินดาลักษณ์  โคตะการ
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงภาวินี  สินชัย
 
1. นางกรรณิกา  พงศ์ศิริวรรณ
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพัตรา   แตงนุ้ย
 
1. นางวาสนา  นิลทอง
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.66 ทอง 5 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิลาลักษณ์  จับสังข์
 
1. นางจารุภา  หงษ์เผือก
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กุลจันทร์
 
1. นางสาวเพชร  โตเมศร์
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กหญิงชฎาพร  ไกรพูน
 
1. นางสาวธัญญมล  ปั้นเพ็ง
 
617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.33 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงปุณญาพร  เรืองยะกลับ
 
1. นางสาวโสพิศ  พุ่มพวง
 
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงภัทราพร  วังคะฮาด
 
1. นางสาวผานิตา  อินทโชติ
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.33 เงิน 9 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กชายสิงหไกร  กรุงเกตุ
 
1. นางสาวคณารัตน์  ศรีมุข
 
620 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายพศกร  ศรีนวล
 
1. นางทิพย์วรรณ  นามโสวรรณ
 
621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.66 เงิน 10 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรรณนิภา  คล้ายเนียม
 
1. นางสาวปราวีณา  ธนะมั่น
 
622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.5 เงิน 11 โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กหญิงวิสา  บุญเลี้ยง
 
1. นายพิษณุ  มรรณทัต
 
623 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.33 เงิน 12 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ใจแน่
 
1. นางสาวคนึงสุข  สว่างเพียร
 
624 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายธนวัฒน์  เรืองฤทธิ์
 
1. นายหฤษฎ์  ไล้สมบูรณ์
 
625 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมธีพิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ถ่ายจอหอ
 
1. นางสาวอาภรณ์พรรณ  หอมเจริญ
 
626 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายกฤษณะ  ทุ่งจันทร์
 
1. นายกิตติทัศน์  บุณยสาระนัย
 
627 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวอรนิภา  สุขเรือง
 
1. นางสาวธัญญมล  ปั้นเพ็ง
 
628 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  สารทไทย
 
1. นางสาวภัทริน  เย็นขัน
 
629 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวจิราภรณ์  ปลื้มยิ้ม
 
1. นายวีระยุทธ  รัตนะไทย
 
630 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวสุมล  เปรียบสม
 
1. นางวาสนา  นิลทอง
 
631 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1. นายกันตเมศฐ์  บางมอญ
 
1. นางอำไพ  วิเศษอุดมคุณ
 
632 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง 6 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวปดิวรดา  ธูปเทียน
 
1. นางสุภาพร  ทัพใหญ่
 
633 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.67 ทอง 7 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นางสาวนราพร  โตทุ้ย
 
1. นายทวี  อยู่แสง
 
634 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.67 ทอง 7 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาวพรทิพย์  เดโชเม็ง
 
1. นางสาวธนศิริ  พงษ์ประดิษฐ
 
635 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  โต้งค่อม
 
1. นางจีษณัฏฐ์  กลัดแก้ว
 
636 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.67 ทอง 9 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวสายธาร  ขอนดอก
 
1. นายชัยสิทธิ์  แสงเย็น
 
637 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. นางสาวสุธิตา  ทับทิม
 
1. นางสาวอาภรณ์พรรณ  หอมเจริญ
 
638 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวนริสา  แผนสิง
 
1. นางกาญจนา  แก้วสารพ้ดนึก
 
639 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวปัทมา  แซ่จง
 
1. นางลิ้นจี่  พิบูลศิลป์
 
640 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวธัญญลักษณ์  ชื่นโพธิ์ใช้
 
1. นางสมคิด  พิศวง
 
641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.67 ทอง 5 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. นางสาวกนกพร  อักษรสิน
 
1. นายสิทธิศักดิ์  แก้วทา
 
642 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. นางสาวภัทราวดี  เครือคำ
 
1. นางทิพย์วรรณ  นามโสวรรณ
 
643 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธนภรณ์  พัดกลม
 
1. นางสาวปราวีณา  ธนะมั่น
 
644 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.67 เงิน 7 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายจักรพันธ์  รอดฤทธิ์
 
1. นายสมบูรณ์  เทพรักษ์
 
645 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายภูวนันท์  พูลสุวรรณ
 
1. นางธีรารัตน์  จุลพันธ์
 
646 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงนภัคจิรา  ขวัญเงิน
2. เด็กชายภัทรพล  ธานินพงศ์
 
1. นางอมรวดี  พรหมใจบุญ
2. นางสาวโสพิศ  พุ่มพวง
 
647 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์ภัค  ลาสส์นิก
2. เด็กหญิงศมนวรรณ  อินภู่
 
1. นางสาวชวนพิศ  เจริญพร
2. นางสุวิมล  อารีจิตร
 
648 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนพล  โดดยิ้ม
2. เด็กหญิงศรัญญา  อุตมะ
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทองทวี
2. ดร.ทัศนีย์  มงคลรัตน์
 
649 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.8 เงิน 4 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายปฐมพงษ์  แก้วกำพล
2. เด็กหญิงอริสรา  เทพประมวล
 
1. นางปราณี  ดำมินเสก
2. นายวิรัตน์  แสงดอกไม้
 
650 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กหญิงอรดา  เนาว์แสง
2. เด็กชายอิทธิพล  จันทร์จรัส
 
1. นางสาวอรนุช  พวงทอง
 
651 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.6 เงิน 6 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองเชื้อ
2. เด็กชายพนมพร  คงเจริญ
 
1. นางสาวกษิรา  สังข์นวล
2. นางพรณเรศ  พิพิธพรสิริกุล
 
652 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.6 เงิน 6 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  รุ่งฉัตร
2. เด็กชายเรวัตร  เทยจันทร์ทึก
 
1. นางสาวอัญชรี  โจดโจน
2. นายอุบล  พิมพาวะ
 
653 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายนวพล  ชาญชัย
2. เด็กหญิงฟ้าประทาน  ดอกไม้
 
1. นางสายลม  พุดทรัพย์
2. นางสาวสุมาลี  ศิริวัลย์
 
654 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.8 เงิน 8 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนที  หนีภัย
2. เด็กหญิงสุกันยา  มูลเมือง
 
1. นางสาวจรรยา  ทองชุบ
2. นางปราณี  เดือนแจ้ง
 
655 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาณัฐ  นครราช
2. นายปิยะวัฒน์  ใจบุญนอก
 
1. นายสิทธิศักดิ์  แก้วทา
 
656 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 9 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กหญิงวรรษมน  สอนขำ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วิเชียรสรรค์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  กาสา
2. นางบุษกร  เต็งสุวรรณ์
 
657 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.4 เงิน 10 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสรายุทธ์  ปรีรัตน์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  พัฒนาสันต์
 
1. นางสุพัตรา  เหมบุรุษ
2. นางสาวอัญชลี  ชำนาญไพร
 
658 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.2 เงิน 11 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กชายนนทพันท์  สังขลักษณ์
2. เด็กหญิงนภสร  ศรีทินกร
 
1. นางสาวนันทวัน  พิลึก
 
659 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงพรนิภา  จงรักษ์
2. เด็กชายอำนาจ  สีหราช
 
1. นางครองทรัพย์  มณีวรรณ
2. นางสาวผานิตา  อินทโชติ
 
660 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงสุวิตา  สท้านอาสน์
2. เด็กชายอัมรินทร์  กรณีย์
 
1. นางสาวนฤมล  อินทร์รอด
 
661 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.4 เงิน 5 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  หนูสวัสดิ์
2. เด็กชายพิเชษฐ์  หงษ์ทอง
 
1. นางกฤษณา  พุ่มชาวสวน
2. นางวรรณี  สินประเสริฐรัตน์
 
662 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.2 เงิน 12 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กชายรณกฤต  ทองเต่าหมก
2. เด็กหญิงอารยา  กล่อมลาบ
 
1. นางกาญจนา  กุตอินทร์
 
663 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.6 เงิน 13 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายวีระพงษ์  เมืองกลาง
2. เด็กหญิงอริสา  ศรีทอง
 
1. นางณัฐตา  หอกุล
2. นางวาสนา  นิลทอง
 
664 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.75 เงิน 14 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. เด็กชายนราพัน  แสวงสุข
2. เด็กหญิงปาณิศา  ยอดจันทร์
 
1. นางสาวอาภรณ์พรรณ  หอมเจริญ
 
665 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.4 เงิน 6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  ทับทิมแสง
2. เด็กหญิงดวงพร  พัดสุข
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์
 
666 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.2 เงิน 7 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กชายจิรายุส  พูลทรัพย์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินทร์ชู
 
1. นางวนิดา  รองทอง
2. นางวาสนา  สุขทวี
 
667 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.8 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  โพธิ์อยู่
2. เด็กชายเสฏวุฒิวชิรกานต์  โตวิเศษ
 
1. นายธนพงษ์  คิดอ่าน
2. นายวีระยุทธ  รัตนะไทย
 
668 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.4 เงิน 8 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก่นสาร
2. เด็กชายบุญญฤทธ์  ฤทธ์ลาภ
 
1. นายสมยศ  คงสิน
 
669 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.2 เงิน 9 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กชายณชพล  ฉิมสุด
2. เด็กหญิงศิวนาถ  สุขอิ่ม
 
1. นายณรงค์  เรืองฤิทธิ์
2. นางเสาวณี  สวยสม
 
670 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายอภิเดช  แก้้วอุไร
 
1. นางสาวผกาภรณ์  ถิ่นวงษ์แพง
 
671 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70.8 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายณัชพล  ชูชื่น
2. เด็กหญิงปวีณา  ล้วนโค
 
1. นางสาวนารีรัตน์  สิงห์พุฒ
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  บุญช่วยชู
 
672 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70.6 เงิน 11 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กชายนพวิทย์  กลางหมู่
2. เด็กหญิงรวินันท์  สะทองเทียน
 
1. นายธนัญกรณ์  ก้อนแก้ว
 
673 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70.2 เงิน 12 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายวรพจน์  อินพร
2. เด็กหญิงอรทัย  ป้องประดา
 
1. นางทองหยิบ  บุษบก
 
674 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กชายธนทัต  จำเนียร
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   วาดสูงเนิน
 
1. นายสันติ   แก้วเกี้ยว
 
675 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 18 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิติพร  เต่าโพรง
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ศิลา
 
1. นางวิไล  เขียวพุ่มพวง
2. นายสังวร  นิลขาว
 
676 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 19 โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เนื่องอุบล
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ปานทอง
 
1. นางวารุณี  ลิขิตศรัณย์
2. นายวิเชษฐ  พุทธเกษม
 
677 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 13 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัชชา  คล้ายแก้ว
2. เด็กชายอรรถพล  สุขทัศน์
 
1. นางสาวพิชยา  คำอ้อ
2. นางสิริพร  จ้อยโหมด
 
678 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 14 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงมลนสา   แพทวงษ์
2. เด็กชายวรพงษ์  บุญมา
 
1. นางธนาภา  ทองดี
 
679 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  หลาวทอง
2. นายชลธี  ชาญแหลม
 
1. นางกฤษณา  สุวิเชียร
 
680 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. นางสาวศศิมา  บัวลอย
2. นายอธิวัฒน์  จันบาง
 
1. นางทองหยิบ  บุษบก
 
681 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวนวพรรษ  ศรีสุข
2. นายสุภยา  มิคมาศ
 
1. นางสาวชวนพิศ  เจริญพร
2. นางสุวิมล  อารีจิตร
 
682 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  บัวชุม
2. นายวรวัฒน์  จันทรเดช
 
1. นางสาวกุหลาบ  ภู่ผะกา
2. นางปราณี   ดำมินเสก
 
683 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายกมลวัลย์  บุบผาทานัง
2. นายชนะชัย  พันชะนะ
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทองทวี
 
684 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.2 ทอง 4 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  เบิกใจ
2. นายวันชัย  ฝังมณี
 
1. นางสาวอัญชรี  โจดโจน
2. นายอุบล  พิมพาวะ
 
685 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.2 ทอง 5 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวนิภาภรณ์  ถาวรกูล
2. นายวรวิทย์  สุขพาย
 
1. นางสาวนันทวัน  พิลึก
 
686 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวพิชชาภัทร์  เมฆฤทธิ์
2. นายวุฒิภัทร  ตันติเจริญ
 
1. นางบุณฑริกกา  บุญเกษม
2. นางศิริลักษณ์  ธรรมทักษา
 
687 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.8 ทอง 4 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นายรังสิมันต์  ถ้อยทัด
2. นางสาวอรนุช  กลิ่นบุญ
 
1. นายสมยศ  คงสิน
 
688 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวสายชล  ขอนดอก
2. นายโกเมศ  ศรีโกตะเพชร
 
1. นางวิไล  เขียวพุ่มพวง
2. นายสังวร  นิลขาว
 
689 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นางสาวจุฑารัตน์  โตนาราง
2. นายวิเชษฐ์  สามงามยา
 
1. นายสุชน  อ๊อดหมี
 
690 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาวนัทชา  ชัยชนะ
2. นายวุฒินันท์  สุวิเศษ
 
1. นางสาวคณารัตน์  ศรีมุข
2. นางสมพร  แสงฤทธิ์
 
691 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.8 เงิน 9 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. นางสาวพัชรี  ราหุล
2. นายสิทธิศักดิ์  ตามระเบียบ
 
1. นางสาวอาภรณ์พรรณ  หอมเจริญ
 
692 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.6 เงิน 5 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวจิตรา  สิงห์เรือง
2. นายภานุ  พิณนุรส
 
1. นางสาวพิชยา  คำอ้อ
2. นางสิริพร  จ้อยโหมด
 
693 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.2 เงิน 6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวจุฬารัตน์  เชื้อเขตกิจ
2. นายณภัทร  พงค์ษา
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์
 
694 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวทาริกา  เทียนจารุวัฒนา
2. นายบุญช่วย  ปานศรี
 
1. นางสาวนภาวรรณ  เหลืองทองคำ
 
695 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.75 เงิน 8 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวชาลิสา  ก้อนทอง
2. นายวีระวัฒน์  ปัจฉิมมา
 
1. นางกฤษณา  พุ่มชาวสวน
2. นางวรรณี  สินประเสริฐรัตน์
 
696 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นายณัฐวุฒิ  โสมพัฒนะพงษ์
2. นางสาวทิพวรรณ  เพ็งแตง
 
1. นายธนพงษ์  คิดอ่าน
2. นายวีระยุทธ  รัตนะไทย
 
697 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.8 เงิน 11 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  โพธิ์ทอง
2. นางสาวสุภาพร  โยทะกาลี
 
1. นางณัฐตา  หอกุล
2. นางวาสนา  นิลทอง
 
698 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.4 เงิน 12 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายสิทธิพงษ์  นรพงษ์
2. นางสาวอรจีรา  หอมละออ
 
1. นางสาวจรรยา  ทองชุบ
2. นางปราณี  เดือนแจ้ง
 
699 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.2 เงิน 13 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นางสาววิมลกาญจน์  อินทร์เกลี่ย
2. นายอาทิตย์  จันทะแก้ว
 
1. นางสาวอรนุช  พวงทอง
 
700 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.2 เงิน 13 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวจินดารัตน์  ภู่พุ่ม
2. นายสุธานนท์  อินวงศ์วรรณ
 
1. นางสาวกษิรา  สังข์นวล
2. นางพรณเรศ  พิพิธพรสิริกุล
 
701 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.4 เงิน 9 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นายภาณุวัฒน์  มัธราช
2. นางสาวสุพพัตรา  ไชยธงรัตน์
 
1. นายคมสันต์  พลต้น
2. นางสาวผกาภรณ์  ถิ่นวงษ์แพง
 
702 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.4 เงิน 9 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวนิศารัตน์  คิดสม
2. นายสุรเชษฐ์  แพพูล
 
1. นางสาวบุญเพ็ญ  หนูพิน
2. นายเกรียงชัย  สิริปิยานนท์
 
703 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.6 เงิน 11 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. นางสาวรสสุคนธ์  รัตนา
2. นายสมชาย  จั่นเรือง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  แก้วทา
 
704 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.4 เงิน 15 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นายพีรชัย  คงรอด
2. นางสาวศศิธร  ทรัพย์สุข
 
1. นางกาญจนา  กุตอินทร์
 
705 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.2 เงิน 12 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นายพงษ์พัฒน์    ศิริสัมพันธ์
2. นางสาววราภรณ์   บุญเข็ม
 
1. นางธนาภา  ทองดี
 
706 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70.25 เงิน 13 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นายณัฎฐ์พล  ยมจันทร์
2. นางสาวพรพิมล  คำวิลานนท์
 
1. นายณรงค์  เรืองฤิทธิ์
2. นางเสาวณี  สวยสม
 
707 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 14 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นายคุณากร  กอนาค
2. นางสาวพิชญาภา  ชูจิตร
 
1. นายธนัญกรณ์  ก้อนแก้ว
 
708 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  อาจองค์
2. นางสาวณัฐตยาภรณ์  สอนสุรัตน์
3. นางสาวปัณฑิตา  สุขล้อม
4. นางสาวปัทมา  แก้วสว่าง
5. นางสาวพรปรียา  ขุมทอง
6. นางสาวพิมพ์พิไล  จันทร์แดง
7. นางสาวมณีวรรณ  พวงมณี
8. นางสาวสุธาทิพย์  ศรีละโพธิ์
9. นางสาวสุนทรา  ศรีประดิษฐ์
10. นางสาวเจนจิรา  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวชวนพิศ  เจริญพร
2. นางสุวิมล  อารีจิตร
 
709 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวขวัญจิรา  จีนฮี้
2. นายจิรายุส  กันสุข
3. นางสาวธัญญารัตน์  มั่งใหญ่
4. นางสาวธิติมา  พุฒซ้อน
5. นางสาวนุศรา   ยังสุข
6. นายปาราเมศ  เสน่หา
7. นายศราวุฒิ  กองพิกุล
8. นายสิรวิชญ์  พุ่มพิศ
9. นางสาวสุศิมา  วุฒิธรรม
10. นายอภิรัฐ  โมคศักดิ์
 
1. นางสาวพิชยา  คำอ้อ
2. นางสิริพร  จ้อยโหมด
3. นางสาวอรทัย  นุศาสตร์
 
710 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นางสาวจริยา  จันทร์เกิด
2. นางสาวจันจิรา  เลื่อนยศ
3. นางสาวจันทิมา  โสภา
4. นางสาวชฎาภรณ์  จันทร์แต่งผล
5. นางสาวดวงทหัย  คำมา
6. นางสาวดารารัตน์  มะลิพวง
7. นางสาวนฤมล  สอนภาษิต
8. นางสาวสาลินี  กระสายแก้ว
9. นางสาวอมรรัตน์  หงษ์โม้
10. นางสาวโกสุม  ชินแสง
 
1. นางนิตยา  ทีดี
 
711 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวกานติมา  บุญเฮ้า
2. นางสาวณัฏฐาวี  อินทร์ตวง
3. นางสาวทิพย์ผกาวรรณ  พูลสุข
4. นางสาวนัดฎาภรณ์  ศรีรุณ
5. นางสาวลาวัลย์  ขวัญแก้ว
6. นางสาววนิดา  แจ้ทา
7. นางสาวสาริยา  คงดี
8. นางสาวสุณิสา  ราชคฤห์
9. นางสาวสุภาพร  เพชรแก้ว
10. นางสาวแพรววนิต  ศรีสุพรรณ์
 
1. นางจันธิรา  หัวเมืองราช
2. นางสาวบุญเพ็ญ  หนูพิน
3. นายเกรียงชัย  สิริปิยานนท์
 
712 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวจินาภา  มูลเตี้ย
2. นายติณณภพ  อาสมาน
3. นางสาวธนวรรณ  สังข์ทอง
4. นางสาวรุ่งทิพย์  ใสสะะอาด
5. นางสาวศิริพร  ถนอมพวง
6. นางสาวศิริลักษณ์  มุสิกร
7. นางสาวเตชิณี  รัตนแสงศรี
8. นางสาวเพ็ญนภา  โสภี
9. นางสาวเยาวเรศ  เกศฟักตร์
10. นางสาวโสภิตา  หอมจันทร์
 
1. นายประเสริฐ  วงคำ
2. นางสาวมนัญชยา  ปานฤทธิ์
 
713 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แจ้งชาวนา
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  อินทรักษา
3. เด็กหญิงขัตติยา  เดชบุญ
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมจิตร
5. เด็กหญิงนิลาวัลย์  จันทร์เปีย
6. เด็กหญิงประภัสสร  ชูจิตร
7. เด็กหญิงวันวิสา  บุญนำมา
8. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์ย้าย
9. เด็กหญิงเกษสุวรรณ์  เพ็งไพบูลย์
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สินศิริ
 
1. นายนิรุตติ์  หัทยัง
2. นายวิศรุต  รอดกำเหนิด
 
714 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวขวัญฤดี   หนูมาก
2. นางสาวจุฑารัตน์  แสงอุทัย
3. เด็กหญิงชนกสุดา  เขตกรรม
4. นางสาวธิติกาญจน์  จันทร์แป้น
5. นางสาวรัตนาภรณ์  บิดาทุม
6. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  สุมาลัย
7. นางสาวลลิตา  จ้อยสุดใจ
8. นางสาววัลลี  เครือบุตร
9. นางสาวศศิรัศมิ์  อินทร์ปัญญา
10. นางสาวสารัช  มีเม่น
11. นายสิทธิศักดิ์  ผะอบเหล็ก
12. นางสาวสุธาสินี  ภูศรีเทศ
13. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์เกตุ
14. เด็กหญิงอรอุมา  มีนาค
15. นางสาวเกศรินทร์  ผะอบเหล็ก
 
