รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กลุ่มจังหวัดพิจิตร
ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงปาลิตา  สวนกัน
 
1. นางสาวคณิตา  บัวทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำศิลา
 
1. นางขนิษฐา  ทองแจ่ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาววรรษชล  จงรักไทย
 
1. นางขนิษฐา  ทองแจ่ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาววราพรรณ  พรหมมานุวัตร
 
1. นางสาวสาลี่  ชาญณรงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อินเท้ง
 
1. นางสาวรัชนี  บุญปู่
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทัดเที่ยง
 
1. นางสุจิตรา  ศรีสุวรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวนภาวรรณ  จำปาศรี
 
1. นางดอกใหม่  ชื่นโพธิ์ชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวพรทิพย์  ทันเที่ยง
 
1. นางอรสา  พันธุ์สด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ดลสา
 
1. นางทักษวรรณ  นวมครุฑ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงเมขลา  ถือแก้ว
 
1. นางสาวพรพรรณ  อ้นโต
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายวรพล  โหมดชัง
 
1. นางอัมพา  บุ่ยศิริรักษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวมนัสชนก  ถี่ป้อม
 
1. นางสาวรจมารี  โฉมอุดม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  วังคีรี
 
1. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีสมบัติ
 
1. นางสุกัญญา  เทพสุริยวงศ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  ดินแดง
 
1. นางพูลทรัพทย์  ศิริกุล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  เดชขุนทด
 
1. นางสาวนพวรรณ  แซ่ตั้ง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพนัดดา  มีไชโย
2. เด็กหญิงพรพิมล  พาทิพย์
 
1. นางสาวทัศนีย์  มงคลรัตน์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กชายธนดล  ทองย้อย
2. เด็กหญิงนันทนา  โสภัณ
 
1. นางฉวีวรรณ  เผ่าวิทยานนท์
2. นางสุภาภรณ์  แก้วเวฃวงศ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาววนิชยา  ไตรยวงศ์
2. นางสาวสุทธิภรณ์  ยิ้มสว่างแก้ว
 
1. นางฉวีวรรณ  เผ่าวิทยานนท์
2. นางสุภาภรณ์  แก้วเวชวงศ์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายคุณาธิป  สุขประเสริฐ
2. นางสาวสุพิชญา  คำเขียน
 
1. นางกมลวรรณ  รุ่งเรืองศรี
2. นางวรไพรัช  ศรีหิรัญ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงพชรพร  สอนเนย
 
1. นางมาลี  คามเกตุ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายศรัณย์พร  ศรีธรราษฎร์
 
1. นางสุจินดา  ศรีสุเมธชัย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายธีรเมทร์  อินทร์ชัยศรี
 
1. นางวลัยพร  อุไรพันธ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายกฤติน  จูรัตนากร
 
1. นางบุญเจือ  ดิษฐไชยวงศ์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยาอร  คำภิระเตรียมวงศ์
2. เด็กหญิงสุนิตา  อยู่คง
3. เด็กหญิงสุนิษา  แสงอินทร์
 
1. นางสดศรี  ชูชีพ
2. นายไพฑูรย์  ชูชีพ
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงจิดาภา  นาคตะคุ
2. เด็กชายชานนท์  บัวทัน
3. เด็กชายถิรมนัส  ศรสิงห์
 
1. นางสาวพิชญ์ธิกานต์  โพร้งจั่น
2. นางวิยะดา  สง่าไพบูลย์
 
27 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวนีนธุออน  หาดอ่อน
2. นางสาวบุษราภรณ์  เพชรนิล
3. นางสาววีรยา  ศรีสุข
 
1. นางสดศรี  ชูชีพ
2. นายไพฑูรย์  ชูชีพ
 
28 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวพิมพ์ชนก   นนทะวงษ์
2. นางสาวศิริพร สวนมะลิ  สวนมะลิ
3. นางสาวสุดารัตน์   แสงโชติ
 
1. นางศรีไพร   จันทร์ทักษ์
2. นายไพศาล   เชษฐนรงค์
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ภู่สอง
2. เด็กหญิงพิจิตรา   ยอดเถื่อน
3. เด็กชายวัฒนชัย   คำหนู
 
1. นายประจักษ์   พัฒนพงษ์ศักดิ์
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  รอดอินทร์
2. เด็กหญิงลภาพร  แสนมาโนช
3. เด็กหญิงวิชาดา  พูลคล้าย
 
1. นางสาวพิไลพร  ศรีสุวรรณ
2. นางสาววรัญญา  ปาริจฉัตต์
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวชรินรัตน์   สุขเปีย
2. นางสาวดวงพร   ตั้งมั่นทวีทรัพย์
3. นางสาวศิริพร   ชุชัย
 
1. นางสาวศรีภัทรา   นาเลิศ
2. นางสาวเมธิณี   เนื้ออ่อน
 
32 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวจิราวดี  ศิริงาม
2. นางสาวศศินา  ชวนขุนทด
3. นางสาวอริสรา  วงเอียม
 
1. นางสาวพิไลพร  ศรีสุวรรณ
2. นางสาววรัญญา  ปาริจฉัตต์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์แจ่มหล้า
2. เด็กชายสิรวิชญ์  บูรณะพล
 
1. นางสาวจุฑาวัลย์  ปีทนงค์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิศ  ศรีสมพงษ์
2. เด็กชายศศิภา  ทวีชัยการ
 
1. นางกาญจนา  มีชูโภชน์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  เกตุพันธ์
2. นางสาวรัชนิกร  บางบุญ
 
1. นางกาญจนา  มีชูโภชน์
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นายชาตรี  สีดาคำ
2. นางสาวปนัดดา  เที่ยงเกตุ
 
1. นายโอบบุญ  บูรพา
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  อยู่พ่วง
 
1. นางสาวนพคุณ  บุญพระคุ้มครอง
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายอัศนัย  เสือสง่า
 
1. นางปรียาภรณ์  ชาติวรรณ
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวจริยา  พูลคล้าย
 
1. นางเครือมาส  คำเขียน
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวศิณีนาจ  ชมชื่น
 
1. นางสาวยุพารัตน์  ยมจันทร์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุวรรณนาค
2. เด็กชายสิรภพ  เอมดี
3. เด็กชายสิริพันธ์  ทรงทอง
 
1. นางชัญญานุช  สุวรรณ์ทา
2. นางวิมล  อินทร์ประสิทธิ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงนันทนา  จันทร
2. เด็กหญิงสุชานันท์  แจ่มทอง
3. เด็กชายหฤษฎ์  พวงสมบัติ
 
1. นางสาวฌานีกร  ปรารถนารักษ์
2. นางหฤทัย  อุดคำมี
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายชลากร  ฤทธิ์พิรุณ
2. นายชินกฤต  จาดมี
3. นายบัญญพนต์  สุคันธมาลา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ม่วงดิษฐ์
2. นางสาวบุปผา  สันตวา
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายช่วงโชติ  สิงห์สง่า
2. นางสาวณัชรัตน์  สีสุวรรณ
3. นางสาวนภัสวรรณ  ขำไชโย
 
1. นายกมล  ชูสมัย
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.38 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยา   ทรัพย์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  อินทศรี
3. เด็กหญิงวิภาวี  ยิ่งกำแหง
 
1. นายกมล  ชูสมัย
2. นางชลิดา  บัวเขียว
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เรืองมูล
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  นวลดี
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ชาญณรงค์
 
1. นางรัชนี  โสดถานา
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวนุชรินทร์  อินแฝง
2. นางสาวสินีนาฎ  ดำมินเศษ
3. นางสาวสุพิชญา  คำเขียน
 
1. นางรัชนี  โสดถานา
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวกรณ์รวี  แก้วปรีชา
2. นายชาตรี  สีดาคำ
3. นางสาวนริศรา  ภู่หวัง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ดำรงชัย
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทองพิมพ์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  หมวกอินทร์
3. เด็กหญิงศศิธร  ศรีสังข์
 
1. นางนงรัตน์  สุวรรณทศ
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภา  ทองเชิ้อ
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  น้อยพันธ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  เพชรน้อย
 
1. นางสาวสุกัญญา  หนูทอง
2. นางอารีย์  อภัยภักดิ์
 
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายธนศักดิ์   ทองเพ็ง
2. นายปรินทร  อินทรเลิศ
3. นางสาวเนตรนภิศ   เจริญขำ
 
1. นางสาวธนินท์ธร   นิ่มทอง
2. นางสาวเฉลิมพร   เพชรนิล
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายภูมิมินทร์  อินทุสม
2. นางสาวมัลลิกา  สีฟอง
3. นางสาวเด่นนภา  รัตนวงศ์
 
1. นายพรชัย  กระฐินทอง
2. นายสราวุธ  กิ่งภาพ
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมธีพิทยา 1. เด็กหญิงกวิสรา  มีศรีเรือง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  หมอนสวัสดิ์
3. เด็กชายเกรียงไกร  แก้วกำพล
 
1. นางภัครมัย  ด้วงฉุน
2. นายอภิชาติ  ด้วงฉุน
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงปรีชานิการ์  บุญโห้
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เมฆสุข
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  อยู่มีสุข
 
1. นายสุรศักดิ์  นามบุญ
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวณัฐพร  ศรีไพโรจน์
2. นายภานุวัฒน์  แก้วเอีี่ยม
3. นางสาวมนัสวี  หิมพานต์
 
1. นางสาวจิดาภา  คงคาสวัสดิ์
2. นางสาววารินทร์  พรหมอยู่
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายตุลา  รุจีนิมิต
2. นายเรวัฒน์  พยัพเดช
3. นางสาวเสาวรส  ดำสะดี
 
1. นายสุชน  รอดหมี
2. นายสุภาพ  สุขเจริญ
 
57 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  จั่นรัตน์
2. เด็กชายอาทิตย์  จันทร์แจ้ง
 
1. นายวีรชิตพงศ์  พิศอ่อน
 
58 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรพรรณ  บรรเจิดศิลป์
2. เด็กหญิงโชษิตา  ตอนปัญญา
 
1. นางรัชนี  โสดถานา
 
59 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายนิรุตติ  เนาวรัตน์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  เซ็งประสิทธิ์
 
1. นางสาวนงนุช  จากปั้น
 
60 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นายธนบดี  อยู่กรุด
2. นายปฐมพงษ์  จันทร์เจริญ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย
2. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กชายนัทชา  ปินทิพย์
2. เด็กชายพลานนท์  พุ่มพวง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ดี
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายประเสริฐ  นิ่มเส็น
2. เด็กชายเปรม  พรเอนก
 
1. นายอภิเชษฐ  วรบุตร
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กชายศราวุฒิ  เศรษฐี
2. เด็กชายเกรียงไกร  คงรุ่มรวย
 
1. นายสมชาย  บุญอินทร์
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายพีระพงศ์  ฟักศรี
2. เด็กชายวัยวัฒน์  ฉิมแสง
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นายวิรัตน์   เพชรถึก
2. นายวิรุฬ   ผลปาน
3. นายสิรวิชญ์   เก่งเขตกิจ
 