1. นางวิรัลพัชร  อังคชูชัยวงศ์
 
715 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  จันทร
2. นางสาวจันทิมา  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์สงเคราะห์
4. เด็กชายธีรยุทธ  ยินดีขันธ์
5. เด็กชายนาวิน  บัวเผือก
6. เด็กหญิงนิโลบล  คำหงษา
7. เด็กหญิงน้ำเพชร  สอสะอาด
8. เด็กหญิงประไพรัตน์  แจ้งไล้
9. เด็กหญิงพิจิตรา  กลั่นกลิ่น
10. เด็กหญิงรุ้ง  ชูฟัก
11. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ฉั่วตระกูล
12. เด็กหญิงศิริรักษ์  โพทอง
13. เด็กหญิงศุภรัตน์  คำหมอน
14. เด็กหญิงสุพัตรา  จุจำนงค์
15. เด็กหญิงอรสา  จันทา
 
1. นางณัฐพร  ศรชัย
2. นายณัทฐพล  ภู่ระหงษ์
3. นางสาวอัจฉริยา  เที่ยงอยู่
4. นางสาวอุทุมพร  สุริยวงค์
 
716 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ช้างทอง
2. เด็กหญิงณีรณุช   ทุมอุทธา
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  สายเจริญ
4. เด็กหญิงประภาศิริ   แก้วพูล
5. เด็กหญิงปวริศา  แย้มทัศน์
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คงเจริญ
7. เด็กหญิงลักษิกา  บานแย้ม
8. เด็กหญิงวรรณมี   ม่วงเก่า
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์เนียม
10. เด็กหญิงศุจินันท์  จันทร์รอด
11. เด็กหญิงสุจิตรา  จาดย่านขาด
12. เด็กหญิงอนงค์นารถ  พุทธาน้อย
13. นางสาวอารยา   คงมั่น
14. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เขียวเขิน
15. เด็กหญิงเจนจิรา  อาดำ
 
1. นายณัฐวุฒิ  แรงขิง
2. นางสาวปภาวรินทร์  อินต๊ะ
3. นายสามารถ  คำจอ
4. นายอรัญ  หมวกอินทร์
 
717 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มีหวัง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  วงศ์จันทร์
3. เด็กหญิงสุกันยา  บริรัตน์
 
1. นายจิรานุวัฒน์  อินเที่ยง
2. นางธีริศรา  ชาวสวน
 
718 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ชัยศรี
2. เด็กหญิงธัญย์ชนก  จันทร์สว่างวงศ์
3. เด็กชายรัฐวุฒิ  โทมถา
 
1. นางสาวธิติภรณ์  เขียวพุ่มพวง
2. นางสาวเบญจมาศ  เกตุคร้าม
 
719 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงศรารัตน์  ห้วยหงษ์ทอง
3. เด็กหญิงสนธยา  รุ่งมี
 
1. นางกรรณิกา  คุ้มดี
2. นายอุปถัม  ปาณะกุล
 
720 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เขียวหอม
2. เด็กหญิงนริศรา  ชินโคตร
3. เด็กหญิงวรดา  แท่งทอง
 
1. นางวัฒนา  ทองหล่อ
 
721 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นายระวีโรจน์  ตรีอินทอง
2. นางสาวศิริขวัญ  สิงห์ลอ
3. นางสาวอารยา  คงมั่น
 
1. นายณัฐวุฒิ  แรงขิง
2. นายอรัญ  หมวกอินทร์
 
722 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาววารุณี  ร่วมสกุล
2. นางสาวสุพิชชา  สิงห์เรือง
3. นางสาวสุภาภรณ์  คำกันยา
 
1. นางกรรณิกา  คุ้มดี
2. นายอุปถัม  ปาณะกุล
 
723 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมธีพิทยา 1. นายบัณฑิต  รัสมี
2. นายพิชิตชัย  ยี่คิ้ว
3. นายเกียรติศักดิ์  ต๊วนพานิช
 
1. นายวรพงษ์  ประเสริฐศรี
 
724 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวทักษพร  เทียมศร
2. นางสาวทิพย์เกษร  สิงห์เรือง
3. นางสาวปิยวรรณ  กังหัน
 
1. นายทรงพล  บุญมี
2. นายทวิทย์  จุฑาคุปต์
 
725 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาธิดา  เฟืองฟู
2. เด็กหญิงสุมินทรา  ไมนา
 
1. นางนิตยา  อ่อนจันทร์
 
726 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายบุญญานนท์  เดียวตระกูล
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สุดยอด
 
1. นางบัวลอย  คิรินทร์
 
727 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองเพ็ง
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ดีใจงาม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เกียรติไกรรัตน์
 
728 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงอาทิมา  ปานแก้ว
2. เด็กหญิงไอรินลดา  ธูปบูชา
 
1. นายสังเกษ  เจ็กมา
 
729 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวธัญชนก  จาดฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ยมจันทร์
 
1. นางสาวกฤติยากรณ์  พันธ์อาทิตย์
 
730 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กหญิงพรรณกร  ทองคำเหลือง
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อินทบุตร
 
1. นายธนนต์ศักดิ์   หอมขจร
2. นายเทอดศักดิ์  สุขสวัสดิ์
 
731 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ประภัยภักดิ์
2. เด็กหญิงเก็จมณี  เจริญทรัพย์
 
1. นายฉัตรชัย  สิงห์สถิตย์
 
732 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงมธุรดา  ทองคำ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ศรีวงศ์
 
1. นายจิรานุวัฒน์  อินเที่ยง
2. นางธีริศรา  ชาวสวน
 
733 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฏฐา  สีเทา
2. เด็กหญิงราตรี  แหล่งเหมือง
 
1. นายพัฒนา  เพชรอำไพ
 
734 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กหญิงอนันท์ตรา  สุวรรณโสภา
2. เด็กหญิงใบเตย  จันทมน
 
1. นายสุวัตร  เกตุดี
 
735 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  มีอาญา
2. เด็กชายภัทรดนัย  พงกเชน
 
1. นางศิริวรรณ  ศิลลา
 
736 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายชวิศ  ธัญญผล
2. เด็กชายธนกร  ทรวงกำเนิด
 
1. นายวัชรพงศ์  มีศร
 
737 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กชายมานพ  ณ วิเชียร
2. เด็กชายสุริยา  มะลัยไธสงค์
 
1. นายตฤณวัฒน์  คงสวัสดิ์
2. นายสิทธิพร  เทพนาคิน
 
738 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงจันพิมพ์  สาโท
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ขุนนคร
 
1. นางชลธิชา  ชูชีพ
2. นายมโนภัทร  สีเขียว
 
739 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  เอื้อเฟื้อพันธ์
2. เด็กหญิงรัชนก  พลเมืองดี
 
1. นายวรพงษ์  ประเสริฐศรี
 
740 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงภัทราพร  ช่างทอง
2. เด็กชายสัญญา  รักซ้อน
 
1. นายจรัญ  อนุธาตุ
2. นายเฉลิมพล  บุญอินทร์
 
741 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กหญิงจันจิรา  ดวงประไพ
2. เด็กหญิงสุภาพร  เอมสาร
 
1. นางกลิ่นแก้ว  อินตาเพ็ชร
2. นางสมควร  อานทอง
 
742 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราวรรณ  สุขเกิด
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  กล่ำอินทร์
 
1. นายอรัญ  หมวกอินทร์
 
743 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงฐิติพร  กระจาย
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เถาว์แล
 
1. นางกฤษณา  พุ่มชาวสวน
2. นายชาลี  มั่นกำเนิด
 
744 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ทับหล้า
2. เด็กหญิงยวิษฐา  โลหะพันธ์
 
1. นายสมชาย  บัวกอง
 
745 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  พาริตา
2. เด็กหญิงอาทิตญา  เรืองฤทธิ์
 
1. นายบุญชอบ  ขาวเหลือง
2. นายพรเทพ  ล้อวิลัย
 
746 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ทับทอง
2. นายศุภกร  สายเทียน
 
1. นายทวิทย์  จุฑาคุปต์
2. นางไพจิตร  สุขีฐาน
 
747 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงดุสิตา  นางแย้ม
2. เด็กหญิงสุชัญญา  พลบุตร
 
1. นายประสิทธิ์  เกษาพร
2. นายอุปถัม  ปาณะกุล
 
748 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงสุมนธา  ทองเอี่ยม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภานัน  อยู่ทิม
2. นางสาวสุกัญญา  พวงพันธ์
 
749 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงวศินี  บุญรอด
2. เด็กหญิงเปมิกา  องอาจ
 
1. นายอัธยา  สมิเปรม
 
750 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  สุขอำพร
2. เด็กหญิงเกตุวันดี  สุขอินทร์
 
1. นายนพดล  ตวงกระสินธุ์
2. นายสมบัติ  ใจปินตา
 
751 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญนำแสง
2. เด็กหญิงภัทรวดี  นามวงษ์
 
1. นายธีรพงศ์  ราชพันธ์
 
752 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรณี  ตั้งใจ
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ตั้งใจ
 
1. นายอานันทิราช  ลี้สกุล
2. นายเจริญ  ภักดีโต
 
753 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กชายสหรัฐ  ภูจิตมั่น
2. เด็กหญิงอริสา  มัธราช
 
1. นายอวยชัย  นิยมญาติ
 
754 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  ทรงวาจา
2. เด็กชายเด็กชายภานุพงธ์  คำมิน
 
1. นายสมยศ  คงสิน
 
755 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวกนกวรรณ  เนตรคำ
2. นางสาวณัฎฐา  สุขเอม
 
1. นางพัชรีรัตน์  วิบูลย์กุล
 
756 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  แหยมสา
2. นางสาวนุชจรีย์  นาคเอี่ยม
 
1. นางนิตยา  อ่อนจันทร์
 
757 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวนภัสวรรณ  ศรีทองคำ
2. นางสาวรัตติกาล  ชาวประดุง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภานัน  อยู่ทิม
2. นางสาวสุกัญญา  พวงพันธ์
 
758 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวภัทราภา  กาสอน
2. นางสาวสุภาพร  รอดสันเทียะ
 
1. นางบัวลอย  คิรินทร์
 
759 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. นางสาววิลาวรรณ  ปานสนม
2. นางสาวเบญจรัตน์  บุญลือ
 
1. นายธนพล  ฉ่ำเพียร
 
760 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวสุจิตรา  เงินลาด
2. นางสาวสุรางคนา  นาคมี
 
1. นายเผชิญโชค  ชุ่มฤดี
 
761 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  ดีไทย
2. นายนันทวัฒน์  กิฬานันท์
 
1. นางลดาวัลย์  เถาวัลย์
 
762 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายทศพล  แก้วมั่น
2. นางสาวสุรีรัตน์  แก้วจันทร์
 
1. นางชลธิชา  ชูชีพ
2. นายบุญเลิศ  บรรพบุตร
 
763 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  คล้ายสอน
2. นางสาวสุนทรี  สุขเมือง
 
1. นายณัฐวุฒิ  แรงขิง
2. นายอรัญ  หมวกอินทร์
 
764 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวขวัญ  สุขีฐาน
2. นางสาวศศิประภา  บรรจงจิต
 
1. นายทรงพล  บุญมี
2. นายทวิทย์  จุฑาคุปต์
 
765 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาววันนิสา  พูลพินิจ
2. นางสาวอภัสรา  ประเคน
 
1. นางสาวสุนิสา  พูลพินิจ
 
766 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  แสงครุฑธ์
2. นายสิทธิพร  จิตรสว่าง
 
1. นางศิริวรรณ  ศิลลา
 
767 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวเจนจีรา  เกิดพา
2. นางสาวเบญจพร  จันทร์สอน
 
1. นายอานันทิราช  ลี้สกุล
2. นายเจริญ  ภักดีโต
 
768 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงกชกร  ชาญธัญกร
2. นางสาววันทนา  ประทินทอง
 
1. นายสุรพล  สมสกุล
 
769 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวนิตยา  สาทศรี
2. นางสาวปาจรีย์  ชิมะราช
 
1. นางกลิ่นแก้ว  อินตาเพ็ชร
2. นางสมควร  อานทอง
 
770 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 9 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  สืบสิงคาล
2. นางสาวนันทพร  สุขเจริญ
 
1. นายนพดล  ตวงกระสินธุ์
2. นายสมบัติ  ใจปินตา
 
771 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นางสาวชุติภา  สิงห์เรือง
2. นางสาวนกแก้ว  สีคำน้อย
 
1. นายฉัตรชัย  สิงห์สถิตย์
 
772 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายคณาพงษ์  เกิดแสง
2. นางสาวณัฐริกา  เสือโต
 
1. นายวัชรพงศ์  มีศร
 
773 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 10 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. นางสาวปนัดดา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวปัทมา  สุภาระ
 
1. นายวรพงษ์  ประเสริฐศรี
 
774 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 10 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นางสาวปานไพลิน  สังข์โชติ
2. นางสาวปิยะดา  บุญมา
 
1. นายตฤณวัฒน์  คงสวัสดิ์
2. นายสิทธิพร  เทพนาคิน
 
775 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นายพรเทพ  ทองอ่อน
2. นางสาวศวิตา  ศรีภูธร
 
1. นายสมยศ  คงสิน
 
776 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 12 โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. นางสาวศรีแพร  ไทยสง
2. นายอมรเทพ  อุคำ
 
1. นายบุญชอบ  ขาวเหลือง
2. นายพรเทพ  ล้อวิลัย
 
777 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  บุญมาวัฒน์
2. นางสาวรศรินทร์  อินทศร
 
1. นายอัธยา  สมิเปรม
 
778 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวจินดารัตน์  ศิริฟัก
2. นางสาววิภาวรรณ  คำภูมี
 
1. นางกฤษณา  พุ่มชาวสวน
2. นายชาลี  มั่นกำเนิด
 
779 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวสกาวรัตน์  สิงห์ลอ
2. นางสาวสิริรัตน์  ธนะสังข์
 
1. นายสุวัตร  เกตุดี
 
780 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ดำกลิ่น
2. นายอรรถพล  พุทธรุณ
 
1. นายอวยชัย  นิยมญาติ
 
781 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาวจีราพร  ร่วมสกุล
2. นางสาวนรารัตน์  รุทระกาญจน์
 
1. นายประสิทธิ์  เกษาพร
2. นายอุปถัม  ปาณะกุล
 
782 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงบุษราคัม  วงศ์สนิท
 
1. นางสาวธันย์ชนก  สุขเอี่ยม
 
783 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  เจนกิจวัฒนาเลิศ
 
1. นายพฒนพล  คงเนียม
 
784 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรวีร์  พรหมอยู่
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
785 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  ขุนอินทร์
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แ่ซ่อึง
 
786 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญธร  พามา
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี
 
787 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชลิตา  คงแหง
 
1. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
788 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกุล  สังข์เรือง
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
789 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชณิสตา  ศรีมนตรี
 
1. นางสาวนันทวัน  จันทสุริโย
 
790 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายพาสกร  เนียมจันทร์
 
1. นางสาวเหมือนฝัน  ขาวทรงธรรม
 
791 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสุรชัย  นิ่มอิ่ม
 
1. นายบุญสม  ใจขันธ์
 
792 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีขวัญม้า
 
1. นายจสินทร  ถมยา
 
793 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 1. นางสาวแพรวสิริน  สุขสำเภา
 
1. นางอมรรัตน์  ทองจั่น
 
794 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาววาสนา  เปลี่ยนสาย
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ฟักเกตุ
 
795 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวสุภาพร  ด้วยบุญ
 
1. นายวิโรจน์  อานทอง
 
796 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  อินทรขันตี
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี
 
797 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นางสาวสกุลรัตน์  สุวรรณ์
 
1. นางขวัญใจ  โสภากาศ
 
798 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  ชื่นเทศ
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
799 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวนันทนา  เขียวยิ่ง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
800 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  ไตรภู่
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แ่ซ่อึง
 
801 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวสุพรรณิการ์  กันสุข
 
1. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
802 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาวฐิตินันท์  เกิดบางช้าง
 
1. นางสาวนันทวัน  จันทสุริโย
 
803 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนตะพานหิน 1. นายวิวัฒน์  บุญเสริฐ
 
1. นายสมศักดิ์  นิติสกุลชัย
 
804 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาววราภรณ์  ชมโคกสูง
 
1. นายบุญสม  ใจขันธ์
 
805 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวสุชัญญา   กาจธัญกรณ์
 
1. นายจสินทร์  ถมยา
 
806 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนะพร  เกตุกร
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
807 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   ลาภทวี
 
1. นายจำเริญศักดิ์  สุดคุ้ม
 
808 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  กาจธัญกรณ์
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
809 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กหญิงวนันยา  ยาสุข
 
1. นายวิโรจน์  อานทอง
 
810 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนารัตน์  สุทธิประภา
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ฟักเกตุ
 
811 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายชาญณรงค์  คงคา
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
812 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงกมลชนก  เชื้อจันทร์
 
1. นางสาววันทนีย์  ปรางทับทิม
 
813 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพล  ศรีปาน
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
 
814 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงเครือทิพย์  นิรัมย์
 
1. นายพลสิทธิ์  ฤทธิคง
 
815 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงรถกมล  มากมี
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แ่ซ่อึง
 
816 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงอิงอร  กำมา
 
1. นางสาวนันทวัน  จันทสุริโย
 
817 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กหญิงประภาวรรณ  ศรีนรคุตร
 
1. นางขวัญใจ  โสภากาศ
 
818 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริโสภา  จันทาทอน
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี
 
819 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีนาราง
 
1. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
820 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กชายสันติสุข  ฤทธิบูรณ์
 
1. นางสาวสุณีย์  สีสี
 
821 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เหลาประเสริฐ
 
1. นางสาวเหมือนฝัน  ขาวทรงธรรม
 
822 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิสา  ซิ้มอิ่ม
 
1. นางพิชยาพัชน์   กลิ่นสายหยุด
 
823 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงพัชณิดา  เปรมจิตต์
 
1. นางสาววรรณิศา  แซ่โง้ว
 
824 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กชายพชร  สุรรัตน์
 
1. นายพิษณุ  วิชนี
 
825 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กลอนพรม
 
1. นายภูวนาท  ตระกูลเมฆา
 
826 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรักษา  ทองสุข
 
1. นายบุญสม  ใจขันธ์
 
827 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดนัย  พรมเมศ
 
1. นายธเนศ  โกวิทย์
 
828 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวปัณรวี  สุขทัศน์
 
1. นายนายวีระ  สิงหนารถ
 
829 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวจันทร์จิรา  รักษาถิ่น
 
1. นายวิโรจน์  อานทอง
 
830 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายทักษิณ  เจริญสุข
 
1. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
831 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายจิรายุส  นาเสริฐ
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี
 
832 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวนนท์นลิน  จันทร์ดิษฐ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
 
833 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นางสาวจันทรา  มีนา
 
1. นางขวัญใจ  โสภากาศ
 
834 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวชไมพร  ช่องท้วม
 
 
835 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวกาญจนาพร  ลิ้มสุข
 
1. นายพลสิทธิ์  ฤทธิคง
 
836 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวศิวิมล  เกิดแพ
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แ่ซ่อึง
 
837 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  แอนสุวรรณ
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
838 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นายจามิน  แดงกูล
 
1. นายธเนศ  โกวิทย์
 
839 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 1. นางสาวพรรณราย  อินนุ่มพันธ์
 
1. นางอมรรัตน์  ทองจั่น
 
840 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นายอดิเรก  รอดเงิน
 
1. นายสุขุมพัฒน์  กันธะมา
 
841 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นางสาวนิรชา  มัธราช
 
1. นางสาวพรนิภา  บัวสถิตย์
 
842 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาวจรัญญา  แก้วเทศ
 
1. นางสาวนันทวัน  จันทสุริโย
 
843 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนตะพานหิน 1. นายวิวัฒน์  บุญเสริฐ
 
1. นายสมศักดิ์  นิติสกุลชัย
 
844 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพิสมัย  คำเขียว
 
1. นายบุญสม  ใจขันธ์
 
845 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   ศรีขวัญม้า
 
1. นายปราโมทย์  จันทวงษ์
 
846 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กชายนิธินันท์  อินเท้ง
 
1. นายวิโรจน์  อานทอง
 
847 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงนวพรรษ  ศักดา
 
1. นางสาวเหมือนฝัน  ขาวทรงธรรม
 
848 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวลี  ราพานิช
 
1. นางขวัญใจ  โสภากาศ
 
849 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดนัย  พรมเมศ
 
1. นายธเนศ  โกวิทย์
 
850 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิดา  หิรัญอุทก
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
851 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คงมั่น
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
 
852 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ป้องละไม้
 
1. นายอุปถัมภ์  ชื่นโพธิ์ชัย
 
853 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  พงศ์ประภาพ
 
1. นายพฒนพล  คงเนียม
 
854 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุมาลุย์
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แ่ซ่อึง
 
855 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พัฒนา
 
1. นางสาวนันทวัน  จันทสุริโย
 
856 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินตะมะ
 
1. นายพิษณุ  วิชนี
 
857 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์  อุกอาจ
 
1. นางพิชยาพัชน์   กลิ่นสายหยุด
 
858 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนิรชา  ฤทธิ์กระจาย
 
1. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
859 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวเพ็ญนภา  แสนกล้า
 
1. นายสมศักดิ์  นิติสกุลชัย
 
860 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวเกวลิน  ฉายาภักดี
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี
 
861 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวชญาณี  สิมมาก
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แ่ซ่อึง
 
862 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นางสาวธิติรัตน์  กอบกำ
 
1. นายธเนศ  โกวิทย์
 
863 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  มะโพงเพ็ง
 
1. นายปราโมทย์  จันทวงษ์
 
864 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวสุภาพร  สุขอัมพร
 
1. นายวิโรจน์  อานทอง
 
865 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวอินทิรา  สวัสดี
 
1. นายอุปถัมภ์  ชื่นโพธิ์ชัย
 
866 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นายสมรักษ์  การทวี
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
 
867 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวจิตลัดดา  จันทร์ฉาย
 
1. นายพลสิทธิ์  ฤทธิคง
 
868 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  มีบุญ
 
1. นางสาวนันทวัน  จันทสุริโย
 
869 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นางสาวสกุณา  มาชื่น
 
1. นางขวัญใจ  โสภากาศ
 
870 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 1. นางสาวสมหฤทัย  หมวกอินทร์
 
1. นางอมรรัตน์  ทองจั่น
 
871 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  โสภา
 
1. นางสาวพรนิภา  บัวสถิตย์
 
872 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายศุภณัฐ  เอี่ยมสังข์
 
1. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
873 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐวุฒิ  ธรรมขันธุ์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ฟักเกตุ
 
874 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นางสาวมานัต  ซื่อตรง
 
1. นายวิวัฒน์  ผลประเสริฐ
 
875 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายธีมากร  บุญโกย
 
1. นายจสินทร์  ถมยา
 
876 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กชายพิรันธร  วงษคำหาร
 
1. นายอุปถัมภ์  ชื่นโพธิ์ชัย
 
877 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายธณพล  อุทัยพร
 
1. นางสาวเหมือนฝัน  ขาวทรงธรรม
 
878 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กชายธนพล  ศรีอินทร์
 
1. นายวิโรจน์  อานทอง
 
879 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กชายวรธนกฤต  มูลหล้า
 
1. นายธเนศ  โกวิทย์
 
880 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กหญิงกันย์สินี  คำพันธ์ยิ้ม
 
1. นายพิษณุ  วิชนี
 
881 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกิดไพบูลย์
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
 
882 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวรสรินทร์  คุ้มเขต
 
1. นายพิชยาพัชน์  กลิ่นสายหยุด
 
883 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ปั้นปลูก
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แซ่อึง
 
884 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงระวีวรรณ  ปอโนนสูง
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
885 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กชายณัฐนนท์  บุญฤทธิ์
 
1. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
886 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายเอกภพ  ภู่ผะกา
 
1. นายพฒนพล  คงเนียม
 
887 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  กันน้อย
 
1. นางสาวนันทวัน  จันทสุริโย
 
888 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิติยาพร  กรัดเฟื่อง
 
1. นายบุญสม  ใจขันธ์
 
889 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายพัลลภ  ตรีระแสง
 
1. นายสมศักดิ์  นิติสกุลชัย
 
890 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นางสาวสายชล  ไวกิจจี
 
1. นางขวัญใจ  โสภากาศ
 
891 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นางสาววิชญาพร  จาดมี
 
1. นายธเนศ  โกวิทย์
 
892 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวกุลธิดา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ
 
893 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา   พันมา
 
1. นายจสินทร์  ถมยา
 
894 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นายณัฐดนัย  น้ำนุช
 
1. นายวิโรจน์  อานทอง
 
895 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 1. นางสาวอัณธิดา  วงกฎ
 
1. นางอมรรัตน์  ทองจั่น
 
896 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายปรีชา  บุตรใหญ่
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แ่ซ่อึง
 
897 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายอนุชิต  กุนนานันท์
 
1. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
898 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นายธนพล  เอมพิณ
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
 
899 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายพีรสีห์  กิตติคุณาภิรมย์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ฟักเกตุ
 
900 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาวแพรวน้ำผึ้ง  โพธิ์พงษ์
 
1. นางสาวนันทวัน  จันทสุริโย
 
901 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายชยวิทย์  คชบรรดิษฐ์
2. เด็กชายพรชัย  คงเจริญ
 
1. นางสาวเหมือนฝัน  ขาวทรงธรรม
 
902 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สอนปั้น
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  ภูมิศรีจันทร์
 
1. นางสาวธันย์ชนก  สุขเอี่ยม
 
903 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สุทธิประภา
2. เด็กชายพีรยุทธ  คำเสน
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ฟักเกตุ
2. นางเมตตา  พลประถม
 
904 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงนภาพร  ต่ายไทย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สมสิน
 
1. นายณัฐพล  คล้ายขำ
2. นางทิพย์รัตน์  ฤกษ์ดี
 
905 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงมั่น
2. เด็กหญิงชุตินันท์  คชสีห์
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
 
906 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สระทอง
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ยิ้มสวย
 
1. นายพร  จันทร์หอมกุล
2. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
907 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  กลิ่นฉุย
2. เด็กหญิงอรปรียา  พรหมเมือง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
908 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลลดา  นำพวก
2. เด็กหญิงพัชรีพร  ชูทอง
 
1. นางพิชยาพัชน์  กลิ่นสายหยุด
 
909 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชจรี  ผายม
2. เด็กหญิงวัลวิภา  ม่วงสุราช
 
1. นางสาวนันทวัน  จันทสุริโย
 
910 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  สมัญญา
2. เด็กหญิงอติพร  บุตสะไล
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แ่ซ่อึง
 
911 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ลำพูน
2. เด็กหญิงอภิญญา  พาจิตร
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  แป้นเพชร
 
912 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนวดี  แก้วเกิด
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วประดิษฐ์
 
1. นายกฤษดา  แสนยะ
2. นายวิวัฒน์  ผลประเสริฐ
 
913 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  โคตนารถ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ปุ่มงาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ปานทิพย์
2. นางสาวอัญชลี  ชำนาญไพร
 
914 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงปวิชญา  ศรีมุณี
 
1. นายภูวนาท  ตระกูลเมฆา
 
915 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงกิตติมา  จิตรารัชต์
 
1. นางสาววันทนีย์  ปรางทับทิม
 
916 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรดา   ศรีบุดดี
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
917 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กหญิงศศิธร  โภคา
 
1. นายวิโรจน์  อานทอง
 
918 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  คลังเมือง
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
919 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สังข์โพธิ์
 
1. นางพิชยาพัชน์  กลิ่นสายหยุด
 
920 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กชายธเนศ  รักแจ้ง
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
 
921 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่เล็ก
 
1. นางสาวเหมือนฝัน  ขาวทรงธรรม
 
922 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงฮายีรา  เทียมสว่าง
 
1. นายพลสิทธิ์  ฤทธิคง
 
923 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กหญิงเกรวลี  อ่ำทัพ
 
1. นายพิษณุ  วิชนี
 
924 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สิงห์โต
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
925 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนิรมล  เทียนเขียว
 
1. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
926 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กชายชาตรี  แสนลุน
 
1. นางสาวนันทวัน  จันทสุริโย
 
927 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกนิภา  สอนแก้ว
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แ่ซ่อึง
 
928 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงฌัชชากานต์  ปานชัย
 
1. นายไพรัช  ทวีเมือง
 
929 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กชายชัยธวัช  สุขรอด
 
1. นายอุปถัมภ์  ชื่นโพธิ์ชัย
 
930 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เชื้อชิล
 
1. นายอุดม  สิริเสรีภาพ
 
931 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จุมพรม
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี
 
932 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพล  เกิดได้บุญ
 
1. นายกฤษดา  แสนยะ
 
933 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปิยพงษ์  ยอดเถื่อน
 
1. นายบุญสม  ใจขันธ์
 
934 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายศรัญญู  คุมขันท์
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
935 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวแววปภาวี  แก้วเอี่ยม
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
936 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  สิงห์วี
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แ่ซ่อึง
 
937 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวนิชนันท์  วัฒนานิมิตสกุล
 
1. นายสมศักดิ์  นิติสกุลชัย
 
938 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายสุขสวัสดิ์  ตี่เทศ
 
1. นายภูเบศ  ภวัตพิบูล
 
939 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวปริยฉัตร  จันทร์เชื้อ
 
1. นายวิโรจน์  อานทอง
 
940 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 1. นางสาววรรณวิดา  เกตุตะมะ
 
1. นางอมรรัตน์  ทองจั่น
 
941 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายพงษ์นิรันดร์  เลิศรัศมี
 
1. นายภูวนาท  ตระกูลเมฆา
 
942 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายสุเมษ  แย้มนิล
 
1. นายจำเริญศักดิ์  สุดคุ้ม
 
943 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวศิรินันท์  ยิ่งวงค์
 
1. นายอุปถัมภ์  ชื่นโพธิ์ชัย
 
944 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวชลธิชา  วงเงิน
 
1. นายพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ
 
945 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นายปฎิภาน  การะอุ่น
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
 
946 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายนิติกุล  เอี่ยมกลั่น
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
947 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นายพีระยศ  เจียงยี่หว้า
 
1. นายกฤษดา  แสนยะ
 
948 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายวรวุฒิ  ทองงามขำ
 
1. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
949 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายสันติสุข  แสงศรีธูป
 
1. นายบุญเลิศ  สังวรณ์
 
950 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวรัชนีกร  คันธะศร
 
1. นายสุขุมพัฒน์  กันธะมา
 
951 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นายวิวัฒน์  แก่นจันทร์
 
1. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
 
952 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นายสมมนัส  ภูมิไสว
 
1. นางสาวพรนิภา  บัวสถิตย์
 
953 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นางสาวจริยา  ตั้งตระกูล
 
1. นางขวัญใจ  โสภากาศ
 
954 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวณัฐมน  สระแก้ว
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี
 
955 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาวฐิตินันท์  เกิดบางช้าง
 
1. นางสาวนันทวัน  จันทสุริโย
 
956 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. นายพีรพงศ์  สงทอง
 
1. นายมานพ  บุญยิ่ง
 
957 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนาริษา  นาคอุทกข์
 
1. นายบุญสม  ใจขันธ์
 
958 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ชูจิตร
2. เด็กชายรณชัย  ยิ้มน่วม
3. เด็กชายอัครพล  ชูจิตร
 
1. นายธเนศ  โกวิทย์
2. นางนาถอนงค์  ทสะสังคินทร์
 
959 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงรสริน  ไร่ขิง
2. เด็กหญิงศุภนิดา  วงโคคุ้ม
3. เด็กชายอธิปชิระ  บุญพรม
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แ่ซ่อึง
2. นางสาวจินดาลักษณ์  โคตะการ
 
960 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายภานุพงศ์  กิจเครือ
2. เด็กชายวัชรินทร์  วิเศษสัตย์
3. เด็กชายศุภณัฐ  บุบผาทานัง
 
1. นางสาวเหมือนฝัน  ขาวทรงธรรม
 
961 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สัสดี
2. เด็กชายสุธี  ทัพวงศ์
3. เด็กชายไกรวิชญ์  เอิบอิ่ม
 
1. นายวิวัฒน์  ผลประเสริฐ
2. นางสาวอัจฉริยา  เที่ยงอยู่
 
962 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นางสาวกมลมาลย์  ยอดหมวก
2. นายชาญชัย  กองช้าง
3. นายวุฒิชัย  น้อยทา
 
1. นายธเนศ  โกวิทย์
2. นางสาวรัชนี  สุลักษณานนท์
 
963 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายกฤษดา  เพชรเอือง
2. นายสรายุทธ   สว่างยิ่ง
3. นายสวิตต์  ทองดอนอินทร์
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แ่ซ่อึง
2. นางสาวจินดาลักษณ์  โคตะการ
 
964 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายพงษ์นิรันทร์  เลิศรัศมี
2. นายวรพล  สิบทองนา
3. นายเจริญ  อุ่นเจริญ
 
1. นายภูวนาท  ตระกูลเมฆา
 
965 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถกฤษ  สุขพัฒน์
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
 
966 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนท์  กระสังข์
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
967 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กชายคุณากร  สุวรรณทา
 
1. นางสาววรนุช  ประดิษฐพงษ์
 
968 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  จรันรัก
 
1. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
 
969 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายราชกิจ  พญาครุฑ
 
1. นายสมศักดิ์  ฤกษ์รัตนประทีป
 
970 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กชายวารินทร์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายกฤษดา  แสนยะ
 
971 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นายวิรัชพันธ์  พื้นผา
 
1. นายสุขุมพัฒน์  กันธะมา
 
972 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายศุภวัฒน์  นิลรัตน์
 
1. นายศิวนัฐ  น้อยดี
 
973 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงวรรณิศา  ใบปกทอง
 
1. นายสมศักดิ์  ฤกษ์รัตนประทีป
 
974 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  นรชาญ
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
975 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายนพัฐกรณ์  จิรกิตติโสภณ
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
 
976 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวอาทิตยา  คำอุเทน
 
1. นายสุขุมพัฒน์  กันธะมา
 
977 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงโชติรส  ดำแดง
 
1. นายสมศักดิ์  ฤกษ์รัตนประทีป
 
978 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิชิระ  จุไร
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
979 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายธนาธิป  ปานเขาย้อย
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
 
980 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาววิไลวรรณ  สุขแซว
 
1. นายสุขุมพัฒน์  กันธะมา
 
981 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นายวิทยา  ประชาสุข
 
1. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
 
982 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายราชการ  พญาครุฑ
 
1. นายสมศักดิ์  ฤกษ์รัตนประทีป
 
983 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายวิภวรรธน์  จิรกิตติโสภณ
 
1. นางสุกัญญา  ปิ่นสุข
 
984 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  มั่นคง
 
1. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
 
985 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาธินาถ  บัวผัน
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
 
986 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายวรพล  นุ่มมาก
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
 
987 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายประเสริฐ  เกิดพร้อม
 
1. นางมันทพร  เิลิศวีรศิลป์
 
988 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายประกาศิต  ประเสริฐสุข
 
1. นางสุกัญญา  ปิ่นสุข
 
989 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินทสนธิ์
 
1. นางสุกัญญา  ปิ่นสุข
 
990 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายวรพล  นุ่มมาก
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
 
991 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
 
1. นางมันทพร  เิลิศวีรศิลป์
 
992 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณษา  ชูเมือง
 
1. นายสรรเสริญ  อุตพรต
 
993 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรนภา  รุ่งเรือง
 
1. นางสุกัญญา  ปิ่นสุข
 
994 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  อินทร์สุข
 
1. นางมันทพร  เิลิศวีรศิลป์
 
995 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  จิ๋วนุช
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
 
996 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงชวัลนุช  สิบหมื่นเปี่ยม
 
1. นายฐนพล  จำปาไทย
 
997 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กชายอนุสรณ์  ศรีโมง
 
1. นายชรินทร์  พลลา
 
998 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิงฆนาท
 
1. นายวันชัย  ฉิมจิ๋ว
 
999 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายสหทัศน์  จิตเมือง
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
1000 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กชายธนโชค  อุดดีวงศ์
 
1. นายสิริวิชญ์  ลิ้มถาวร
 
1001 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กชายวราเมธ  จันทร์โม้
 
1. นายกฤษดา  แสนยะ
 
1002 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ผะอบเพ็ชร
 
1. นายพงศ์ธร  มากโพร้ง
 
1003 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายฐิติวัฒน์  ขาวเทศ
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
 
1004 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายอดิสรณ์  จันทร์กลิ่น
 
1. นายวันชัย  ฉิมจิ๋ว
 
1005 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  ศิริ
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
 
1006 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงค์  พุฒทอง
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
 
1007 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นนท์วิศิษฐ์
 
1. นางสุกัญญา  ปิ่นสุข
 
1008 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธยานี  รัตตะพุก
 
1. นางสาววิไลรัตน์  ศรีทอง
 
1009 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  บุญประเสริฐ
 
1. นางมันทพร  เิลิศวีรศิลป์
 
1010 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวภัสฒยาพร  ชาติบุตร
 
1. นางสาววรนุช  ประดิษฐพงษ์
 
1011 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1. นายกันตเมศฐ์  บางมอญ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  ศรีทอง
 
1012 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินทสนธฺ์
2. นางสาวฉัตรนภา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงชนาธินาถ  บัวผัน
4. นายฐิติวัฒน์  ขาวเทศ
5. นายธนาธิป  ปานเขาย้อย
6. เด็กชายนพัฐกรณ์  จิรกิตติโสภณ
7. นายประกาศิต  ประเสริฐสุข
8. เด็กหญิงวรรณษา  ชูเมือง
9. นางสาววิภาภรณ์  ชาติเวช
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
2. นางสุกัญญา  ปิ่นสุข
 
1013 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ปิ่นวิถี
2. นางสาวจณิสตา  ไชยเวทย์วิทยา
3. นายจิตริน  เรืองวงษ์
4. เด็กชายณัฐพงศ์  พุฒทอง
5. เด็กชายประเสริฐ  เกิดพร้อม
6. เด็กหญิงปวันรัตน์   ตันติพันธุ์พิพัฒน์
7. นางสาวภาสกร  เล็กประดิษฐ์
8. นางสาวลลิตา  อินทร์สุข
9. นายวรพล  นุ่มมาก
 
1. นางมันทพร  เิลิศวีรศิลป์
2. นายสุมิตร  มีเครือ
3. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
1014 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ปิ่นวิถี
2. นางสาวจณิสตา  ไชยเวทย์วิทยา
3. นายจิตริน  เรืองวงษ์
4. นางสาวชุติมา  บุญประเสริฐ
5. เด็กชายณัฐพล  จิ๋วนุช
6. เด็กชายประเสริฐ  เกิดพร้อม
7. เด็กชายปรเมศ  อินทฤทธิ์
8. เด็กหญิงปวันรัตน์   ตันติพันธุ์พิพัฒน์
9. เด็กหญิงปิ่นนภา  มีลาภ
10. เด็กชายพรเทพ  พึ่งจาบ
11. เด็กชายภาสกร  เล็กประดิษฐ์
12. เด็กชายรณกร  ยุทธกิจกิตติกร
13. นางสาวลลิตา  อินทร์สุข
14. นายวรพล  นุ่มมาก
15. นางสาวสุภาวดี  ศิริ
 
1. นางมันทพร  เิลิศวีรศิลป์
2. นายมานพ  เกตุเมฆ
3. นายสุมิตร  มีเครือ
4. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
1015 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรณรงค์  สุภาศรี
2. เด็กชายฐาปกรณ์  ภู่เสน
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ภาคนาฑี
4. นายณัฐพงษ์  เสงี่ยมวงษ์
5. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พลายจันทร์
6. นางสาวพลอยชมพู  มุนตรี
7. นางสาวมณฑิตา  ปานรักษ์
8. เด็กชายศรัณย์  เพ็ชรพงษ์
9. นายศราวุธ  พิณเขียว
10. นางสาวศรีอาภรณ์  ขวานเพชร
11. เด็กชายสันติชัย  โพธิ์พวง
12. นางสาวสาลินี  สุขสวัสดิ์
13. เด็กชายสิทธิกร  ส้มทอง
14. นายสุรวิชญ์  สนธิ
15. เด็กชายอัมรินทร์  ฤทธิ์ชัย
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
2. นายอภิเชฐ  คงรอด
 
1016 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินทสนธิ์
2. นางสาวฉัตรนภา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงชนาธินาถ  บัวผัน
4. นายฐิติวัฒน์  ขาวเทศ
5. นายถนอมศักดิ์  เป้าขาว
6. นายธนาธิป  ปานเขาย้อย
7. เด็กชายนพัฐกรณ์  จิรกิตติโสภณ
8. นายพัชชาณัฐ  อัตพรต
9. เด็กหญิงภัทจิรา  เมืองนันท์
10. เด็กชายวิสูตร  พูพงษ์
11. เด็กชายศรัญ  เกตศรีบุรินทร์
12. เด็กชายอรรถกฤษ  สุขพัฒน์
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
2. นางสุญญา  ปิ่นสุข
 
1017 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนท์  กระสังข์
2. เด็กชายจักรกฤษ  ตั้งใจ
3. เด็กชายณัฐกานต์  สุขดี
4. เด็กชายณัฐพล  ดำรงศิลป์
5. เด็กชายธนวัฒน์  นรชาญ
6. เด็กชายรณชัช  เนตรแก้ว
7. เด็กชายรัชชานนท์  ทองวิเศษ
8. เด็กชายวทัญญู  สุขดี
9. เด็กชายวุฒิชิระ  จุไร
10. เด็กชายสหทัศน์  จิตเมือง
11. เด็กหญิงสโรชา  เต่าโพรง
12. เด็กชายเกษมสันต์  สิงห์วี
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
1018 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฉันทนา  ทัดทอง
2. นางสาวฐิตาพร  สุขมาก
3. นางสาวณัฐธิดา  คชานันท์
4. นางสาวธนัญญา  สัมพวัน
5. นางสาวธนาพร  กิตติคุณาภิรมย์
6. เด็กหญิงนัตถพร  บุญทัด
7. นางสาวนาตยา  ลาดพิลา
8. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชมภู่
9. เด็กหญิงนิรันพร  กันหา
10. นางสาวประภาศรี  แววมยุรี
11. เด็กชายประสิทธิชัย  โตเครือดี
12. นายพงษ์เทพ  อุ่นใจ
13. นางสาวพรสุภา  อัครผล
14. นางสาวพัชราภรณ์  ทาอ้น
15. นางสาวศิรินทิพย์  จันทร์ตูม
16. นางสาวสมฤดี  สุขพันธ์
17. นายอนุสรณ์  เสือปรางค์
18. นายอภินันท์  อัตชู
19. นางสาวอารยา  แตงณรงค์
20. นางสาวโสภา  สอาดอิน
21. นายโอภาส  สัมภะวัน
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ฟักเกตุ
2. นางละมัย  ทุ้ยแป
3. นางสาววาสนา  เอี่ยมปฐม
4. นางสาวสุรีย์พร  ลาภพูนผล
5. นางสาวเฉลิมพร  เพชรนิล
6. นางเมตตา  พลประถม
 