1. นายกนกศักดิ์   เนียมสุ่ม
2. นายสามารถ   คำจอ
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายณัฐศักดิ์  อาริวงค์
2. นายศรรักษ์  คำป้อม
3. นายเตชินท์  กลิ่นหอม
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
2. นางสาววรีย์  วงราช
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายพงศ์นิรันดร์  เลิศรัศมี
2. นายพิทยุตย์  จันทร์ลอย
3. นายอานนท์  ชูราศรี
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
2. นายธารา  แก้วทอง
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรมล  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงปานหทัย  กล้วยหอมทอง
3. เด็กหญิงวันวิสา  งามลำยวง
4. เด็กหญิงอภิสมัย  อนันต์เรือง
5. เด็กหญิงอังคณา  แสงสุมทร
 
1. นางประมวล  เมฆโภชน์
2. นางสุพรรณี  รัตนมงคล
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เนียมเอียด
2. เด็กหญิงน้ำทิพญ์  อร่ามศรี
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  หงษ์โม้
4. เด็กหญิงสาวิตรี  สุวรรณพัฒน์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  อินทร์ขาล
 
1. นางครองทรัพย์  มณีวรรณ
2. นางจันธิรา  หัวเมืองราช
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  หงษ์ทอง
2. นางสาวจุฑามาศ  โยทองยศ
3. นางสาวพฤตยา  โกฎแสง
4. นางสาวอมรรัตน์  รัตนพันธ์
5. นางสาวอรวีย์  รุ่งโรจน์
 
1. นางครองทรัพย์  มณีวรรณ
2. นางจันธิรา  หัวเมืองราช
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  ชัยมงคล
2. นางสาวธนวรรณ  มีศรี
3. นางสาวนลินรัตน์  สมนางิ้ว
4. นางสาวรัชฎาภรณ์  บุปผาพ่วง
5. นางสาวลักษมณ  ดอนดีไพร
 
1. นางสาวกุหลาบ  ภู่ผะกา
2. นายสุเทพ  เมฆโภชน์
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โคกเทียม
2. เด็กหญิงจิราพร  แสนสุข
3. เด็กหญิงธนภร  เล็กชูผล
4. เด็กชายพีระพล  ทนทาน
5. เด็กหญิงสุภนิดา  มีศาสตร์
 
1. นางบุญก้าน  ต่อมยิ้ม
2. นางพินิจ  บุญอินทร์
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองใบ
2. เด็กหญิงขวัญเรือน  แก้วสว่าง
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ฆ้องงาม
4. เด็กหญิงณัฐรดา  โพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงปัญญาพร  เจริญผา
 
1. นางวาสนา  นิลทอง
2. นายสายัณห์  หอกุล
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายธวัช  ทรงศิริ
2. นางสาวธัญลักษณ์  ดินแดง
3. นางสาวนวรัตน์  ปานเพชร
4. นางสาวนาฎยา  คุ้มยิ้ม
5. นายภานุพงศ์  สุริวงษ์
 
1. นางบุญก้าน  ต่อมยิ้ม
2. นางพินิจ  บุญอินทร์
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวพัด  ทองคงอ่วม
2. นางสาววรรณพร  ตุเกตุ
3. นางสาววิราวรรณ  พุทธเกษม
4. นางสาวศิรประภา  ศรีมนตรี
5. นางสาวสุกัญญา  นาลอย
 
1. นางวาสนา  นิลทอง
2. นางสาวสิริพร  ออมสิน
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวปรียารัตน์  แนมบัว
2. นางสาวปาริชาติ  จันทร์เถื่อน
3. นายพีรวิชญ์  นาคอ้น
4. นางสาวลัดดาวัลย์  อ่ำสอน
5. นางสาวสุภาพร  งามสม
 
1. นางจารุวรรณ  กันทะเอ็ด
2. นางธนาภา  ทองดี
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวช่อผกา  อะพิเนตร
2. นางสาวทัศนีย์  เผ่าคนชม
3. นางสาวนริศรา  รอดเรือง
4. นางสาวปนัดดา  ตั้นหว้า
5. นางสาวพิชาภา  รักษาแดน
 
1. นางสาวกษิรา  สังข์นวล
2. นายสามารถ  คำจอ
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกัณยารัตน์  พามา
2. นางสาวกัลยารัตน์  มั่นมาศ
3. นางสาวคณิตตา  จันทร์โต
4. นางสาวจิรกัญญา  ฉายจันทร์
5. นางสาวญานิศา  สุขิตานนท์
6. นางสาวณัฐวดี  สิงหฬ
7. นางสาวณิชากานต์  เหลาประดิษฐ์
8. นางสาวธัญลักษณ์   เพชรไทย
9. นางสาวนภัสวรรณ  ภุมมา
10. นางสาวบุษรินทร์  คงทอง
11. นางสาวปวีณา  บุญธนรัชต์
12. นางสาวปิยะนุช  เมืองสังข์
13. นางสาวพรพิมล   เดชอุ่ม
14. นายวรุตม์  เผือกภู่
15. นายวิชัย  สอนจิต
16. นางสาววิปัศยา  กุตะนัน
17. นายสรลักษณ์  พิรา
18. นางสาวสุพรรณษา  ตุงคะศิริ
19. นางสาวอติกานต์  เงินคงพันธ์
20. นางสาวอรญา  บัวแย้ม
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ยิ่งยง
2. นางสาวชวนพิศ  เจริญพร
3. นางศรินรัตน์  ธนาธิปพงศภัคค์
4. นางสุวิมล  อารีจิตร
5. นางสาวอมรรัตน์  เจริญทิม
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงภาวินี  สินชัย
 