1019 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  จรันรัก
2. เด็กหญิงจันทกานต์  แก่นแจ่ม
3. นายจิรเมธ  สมบูรณ์
4. เด็กชายชาคริต  ดวงดี
5. เด็กชายทินภัทร  แก้วอ่อน
6. เด็กชายทิวา  แก้วงาม
7. เด็กชายธีรวัฒน์  กุดวิสัย
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  สิงห์โต
9. เด็กชายพงศ์เทพ  สมัครราษฎร์
10. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทองจอน
11. เด็กหญิงวนิดา  สวดมาลัย
12. เด็กหญิงวิชญาพร  สมานวงษ์
13. เด็กหญิงวิชุดา  คงพล
14. นายวิทยา  ประชาสุข
15. นายวิวัฒน์  แก่นจันทร์
16. เด็กชายวิษณุ  อินทร์สง่า
17. เด็กหญิงศรัณยา  ปุลิง
18. เด็กหญิงสิรีธร  แก้วชาลี
19. เด็กชายอนุรัตน์  กรณี
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  ตู้สระกาศ
21. เด็กหญิงเย็นจิตร  นุ่มปั้น
 
1. นางณัฐยาน์  เพ็งสุวรรณ
2. นายนพนนต์  ณ ลำปาง
3. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
4. นายสมยศ  คงสิน
5. นางสาวอนุสรา  กมุทชาติ
6. นางอุษณีย์  รอดมา
 
1020 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  สนั่นเอื้อ
2. นางสาวกมลวรรณ  ชาวกรุง
3. นายกฤษณะ  มากุล
4. นางสาวกาญจนา  จันโอ๊ด
5. นางสาวจริยา  พรมจันทร์
6. นางสาวจารุวรรณ  สารผล
7. นางสาวฉันทิสา  อริยะวงศ์
8. นางสาวชมภู่  พรมใจบุญ
9. นางสาวณัฐธิดา  หอมเจริญ
10. นางสาวณัฐมน  ใจกรุณา
11. นายดนัย  รุ่งเรือง
12. นางสาวดาวเรือง  จันทร์อินทร์
13. นางสาวธนภรณ์  ลุยทอง
14. นายธีรพงค์  พูลจิตร
15. นายนิติกร  รูปโฉม
16. นายพิสิฐ  พุกยอด
17. นางสาวภัทรสุดา  สุดาพวง
18. นางสาวรพีพัฒน์  บุญยงค์
19. นางสาวรัตติกาล  กิจจันทึก
20. นายรัตน์ติชัย  ศรีจูม
21. นายฤทธิศักดิ์  สางนา
22. นางสาวลักษิกา  หลากสุขถม
23. นายวัชรพล  ปุริโส
24. นายวินัย  ลาภเกิด
25. นางสาวศศิประภา  ศรีรักษา
26. นางสาวศิริรัตน์  ภูมิภักแว่น
27. นายศิลา  คลังสมบัติ
28. นางสาวสุธิตา  สุดชีแสง
29. นางสาวสุนิสา  แสงพล
30. นางสาวอภิญญา  แสงสมบูรณ์
31. นางสาวอมรประภา  อุรอิต
32. นางสาวอัญชริดา  เพชรสุข
33. นางสาวอัมรินทร์  แก้วขาว
34. นางสาวเฟื่องฟ้า  แก้วกสิกรรม
35. นางสาวโสรยา  มุระกะ
 
1. นายฤทธิไกร  สุตา
2. นางสาวสุจิตรา  ศรีสุวรรณ
3. นายสุวิทย์  มาคำ
4. นายไชยเชษฐ์  วรนุช
 
1021 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  กงทอง
2. นายคุณานนท์  เถาสมบูรณ์
3. นางสาวจิรภิญญา  โตอุทุมพร
4. เด็กชายชลดรงค์  สังข์อยู่
5. นางสาวฑิตยา  วระจินต์
6. นางสาวณัฐพร  อ่อนยิ้ม
7. เด็กชายธนพนธ์  แตงทอง
8. เด็กชายธีระพัฒน์  จอกถม
9. นางสาวนิดา  จันเทวี
10. นายปริญญา  สีนวล
11. นางสาวปรียา  พันธุ์โนฤทธิ์
12. นางสาวปวรรัตน์  วรรณศรี
13. นางสาวพรชิตา  เขื่อสันเทียะ
14. นางสาววนิดา  เจริญผล
15. นางสาววรรณนิภา  คงดอนทอง
16. เด็กชายวรโชติ  สอดทาหอย
17. เด็กชายศรัณย์  เพ็ชรพงษ์
18. นายศราวุธ  พิณเขียว
19. นางสาวศรีอาภรณ์  ขวานเพชร
20. นางสาวศศิณา  คงเนียม
21. เด็กชายศิครินทร์  เกิดประดิษฐ์
22. นายศิวกร  ทองเชื้อ
23. เด็กชายศุภวัฒน์  ด้วงนิ่ม
24. เด็กชายสหรัฐ  เศษท้าว
25. เด็กชายสันติชัย  โพธิ์พวง
26. เด็กชายสิทธิกร  ส้มทอง
27. นางสาวสุภารัตน์  งามโสภา
28. เด็กชายอภิชัย  มาเขียว
29. เด็กชายอัมรินทร์  ฤทธิชัย
30. นางสาวเมธาวี  ชะยะ
31. เด็กชายไพรัช  แย้มยิ้ม
 
1. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
2. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
3. นายอภิเชฐ  คงรอด
 
1022 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์   ปานเรือง
2. นางสาวกาญจนา  กัลยา
3. นายคฑาวุฒิ   จาดเมือง
4. นางสาวจิณัฐตา   แก้วหอมโชติ
5. นางสาวชนกานต์   สุขอยู่
6. เด็กหญิงชลนิชา   เอี่ยมปาน
7. นายชัยวัฒน์  ดีแจ่ม
8. นางสาวชไมพร   ช่องท้วม
9. เด็กชายณัฐพงษ์   สกุลวงศ์
10. นายณัฐวุฒิ   อินทมาศ
11. นางสาวทินมณี   พุฒหอม
12. นายธนกร   เกตุกร
13. นายธนะสิทธิ์   จันทร์สงเคราะห์
14. นางสาวธิดารัตน์   ผิวพรรณ
15. เด็กชายนพพร   ทับทอง
16. นางสาวนัทมล   เต็งสุวรรณ
17. เด็กชายภาสกร   พูลพินิจ
18. นางสาวมณี   ประวิงวงษ์
19. เด็กหญิงมลนสา   แพทวงษ์
20. นางสาวมินตรา   สีใส
21. นางสาวรัตนา   พรหมอยู่
22. นางสาววรางคณา   แก่นทอง
23. นางสาววราภรณ์   วุฒิเอ้ย
24. เด็กชายวัชรพงษ์   แก้วทอง
25. เด็กชายวาทิต  ขันธลักษณา
26. นางสาววิภาดา   กรานสำราญ
27. เด็กชายวีรยุทธ   สุขโข
28. นางสาวศิริวรรณ   คล้ายเขียน
29. นายสิทธิพงษ์   ปิ่นสุวรรณ
30. เด็กหญิงสุจิตรา   แก้วชัยสิทธิ์
31. นางสาวสุนิสา   ออมสิน
32. นางสาวสุพัตรา  สีใส
33. เด็กชายสุรสิทธิ์   แก้วชัยสิทธิ์
34. นางสาวสุวัลนี   ชาวประโคน
35. นางสาวหทัยภัทร   นพวัตร
36. นายอนุชา   วันลดา
37. นายเขมพรรณ   สุขโท้
38. นางสาวเจนจิรา   ประวิงวงษ์
39. นางสาวเบญจมาศ   เครือผักปัง
40. เด็กหญิงเยาวมาลย์   ศรีใส
 
1. นายกิตติพันธ์   ชาญเชี่ยว
2. นางสาวทักษพร   รอดอนันท์
3. นายนิเวศน์   อนุวงษ์
4. นายปณิธาน   กันสุข
5. นางอารีรัตน์   โพธิ์คำ
 
1023 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  นากอก
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  ดวงจิตร
3. นางสาวกมลรัตน์  คำพุ่มสอาด
4. เด็กหญิงกรพินธุ์  อรุณอาศิรกุล
5. นางสาวกัญญารัตน์  สุริยวงค์
6. เด็กหญิงกัลยา  ปกทำ
7. เด็กหญิงจุฑามาส  สุนทรศรี
8. เด็กชายชัยณรงค์  อ่อนอยู่
9. นางสาวณัฐมล  สระรัมย์
10. นางสาวธนัตดา  อินทรง
11. เด็กชายธีรพล  สงวนนาม
12. เด็กหญิงนพเกล้า  มาตะพาบ
13. นางสาวนุชนาถ  แตงนุ้ย
14. เด็กชายพงศกร  พิรัตน์
15. เด็กชายพลวัต  พุทธเกษม
16. นายภาณุวิชญ์  พิมเสน
17. เด็กหญิงภุมรา  แพรพยับ
18. นางสาวรัตติยา  อุตมะ
19. เด็กหญิงวราภรณ์  แยมคล้าย
20. นายวรายุส  คูณศรี
21. นายวิทยา  จันทร์เนียม
22. เด็กชายวิทวัส  เจริญสุข
23. นายศักดา  แจ้งธรรมมา
24. เด็กชายสมาธิ  อินหันต์
25. นางสาวสายธาร  มงคล
26. นางสาวสาวิตรี  ศรีโสดา
27. นางสาวสุชาวดี  จันทาพิม
28. เด็กชายสุทธิพงษ์  แสงใย
29. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินธิตก
30. เด็กหญิงอรนุช  แสงนนท์
31. นายอานนท์  สระทองโสม
32. เด็กหญิงอินทิรา  ใจกล่ำ
33. เด็กหญิงเกวลี  รักษ์สิน
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
2. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
 
1024 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงรูจี
2. เด็กหญิงกฤตพร  เกษประดิษฐ์
3. เด็กชายกฤษภรณ์  ภักดีชน
4. เด็กหญิงจิรสุดา  ทองพุ่ม
5. เด็กหญิงชิตติยา  แสนยศ
6. เด็กหญิงณฐิกา  เธียรธรรม
7. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยสลี
8. เด็กชายณัฐพล  โคตรหลักคำ
9. เด็กชายธนัตถ์  เขียวเขิน
10. เด็กชายนที  เหมือนเชตุ
11. เด็กชายนภดล  สกุลทอง
12. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทิพยกิตติโอสถ
13. เด็กหญิงนิพาวรรณ  แก้วดวงใหญ่
14. เด็กหญิงนุชจารี  เพ็งท่าฬ่อ
15. เด็กชายปรัชญา  ขยา
16. เด็กชายปิยะณัฐ  กระชั้น
17. เด็กหญิงพรทิพย์  มีระกูล
18. เด็กหญิงพัชรี  เอี่ยมสะอาด
19. เด็กชายพาทิศ  สมัครเขตกิจ
20. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ล้อมวงษ์
21. เด็กหญิงพิชญาภา  ล้อมวงศ์
22. เด็กชายพูนศักดิ์  สุวรรณวิสัย
23. เด็กชายภานุพงศ์  หลวงแสนเชือก
24. เด็กชายภานุเดช  จันทร์เดช
25. เด็กชายภูษิต  โพธิ์อยู่
26. เด็กหญิงรัตติญา  นาคเอี่ยม
27. เด็กหญิงวนิดา  ปทุมมาศ
28. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วเรือง
29. เด็กหญิงสุภาภัค  พูนดังหวัง
30. เด็กหญิงสุวิมน  จันทวงศ์
31. เด็กหญิงอรอุมา  สิงห์วี
32. เด็กหญิงอาภัสรา  โพพริก
33. เด็กหญิงเกวลี  สมศรี
34. เด็กหญิงเจนจิรา  กันทะษา
35. เด็กหญิงเจนจิรา  สนธิเรือน
36. เด็กหญิงเจนจิรา  ทวีประยูร
37. เด็กหญิงเมธารินทร์  กลิ่นเกิด
38. เด็กหญิงแพรวรรณ  ว่องวิไลรัตน์
 
1. นางฐิติยา  จันทร์ชัยภูมิ
2. นายพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ
3. นางสาวภัทราพร  สุขศิริ
4. นางวรรณา  สาตุ้ม
5. นายอภิเมธ  หว่างคีรี
6. นางอัญชลี  ชัยธนะกุลมงคล
 
1025 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  แจ่มศรี
2. นางสาวจิรัฐติกาล  เครื่องคำ
3. เด็กชายชัยภัทร  ภู่ชัย
4. เด็กชายชูเกียรติ  ขยันเขตการ
5. เด็กชายณัฐกฤษณ์  นางแย้ม
6. นายณัฐพงษ์  แสงคำ
7. นายนิติพล  แรงเขตกิจ
8. นางสาวนิรชา  เย็นฉ่ำ
9. นางสาวปภาวดี  ก๊กมาศ
10. เด็กชายปริญญา  เจริญสุข
11. เด็กหญิงปวีณา  อยุ่พุ่มพฤกษ์
12. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อยู่เต็มสุข
13. นางสาวรังสิมา  เมืองลี
14. นายรัตนพล  บุญตัน
15. นางสาวรัตนวดี  ติ่งดา
16. นายวัชรพล  สามสมุทร
17. นางสาววิวทอง  เที่ยงอยู่
18. เด็กชายศรัณย์  วงศ์จะมาศ
19. นางสาวสหฤทัย  อยู่เต็มสุข
20. เด็กชายสิทธิพล  เพ็งพันธ์
21. เด็กหญิงอทิตยา  ไชยสง
22. เด็กหญิงเจษิณี  ชัยณรงค์
23. นายเพชร  จันทรา
24. นางสาวเมธาพร  แท่งทอง
25. นายแดนสยาม  อุดมเดช
26. นางสาวแพรวน้ำผึ้ง  โพธิ์พงษ์
27. เด็กชายไพรัต  พัดนิ่ม
 
1. นายก้องภพ  กองโกย
2. นายนพรัตน์  ทองนุ้ย
3. นางสาววนาลี  รกไพร
4. นางสาวสายัณ  สุขเกตุ
5. นายอำนวย  คงเจริญ
 
1026 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินธิตก
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
 
1027 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กชายจักรกฤษ  ม่วงมี
 
1. นางสาววรนุช  ประดิษฐพงษื
 
1028 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายวรพจน์  นากสวาท
 
1. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
1029 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายสหรัช  เศษท้าว
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
1030 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายเจษฎา  คุ้มแสง
 
1. นายกรกช  ภูสำเภา
 
1031 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กชายทิวา  แก้วงาม
 
1. นายสมยศ  คงสิน
 
1032 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กชายชูเกียรติ  ขยันเขตการ
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
1033 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  สร้อยดี
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
1034 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ถนอมรัตน์
 
1. นายสงกรานต์  พลประถม
 
1035 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐกิตต์  ศรีใส
 
1. นายอำนาจ  ศรีทิม
 
1036 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายนิติพงษ์  เเจ่มเงิน
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
1037 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายวีรนันท์  พูลศรี
 
1. นายวันชัย  ฉิมจิ๋ว
 
1038 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายรัฐสิทธิ  พวงสมบัติ
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
1039 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายพรเทพ  สะสีขำ
 
1. นายสุวิทย์  มาคำ
 
1040 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นายรุ่งคณา  ประเสริฐ
 
1. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
 
1041 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายตันติกร  ดิษเทศ
 
1. นายสุชน  อ๊อดหมี
 
1042 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นายกรรชัย  คงสวัสดิ์
 
1. นางกลิ่นแก้ว  อินตาเพ็ชร
 
1043 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. นายสุรทิน  วรรณศรี
 
1. นายปัญญา  รุ่งอินทร์
 
1044 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นายธีรยุทธ  หนูเทศ
 
1. นายผดุงศักดิ์  ทองน้อย
 
1045 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  อินพร
 
1. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
1046 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงสุภัคชญา  รัตนใหม่
 
1. นายฐนพล  จำปาไทย
 
1047 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญอำ
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
1048 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงสุภาภัค  พูนดังหวัง
 
1. นายพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ
 
1049 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงอารียา  ธนะธรรมโกศล
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
1050 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงสโรชา  หอมสุวรรณ์
 
1. นายจำเริญศักดิ์  สุดคุ้ม
 
1051 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กหญิงวิสา  บุญเลี้ยง
 
1. นายปัญญา  รุ่งอินทร์
 
1052 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กหญิงอชิรญา  ชุ่มวงศ์
 
1. นางสาวสมถวิล  ขำบุญ
 
1053 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงพัชริมทร์  พันทัพ
 
1. นายกรกช  ภูสำเภา
 
1054 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธุรัตน์
 
1. นายธงชัย  เถาสมบูรณ์
 
1055 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกวลิน  สามารถ
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
1056 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตน์ดา  รอดเริงรื่น
 
1. นางภัสวรรณ  กันนา
 
1057 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กหญิงศรัญรัตน์  จงเพียง
 
1. นายชรินทร์  พลลา
 
1058 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณยาพร  หนองเส
 
1. นายพงศ์ธร  มากโพร้ง
 
1059 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ศรีดงพลับ
 
1. นายวัฒนะ   โสมพัฒนะพงษ์
 
1060 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรี  ศรีโชติ
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
1061 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาววิภาภรณ์   ชาติเวช
 
1. นายวัฒนะ   โสมพัฒนะพงษ์
 
1062 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวสุนทรี  ศรียิ้ม
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
1063 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวนันทนัช  อาจฤกษ์
 
1. นายสงกรานต์  พลประถม
 
1064 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาววรรณนิภา  คงดอนทอง
 
1. นายสุเทพ  เมฆโภชน์
 
1065 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  หว่างตระกูล
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
1066 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวกุลนารี  คำฝอย
 
1. นายสุขุมพัฒน์  กันธะมา
 
1067 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวมณีรัตน์  เพ็งพาด
 
1. นายสุวิทย์  มาคำ
 
1068 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นางสาวนัฐนิกา  เขียวอร่าม
 
1. นายสุชน  อ๊อดหมี
 
1069 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาววาสนา  อิ่มใจ
 
1. นายจำเริญศักดิ์  สุดคุ้ม
 
1070 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. นางสาวจามจุรี  บุญนื่ม
 
1. นางภัสวรรณ  กันนา
 
1071 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวกฤติยากรณ์  สุวรรณชื่น
 
1. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
 
1072 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  คำพุ่มสอาด
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
 
1073 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวศิริขวัญ  ทับทิมหล้า
 
1. นางกลิ่นแก้ว  อินตาเพ็ชร
 
1074 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นางสาวจุฑาลักษณ์  ค่าทอง
 
1. นายผดุงศักดิ์  ทองน้อย
 
1075 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวอัญมณี  จาติกรัตน์
 
1. นายพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ
 
1076 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปวีณา  ศรีกงพาน
 
1. นายอำนาจ  ศรีทิม
 
1077 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นางสาววันนิสา  เจริญไวย์
 
1. นายพงศ์ธร  มากโพร้ง
 
1078 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  บุญเพ็ง
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
1079 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 11 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวศรัญยา  สีกาลิ้นทอง
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
1080 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวกนกพร  ขัดคำ
 
1. นายวันชัย  ฉิมจิ๋ว
 
1081 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. นางสาวนุจรีย์  สังข์ทอง
 
1. นายปัญญา  รุ่งอินทร์
 
1082 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. นางสาวอรอุมา  นาสี
 
1. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
1083 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินธิตก
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
1084 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายพงศกร  สวนกัน
 
1. นายกรกช  ภูสำเภา
 
1085 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กชายสิงหไกร  กรุงเกตุ
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
1086 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายนพนัย  แสงทอง
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
1087 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายเนติพงษ์  แจ่มเงิน
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
1088 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นายธนพล  ทันจั่น
 
1. นางสาวจัตราภรณ์  ขำทับทิม
 
1089 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายพรเทพ  สะสีขำ
 
1. นายฤทธิไกร  สุตา
 
1090 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นายปกรณ์  บัวดี
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
1091 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นายธนวัต  พลต้น
 
1. นางสาวพรนิภา  บัวสถิตย์
 
1092 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายรัฐสิทธิ  พวงสมบัติ
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
1093 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจีรา  เมืองนันท์
 
1. นายวัฒนะ   โสมพัฒนะพงษ์
 
1094 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เปล่งทอง
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
1095 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิศตา  จั๋นตะยะ
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
1096 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  เบ้าพงษ์
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
1097 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.2 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงณัฐฏฐยา  ยศสอน
 
1. นายกรกช  ภูสำเภา
 
1098 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  มาพันธ์สุ
 
1. นางศรีวรรณา  เรือนแก้ว
 
1099 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงอารียา  ธนะธรรมโกศล
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
1100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกสุดา  งามราม
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
1101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวสุชาวดี  จันทาพิม
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
 
1102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวเกร็ดแก้ว  จาดเมือง
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
1103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวจันทิรา  จันทรมณี
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
1104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  ก้อนแก้ว
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
1105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวจารุวรรณ  บางนาชาติ
 
1. นายวันชัย  ฉิมจิ๋ว
 
1106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาววรรณฺิศา  สุขเทศ
 
1. นางสาวจัตราภรณ์  ขำทับทิม
 
1107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.4 เงิน 5 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นางสาวนภาพร  พันธ์พงษ์
 
1. นางสาวพรนิภา  บัวสถิตย์
 
1108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาวพัชริดา  จันทรา
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
1109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.4 เงิน 4 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวสุธิตา  สุดชีแสง
 
1. นายฤทธิไกร  สุตา
 
1110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินธิตก
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
 
1111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายคฑาวุธ  ศรีจันทร์กลัด
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
1112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กชายสิงหไกร  กรุงเกตุ
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
1113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายเนติพงษ์  แจ่มเงิน
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
1114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นายสมมนัส  ภูมิไสว
 