1. นางกรรณิกา  พงศ์ศิริวรรณ
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงชิดชนก  ยอดปรีด์
 
1. นางสาครรัตน์  บุญช่วยชู
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายกฤษณะ  ทุ่งจันทร์
 
1. นายกิตติทัศน์  บุณยสาระนัย
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวอรนิภา  สุขเรือง
 
1. นางสาวธัญญมล  ปั้นเพ็ง
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงนภัคจิรา  ขวัญเงิน
2. เด็กชายภัทรพล  ธานินพงศ์
 
1. นางอมรวดี  พรหมใจบุญ
2. นางสาวโสพิศ  พุ่มพวง
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายนวพล  ชาญชัย
2. เด็กหญิงฟ้าประทาน  ดอกไม้
 
1. นางสายลม  พุดทรัพย์
2. นางสาวสุมาลี  ศิริวัลย์
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  หลาวทอง
2. นายชลธี  ชาญแหลม
 
1. นางกฤษณา  สุวิเชียร
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวนวพรรษ  ศรีสุข
2. นายสุภยา  มิคมาศ
 
1. นางสาวชวนพิศ  เจริญพร
2. นางสุวิมล  อารีจิตร
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  อาจองค์
2. นางสาวณัฐตยาภรณ์  สอนสุรัตน์
3. นางสาวปัณฑิตา  สุขล้อม
4. นางสาวปัทมา  แก้วสว่าง
5. นางสาวพรปรียา  ขุมทอง
6. นางสาวพิมพ์พิไล  จันทร์แดง
7. นางสาวมณีวรรณ  พวงมณี
8. นางสาวสุธาทิพย์  ศรีละโพธิ์
9. นางสาวสุนทรา  ศรีประดิษฐ์
10. นางสาวเจนจิรา  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวชวนพิศ  เจริญพร
2. นางสุวิมล  อารีจิตร
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวขวัญจิรา  จีนฮี้
2. นายจิรายุส  กันสุข
3. นางสาวธัญญารัตน์  มั่งใหญ่
4. นางสาวธิติมา  พุฒซ้อน
5. นางสาวนุศรา   ยังสุข
6. นายปาราเมศ  เสน่หา
7. นายศราวุฒิ  กองพิกุล
8. นายสิรวิชญ์  พุ่มพิศ
9. นางสาวสุศิมา  วุฒิธรรม
10. นายอภิรัฐ  โมคศักดิ์
 
1. นางสาวพิชยา  คำอ้อ
2. นางสิริพร  จ้อยโหมด
3. นางสาวอรทัย  นุศาสตร์
 
89 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ช้างทอง
2. เด็กหญิงณีรณุช   ทุมอุทธา
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  สายเจริญ
4. เด็กหญิงประภาศิริ   แก้วพูล
5. เด็กหญิงปวริศา  แย้มทัศน์
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คงเจริญ
7. เด็กหญิงลักษิกา  บานแย้ม
8. เด็กหญิงวรรณมี   ม่วงเก่า
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์เนียม
10. เด็กหญิงศุจินันท์  จันทร์รอด
11. เด็กหญิงสุจิตรา  จาดย่านขาด
12. เด็กหญิงอนงค์นารถ  พุทธาน้อย
13. นางสาวอารยา   คงมั่น
14. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เขียวเขิน
15. เด็กหญิงเจนจิรา  อาดำ
 
1. นายณัฐวุฒิ  แรงขิง
2. นางสาวปภาวรินทร์  อินต๊ะ
3. นายสามารถ  คำจอ
4. นายอรัญ  หมวกอินทร์
 
90 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวขวัญฤดี   หนูมาก
2. นางสาวจุฑารัตน์  แสงอุทัย
3. เด็กหญิงชนกสุดา  เขตกรรม
4. นางสาวธิติกาญจน์  จันทร์แป้น
5. นางสาวรัตนาภรณ์  บิดาทุม
6. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  สุมาลัย
7. นางสาวลลิตา  จ้อยสุดใจ
8. นางสาววัลลี  เครือบุตร
9. นางสาวศศิรัศมิ์  อินทร์ปัญญา
10. นางสาวสารัช  มีเม่น
11. นายสิทธิศักดิ์  ผะอบเหล็ก
12. นางสาวสุธาสินี  ภูศรีเทศ
13. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์เกตุ
14. เด็กหญิงอรอุมา  มีนาค
15. นางสาวเกศรินทร์  ผะอบเหล็ก
 
1. นางวิรัลพัชร  อังคชูชัยวงศ์
 
91 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เขียวหอม
2. เด็กหญิงนริศรา  ชินโคตร
3. เด็กหญิงวรดา  แท่งทอง
 
1. นางวัฒนา  ทองหล่อ
 
92 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มีหวัง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  วงศ์จันทร์
3. เด็กหญิงสุกันยา  บริรัตน์
 
1. นายจิรานุวัฒน์  อินเที่ยง
2. นางธีริศรา  ชาวสวน
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นายระวีโรจน์  ตรีอินทอง
2. นางสาวศิริขวัญ  สิงห์ลอ
3. นางสาวอารยา  คงมั่น
 
1. นายณัฐวุฒิ  แรงขิง
2. นายอรัญ  หมวกอินทร์
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวทักษพร  เทียมศร
2. นางสาวทิพย์เกษร  สิงห์เรือง
3. นางสาวปิยวรรณ  กังหัน
 
1. นายทรงพล  บุญมี
2. นายทวิทย์  จุฑาคุปต์
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาธิดา  เฟืองฟู
2. เด็กหญิงสุมินทรา  ไมนา
 
1. นางนิตยา  อ่อนจันทร์
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงอาทิมา  ปานแก้ว
2. เด็กหญิงไอรินลดา  ธูปบูชา
 
1. นายสังเกษ  เจ็กมา
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  แหยมสา
2. นางสาวนุชจรีย์  นาคเอี่ยม
 
1. นางนิตยา  อ่อนจันทร์
 
98 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวกนกวรรณ  เนตรคำ
2. นางสาวณัฎฐา  สุขเอม
 
1. นางพัชรีรัตน์  วิบูลย์กุล
 
99 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  เจนกิจวัฒนาเลิศ
 
1. นายพฒนพล  คงเนียม
 
100 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงบุษราคัม  วงศ์สนิท
 
1. นางสาวธันย์ชนก  สุขเอี่ยม
 
101 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 1. นางสาวแพรวสิริน  สุขสำเภา
 
1. นางอมรรัตน์  ทองจั่น
 
102 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาววาสนา  เปลี่ยนสาย
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ฟักเกตุ
 
103 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนะพร  เกตุกร
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  กาจธัญกรณ์
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
105 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวจันทร์จิรา  รักษาถิ่น
 
1. นายวิโรจน์  อานทอง
 
106 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวปัณรวี  สุขทัศน์
 
1. นายนายวีระ  สิงหนารถ
 
107 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กชายนิธินันท์  อินเท้ง
 
1. นายวิโรจน์  อานทอง
 
108 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   ศรีขวัญม้า
 
1. นายปราโมทย์  จันทวงษ์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวเกวลิน  ฉายาภักดี
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี
 
110 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวเพ็ญนภา  แสนกล้า
 
1. นายสมศักดิ์  นิติสกุลชัย
 
111 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กชายพิรันธร  วงษคำหาร
 
1. นายอุปถัมภ์  ชื่นโพธิ์ชัย
 
112 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายธีมากร  บุญโกย
 
1. นายจสินทร์  ถมยา
 
113 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายพัลลภ  ตรีระแสง
 
1. นายสมศักดิ์  นิติสกุลชัย
 
114 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นางสาวสายชล  ไวกิจจี
 
1. นางขวัญใจ  โสภากาศ
 
115 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายชยวิทย์  คชบรรดิษฐ์
2. เด็กชายพรชัย  คงเจริญ
 
1. นางสาวเหมือนฝัน  ขาวทรงธรรม
 
116 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สอนปั้น
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  ภูมิศรีจันทร์
 
1. นางสาวธันย์ชนก  สุขเอี่ยม
 
117 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงกิตติมา  จิตรารัชต์
 
1. นางสาววันทนีย์  ปรางทับทิม
 
118 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงปวิชญา  ศรีมุณี
 
1. นายภูวนาท  ตระกูลเมฆา
 
119 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวแววปภาวี  แก้วเอี่ยม
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
120 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายศรัญญู  คุมขันท์
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
121 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงรสริน  ไร่ขิง
2. เด็กหญิงศุภนิดา  วงโคคุ้ม
3. เด็กชายอธิปชิระ  บุญพรม
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แ่ซ่อึง
2. นางสาวจินดาลักษณ์  โคตะการ
 
122 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ชูจิตร
2. เด็กชายรณชัย  ยิ้มน่วม
3. เด็กชายอัครพล  ชูจิตร
 
1. นายธเนศ  โกวิทย์
2. นางนาถอนงค์  ทสะสังคินทร์
 
123 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายกฤษดา  เพชรเอือง
2. นายสรายุทธ   สว่างยิ่ง
3. นายสวิตต์  ทองดอนอินทร์
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แ่ซ่อึง
2. นางสาวจินดาลักษณ์  โคตะการ
 
124 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นางสาวกมลมาลย์  ยอดหมวก
2. นายชาญชัย  กองช้าง
3. นายวุฒิชัย  น้อยทา
 
1. นายธเนศ  โกวิทย์
2. นางสาวรัชนี  สุลักษณานนท์
 
125 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  จรันรัก
 
1. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
 
126 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถกฤษ  สุขพัฒน์
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
 
127 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นายวิรัชพันธ์  พื้นผา
 
1. นายสุขุมพัฒน์  กันธะมา
 
128 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  นรชาญ
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
129 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงวรรณิศา  ใบปกทอง
 
1. นายสมศักดิ์  ฤกษ์รัตนประทีป
 
130 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวอาทิตยา  คำอุเทน
 
1. นายสุขุมพัฒน์  กันธะมา
 
131 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิชิระ  จุไร
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
132 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงโชติรส  ดำแดง
 
1. นายสมศักดิ์  ฤกษ์รัตนประทีป
 
133 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายธนาธิป  ปานเขาย้อย
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
 
134 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาววิไลวรรณ  สุขแซว
 
1. นายสุขุมพัฒน์  กันธะมา
 
135 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาธินาถ  บัวผัน
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
 
136 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายประเสริฐ  เกิดพร้อม
 
1. นางมันทพร  เิลิศวีรศิลป์
 
137 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายประกาศิต  ประเสริฐสุข
 
1. นางสุกัญญา  ปิ่นสุข
 
138 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินทสนธิ์
 
1. นางสุกัญญา  ปิ่นสุข
 
139 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายวรพล  นุ่มมาก
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
 
140 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณษา  ชูเมือง
 
1. นายสรรเสริญ  อุตพรต
 
141 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
 
1. นางมันทพร  เิลิศวีรศิลป์
 
142 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรนภา  รุ่งเรือง
 
1. นางสุกัญญา  ปิ่นสุข
 
143 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  อินทร์สุข
 
1. นางมันทพร  เิลิศวีรศิลป์
 
144 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงชวัลนุช  สิบหมื่นเปี่ยม
 