1. นางสาวพรนิภา  บัวสถิตย์
 
1115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายปัฐวิล  น้อยเจริญ
 
1. นายอธิปัตย์  อยู่สุข
 
1116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นายอภิสิทธิ์  ท้าวนันท์
 
1. นางสาวจัตราภรณ์  ขำทับทิม
 
1117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นายณัฐกานต์  แรงเขตกิจ
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
1118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายภานุกร  สีทิน
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
1119 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายพรเทพ  สะสีขำ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ศรีสุวรรณ
 
1120 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงสุภัคชญา  รัตนใหม่
 
1. นายฐนพล  จำปาไทย
 
1121 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจีรา   เมืองนันท์
 
1. นายวัฒนะ   โสมพัฒนะพงษ์
 
1122 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงณัฐฏฐยา  ยศสอน
 
1. นายกรกช  ภูสำเภา
 
1123 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสมัญญา  แสนสา
 
1. นางสาวพรนิภา  บัวสถิตย์
 
1124 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 4 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  สิงห์กลิ่น
 
1. นายคณารัฐ  วงศ์กล่อม
 
1125 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกุสุมาลย์  ใสสุวรรณ
 
1. นายเจตน์  เจียมพิพัฒน์
 
1126 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงนงนภา  วรรธนะกิจจา
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
1127 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิศตา  จั๋นตะยะ
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
1128 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวอังสุมารินทร์  นาคบำรุง
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
1129 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวอัญชริดา  เพชรสุข
 
1. นางสาวสุจิตรา  ศรีสุวรรณ
 
1130 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชริดา  จันทรา
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
1131 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาววรรณนิภา  คงดอนทอง
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
1132 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวจันทิรา  จันทรมณี
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
1133 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นางสาวชัชฎาภรณ์  แสนสา
 
1. นางสาวพรนิภา  บัวสถิตย์
 
1134 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66.3 ทองแดง 4 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. นางสาวพิรินธร  คงประเสริฐ
 
1. นางลักษณา  มีนาวงค์
 
1135 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวจารุวรรณ  บางนาชาติ
 
1. นายวันชัย  ฉิมจิ๋ว
 
1136 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวขวัญชนก  ทรัพย์โมกข์
 
1. นายสุขุมพัฒน์  กันธะมา
 
1137 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายสหรัฐ  เศษท้าว
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
1138 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินธิตก
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
 
1139 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กชายโยธิน  มาทำมา
 
1. นายสมยศ  คงสิน
 
1140 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายเจษฎา  คุ้มแสง
 
1. นายกรกช  ภูสำเภา
 
1141 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 4 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายจรัญ  โปร่งตุ้ม
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
1142 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กชายสิงหไกร  กรุงเกตุ
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
1143 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  สร้อยดี
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
1144 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายเนติพงษ์  แจ่มเงิน
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
1145 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นายธนพล  ทันจั่น
 
1. นางสาวจัตราภรณ์  ขำทับทิม
 
1146 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1. นายกันตเมศฐ์  บางมอญ
 
1. นางเรวดี  บางมอญ
 
1147 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกานต์  แรงเขตกิจ
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
1148 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.6 เงิน 4 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐกิตต์  ศรีใส
 
1. นายอำนาจ  ศรีทิม
 
1149 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายพรเทพ  สะสีขำ
 
1. นายไชยเชษฐ์  วรนุช
 
1150 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจีรา   เมืองนันท์
 
1. นายวัฒนะ   โสมพัฒนะพงษ์
 
1151 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงอารียา  ธนะธรรมโกศล
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
1152 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงเมธารินทร์  กลิ่นเกิด
 
1. นายพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ
 
1153 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เปล่งทอง
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
1154 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายพัชริมทร์  พันทัพ
 
1. นายกรกช  ภูสำเภา
 
1155 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.2 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขดี
 
1. นายฐนพล  จำปาไทย
 
1156 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  คุ้มสีไว
 
1. นางสาววัชรีย์  อินทะชิต
 
1157 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 5 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิศตา  จั๋นตะยะ
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
1158 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  จันทาพิม
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
1159 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวเกร็ดแก้ว  จาดเมือง
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
1160 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวสุชาวดี  จันทาพิม
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
 
1161 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวจันทิรา  จันทรมณี
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
1162 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวอัญมณี  จาติกรัตน์
 
1. นายพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ
 
1163 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวนริศรา  อุปรี
 
1. นายพสิษส์  ทีดี
 
1164 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวศิรประภา  อินหันต์
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
1165 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.8 เงิน 4 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวศิริขวัญ  ทับทิมหล้า
 
1. นางสาวจัตราภรณ์  ขำทับทิม
 
1166 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.8 เงิน 4 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นางสาวดารณี  สร้อยจิตร
 
1. นายอธิปัตย์  อยู่สุข
 
1167 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.4 เงิน 5 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นางสาวน้ำ  กัญญาโพธิ์
 
1. นางสาววัชรีย์  อินทะชิต
 
1168 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.6 เงิน 6 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวขวัญชนก  ทรัพย์โมกข์
 
1. นายสุขุมพัฒน์  กันธะมา
 
1169 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.4 เงิน 5 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวศรีชา  โพธิ์ขำ
 
1. นายอำนาจ  ศรีทิม
 
1170 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.6 เงิน 6 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาวนิรชา  เย็นฉ่ำ
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
1171 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธยานี  รัตตะพุก
 
1. นางเรวดี  บางมอญ
 
1172 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวสุธิตา  สุดชีแสง
 
1. นายไชยเชษฐ์  วรนุช
 
1173 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กชายกฤษณเทพ  กะติยะการ
2. เด็กชายคีตภัทร  วงษ์ธัญญะ
3. เด็กหญิงจุฑามาส  ศรีบุญเรือง
4. เด็กชายชนกฤต  ด้วงแก้ว
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ติธรรม
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  กันทา
7. เด็กหญิงณัฐวรา  สังวาลย์ทอง
8. เด็กชายทัณฑิการ  สืบแสน
9. เด็กหญิงทิพาพรรณ  ด้วงพรม
10. เด็กหญิงธนัชชา  เร็วเรียบ
11. เด็กหญิงธนิกา  ศรีสำอางค์
12. เด็กชายธวัชชัย  รัศมี
13. เด็กหญิงธัญชนก  วงษ์แก้ว
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  ท้าววิบูลย์
15. เด็กหญิงนุษบา  อินเต
16. เด็กหญิงปภัสสร  พิมพ์ทอง
17. เด็กหญิงปรารถนา  เรืองฤทธิ์
18. เด็กหญิงปิยะมาศ  พูนดำเนิน
19. เด็กหญิงพิมพ์นารา  แก้วสอาด
20. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ขุนทอง
21. เด็กหญิงมานิตา  พรมขาล
22. เด็กหญิงวนิดา  จันทร์โต
23. เด็กหญิงวราภรณ์  แวงวรรณ์
24. เด็กหญิงวิราวรรณ  จันทร์โอ
25. เด็กชายวุฒิชัย  สุฤทธิ์
26. เด็กชายศราวุธ  กล่ำโภช
27. เด็กชายศิขริน  กิ่งแก้ว
28. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ประดับเชื้อ
29. เด็กหญิงสมฤดี  การะสิทธิ์
30. เด็กหญิงสร้อยสุดา  นุชเทียน
31. เด็กชายสิทธิชาติ  มีขวัญ
32. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ศิริภักดี
33. เด็กชายสุปัญจะ  จันทร์เกตุ
34. เด็กหญิงสุมาลี  เป็งจา
35. เด็กหญิงสโรชา  กันกินา
36. เด็กหญิงอัจฉรา  ประสพธรรม
37. เด็กหญิงอาภาพจนี  พรหมมาลี
38. เด็กหญิงเวธกา  ฉางข้าวคำ
39. เด็กหญิงโชติญาดา  ชาลีวรรณ
 
1. นายนพพร  วัฒนาพันธ์
2. นายพสิษส์  ทีดี
3. นางศรีวรรณา  เรือนแก้ว
 
1174 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  แจ่มศรี
2. นายจีรัจตร์  ไพบูลย์เกษม
3. นายชลที  พรหมสำโรง
4. นายณัฐกานต์  แรงเขตกิจ
5. นางสาวทิวาริน  เมฆอ้อย
6. นางสาวธัญญารัตน์  อิ่มหิรัญ
7. นายธีรศักดิ์  ขัดวิญญา
8. นางสาวนิรชา  เย็นฉ่ำ
9. นางสาวนุชรีย์  ยอดนิโรด
10. นางสาวบุษรากร  ตางจงราช
11. นางสาวปทุมแก้ว  เสวกวรรณ์
12. นายพลวัฒน์  ประสพโชค
13. นางสาวพัชริดา  จันทรา
14. นายพิทักษ์  จาวสุวรรณวงษ์
15. นางสาวรัชฎานุช  นิ่มทอง
16. นายรัตนพล  บุญตัน
17. นางสาววันวิสา  วงษ์อินตา
18. นางสาววัลภา  คอนดำ
19. นางสาววาสนา  ร่วมสกุล
20. นางสาวสมฤดี  หลักสูงเนิน
21. นางสาวสาธินี  พิลาแดง
22. นางสาวสายรุ้ง  ศรีดำ
23. นางสาวสุกัญญา  นวลศรีดำ
24. นางสาวสุทธิดา  บุญเพ็ง
25. นางสาวสุพรรษา  โพธิ์หอม
26. นางสาวสุภาวี  รอดห้วยรอบ
27. นายสุวรรรณ  ค้มเขต
28. นางสาวอัชญา  เจริญสุข
29. นางสาวอันธิมา  โสภา
30. นายอานนท์  จันทร์ลี
 
1. นายชิตพล  เพชรวารี
2. นางสาวนันทวัน  จันทสุริโย
3. นายบุญญา  คามเกตุ
4. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
1175 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นายคมสัน  กันทะสอน
2. นายชัยจิรายุ  ตันทร
3. นายภัทราวุธ  ด้วงหวัง
4. เด็กหญิงยลรดา  แคล้วโยธา
5. เด็กหญิงรัตติกาล  กาแดง
6. เด็กหญิงศิริญญา  นิลยา
7. เด็กชายศุภกิตติ์  พุฒหอม
8. นางสาวสุภัทรา  นวลน้อม
9. เด็กหญิงอรปรียา  โพธิ์ศรี
10. นายเจษฎากร  มานะกิจ
 
1. นางณฐพร  ศรชัย
2. นางสาวสุพัตรา  ศักดิ์ดี
 
1176 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  สระทองแดง
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เข็มกลาง
3. เด็กชายธนชิต  ภูดอนตอง
4. เด็กชายธนพล  แตงอ่อน
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  กาหวัง
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โปร่งจันทร์ทึก
7. เด็กชายพีรพัฒน์  ขุนชัย
8. เด็กชายภูชิต  ทองแตง
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  วังหอม
10. เด็กหญิงสุภัสสร  สืบมา
 
1. นายชลรวี  อ้นอินทร์
2. นางสาวณัฐธิดา  คงมี
3. นายอิสริยะ  สติใหม่
 
1177 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1. เด็กชายกุลเดช  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงชัญวรี  สีสวาท
3. เด็กชายธรรมนูญ  นนทะโคตร
4. เด็กหญิงพัชรา  พิลา
5. เด็กหญิงวรรณวิศา  แจ่มดี
6. เด็กชายศราวุฒิ  วันละพา
7. เด็กหญิงสาลินี  จั่นรักษ์
8. เด็กหญิงสุธิตา  สุพิพัฒน์โมลี
9. เด็กชายสุเรณดา  ปานเดย์
10. เด็กชายเจษฎา  ศรีเสน่ห์
 
1. นางสาววิไลรัตน์  ศรีทอง
2. นางศรีวราภรณ์  เชษฐนรงค์
3. นางเรวดี  บางมอญ
 
1178 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงณัฐนิช  สืบสมบัติ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยดี
3. เด็กหญิงลลิตา  อุ่นยา
4. เด็กชายวชิรโชติ  ชูตะกูล
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เพ็งกระจ่าง
6. เด็กหญิงศรีประภา  สมสกุล
7. เด็กหญิงศศิวิมล  นันทวงษ์
8. เด็กชายศิริพงษ์  อารักษ์พุทธนันท์
9. เด็กชายหิรัญ  หมวกอินทร์
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อบรมวัน
 
1. นางศิริวรรณ  สมสกุล
 
1179 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายธนพล  เพชรนารถ
2. นายธนวัฒน์  อัสถิ
3. นางสาวนิดา  จันเทวี
4. นางสาวปวรรัตน์  วรรณศรี
5. นางสาวพรชิตา  เขื่อนสันเทียะ
6. นายพิกุล  อาสนะ
7. เด็กชายสหรัฐ  เศษท้าว
8. เด็กชายสานิต  ถาวรกุล
9. นางสาวเมธาวี  ชะยะ
10. นางสาวแพรวพรรณ  ชนลาพ
 
1. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
 
1180 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  โพธิ์สระ
2. นายณัฐนนท์  เขื่อนเพชร
3. นางสาวธนาภรณ์  พรมมาดี
4. นายธวัชชัย  วิมล
5. นายธีระยุทธ์  ทองดอนยอด
6. นางสาวนิสรา  กระแสกุล
7. นายรณกฤต  ทองเต่าหมก
8. นางสาวศศิธร  ทรัพย์สุข
9. นางสาวสุพิชชา  ตั้งกิจลดาวัลย์
10. นายสุเมธ  ภาที
 
1. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
2. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
 
1181 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายกิตติพันธ์  ขุสิตา
2. นายกิตติศักดิ์  จันทร์สอน
3. นางสาวจินตนา  เครือวัลย์
4. นายต้นตระการ  โฉมเกตุ
5. นางสาวทักษิณาวรรณ  รัตนโนน
6. นายนัฐพล  ตั้งใจ
7. นางสาวนิภาพร  บุญศรี
8. นางสาวนิภาพร  จันทร์สอน
9. นางสาวสุภาวดี  บุตรเนตร
10. นายเขมนริน  เกตุทับทิม
 
1. นายชลรวี  อ้นอินทร์
 
1182 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีแก้ว
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  ยอดคำ
3. เด็กหญิงชนิกาญจน์  ทองแย้ม
4. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  แหนมเชย
5. เด็กหญิงศศิวิมล  เพียรลี
6. เด็กหญิงสมปอง  เกี่ยวพันธุ์
7. เด็กหญิงสายฝน  มีดี
8. เด็กหญิงอมรพรรณ์  สีลากแก้ว
9. เด็กหญิงอรทัย  ดีอาน
10. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงห์รอ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
2. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
 
1183 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  จิ๋วแหยม
2. นางสาวรติรัตน์  สวาสุ
3. นางสาวรุ่งอรุณ  ปานแย้ม
4. นางสาววนิดา  คำนำ
5. นางสาวสุธิดา  ขวัญคง
6. นางสาวสุนิสา  ป้วนก้อม
7. นายสุรเดช   จันทรบุตร
 
1. นายกนกศักดิ์  เนียมสุ่ม
2. นางสาวภัทริน  เย็นขัน
3. นายสามารถ  คำจอ
4. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
 
1184 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  เทียนเงิน
2. เด็กหญิงปัญญาพร  นามกัณหา
3. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  แตงเส็ง
4. เด็กหญิงรัตติกาล  งามพลกลัง
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วโภคา
6. เด็กหญิงสุกัญญา  แย้มงาม
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หมีเปลี่ยน
8. เด็กหญิงอริสา  อินทรขันตรี
 
1. นางสาววรรณพร  สงแจ้ง
 
1185 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงกนกพร  พงศ์พิมพ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พงค์พิมพ์
3. เด็กหญิงกิตติวรรณ  สุขเรือง
4. เด็กหญิงณัฐริกา  สอนสังข์
5. เด็กหญิงณิชากรศิลปกร  ทองดอนอำ่
6. เด็กหญิงธาดา  ดาวเรือง
7. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สิห์งลอ
8. เด็กหญิงพิชญา  มีเอี่ยม
9. เด็กหญิงพิมพ์อร  เสาหิน
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงกุดเครือ
11. เด็กหญิงเจนจิรา  ทาวะรัตน์
12. เด็กหญิงแพรพรรณ  แสงทวี
 
1. นายกรกช  ภูสำเภา
2. นางสาวรสสุคนธ์  วงกรต
3. นางสาววันวิสาข์  บูชา
4. นางสาวเหมือนฝัน  ขาวทรงธรรม
 
1186 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวธิดารัตน์  บุญคำ
2. นางสาวนฤมล  คงชาติ
3. นางสาวพิชญาภา  มั่นมาศ
4. นางสาววันเฉลิม  สุดนาวา
5. นางสาวศิรตา  ทองอ่วม
6. นางสาวสุนิสา  ทองเต่าหมก
7. นางสาวสุพรรษา  แก้วมั่น
8. นางสาวเปียนุช  ศรีโสภา
 
1. นางสาวภัทราพร  สุขศิริ
 
1187 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นางสาวพรสุรีย์  ขาวสุข
2. นางสาวพัชราภรณ์  มาเย็น
3. นางสาวมณฑิภา  พรมสังเกตุ
4. เด็กหญิงรัตติกาล   กาแดง
5. นางสาววรรณวิษา  จันทร
6. นางสาววันวิสาข์  ศรแก้ว
7. นางสาววิจิตรา   นวลละออง
8. นางสาวสิราณี  อยู่ยืด
9. นางสาวสุจิตรา  วิมุขสกุล
10. นางสาวสุทาสินี  ศุภางคะนันทน์
 
1. นางณฐพร  ศรชัย
2. นางสาวสุพัตรา  ศักดิ์ดี
 
1188 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวฉัตรตรีญา  พรมแตง
2. นางสาวธนวรรณ  สังข์ทอง
3. นางสาวมุทิตา  เอมธานี
4. นางสาววริศรา  ไทยเจริญ
5. นางสาววศินี  มงคะสิงห์
6. นางสาวศิริลักษณ์  มุสิกร
7. นางสาวสราวลี  ศรีอร่าม
8. นางสาวเพ็ญนภา  โสภี
9. นางสาวเพ็ญพิชชา  สุวรรณพงษ์
10. นางสาวเยาวเรศ  เกศพักตร
 
1. นางศิริวรรณ  สมสกุล
 
1189 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงจณิสตา  นุ่มสกุล
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สุทธิชาติ
3. เด็กหญิงชลินดา  อิ่มบัว
4. เด็กหญิงถิรพร  สว่างวงค์
5. เด็กหญิงนันทภัค  เกิดประไพ
6. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  วิทยารางสกุล
7. เด็กหญิงปาณิสรา  ราชประสิทธิ์
8. เด็กหญิงรัฐวรรณ  บวรฤทธิเดช
9. เด็กหญิงสิโรธร  เอี่ยมสุวรรณ
10. เด็กหญิงสุพิชชา  ครองบุญ
 
1. นางมะลิวรรณ  ฤทธิ์รอด
2. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
1190 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงจิราพร  เกตุชู
2. เด็กหญิงนลินี  ยอดจันทร์
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  พรพาประเสริฐ
4. เด็กหญิงมนธิชา  เนตร
5. เด็กหญิงมาราตรี  สุรัตตัน
6. เด็กหญิงวรัญญา  แสงแก้วเขียว
7. เด็กชายวัชรากร  ดีมั่น
8. เด็กหญิงวิภาภรณ์  พรพาประเสริฐ
9. เด็กชายศราวุฒิ  อำทัพ
10. เด็กหญิงศศิวิมล  ลาภประเสริฐ
11. เด็กหญิงสิริภัทร  สุวรรณกูฎ
12. เด็กชายสุธน  โรจนศิริ
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตต์ไพบูลย์
14. เด็กหญิงอรนิชา  พาปาน
15. เด็กหญิงเยาวรศร์  เนตรสุริวงศ์
16. เด็กชายไชยณรงค์  อ๊วดหมี
 
1. นางธัญญา  เกิดรักสกุล
2. นางปุณณดา  โพธิ์ป้อม
3. นายพัสกร  ศิลปวรณ์วิวัฒน์
4. นางวาสนา  โชหนู
5. นางสมจิตร  สระทองคง
 
1191 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวฐิตาพร  กล่อมแก้ว
2. นางสาวฑิตยา  วระจินต์
3. นางสาวนิดา  จันเทวี
4. นางสาวปรียา  พันธ์โนฤทธิ์
5. นางสาวปวรรัตน์  วรรณศรี
6. นางสาวพรชิตา  เขื่อสันเทียะ
7. นางสาวรวิวรรณ  สุขศรี
8. นางสาววนิดา  เจริญผล
9. นางสาวเมธาวี  ชะยะ
 
1. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
 
1192 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กหญิงวรัมพร  ไทยสงค์
2. เด็กหญิงวิสา  บุญเลี้ยง
3. เด็กชายสมภพ  แซ่เอี๊ย
4. เด็กชายสมาพล  สุขวัฒนา
5. นายอนุภัทร  สะมะโน
 
1. นายปัญญา  รุ่งอินทร์
2. นายเกริก  กล่ำน้อย
 
1193 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายชัยณรงค์  อ่อนอยู่
2. เด็กชายพลวัต  พุทธเกษม
3. นายวิทยา  จันทร์เนียม
4. นายสราวุฒิ  ภักเรียน
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
2. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
 
1194 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาราชนก  ศรีสุข
2. นายธวัช  ทรงศิริ
 
1. นางพินิจ  บุญอินทร์
2. นางมะลิวรรณ  ฤทธิ์รอด
 
1195 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวพรรษา  จันทร์กลิ่น
2. นางสาววิจิตรา  ลืออ้าย
 
1. นายอดิศร  สวยสม
 
1196 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กหญิงวิสา  บุญเลี้ยง
2. นายอนุภัทร  สะมะโน
 