1. นายฐนพล  จำปาไทย
 
145 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  จิ๋วนุช
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
 
146 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายฐิติวัฒน์  ขาวเทศ
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
 
147 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายอดิสรณ์  จันทร์กลิ่น
 
1. นายวันชัย  ฉิมจิ๋ว
 
148 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นนท์วิศิษฐ์
 
1. นางสุกัญญา  ปิ่นสุข
 
149 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงค์  พุฒทอง
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
 
150 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวภัสฒยาพร  ชาติบุตร
 
1. นางสาววรนุช  ประดิษฐพงษ์
 
151 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  บุญประเสริฐ
 
1. นางมันทพร  เิลิศวีรศิลป์
 
152 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินทสนธฺ์
2. นางสาวฉัตรนภา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงชนาธินาถ  บัวผัน
4. นายฐิติวัฒน์  ขาวเทศ
5. นายธนาธิป  ปานเขาย้อย
6. เด็กชายนพัฐกรณ์  จิรกิตติโสภณ
7. นายประกาศิต  ประเสริฐสุข
8. เด็กหญิงวรรณษา  ชูเมือง
9. นางสาววิภาภรณ์  ชาติเวช
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
2. นางสุกัญญา  ปิ่นสุข
 
153 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ปิ่นวิถี
2. นางสาวจณิสตา  ไชยเวทย์วิทยา
3. นายจิตริน  เรืองวงษ์
4. เด็กชายณัฐพงศ์  พุฒทอง
5. เด็กชายประเสริฐ  เกิดพร้อม
6. เด็กหญิงปวันรัตน์   ตันติพันธุ์พิพัฒน์
7. นางสาวภาสกร  เล็กประดิษฐ์
8. นางสาวลลิตา  อินทร์สุข
9. นายวรพล  นุ่มมาก
 
1. นางมันทพร  เิลิศวีรศิลป์
2. นายสุมิตร  มีเครือ
3. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
154 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรณรงค์  สุภาศรี
2. เด็กชายฐาปกรณ์  ภู่เสน
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ภาคนาฑี
4. นายณัฐพงษ์  เสงี่ยมวงษ์
5. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พลายจันทร์
6. นางสาวพลอยชมพู  มุนตรี
7. นางสาวมณฑิตา  ปานรักษ์
8. เด็กชายศรัณย์  เพ็ชรพงษ์
9. นายศราวุธ  พิณเขียว
10. นางสาวศรีอาภรณ์  ขวานเพชร
11. เด็กชายสันติชัย  โพธิ์พวง
12. นางสาวสาลินี  สุขสวัสดิ์
13. เด็กชายสิทธิกร  ส้มทอง
14. นายสุรวิชญ์  สนธิ
15. เด็กชายอัมรินทร์  ฤทธิ์ชัย
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
2. นายอภิเชฐ  คงรอด
 
155 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ปิ่นวิถี
2. นางสาวจณิสตา  ไชยเวทย์วิทยา
3. นายจิตริน  เรืองวงษ์
4. นางสาวชุติมา  บุญประเสริฐ
5. เด็กชายณัฐพล  จิ๋วนุช
6. เด็กชายประเสริฐ  เกิดพร้อม
7. เด็กชายปรเมศ  อินทฤทธิ์
8. เด็กหญิงปวันรัตน์   ตันติพันธุ์พิพัฒน์
9. เด็กหญิงปิ่นนภา  มีลาภ
10. เด็กชายพรเทพ  พึ่งจาบ
11. เด็กชายภาสกร  เล็กประดิษฐ์
12. เด็กชายรณกร  ยุทธกิจกิตติกร
13. นางสาวลลิตา  อินทร์สุข
14. นายวรพล  นุ่มมาก
15. นางสาวสุภาวดี  ศิริ
 
1. นางมันทพร  เิลิศวีรศิลป์
2. นายมานพ  เกตุเมฆ
3. นายสุมิตร  มีเครือ
4. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
156 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินทสนธิ์
2. นางสาวฉัตรนภา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงชนาธินาถ  บัวผัน
4. นายฐิติวัฒน์  ขาวเทศ
5. นายถนอมศักดิ์  เป้าขาว
6. นายธนาธิป  ปานเขาย้อย
7. เด็กชายนพัฐกรณ์  จิรกิตติโสภณ
8. นายพัชชาณัฐ  อัตพรต
9. เด็กหญิงภัทจิรา  เมืองนันท์
10. เด็กชายวิสูตร  พูพงษ์
11. เด็กชายศรัญ  เกตศรีบุรินทร์
12. เด็กชายอรรถกฤษ  สุขพัฒน์
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
2. นางสุญญา  ปิ่นสุข
 
157 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฉันทนา  ทัดทอง
2. นางสาวฐิตาพร  สุขมาก
3. นางสาวณัฐธิดา  คชานันท์
4. นางสาวธนัญญา  สัมพวัน
5. นางสาวธนาพร  กิตติคุณาภิรมย์
6. เด็กหญิงนัตถพร  บุญทัด
7. นางสาวนาตยา  ลาดพิลา
8. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชมภู่
9. เด็กหญิงนิรันพร  กันหา
10. นางสาวประภาศรี  แววมยุรี
11. เด็กชายประสิทธิชัย  โตเครือดี
12. นายพงษ์เทพ  อุ่นใจ
13. นางสาวพรสุภา  อัครผล
14. นางสาวพัชราภรณ์  ทาอ้น
15. นางสาวศิรินทิพย์  จันทร์ตูม
16. นางสาวสมฤดี  สุขพันธ์
17. นายอนุสรณ์  เสือปรางค์
18. นายอภินันท์  อัตชู
19. นางสาวอารยา  แตงณรงค์
20. นางสาวโสภา  สอาดอิน
21. นายโอภาส  สัมภะวัน
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ฟักเกตุ
2. นางละมัย  ทุ้ยแป
3. นางสาววาสนา  เอี่ยมปฐม
4. นางสาวสุรีย์พร  ลาภพูนผล
5. นางสาวเฉลิมพร  เพชรนิล
6. นางเมตตา  พลประถม
 