1. นายปัญญา  รุ่งอินทร์
2. นายเกริก  กล่ำน้อย
 
1197 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. นางสาวกาญจนา  ไทยสวน
2. นางสาวจิริญญา  สุขเกตุ
3. นางสาวปรียานุช  พรมอาจ
 
1. นางจิตรา  วงค์คำหล้า
2. นางสาวจิราภรณ์  โกวิท
 
1198 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76.59 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กชายฐานทัพ  เกตุน้อย
2. เด็กชายศุภกฤต  น้อยยอดยิ่ง
3. เด็กชายอำนาจ  มิ่งมะณี
 
1. นายภัคสรัณย์  มิ่งมะณี
2. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
1199 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75.85 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สอนเพ็ง
2. เด็กชายปัญญา  กาหลิบ
3. เด็กชายศุภสร  ปูทอง
 
1. นางสาวลินดา  จำปา
2. นางสาววัชรีย์  อินทะชิต
 
1200 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายณรงศักดิ์  ใจกล่ำ
2. เด็กชายวรชาติ  อิทรวิเศษ
3. เด็กชายเทพกร  สนใจ
 
1. นายฐิติ  ภาคถารีย์
2. นางสาวนุชจรี  แพ่งนคร
 
1201 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายกฤษฐกร  ศรีสุข
2. เด็กชายนรชัย  นาคแดง
3. เด็กชายภาณุพงศ์  พลขันต์
 
1. นางธีริศรา  ชาวสวน
2. นายไพฑูรย์  บุญศรี
 
1202 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72.98 เงิน 4 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายธนกร  ภู่นักธรรม
2. เด็กชายสิทธิชัย  สุขนาค
3. เด็กชายเฉลิมฉัตร  ดาวเรือง
 
1. นายชูชาติ  ยืนยาว
2. นางสาวปานทิพย์  กองกันภัย
 
1203 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  อยู่แก้ว
2. เด็กหญิงสรชา  ศักดี
3. เด็กหญิงสายธาร  ทับทอง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สามสีทอง
 
1204 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70.98 เงิน 4 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  จั่นมา
2. เด็กหญิงศรีธัญญลักษณ์  ลือวิชานะ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เบ้าทอง
 
1. นายธีระ  สุทธิ
2. นายวีระศักดิ์  ฉิมปาน
 
1205 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70.33 เงิน 5 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กชายคชา  จาตุรงคกุล
2. เด็กชายทรัพย์ทวี  กองเกียรติวานิช
3. เด็กชายมณฑล  เขียวสอาด
 
1. นายวิเชียร  แก้วใส
2. นายสมคิด  คำแก้ว
 
1206 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กหญิงพรรณิพา  พาลิตา
2. เด็กหญิงสุภาพร  ทองผ่อง
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เปลี่ยนเพ็ง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อยู่พุ่ม
2. นางอุดมพร  บูรณกูล
 
1207 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภูมิรัตน์  ภูมิผล
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  คำชมภู
3. เด็กหญิงอลิสา  สารีผล
 
1. นางกมลรัตน์  มีไชโย
 
1208 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายปฎิภาณ  สิงห์กวาง
2. นายพงษ์ศักดิ์  สุมาลี
3. นายเชิดศักดิ์  ดำสะดี
 
1. นายบุญเลิศ  สังวรณ์
2. นายละเอียด  หินเพชร
 
1209 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นายจักรี  ปาคำวัง
2. นายชวลิต  พุ่มลา
3. นายพงศธร  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายจิรกิตติ์  แสงจันทร์
 
1210 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐวุฒิ  อินหาดกรวด
2. นายพีรพล  ใจบุญ
3. นายวีรชัย  มีเอี่ยม
 
1. นางส้มลิ้ม  ศรีทิม
2. นายอำนาจ  ศรีทิม
 
1211 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นายณัฐภพ  ศรีเถื่อน
2. นายพรเทพ  ทองอ่อน
3. นายสิริโชค  รักษาสุข
 
1. นายนายวีระ  ณ ลำปาง
2. นายสมยศ  คงสิน
 
1212 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. นางสาวทิพย์เมษา  โอวาท
2. นางสาวรังรอง  บำรุงลาน
3. นายอุเทน  กรีพรต
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อยู่พุ่ม
2. นางอุดมพร  บูรณกูล
 
1213 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวรจนา  บางเอี่ยม
2. นางสาวรัชนีกร  ชลวานิช
3. นางสาวศิรินภา  สงวนดิษ
 
1. นางสาวกนกพร  ตระกูลศศิธร
2. นางสมจิตร  โครงสร้อย
 
1214 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายกฤษฎา  แหยมนุช
2. นายพรพิพัฒน์  บุญสุข
3. นายสุริยะ  บัวทอง
 
1. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
2. นายสุเนตร  มิ่งมะณี
 
1215 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73.33 เงิน 4 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นายธนกร   ขาวแก้ว
2. นายศรันย์  แป้นคง
3. นายสราวุฒิ   วงมงคล
 
1. นางสาวจรีพรรณ  ศรีม้า
 
1216 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายบุญพิทักษ์  คุ้มคูณ
2. นายศุภกิตติ์  กวางทุม
3. นายไพบูลย์  พันปี
 
1. นางสาวรจนา  ตระการศิริ
 
1217 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 72.66 เงิน 6 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  จันทร์ทอง
2. นายประดิษฐ์  มิโสอาน
3. นายอานนท์  สุขมอล
 
1. นางสาวพรนิภา  บัวสถิตย์
 
1218 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 72.66 เงิน 5 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  ชัยยา
2. เด็กชายนิรวิทย์  ม่วงศรีเมืองดี
3. นางสาวรุ่งทิวา  กัณหา
 
1. นายฐิติ  ภาคถารีย์
2. นางสาวนุชจรี  แพ่งนคร
 
1219 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 72.66 เงิน 6 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวปัทมาวรรณ  จันประเทียน
2. นางสาวอรุณวรรณ  ลาภะ
3. นางสาวอุไรวรรณ  สนส่ง
 
1. นางสุกานดา  ม่วงมา
 
1220 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 72.33 เงิน 8 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. นายธนพล  เรืองดิษฐ์
2. นายนาวิน  อยู่ทุ่ง
3. นายมนัส  ราชยา
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สามสีทอง
 
1221 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวมัทนา  สวัสดี
2. นายอภิชาติ  โสแก้ว
3. นางสาวเบญจพร  แก้วสังข์
 
1. นางพูนทรัพย์  จำนวน
 
1222 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 70.66 เงิน 10 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นางสาวพลอยไพลิน  คุ้มชุ่ม
2. นางสาวรัชนีกร  ใจเปี่ยม
3. นางสาวอุมารินทร์  จารัตน์
 
1. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์
2. นางสาวลินดา  จำปา
 
1223 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. นายธวัช  เสนาพรม
2. นายมานะชัย  ดีทุ่ง
3. นายสำราญ  ราชวงค์
 
1. นายวัชระ  สุขเกษม
 
1224 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  พุกราชวงษ์
2. เด็กหญิงนัชชา  ศรีทองสุข
3. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  ติณะดัด
 
1. นางสาวนงลักษณ์  นาคเอี่ยม
 
1225 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กชายดวงเด่น  ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายธนยพร  ทวี
3. เด็กชายหรรษธร  มิสกรถา
 
1. นายณัฐพล  คล้ายขำ
2. นางทิพย์รัตน์  ฤกษ์ดี
 
1226 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราพร  ไพษา
2. เด็กหญิงสุทัตตา  ภักดีโต
3. เด็กหญิงแพรวา  อ่าวศรี
 
1. นายชาติชาย  ด่านประเสริฐชัย
 
1227 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หมีแซ
2. เด็กชายวราวุฒิ  ทิพย์สังข์
3. เด็กชายอภิรักษ์  จูมี
 
1. นางสาวกนกพร  ตระกูลศศิธร
2. นางสมจิตร  โครงสร้อย
 
1228 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมธีพิทยา 1. เด็กชายบรรเจิด  พูลทรัพย์
2. เด็กชายยุทธนา  ปลื้มบัว
3. เด็กชายศิริวัฒน์  ศักดิ์ศรี
 
1. นางบุญรวม  แดงชาวนา
 
1229 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษณะ  บุญผ่อง
2. นางสาวกาญจนาพร  ตั้งใจ
3. นางสาวสายไหม  อินทิปปัญญา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  นาคเอี่ยม
 
1230 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวกนกววรรณ  บุญศิริ
2. นายกิตติญจน์  พุ่มแก้ว
3. นางสาวอัจฉรา  โสดา
 
1. นายชาติชาย  ด่านประเสริฐชัย
 
1231 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจริญญา  บิลพัต
2. เด็กหญิงนันทิดา  จันทร์เสน่ห์
3. เด็กหญิงภาวิณี  คงพรม
4. เด็กหญิงรจนา  สืบสวน
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รักขะติ
6. เด็กชายสุกฤษฎ์  ดวงสว่าง
 
1. นายนิกร  อินจันทร์
2. นางนิษณา  วัลลภ
3. นางสาวสุทิน  หลิมหงษ์พิทักษ์
 
1232 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐมล  วิมล
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทิพิมาย
3. เด็กหญิงมนัสชนก  นนทะโคตร
4. เด็กหญิงวนิดา  คำยอด
5. เด็กหญิงสุภัสสร  คำแก้ว
6. เด็กชายอภิเชษฐ์  คงกะศรี
 
1. นางจรวยพร  ถาวรพงษ์
2. นางจันทร์ฉาย  ขมินธกูล
3. นางลำพู  ชูประสิทธิ์
 
1233 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสงคำ
2. เด็กหญิงณัฐมน  สนามทอง
3. เด็กหญิงนัฐกานต์  ยอดหมวก
4. เด็กชายภุชงค์  ทองคำเหลือง
5. เด็กหญิงสุภาวดี  มาใบ
6. เด็กชายไตรภพ  เนียมทิพย์
 
1. นายกีรติ  งามเลิศ
2. นายชูชาติ  ยืนยาว
3. นางสาวปานทิพย์  กองกันภัย
 
1234 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีกงพาน
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สะทองจุ้ย
3. เด็กหญิงจณิสตา  นรินทร์นอก
4. เด็กหญิงปัณฑรีย์  จุ้ยกลิ่น
5. เด็กชายพงศกร  โชคเกิด
6. เด็กหญิงวิไลโรจน์  เสือคล้าย
 
1. นางธีริศรา  ชาวสวน
2. นางนุชรียา  ดีมี
3. นางสาวสุภัทรา  วงศ์น้อย
 
1235 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กหญิงกฤติพร  พึ่งสมบัติ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงขวัญภิรมณ์  สุขเขียว
4. เด็กหญิงบุศรินทร์  ผลารัตน์เจริญ
5. เด็กหญิงรัตนาพร  นุชบ้านป่า
6. เด็กหญิงวิลาสินี  อ้นจันทึก
 
1. นางจิตติมา  วงษ์บูรณาวาทย์
2. นางชลิตา  แสงศิริ
3. นายพัทธพล  นาครัตน์
 
1236 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  เหมือนมาตร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองเต่าหมก
3. เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วประดิษฐ์
4. เด็กหญิงธัญชนก  ขวัญทับทิม
5. เด็กหญิงพัชรีพร  ชูทอง
6. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์ชาวนา
 
1. นางจำเลยลักษณ์  มดเจริญ
2. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
3. นางสาวศรีนวล  ขิระนะ
 
1237 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายจักรพรรติ  ปัตภี
2. นางสาวณัฐวดี  มั่นคง
3. นายศรีเทพ  อินทเสน
4. นายอทิติยาธร  ปราบหว่าง
5. นายอนุวัฒน์  คงพลปาน
6. นางสาวเบญจมาศ  แซ่จิว
 
1. นายกีรติ  งามเลิศ
2. นายชูชาติ  ยืนยาว
3. นางสาวปานทิพย์  กองกันภัย
 
1238 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวจิรภา  ทับกลิบ
2. นางสาวลักษิกา  เมตตา
3. นางสาวสุดารัตน์   ภูมิเอี่ยม
4. นางสาวสุดารัตน์  ชูมา
5. นางสาวอรนิชา  พัฒนาเนตร
6. นางสาวโสรยา  เลาปรากด
 
1. นางวันเพ็ญ  เทพโสภา
2. นายวิเชียร  เทพโสภา
 
1239 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  อยู่พันธ์
2. นางสาวจิราวรรณ  คำจริง
3. นายฉัตรชัย  หว่านแสง
4. นางสาวทัศนีย์  สุวรรณกาศ
5. นางสาวน้ำทิพย์  เงินกลม
6. นางสาวสุกัญญา  ศรบุญทอง
 
1. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
2. นางมลิวัลย์  พุฒจร
3. นางสาวอัมพร  สารวัตร
 
1240 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายนรพร  ผาสุข
2. นายภัทธโน  จันทศิลา
3. นางสาวยุวธิดา  บุญสวง
4. นางสาวรณพร  ภู่ยิ้ม
5. นางสาวสิโนวรรณ  บุรสมบูรณ์
6. นายอรรถชัย  อินทร์เลี่ยม
 
1. นางสมทรง  จันทร์อับ
 
1241 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิรพัชร  ทัพงาม
2. นางสาวฌัชชา  ป้องทอง
3. นายนันทวัช  เพ็ชรคง
4. นายภูวนันท์  พูลสุวรรณ
5. นางสาวมนัสดา  เกตุวิบูรณ์
6. นางสาวไอลดา  มีเงิน
 
1. นางกมลรัตน์  มีไชโย
2. นางนิตยา  ไพรทอง
 
1242 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายกฤษฎา  วิลัยรัตน์
2. นายธีรภัทร  หริตวร
3. นางสาวพรสวรรค์  คงสมจิตร
4. นางสาวสุธามาศ  ประจักษ์
5. นางสาวเยาวภา  พวงทอง
6. นายไกรลาส  แสงทอง
 
1. นายบดินทร์  ศรีนาราง
2. นายหริพันธ์  สมนิล
 
1243 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายคณิน  อ่ำทุ่ง
2. นายชญานิน  เสนสุข
3. นางสาวณัฏฐธิดา  อินมี
4. นางสาวภัทราภรณ์  ค้ำคูณ
5. นายภูเบศ  แซ่ก๊วย
6. นายมานิต  เลิญไธสง
 
1. นางณัฐชยาน์  แก้วไพฑูรย์
2. นางสาวนุชจรี  แพ่งนคร
3. นางศุภารา  ศิลปธร
 
1244 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เขื่อนหมั่น
2. นางสาวการะเกด  มางาม
3. นางสาวน้องกิ๊ฟ  ขวัญยืน
4. นายรฐนนท์  วันโทน
5. นางสาวศิริพร  อิ่มรักษ์
6. นางสาวเสาวณีย์  แวดล้อม
 
1. นางเฉลา  เจาะจง
 
1245 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  หิมพาน
2. นางสาวกิติวรรณ  มูดอน
3. นายประสิทธิ  ศรกรองแดง
4. นางสาวพรทิพา  จันทร์เถื่อน
5. นางสาววารุณี  เปี่ยมชาวนา
6. นางสาวสายทอง  ทองงาม
 
1. นายวิโรจน์  นาคอ้น
 
1246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวกาญจนา  เทศขำ
2. นางสาวศกณฑ์วรรณ  บริหาร
3. นางสาวศิณีนาจ   ชมชื่น
4. นางสาวสิรินาถ  ชูจิตร
5. นางสาวอมรรัตน์  ภักดิ์ผล
6. นางสาวอาทิตยา  สุขทัศน์
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  อรุญมาศ
2. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
3. นางสิริพร  จ้อยโหมด
 
1247 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. นางสาวดวงหทัย  วิชาผา
2. นางสาวนารีนาฏ  แสงบุญเรือง
3. นางสาวรัตนา  พวงขจร
4. นายวิศนุ  ภู่มี
5. นางสาวสุภาพร  เกตุมณี
6. นางสาวไอลดา  ชมภู
 
1. นางพยนต์  พุ่มขจร
2. นางสาวศิริวรรณ  อยู่พุ่ม
3. นางอุดมพร  บูรณกูล
 
1248 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แพรสีทอง
2. เด็กหญิงจิตราพร  ชูขุนนำ
3. เด็กหญิงยุวดี  แผ่นผา
 
1. นางวัลลาห์  สายอุบล
 
1249 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  พันธุ์งาม
2. เด็กชายรมย์ธีรา  เจนเขตการ
3. เด็กหญิงราชันย์  รอดขาว
 
1. นายภิรมย์  จันทรสมบัติ
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
1250 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กชายจีรภัทร  จันเสน
2. เด็กชายศรายุทธ  รอดรังษี
3. เด็กชายเดโชชัย  พาลิตา
 
1. นางพยนต์  พุ่มขจร
2. นางอุดมพร  บูรณกูล
 
1251 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยดี
2. เด็กหญิงวรรวิภา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงศุภัชตรา  พอใจ
 
1. นายฐิติ  ภาคถารีย์
2. นางสาวนุชจรี  แพ่งนคร
 
1252 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กชายขวัญชัย  แผ่นทอง
2. เด็กชายนครินทร์  อโนศรี
3. เด็กชายยศวัฒน์  พ่วงพัฒนวงศ์
 
1. นายวิโรจน์  นาคอ้น
 
1253 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวธิติญา  สารทไทย
2. นางสาวนุชรดี  จ้อยทอง
3. นายวัชรวิทย์  เทียนป้อม
 
1. นางบังอร  เหรีญเครือ
2. นางสุกัญญา  ศรีเสมอ
 
1254 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐมน  ปานเผื่อน
2. นางสาวธาริณี  แก้วเหม
3. นางสาววิชชุดา  จั่นรัตน์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย
2. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย
 
1255 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. นางสาวดวงลัดดา  เลาะไธสง
2. นางสาวธนาภรณ๋  ด่วนตาด
3. นางสาวบุญสิตา  เครือสุวรรณ์
 
1. นางพยนต์  พุ่มขจร
2. นางอุดมพร  บูรณกูล
 
1256 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  สุขหนุน
2. นายธรรมธร  ทับทอง
3. นายเขมวัตร  มาดี
 
1. นายวิโรจน์  นาคอ้น
 
1257 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวกุลยา  สุวรรณสุข
2. นางสาวสุพัตรา  ดำมินเลส
3. นางสาวสุวนันท์  จันทร์น้อย
 
1. นายฐิติ  ภาคถารีย์
2. นางสาวนุชจรี  แพ่งนคร
 
1258 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวธนกร  รัตนคร
2. นางสาวปุณยาพร  คุ้มดำรงค์
3. นางสาวออมชล  ทิพเนตร
 
1. นางนิศารัตน์  ยกให้
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
1259 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายธนสิน  เอี่ยมละออ
2. เด็กชายวีรภัทร์  ท่างาม
3. เด็กชายอวิรุทธิ  สระทอง
 
1. นายธนิตศักดิ์  พันธุ์นวล
2. นางธัญญ์ฐิตา  พันธุ์นวล
 
1260 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กชายจิรพัทธ์  พระเสา
2. เด็กชายสุพจน์  มาลา
3. เด็กชายอานุภาพ  วงษ์นิล
 
1. นายวัชระ  สุขเกษม
 
1261 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายนิติพล  เย็นฉ่ำ
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ใจตรงดี
3. เด็กชายอนุทิศ  บุญล้อม
 
1. นายวิรัตน์  แย้มโพธิ์ใช้
2. นายอเรนทร  ฉิมคง
 
1262 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทัศนา
2. เด็กชายปัณณทัต  ทัศนา
3. เด็กหญิงพนิตนันท์  โตจรัส
 
1. นายบุญเลิศ  ด้วงน้อย
 
1263 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สืบสิงคาล
2. เด็กหญิงวริศรา  ศรีธรรม
3. เด็กหญิงสิริพร  สีนาแพง
 
1. นายธนกฤต  สิทธิราช
2. นางสาวมณีรัตน์  พรรณพุ่มพฤกษ์
 
1264 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายคมกริช  พูพวงจันทร์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เที่ยงอยู่
3. เด็กหญิงเกศรา  มาลาศรี
 
1. นางสาวนุชจรี  แพ่งนคร
2. นายสมชาย  อินทะเสน
 
1265 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  พูลเกิด
2. เด็กหญิงวรรณิสา  มุธิตา
3. เด็กหญิงอารีญา  พีระพันธ์
 
1. นางสาวอัญชนา  แสงบุญเรือง
 
1266 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กหญิงปรีชาภรณ์  บุญแสง
2. เด็กหญิงวรดา  คำตา
3. เด็กชายสุวรรณ  ภูคา
 
1. นางกมลทิพย์  ศรมณี
2. นายสายัณห์  อ่างบุญตา
 
1267 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กชายธิติพัฒน์  ชัยมณี
2. เด็กหญิงสิตานันท์  จันทร์สกุลนี
3. เด็กชายเดชาพล  พลายเนียม
 
1. นางยุพิน  ภมรกูล
2. นางสมจิตร  โครงสร้อย
 
1268 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำคุณเมือง
2. เด็กหญิงนันทิดา  วังเพ็ชร
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ครุฑจันทร์
 
1. นายเศรษฐพล  บัวงาม
 
1269 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กชายณัฐพร  ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงภัทรธรินทร์  โพธิ์สันเที้ยะ
3. เด็กชายหัสวรรษ  อินทรโชติ
 
1. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
2. นายอนันต์  บรรลือ
 
1270 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กชายธนวิทย์  คำห้อย
2. เด็กชายพีรพล  เมฆสุข
3. เด็กชายสุรกานต์  บุญเสริม
 