158 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  จรันรัก
2. เด็กหญิงจันทกานต์  แก่นแจ่ม
3. นายจิรเมธ  สมบูรณ์
4. เด็กชายชาคริต  ดวงดี
5. เด็กชายทินภัทร  แก้วอ่อน
6. เด็กชายทิวา  แก้วงาม
7. เด็กชายธีรวัฒน์  กุดวิสัย
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  สิงห์โต
9. เด็กชายพงศ์เทพ  สมัครราษฎร์
10. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทองจอน
11. เด็กหญิงวนิดา  สวดมาลัย
12. เด็กหญิงวิชญาพร  สมานวงษ์
13. เด็กหญิงวิชุดา  คงพล
14. นายวิทยา  ประชาสุข
15. นายวิวัฒน์  แก่นจันทร์
16. เด็กชายวิษณุ  อินทร์สง่า
17. เด็กหญิงศรัณยา  ปุลิง
18. เด็กหญิงสิรีธร  แก้วชาลี
19. เด็กชายอนุรัตน์  กรณี
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  ตู้สระกาศ
21. เด็กหญิงเย็นจิตร  นุ่มปั้น
 
1. นางณัฐยาน์  เพ็งสุวรรณ
2. นายนพนนต์  ณ ลำปาง
3. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
4. นายสมยศ  คงสิน
5. นางสาวอนุสรา  กมุทชาติ
6. นางอุษณีย์  รอดมา
 
159 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  สนั่นเอื้อ
2. นางสาวกมลวรรณ  ชาวกรุง
3. นายกฤษณะ  มากุล
4. นางสาวกาญจนา  จันโอ๊ด
5. นางสาวจริยา  พรมจันทร์
6. นางสาวจารุวรรณ  สารผล
7. นางสาวฉันทิสา  อริยะวงศ์
8. นางสาวชมภู่  พรมใจบุญ
9. นางสาวณัฐธิดา  หอมเจริญ
10. นางสาวณัฐมน  ใจกรุณา
11. นายดนัย  รุ่งเรือง
12. นางสาวดาวเรือง  จันทร์อินทร์
13. นางสาวธนภรณ์  ลุยทอง
14. นายธีรพงค์  พูลจิตร
15. นายนิติกร  รูปโฉม
16. นายพิสิฐ  พุกยอด
17. นางสาวภัทรสุดา  สุดาพวง
18. นางสาวรพีพัฒน์  บุญยงค์
19. นางสาวรัตติกาล  กิจจันทึก
20. นายรัตน์ติชัย  ศรีจูม
21. นายฤทธิศักดิ์  สางนา
22. นางสาวลักษิกา  หลากสุขถม
23. นายวัชรพล  ปุริโส
24. นายวินัย  ลาภเกิด
25. นางสาวศศิประภา  ศรีรักษา
26. นางสาวศิริรัตน์  ภูมิภักแว่น
27. นายศิลา  คลังสมบัติ
28. นางสาวสุธิตา  สุดชีแสง
29. นางสาวสุนิสา  แสงพล
30. นางสาวอภิญญา  แสงสมบูรณ์
31. นางสาวอมรประภา  อุรอิต
32. นางสาวอัญชริดา  เพชรสุข
33. นางสาวอัมรินทร์  แก้วขาว
34. นางสาวเฟื่องฟ้า  แก้วกสิกรรม
35. นางสาวโสรยา  มุระกะ
 
1. นายฤทธิไกร  สุตา
2. นางสาวสุจิตรา  ศรีสุวรรณ
3. นายสุวิทย์  มาคำ
4. นายไชยเชษฐ์  วรนุช
 
160 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์   ปานเรือง
2. นางสาวกาญจนา  กัลยา
3. นายคฑาวุฒิ   จาดเมือง
4. นางสาวจิณัฐตา   แก้วหอมโชติ
5. นางสาวชนกานต์   สุขอยู่
6. เด็กหญิงชลนิชา   เอี่ยมปาน
7. นายชัยวัฒน์  ดีแจ่ม
8. นางสาวชไมพร   ช่องท้วม
9. เด็กชายณัฐพงษ์   สกุลวงศ์
10. นายณัฐวุฒิ   อินทมาศ
11. นางสาวทินมณี   พุฒหอม
12. นายธนกร   เกตุกร
13. นายธนะสิทธิ์   จันทร์สงเคราะห์
14. นางสาวธิดารัตน์   ผิวพรรณ
15. เด็กชายนพพร   ทับทอง
16. นางสาวนัทมล   เต็งสุวรรณ
17. เด็กชายภาสกร   พูลพินิจ
18. นางสาวมณี   ประวิงวงษ์
19. เด็กหญิงมลนสา   แพทวงษ์
20. นางสาวมินตรา   สีใส
21. นางสาวรัตนา   พรหมอยู่
22. นางสาววรางคณา   แก่นทอง
23. นางสาววราภรณ์   วุฒิเอ้ย
24. เด็กชายวัชรพงษ์   แก้วทอง
25. เด็กชายวาทิต  ขันธลักษณา
26. นางสาววิภาดา   กรานสำราญ
27. เด็กชายวีรยุทธ   สุขโข
28. นางสาวศิริวรรณ   คล้ายเขียน
29. นายสิทธิพงษ์   ปิ่นสุวรรณ
30. เด็กหญิงสุจิตรา   แก้วชัยสิทธิ์
31. นางสาวสุนิสา   ออมสิน
32. นางสาวสุพัตรา  สีใส
33. เด็กชายสุรสิทธิ์   แก้วชัยสิทธิ์
34. นางสาวสุวัลนี   ชาวประโคน
35. นางสาวหทัยภัทร   นพวัตร
36. นายอนุชา   วันลดา
37. นายเขมพรรณ   สุขโท้
38. นางสาวเจนจิรา   ประวิงวงษ์
39. นางสาวเบญจมาศ   เครือผักปัง
40. เด็กหญิงเยาวมาลย์   ศรีใส
 