1. นายวิเชียร  แก้วใส
2. นายสมคิด  คำแก้ว
 
1271 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงภักจิรา  คงดี
2. เด็กชายวุฒิชัย  สุฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ช่างอ่อง
 
1. นางสมทรง  จันทร์อับ
 
1272 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายคมสันต์  ขุนไกร
2. นายปิยะพงค์  ทิพย์สละ
3. นายเจริญ  อุ่นเจริญ
 
1. นายธนิตศักดิ์  พันธุ์นวล
2. นางธัญญ์ฐิตา  พันธุ์นวล
 
1273 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกชพรรณ  ผิวสะอาด
2. นายญาณากร  มีทองคำ
3. นางสาวศุภิสราพา  นุชตาล
 
1. นายธนกฤต  สิทธิราช
2. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีมหรรณ์
 
1274 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวพรนารายณ์  ไชยประเสริฐ
2. นายมารุตพงศ์  เกตุดี
3. นายวุธวัฒน์  ถุงทับพิมพ์
 
1. นางลำใย  ด้วงน้อย
 
1275 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายวรวิทย์  กาสีทอง
2. นายศุภกิจ  หน่อแก้ว
3. นางสาวสมฤดี  ศรีรักษา
 
1. นายวิรัตน์  แย้มโพธิ์ใช้
2. นายอเรนทร  ฉิมคง
 
1276 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. นายธีรวุฒิ  ขันโท
2. นายภัทรพล  ล้วนพิลิก
3. นายวรพจน์  พรพ่วง
 
1. นายวัชระ  สุขเกษม
 
1277 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายพาณุวัตร์  เอมสาร
2. นายพีรพล  ทองงามขำ
3. นายศิลป์ชัย  บุตรเพ็ง
 
1. นายทวิทย์  จุฑาคุปต์
2. นางสิริพร  จ้อยโหมด
 
1278 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นายจีระศักดิ์  โตใหญ่
2. นายนัฏทวุฒ  วรวงษ์
3. นายวิษณุ  ลาหลง
 
1. นางกมลทิพย์  ศรมณี
2. นายสายัณห์  อ่างบุญตา
 
1279 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ศิริรณรงค์
2. เด็กหญิงปณิดา  คอนจั่น
3. เด็กชายพิสิษฐ์  จุ้ยนาม
 
1. นางนิศารัตน์  ยกให้
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
1280 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  ฉิมดี
2. นางสาวประพาพร  พันธุมาศ
3. นางสาวอาริสา  มั่นจิตร
 
1. นางนิศารัตน์  ยกให้
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
1281 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวธนิษฐา  บุญพร้อม
2. นางสาวรจนา  ปรักมาส
3. นางสาวศศิบุตร  เอี่ยมปุ่น
 
1. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
2. นางสิริพร  จ้อยโหมด
 
1282 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แพรทรัพย์
2. เด็กหญิงพรลภัทร  เล็กนาก
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เดชสุริยะ
 
1. นางพิมพ์สิริ  ยวงเทียน
2. นางสมเพชร  สิทธิ์น้อย
 
1283 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ชูเกียรติ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นุชบ้านป่า
3. เด็กหญิงสุมิตรา  บุษบา
 
1. นางนิศารัตน์  ยกให้
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
1284 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  ท้าวอุบล
2. เด็กชายสมาธิ  อินหันต์
3. เด็กหญิงสุภาพร  บุญยกิติยาการ
 
1. นางณัฐชยาน์  แก้วไพฑูรย์
2. นางศุภารา  ศิลปธร
 
1285 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงภัทราวรรณ  รอดขำ
2. เด็กหญิงวิภาวดี  แก้วใส
3. เด็กชายศฤคาร  เขียวแก้ว
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  อรุญมาศ
2. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
1286 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญส่ง
2. เด็กหญิงศิริพร  สิมาเล่าเต่า
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ร่มลมูล
 
1. นายคฑาวุฒิ  โพธิ์ศรี
2. นางดวงกมล  เรืองเพชร
 
1287 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  นะโม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพ็งห่วง
3. เด็กหญิงสโรชา  สิงห์หา
 
1. นายเกษม  อุไรพันธ์
 
1288 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นางสาวพรพิมล  จันทรมณี
2. นางสาวสริตา  บัวดี
3. นางสาวสุดารัตน์  คล้ำวิลัย
 
1. นางสาวสุพรรษา  กุณา
2. นางอุไร  สุภะเสถียร
 
1289 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวชนากานต์  กุเกิด
2. นางสาวภัทศิราภ์  สิงหนารถ
3. นางสาวยุพดี  มีภูมิ
 
1. นางสาวกนกพร  ตระกูลศศิธร
2. นางสมจิตร  โครงสร้อย
 
1290 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายฐิติพงศ์  อุเพ็ญ
2. นายปิยณัฐ  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
3. นายวิโรจน์  สุกดิบ
 
1. นางสาวยุพารัตน์  ยมจันทร์
2. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
1291 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวศศิวิมล  สูตรชัย
2. นางสาวศิริพร  ชัยแก้ว
3. นางสาวสวรส  เศรษฐสุข
 
1. นางนิศารัตน์  ยกให้
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
1292 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายคงศักดิ์  นุ่มสุข
2. นายธีระ  มหาสุข
3. นายสุภาสิทธิ์  ขำวงฆ้อง
 
1. นายอิสริยะ  สติใหม่
 
1293 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  สีเหลือง
2. เด็กหญิงมนต์ณิภา  พิลึก
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วงศ์สุวรรณ์
 
1. นายก้องภพ  กองโกย
2. นางสาวอัญชนา  แสงบุญเรือง
 
1294 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หิรัญ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทองจอน
3. เด็กหญิงวนิดา  สวดมาลัย
 
1. นางณัฐธยาน์  เพ็งสุวรรณ
 
1295 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎิ์ติ  ทองดี
2. เด็กชายธนวัฒ  สุขดี
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ทองสุข
 
1. นายอิสริยะ  สติใหม่
 
1296 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาแก้ว
2. เด็กชายณรงค์วิทย์  พุฒิสา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ด้วงตุ่น
 
1. นางสาวกนกพร  ตระกูลศศิธร
2. นางสมจิตร  โครงสร้อย
 
1297 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปิสายะ
2. เด็กหญิงญานิกา  เฉลยคราม
3. เด็กหญิงเมธาพร  สุขน่วม
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  อรุญมาศ
2. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
1298 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงนภสร  บุญญา
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สีเขียว
3. เด็กหญิงเพชรลดา  อินทร์ชู
 
1. นายจรัญ  อนุธาตุ
2. นายเฉลิมพล  บุญอินทร์
 
1299 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สิงห์ลอ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  คงเครือ
3. เด็กหญิงแพรพรรณ  แสงทวี
 
1. นางธีริศรา  ชาวสวน
2. นางสาวนุชรียา  ดีมี
 
1300 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ล่อนทอง
2. นางสาวธนาภรณ์  พุทธจันทร์
3. นางสาวแพรทอง  เย็นใจ
 
1. นางจิดาภา  พุ่มเพ็ชรษา
2. นางเรณู  อึ้งศรีวงษ์
 
1301 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวนัยนา  โพธิ์เพ็ง
2. นางสาวสิริรัตน์  แก้วรุ้ง
3. นางสาวสุภารัตน์  ทองกลัด
 
1. นางกฤษณา  พุ่มชาวสวน
2. นางสมเพชร  สิทธิ์น้อย
 
1302 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  คำอั้น
2. นางสาวฑิฆัมพร  ปัญญาดี
3. นางสาวราตรี  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางนิศารัตน์  ยกให้
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
1303 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวพรพรรณ   สวาทพงษ์
2. นางสาวพีรญา  ชอลำ
3. นางสาวอรัญญา  วีระเชียรโชติ
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  อรุญมาศ
2. นางศิริรัตน์   คำจันทร์
 
1304 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ทองมูล
2. นางสาวธัญญรัตน์  ไชยชินวรวัฒน์
3. นางสาวสุณีพร  บัวลา
 
1. นางณัฐชยาน์  แก้วไพฑูรย์
2. นางศุภารา  ศิลปธร
 
1305 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวดุจดาว  เจนจบ
2. นายอาทิตย์  สืบมา
3. นายไพรพนา  แก้วเพชร
 
1. นายอิสริยะ  สติใหม่
 
1306 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายตันติกร  ดิษเทศ
2. นายปฎิภาณ  สิงห์กวาง
3. นางสาวมณีรัตน์  ไม้เลี้ยง
 
1. นางสาวสุพรรษา  กุณา
2. นางอุไร  สุภะเสถียร
 
1307 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  ศรีนวลน้อย
2. นายตะวันฉาย  โมจุ้ย
3. นางสาวสุรีรัตน์  สุรินทร์
 
1. นางณัฐธยาน์  เพ็งสุวรรณ
 
1308 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นายจักรพล  ยิ้มวงศ์
2. นางสาวหทัยพร  นิ่มปาน
3. นางสาวโชติรส  เอี่ยมสุดใจ
 
1. นางสาวกนกพร  ตระกูลศศิธร
2. นางสมจิตร  โครงสร้อย
 
1309 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวจันทรา  จันทร์ศรี
2. นางสาวรัชนีกร  เขตกรรม
3. นางสาวสุมิตตา  มะโนแจ่ม
 
1. นายเกษม  อุไรพันธ์
 
1310 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนา  จันทะมาศ
2. นางสาวพิมพ์ชญา  ตรีสอน
3. นางสาวสุทธิดา  โกสิงห์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  นาคเอี่ยม
 
1311 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขหนุน
2. เด็กหญิงกัลยาณี  พรมห์แก้ว
3. เด็กหญิงอาทิตยา   แซ่อึ้ง
 
1. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
2. นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์
 
1312 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กชายวันเฉลิม  เขียวเขิน
2. เด็กหญิงศศิประภา  มื่งกุละ
3. เด็กชายสิริพล  ปั้นเทศ
 
1. นายชาญธิษณ์  คำโสภา
2. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
 
1313 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงบุ๋ม  บุญโต
2. เด็กชายพีรภัทร  บุญพรม
3. เด็กหญิงสิรินัสดา  สุขจริง
 
1. นางเพ็ญพักร์  ทองดอนพุ่ม
 
1314 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  พงษ์ไพร
2. เด็กชายสิทธิกร  สุขนาค
3. เด็กหญิงสุจิตรา  พันรุณ
 
1. นายชูชาติ  ยืนยาว
2. นางสาวปานทิพย์  กองกันภัย
 
1315 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ราชประสิทธิ์
2. เด็กหญิงรัฐวรรณ  บวรฤทธิเดช
3. เด็กหญิงสมกมล  อาจสว่าง
 
1. นายวีระศักดิ์  ฉิมปาน
2. นายสมมารถ  ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์
 
1316 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  บัวชุม
2. นางสาวภัทรวดี  พงษ์ซุ้ย
3. นางสาวศศิธร  ภู่ผะกา
 
1. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
 
1317 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวธันย์ชนก  ประโยชน์ดี
2. นางสาววนิดา  เนียมเที่ยง
3. นางสาวสุมาลี  บุญมี
 
1. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
2. นางสิริพร  จ้อยโหมด
 
1318 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  พานทอง
2. นายภาณุ  สุขประสริฐ
3. นางสาวอรวรรณ  โพธิ์ชื่น
 
1. นายวีระศักดิ์  ฉิมปาน
 
1319 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาวมณีรัตน์  เรือนแก้ว
2. นางสาววาสนา  ร่วมสกุล
3. นางสาวสุทธิดา  บุญเพ็ง
 
1. นายอนุรักษ์  จำปาแก้ว
2. นายอำนวย  คงเจริญ
 
1320 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวปนัสยา  ท้วมนิ่ม
2. นายยศธร  เงินเส็ง
3. นางสาวรุจิรา  โพทะเล
 
1. นายวัชรพันธ์  มีศร
2. นางอำนวยพร  ศรีประเสริฐ
 
1321 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยกร  อาระยะ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  มีอุสาห์
 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
2. นางสาวรวีญา  ขริบเอม
 
1322 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายณัฐพล  เอี่ยมสากล
2. เด็กหญิงไหมฟ้า  กสิกร
 
1. นางสาวพิตะวัน  เนตรทอง
 
1323 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงวิภาดา  เขียวเนตร
2. เด็กหญิงศศิชา  สุพรรณบัฏ
 
1. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
2. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
1324 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กชายคณาธิป  วรรณดี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เนื่องอุบล
 
1. นายบุญชอบ  ขาวเหลือง
2. นางวารุณี  ลิขิตศรัณย์
 
1325 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  แก้วกำพล
2. เด็กชายจักรพันธ์  ถอดเขี้ยว
 
1. นางสาวทิวาพร  คำสุข
2. นางสาวธีรดา  สุภะเสถียร
 
1326 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายกรวีร์  ยอดยิ่ง
2. เด็กชายณัฐพล  เหม็นเณร
 
1. นายณัฐวุิฒิ  ปกสุข
2. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
 
1327 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เรืองอ่อน
2. เด็กชายแสงชัย  บริหาร
 
1. นางสาวจัตราภรณ์  ขำทับทิม
2. นางสาววรัฐญาณ์  เม่นสุข
 
1328 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายอุเทน  ก่งกระโทก
2. เด็กหญิงเด่นนภา  ฤทธิ์ฉ่ำ
 
1. นายวิชาญ  ลูกแก้ว
2. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี
 
1329 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  น้ำดอกไม้
2. เด็กชายสหกร  บำรุงเชื้อ
 
1. นางสาวสุริยา  หย่ำวิลัย
 
1330 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กชายธิติพงศ์  ฟักคำ
2. เด็กชายปฐวี  ปักษาศร
 
1. นายนุกูล  ทวีกิจสมบูรณ์
 
1331 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬารักษ์  บุตรพรม
2. เด็กชายภูวนาถ  ภาโส
 
1. นายทยุทธ์  สาลีจันทร์
2. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์
 
1332 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  อ่อนบุญ
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  แหนมเชย
 
1. นางนิรันตรี  อาจเอื้อ
2. นางสาวศิรดา  พรมเรือง
 
1333 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  บรรณกิจ
2. เด็กหญิงพุธิตา  นนทพัฒน์
 
1. นายทรงพล  บุญมี
2. นายอานนท์  คงอินทร์
 
1334 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายธนาพจน์  ฐากูลบุตร
2. เด็กชายสหรัช  พรหมอยู่
 
1. นางสาวกุญชร  วงษ์โท
2. นางสาวพัชรมล  ทองสุวรรณ์
 
1335 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กชายนราชัย  มูคำ
2. เด็กชายภานุพงศ์  ขำมิน
 
1. นายนพนนต์  ณ ลำปาง
 
1336 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ทุ้ยแป
2. เด็กหญิงอณัญญา  จบกมล
 
1. นายวิชาญ  ลูกแก้ว
2. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี
 
1337 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนราดล  ร่ำรวย
2. นายสิทธิพร  สาคร
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นางแรมจันทร์  ขำหรุ่น
 
1338 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายปริวรรต  คลังสิน
2. เด็กชายวงศกร  ฤกษนันทน์
 
1. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
2. นายวรพจน์  ตระการศิริ
 
1339 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พุ่มไสว
2. เด็กชายโกมล  ธนะมั่น
 
1. นางสาวธนินท์ธร  นิ่มทอง
2. นางสาวเฉลิมพร  เพชรนิล
 
1340 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงเพียงฟ้า  เสาะสืบ
2. เด็กหญิงไอรีน  แตงอ่อน
 
1. นายทรงพล  บุญมี
2. นายอานนท์  คงอินทร์
 
1341 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กชายทัศมา  ปัญญาพวก
2. เด็กชายวีรภัทร  กุลโต
 
1. นางสาวเบญจภรณ์  รอดสุขเจริญ
 
1342 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  พลสว่าง
2. เด็กชายปฎิภาณ  ปฎิพันธ์รังสี
 
1. นายกนกศักดิ์  เนียมสุ่ม
2. นายสามารถ  คำจอ
 
1343 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กชายนราธร  แก้วโพนเพ็ก
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  กายอง
 
1. นางนิรันตรี  อาจเอื้อ
2. นางสาวพนิดา  ปลูกสร้าง
 
1344 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกษมาภรณ์  งามสม
2. เด็กชายสุรชัย  ทองแดง
 
1. นางสาวสุริยา  หย่ำวิลัย
 
1345 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  สร้อยดี
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  พิมพิบูลย์
 
1. นายวินัย  การจนารักพงค์
2. นายอดุลย์  คำตัน
 
1346 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายชยณัฐ  พงษ์พนา
2. นางสาวศิริขวัญ  ขวัญมงคล
 
1. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
2. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
1347 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐกานต์  สุวรรณกลาง
2. นางสาวน้ำฝน  วิมล
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นางสาววีรญา  เมฆกระจาย
 
1348 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นายประจักษ์   ก้อนแก้ว
2. นายวุฒินันท์  สุวิเศษ
 
1. นางสาวสุริยา  หย่ำวิลัย
 
1349 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายอธิป  หลิมศิริวงศ์
2. นายเมธัส  สัยทัศน์
 
1. นายบุญรอด  ชูเมือง
2. นายสัณห์ชัย  สิริปิยานนท์
 
1350 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายศุภกร  เขียวอ่อน
2. นายสุทัศน์   อร่ามศรี
 
1. นางสาวเบญจภรณ์  รอดสุขเจริญ
 
1351 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายนิธิกร  ตรีธัญญา
2. นายพีรพงษศ์  พินดิษฐ์
 
1. นางสาวรุจิรา  สุดแก้ว
 
1352 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายฉัตรชัย  เสือปรางค์
2. นายสุรชัย  สะท้านบัว
 
1. นางสาวธนินท์ธร  นิ่มทอง
2. นางสาวเฉลิมพร  เพชรนิล
 
1353 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวชุติกาญจน์  พรธาดาวิทย์
2. นางสาวฐิติญา  พูลกระจ่าง
 
1. นายทรงพล  บุญมี
2. นายอานนท์  คงอินทร์
 
1354 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวภาวดี  รอตด้วง
2. นางสาวสุรัสวดี  ทัศนา
 
1. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
2. นายวรพจน์  ตระการศิริ
 
1355 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายทินกร  บัวพันธ์
2. นายนพรัตน์  ใจทน
 
1. นายจักรกฤษณ์  นุชพ่วง
2. นายวิศิษฏ์  สิริปิยานนท์
 
1356 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นายนรินทร์  พรมหงษ์
2. นายวรรณรัตน์  แพนภูงา
 
1. นางนิรันตรี  อาจเอื้อ
2. นางสาวพนิดา  ปลูกสร้าง
 
1357 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายพรชัย  เจริญทิม
2. นายสิรวิชญ์  มีด้วง
 
1. นางสาวลัคณา  มันตะวัตร
2. นายวินัย  การจนารักพงค์
 
1358 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นายนิรันดร์  โยมา
2. นายภาณพัช  คำแสงดี
 
1. นางจารุวรรณ  กันทะเอ็ด
2. นายณัฐพงศ์  วงษ์นุช
 
1359 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  ชูเมือง
 
1. นางสาวทิวาพร  คำสุข
2. นางสาวธีรดา  สุภะเสถียร
 
1360 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายชาญณรงค์  สุขเอม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ฟองอ่อน
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
2. นายวรพจน์  ตระการศิริ
 
1361 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายจิรกิตติ์  วราภรณ์
2. เด็กชายหย่งไท้  หวง
 
1. นายจักรกฤษณ์  นุชพ่วง
2. นายวิศิษฏ์  สิริปิยานนท์
 
1362 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทินกร
2. เด็กชายเบญจพล  วงษ์โพธิ์
 
1. นายทรงพล  บุญมี
2. นายอานนท์  คงอินทร์
 
1363 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กชายธนากรณ์  ลูกแก้ว
2. เด็กชายธวัชชัย  ปานสนม
 
1. นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์
2. นายปิยวัฒน์  หุ่นวัน
 
1364 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงปรัชภัทร  ทองแจ่ม
2. เด็กหญิงปานปัชร  รอดรักษา
 
1. นายภักดี  เจริญรส
2. นางสาวสวีณา  ปั่นกรวด
 
1365 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายกฤตเมธ  ปิยะวงศ์
2. นายมงคล  ฮั่วจั่น
 
1. นายกลยุทธ  แก้วบัวดี
2. นายศราวุธ  ตั้งใจ
 
1366 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายบัณฑิตย์  กระสายทอง
2. นายสุมนัส  ธรรมาภิมุข
 
1. นายภักดี  เจริญรส
2. นางสาวสวีณา  ปั่นกรวด
 
1367 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายชินวัตร  ทันใจ
2. นายพจน์พงศ์  วงวิพัฒน์
 
1. นายจักรกฤษณ์  นุชพ่วง
2. นายวิศิษฏ์  สิริปิยานนท์
 
1368 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นายภานุพงศ์  มาพา
2. นายวรวิทย์  สุขพาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์  สุขกมล
2. นายเจตนิพัทธ์  คุ้มคำ
 
1369 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายจักรภพ  จันทโรทัย
2. นายพันธกานต์  อัตถโกศล
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
2. นายวรพจน์  ตระการศิริ
 
1370 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. นายพชรพล  นิ่มสังข์
2. นายอานนท์  พรมวงษ์
 
1. นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์
2. นายปิยวัฒน์  หุ่นวัน
 
1371 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ภูเวียง
2. นางสาวเพ็ญนภา  นวนคำ
 
1. นายทยุทธ์  สาลีจันทร์
2. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์
 
1372 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวมนต์นภา  ทับทอง
2. นางสาววริษฐา  ประเสริฐ
 
1. นายบุญรอด  ชูเมือง
2. นายเอกเทศ  เพ็ชรวิจิตร
 
1373 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวสุธิดา  ชัยรักษ์
2. นางสาวสุรีภรณ์  พิศมัย
 
1. นายทรงพล  บุญมี
2. นายอานนท์  คงอินทร์
 
1374 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กชายวีรวัฒน์  เมืองแสน
2. เด็กหญิงไอริน  ปิ่นรอด
 
1. นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์
2. นายปิยวัฒน์  หุ่นวัน
 
1375 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  กินามณีย์
2. เด็กหญิงวนัชพร  แนววัน
 
1. นางนริสลา  ทองคำ
2. นางสาวพิจิตรา  หมอกมืด
 
1376 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงธนัชชา  จำปาเทศ
2. เด็กหญิงนภศร  สระทอง
 
1. นางพรพิมล  เรี่ยมสุวรรณ
2. นางสาวพัชรมล  ทองสุวรรณ์
 
1377 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชากร  เพชรพิจิตร
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  รวมเงิน
 
1. นางจารุวรรณ  กันทะเอ็ด
2. นางสาวปัทมาพร  กันสุข
 
1378 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กชายกิตติธนวัฒน์  อิ่มใจ
2. เด็กชายจารึก  บุญทิม
 
1. นายไกรวิทย์  รากแก้ว
 
1379 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กชายชัยพฤกษ์  มารศรี
2. เด็กชายณภัทร  สำราญรมย์
 
1. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์
2. นายเชาวฤทธิ์  ใจประดิษฐ
 
1380 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายกัณพงศ์  สารชมภู
2. เด็กชายนนทนันท์  ทองผ่อง
 
1. นายสัณห์ชัย  สิริปิยานนท์
2. นายไพบูลย์  พละกะสิกร
 
1381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  กัณหา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ฉิมทอง
 
1. นางวารุณี  ลิขิตศรัณย์
2. นางสาวศิริวรรณ  อยู่พุ่ม
 
1382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  ความรัมย์
2. เด็กชายประกฤษฎิ์  จันทร์สุระพล
 
1. นางสาวลัคณา  มันตะวัตร
2. นายไพศาล  ศิวเวทพิกุล
 
1383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  ธันสม
2. เด็กหญิงสุธิมา  เกิดเนตร
 
1. นางสาวเกศสุดา  เปรมชาวนา
2. นายโสภณ  ไทยอู่
 
1384 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  ห้างวงษ์
2. เด็กหญิงเดือนฉาย  หนูขาว
 
1. นางสาวคณิตา  ปรีการ
 
1385 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  สิงห์ลอ
2. เด็กหญิงวิภาวี  มีหวัง
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นางส้มลิ้ม  ศรีทิม
 
1386 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงสุพรรณี  เพ็ชรรอด
2. เด็กหญิงสุรัตน์ติกาญจน์  อ่าวศรี
 
1. นางสาวสุพรรษา  สิงห์พุฒ
2. นางสาวสุภัทรา  วงศ์น้อย
 
1387 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายจิรพัฒน์  อ้วนสูงยาง
2. เด็กชายธนนันท์  ณ ศรีษะเกษ
 
1. นายจักรกฤษณ์  นุชพ่วง
2. นายวิศิษฏ์  สิริปิยานนท์
 
1388 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  แพงพุทธ
2. เด็กหญิงสุมัชฌา  วาสวัสดิ์
 
1. นายกนกศักดิ์  เนียมสุ่ม
2. นายสามารถ  คำจอ
 
1389 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นายอภิศิษฎ์  ฉิมอ้อย
2. นายอัคราวุฒิ  พรมศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์  สุขกมล
2. นายเจตนิพัทธ์  คุ้มคำ
 
1390 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายกุณพัทธ์  ม่วงพรหม
2. เด็กชายธนาพล  พฤติเจริญ
 
1. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
2. นายวรายุทธ  ดีีมี
 
1391 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จาตุกรณีย์
2. เด็กหญิงณัทภร  เสนอิ่ม
 
1. นายทรงพล  บุญมี
2. นายอานนท์  คงอินทร์
 
1392 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรสุดา  นาคเมฆ
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  คัดคอย
 
1. นางนิรันตรี  อาจเอื้อ
2. นางสาวพนิดา  ปลูกสร้าง
 
1393 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรดา  บุญเกตุ
2. เด็กหญิงสุนิตา  ชาญบัญชี
 
1. นายนพนนต์  ณ ลำปาง
 
1394 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองปัญญา
2. เด็กชายนิติธร  แสวงทอง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ลาสุข
2. นางสาวเกษศิรินทร์  โทอ่อน
 
1395 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กชายภัทรปัญญา  เอมกมล
2. เด็กหญิงอาภัสสร  นิรัญศิลป์
 
1. นายนิรุติ   ทองดอนเหมือน
2. นายสราวุธ  ชิตบัณฑิต
 
1396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภักดีสกุลชัย
2. เด็กชายธนกฤต  พุทธสร
 
1. นางสาวพัชยา  แก้วเนตร
 
1397 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กหญิงจิรฐา  เจนจบ
2. เด็กหญิงณัฐพร  นาคอ่อน
 
1. นายวิโรจน์  เจกะวงค์
 
1398 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายกิตติพงศ์  จุลบุตร
2. เด็กชายเฉลิม  ทองอิ่ม
 
1. นางสาวทิวาพร  คำสุข
2. นางสาวธีรดา  สุภะเสถียร
 
1399 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กชายพิพัฒน์  เรืองอ่อน
2. เด็กชายอดิศักดิ์  หอมนวล
 
1. นางสาวจัตราภรณ์  ขำทับทิม
2. นางสาววรัฐญาณ์  เม่นสุข
 
1400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. นายธนพัฒน์  โสรส
2. เด็กชายพนัชกร  อิ่มใจกล้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ปานทิพย์
 
1401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กชายศรายุทธ  แก้วอาสา
2. เด็กชายอัศรา  คล้ายนิยม
 
1. นางสาวสุริยา  หย่ำวิลัย
 
1402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สีแก้วช่วง
2. เด็กชายสุธิราช  บัวบาน
 
1. นายอดุลย์  คำตัน
2. นายไพศาล  ศิวเวทพิกุล
 
1403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายวทัญญู  อินทุภูติ
2. เด็กชายศุภกร  พรมจาด
 
1. นายณัฐวุิฒิ  ปกสุข
2. นายวรพจน์  ตระการศิริ
 
1404 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายพิษณุนาถ  วิทยา
2. เด็กชายวัชรพงศ์  รุ่งสว่าง
 
1. นายชัชวาลย์  ทองสุข
2. นายสมัคร  พงษ์พุฒ
 
1405 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  วงศ์เสาร์
2. เด็กชายศิรวุฒิ  ปลื้มจิตต์
 
1. นางสาวทิวาพร  คำสุข
2. นางสาวธีรดา  สุภะเสถียร
 
1406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 63.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงมณฑิตา  สิงห์รอ
2. เด็กชายวุฒิชัย  โตสิน
 
1. นางสาวกัญญาธร  ช้อนไชย์
2. นางสาวศิรดา  พรมเรือง
 
1407 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 45.3 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวปรางทิพย์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงลักขณา  รุ่งเรือง
 
1. นายสัณห์ชัย  สิริปิยานนท์
2. นายไพบูลย์  พละกะสิกร
 
1408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพิศา  สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันดาเพ็ง
 
1. นางสาวปุญญิศา  โพธิ์ศรีรัตน์
2. นางสาวพงษ์ลัดดา  งอกขึ้น
 
1409 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  พลอยงาม
2. เด็กหญิงสุนิสา  ประทีบทอง
 
1. นางสาวทิวาพร  คำสุข
2. นางสาวธีรดา  สุภะเสถียร
 
1410 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายฐปนพงษ์  บุญมี
2. นายศุภมิตร  บางวิเศษ
 
1. นางพรพิมล  เรี่ยมสุวรรณ
2. นางสาวพัชรมล  ทองสุวรรณ์
 
1411 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจักรี  เพ็ชรเอือง
2. เด็กชายอติพร  มณีล้ำ
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นางสาววิริยา  ทัพวัฒนะ
 
1412 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงพควดี  แซ่วี
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  รีกงราด
 
1. นางสาวกัญญาธร  ช้อนไชย์
2. นางสาวศิรดา  พรมเรือง
 
1413 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กชายรุ่งเพชร  ยศมาก
2. เด็กชายวีรยุทธ  สุขโข
 
1. นางจารุวรรณ  กันทะเอ็ด
2. นางสาวปัทมาพร  กันสุข
 
1414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายธนชัย  เชิงชาย
2. เด็กชายอนุชิต  บวรโภคินกุล
 
1. นางกฤษณา  พุ่มชาวสวน
2. นายเรือง  ชูมลัยวงษ์
 
1415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงมณฑิตา  พลอยดีเสิศ
2. เด็กหญิงอรอุมา  โรยกลิ่น
 
1. นายทรงพล  บุญมี
2. นายอานนท์  คงอินทร์
 
1416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายสุภกิณห์  ทองห่อ
2. เด็กชายไพโรจน์  รุ่งนิมิตร
 
1. นางสาวนันทิดา  เพรชเนียม
 
1417 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกาญจนา  ประกอบเพียร
2. นายรัชชานนท์  อินกองงาม
 
1. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
2. นางสาวอุไรวรรณ  เรี่ยมสุวรรณ
 
1418 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวญานิศา  สิทธารถ
2. นางสาวบัญฑิตา  จันทวงษ์
 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
2. นางสาวพัชรี  เสาวคนธ์
 
1419 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวดาริณี  ตาลเสี้ยน
2. นายวิทยา  งามโปร่ง
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นายสมเจตน์  พันธ์พรม
 
1420 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวอนัญพร  เทพเรียน
2. นายเจริญชัย  จันทร์ประสงค์
 
1. นางนริสลา  ทองคำ
2. นางสาวพิจิตรา  หมอกมืด
 
1421 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นายขจรศักดิ์  ชาติวรรณ
2. นายอภิวัฒน์  แก้วอุบล
 
1. นางภัชยา  สอนนิล
2. นายเรือง  ชูมลัยวงษ์
 
1422 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวชนาธิป  มัชฌิมา
2. นางสาวอนัญลักษณ์  วงศ์ศรีรักษา
 
1. นางสาวปุญญิศา  โพธิ์ศรีรัตน์
2. นางสาวพงษ์ลัดดา  งอกขึ้น
 
1423 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  มีมาก
2. นางสาวสลิลทิพย์  พงษ์พวง
 
1. นางสาวกัญญาธร  ช้อนไชย์
2. นางสาวศิรดา  พรมเรือง
 
1424 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวประภัสสร  ปล้องหลง
2. นายพิเชฐ  ชูสีส้ม
 
1. นางสาวลัคณา  มันตะวัตร
2. นายอดุลย์  คำตัน
 
1425 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เอี่ยมจุ้ย
2. นางสาวอรวรรณ  ชาวท่าไชย
 
1. นางจารุวรรณ  กันทะเอ็ด
2. นางสาวปัทมาพร  กันสุข
 
1426 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายตันติกร  ไทยตรง
2. นางสาวอลิษา  บุญยืด
 
1. นายบุญรอด  ชูเมือง
2. นายเอกเทศ  เพ็ชรวิจิตร
 
1427 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นายจิระพงศ์  ทิมรอด
2. นายพิทยาธร  ดาผะเดิม
 
1. นางสาวเอมอร  เสือปรางค์
 
1428 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายสมยศ  กองทรัพย์
2. นายอนุภาพ  หน่อคำ
 
1. นายทรงพล  บุญมี
2. นายอานนท์  คงอินทร์
 
1429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  ภู่ฟัก
2. นายภาณุมาศ  ศิริวงศ์ไพศาล
 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
 
1430 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวมณีลักษณ์  ขวัญเมือง
2. นางสาวอักษราำภัค  กุณาปัน
 
1. นางสาวปุญญิศา  โพธิ์ศรีรัตน์
2. นางสาวพงษ์ลัดดา  งอกขึ้น
 
1431 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ   เกษรศุกร์
2. นายพรหมมินท์  โลมปลา
 
1. นายวิชาญ  ลูกแก้ว
2. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี
 
1432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาววรรณวิสา  พวงทอง
2. นายศุภชัย  เพชรอำไพ
 
1. นายวินัย  การจนารักพงค์
2. นายไพศาล  ศิวเวทพิกุล
 
1433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวนิภาวรรณ  พงษ์พวง
2. นางสาวปิยพร  ปั้นแอ
 
1. นางนริสลา  ทองคำ
2. นางสาวพิจิตรา  หมอกมืด
 
1434 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกิตติยา  โพธา
2. นางสาวณัฐชา  หลวงใจ
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นางสาววีรญา  เมฆกระจาย
 
1435 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายจีระพันธ์  ทั่งเหมือน
2. นางสาวศศิธร  สุมาลย์ทอง
 
1. นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง
2. นายอุเทน  โค้งนอก
 
1436 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวพัดชา  ชัยพรม
2. นายสุวิชา  ช่ายค้ำชู
 
1. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
2. นางสาวสวีณา  ปั่นกรวด
 
1437 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นายพีรชาติ  วงมงคล
2. นายวิจิตร  แก้ววิจิตร
 
1. นางสาวสุริยา  หย่ำวิลัย
 
1438 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายกิติพงษ์  บุญเรศ
2. นายสุวินัย  สุวรรณจิตร์
 
1. นายจักรกฤษณ์  นุชพ่วง
2. นายวิศิษฏ์  สิริปิยานนท์
 
1439 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวกนกพิชญ์  ราศรี
2. นางสาวพรรุจี  ชาติบุรุษ
 
1. นายบุญรอด  ชูเมือง
2. นายเอกเทศ  เพ็ชรวิจิตร
 
1440 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายณฐพล  เลาหพจนารถ
2. นางสาวรติรัตน์  ทรงทอง
 
1. นายมาโนชญ์  แสงศิริ
 
1441 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษฎา  ปัญญาวุฒิ
2. นางสาวลดาวัลย์  บุญจิตร
 
1. นายกลยุทธ  แก้วบัวดี
2. นายศราวุธ  ตั้งใจ
 
1442 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  บัวทอง
2. นางสาวมีณวดี  กระทิพรมราช
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  งอกขึ้น
 
1443 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวธนศิริ  วิชรมาลา
2. นายนิพพิชฌน์  ไล้สมบูรณ์
 
1. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
2. นางสาวสวีณา  ปั่นกรวด
 
1444 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นางสาวกนกพร  คุ้มภัยพาล
2. นายวิศรุต  คำแก้ว
 
1. นายชัยยะ  สว่างวงษ์
 
1445 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงทอฝัน  กันทวารี
2. เด็กชายธนยศ  ตั้งจิตสมคิด
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ตระการศิริ
 
1. นายณัฐวุิฒิ  ปกสุข
2. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
 
1446 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิรัญญา  ภู่หว่าง
2. เด็กหญิงอางขนาง  สอนมณี
3. เด็กชายอานนท์   ทองศรี
 
1. นางทิพย์วรรณ  นามโสวรรณ
2. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี
 
1447 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กชายคุณากร  สุวรรณทา
2. เด็กชายธีรพล  ผะอบเหล็ก
3. เด็กชายพัทธดนย์  พันสด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์  สุขกมล
2. นายเจตนิพัทธ์  คุ้มคำ
 
1448 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พูลหมี
2. เด็กหญิงพรพรรณ  กองสินแก้ว
3. เด็กหญิงสราลี  จีนศรีคง
 
1. นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง
2. นายอุเทน  โค้งนอก
 
1449 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายกันณพงศ์  สารชมภู
2. เด็กหญิงพันธุกานต์  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นรสาร
 
1. นายสัณห์ชัย  สิริปิยานนท์
2. นายไพบูลย์  พละกสิกร
 
1450 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวถิรนันท์  อุ่นใจ
2. นายธุวชิต  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวสุดารัตน์  คมขำ
 
1. นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง
2. นายอุเทน  โค้งนอก
 
1451 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวณัฐกมล  สงแจ้ง
2. นางสาวดารารันต์  บางอ่ำ
3. นางสาวอรอนงค์  เอี่ยมสอาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์  สุขกมล
2. นายเจตนิพัทธ์  คุ้มคำ
 
1452 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. นายธนพล  ลิ้มไขแสง
2. นางสาวพิมพ์วิภา  ดินไทย
3. นางสาวศิริพร  บุญเจียม
 
1. นางสาวดวงรัตน์  ปอกกันยะ
2. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี
 
1453 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล  ซื่อบุญชู
2. นางสาวยอดดอย  แดงชาวนา
3. นางสาวศิริวรรณ  กล่อมอิ่ม
 
1. นายบุญรอด  ชูเมือง
2. นายเอกเทศ  เพ็ชรวิจิตร
 
1454 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์   นาดำ
2. นางสาวปัณฑิตา  กระแสเวทย์
3. นางสาววัฒนา   เถาว์ชาลี
 
1. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย
2. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย
 
1455 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  บัวทอง
2. นายภานุวัฒน์  ชำนาญเพชร
3. นายวิชญ์พล  มีเย็น
 
1. นายณัฐวุิฒิ  ปกสุข
2. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
 
1456 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกณัฐฐา  ศรีพงษ์
2. นายปฐมพร  ดำงาม
 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
 
1457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวปภัสรา  ประดิษฐ
2. นายภัทรวิชญ์  จันทร์แดง
 
1. นางสาวปุญญิศา  โพธิ์ศรีรัตน์
2. นางสาวพงษ์ลัดดา  งอกขึ้น
 
1458 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  มั่นเหมาะ
2. นางสาวศศิมา  จันทร์ทรัพย์
 
1. นางสาวธนินท์ธร  นิ่มทอง
2. นางสาวเฉลิมพร  เพชรนิล
 
1459 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นางสาวพุฒิพร  เกตุทิพย์
2. นายศรัญย์  สอาดเมือง
 
1. นายทยุทธ์  สาลีจันทร์
2. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์
 
1460 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวสุภะรัตน์  อินทรโชติ
2. นางสาวอุษา  ภัทรนำโชค
 
1. นายทรงพล  บุญมี
2. นายอานนท์  คงอินทร์
 
1461 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายนพณัฐ  ทองดอนน้อย
2. นางสาวเบญญารัตน์  รอทอง
 
1. นางนริสลา  ทองคำ
2. นางสาวพิจิตรา  หมอกมืด
 
1462 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายสมชาย  ราชวัตร
2. นางสาวสุดารัตน์  ยกศิริ
 
1. นายบุญรอด  ชูเมือง
2. นายเอกเทศ  เพ็ชรวิจิตร
 
1463 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นายกฤตภาส  มีแก้ว
2. นายโกวิท  เที่ยงวงษ์
 
1. นางสาวกัญญาธร  ช้อนไชย์
2. นางสาวพนิดา  ปลูกสร้าง
 
1464 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นายจิรเมธ  สมบูรณ์
2. นางสาวพิมพ์ทอง  พุฒจันทร์
 
1. นายนพนนต์  ณ ลำปาง
 
1465 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายบุลากร  ฉันชื่น
2. นายศุภมินทร์  จันสม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจณี  เจิมรอด
 
1466 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวจริยา  เทียมศร
2. นางสาวณหทัย  สุรียวงศ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  นุชพ่วง
2. นายวิศิษฏ์  สิริปิยานนท์
 
1467 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวพรรณิการ์  พันสด
2. นางสาววชิราพร  วรรณศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์  สุขกมล
2. นายเจตนิพัทธ์  คุ้มคำ
 
1468 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายจักรกฤษ  บุญชู
2. นายทศพร  ชาวพิมาย
 
1. นางสาวรุจิรา  สุดแก้ว
 
1469 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. นายภริต  หนูน้อย
2. นางสาวศิริลักษณ์  ภักดีทา
 
1. นายวิโรจน์  เจกะวงค์
 
1470 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นายบุญนิธิ  อินทร์บาง
2. นายภัทรพงศ์  พูนลาภ
 
1. นายวิรุณ  อินทร์สิงห์ทอง
2. นายเรือง  ชูมลัยวงษ์
 
1471 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  ทัดทอง
2. นายวรินทร์  แก้วแฟง
 
1. นายกนกศักดิ์  เนียมสุ่ม
2. นายสามารถ  คำจอ
 
1472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนเมธีพิทยา 1. นายชาตรี  เพชรชู
2. นายวราวุฒิ  โรจนวิจิตร
 
1. นางสาวเกศสุดา  เปรมชาวนา
2. นายโสภณ  ไทยอู่
 
1473 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายจิรภัทร  ตระการศิริ
2. นางสาวศุภิสรา  รอดเที่ยง
 
1. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
2. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
1474 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวปรียารัตน์  แนมบัว
2. นางสาวสุภาพร  งามสม
 
1. นางจารุวรรณ  กันทะเอ็ด
2. นางสาวปัทมาพร  กันสุข
 
1475 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายวิษณุ  ขจรสมบัติ
2. นายศราวุฒิ  เชิดชู
 
1. นายวินัย  การจนารักพงค์
2. นายไพศาล  ศิวเวทพิกุล
 
1476 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. นายชินวัตร  สิงห์ดี
2. นายอาทิตย์  คำประเสร็ฐ
 
1. นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์
2. นายปิยวัฒน์  หุ่นวัน
 
1477 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพิชิต  กาสร
2. เด็กชายสุที  วิชนี
3. เด็กชายเวสารัช  นาคไพรัชช์
 
1. นายกลยุทธ  แก้วบัวดี
2. นายศราวุธ  ตั้งใจ
 
1478 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กชายปฏิพล  จันทร์แดง
2. เด็กชายสมบัติ  นะคันทา
3. เด็กชายสันติสุข  เสนาะจำนงค์
 
1. นางสาวณัฐมน  ภควรพงศกร
 
1479 กา