1. นายกิตติพันธ์   ชาญเชี่ยว
2. นางสาวทักษพร   รอดอนันท์
3. นายนิเวศน์   อนุวงษ์
4. นายปณิธาน   กันสุข
5. นางอารีรัตน์   โพธิ์คำ
 
161 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินธิตก
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
 
162 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายวรพจน์  นากสวาท
 
1. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
163 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ถนอมรัตน์
 
1. นายสงกรานต์  พลประถม
 
164 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  สร้อยดี
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
165 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงสุภัคชญา  รัตนใหม่
 
1. นายฐนพล  จำปาไทย
 
166 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญอำ
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
167 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาววิภาภรณ์   ชาติเวช
 
1. นายวัฒนะ   โสมพัฒนะพงษ์
 
168 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวสุนทรี  ศรียิ้ม
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
169 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินธิตก
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
170 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายพรเทพ  สะสีขำ
 
1. นายฤทธิไกร  สุตา
 
171 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายเนติพงษ์  แจ่มเงิน
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
172 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจีรา  เมืองนันท์
 
1. นายวัฒนะ   โสมพัฒนะพงษ์
 
173 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เปล่งทอง
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
174 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวเกร็ดแก้ว  จาดเมือง
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
175 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวสุชาวดี  จันทาพิม
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
 
176 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินธิตก
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
 
177 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายปัฐวิล  น้อยเจริญ
 
1. นายอธิปัตย์  อยู่สุข
 
178 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายเนติพงษ์  แจ่มเงิน
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
179 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงสุภัคชญา  รัตนใหม่
 
1. นายฐนพล  จำปาไทย
 
180 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสมัญญา  แสนสา
 
1. นางสาวพรนิภา  บัวสถิตย์
 
181 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวอัญชริดา  เพชรสุข
 
1. นางสาวสุจิตรา  ศรีสุวรรณ
 
182 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวอังสุมารินทร์  นาคบำรุง
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
183 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายสหรัฐ  เศษท้าว
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
184 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กชายโยธิน  มาทำมา
 
1. นายสมยศ  คงสิน
 
185 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายเนติพงษ์  แจ่มเงิน
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
186 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  สร้อยดี
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
187 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจีรา   เมืองนันท์
 
1. นายวัฒนะ   โสมพัฒนะพงษ์
 
188 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงอารียา  ธนะธรรมโกศล
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
189 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวเกร็ดแก้ว  จาดเมือง
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
190 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวสุชาวดี  จันทาพิม
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
 
191 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กชายกฤษณเทพ  กะติยะการ
2. เด็กชายคีตภัทร  วงษ์ธัญญะ
3. เด็กหญิงจุฑามาส  ศรีบุญเรือง
4. เด็กชายชนกฤต  ด้วงแก้ว
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ติธรรม
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  กันทา
7. เด็กหญิงณัฐวรา  สังวาลย์ทอง
8. เด็กชายทัณฑิการ  สืบแสน
9. เด็กหญิงทิพาพรรณ  ด้วงพรม
10. เด็กหญิงธนัชชา  เร็วเรียบ
11. เด็กหญิงธนิกา  ศรีสำอางค์
12. เด็กชายธวัชชัย  รัศมี
13. เด็กหญิงธัญชนก  วงษ์แก้ว
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  ท้าววิบูลย์
15. เด็กหญิงนุษบา  อินเต
16. เด็กหญิงปภัสสร  พิมพ์ทอง
17. เด็กหญิงปรารถนา  เรืองฤทธิ์
18. เด็กหญิงปิยะมาศ  พูนดำเนิน
19. เด็กหญิงพิมพ์นารา  แก้วสอาด
20. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ขุนทอง
21. เด็กหญิงมานิตา  พรมขาล
22. เด็กหญิงวนิดา  จันทร์โต
23. เด็กหญิงวราภรณ์  แวงวรรณ์
24. เด็กหญิงวิราวรรณ  จันทร์โอ
25. เด็กชายวุฒิชัย  สุฤทธิ์
26. เด็กชายศราวุธ  กล่ำโภช
27. เด็กชายศิขริน  กิ่งแก้ว
28. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ประดับเชื้อ
29. เด็กหญิงสมฤดี  การะสิทธิ์
30. เด็กหญิงสร้อยสุดา  นุชเทียน
31. เด็กชายสิทธิชาติ  มีขวัญ
32. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ศิริภักดี
33. เด็กชายสุปัญจะ  จันทร์เกตุ
34. เด็กหญิงสุมาลี  เป็งจา
35. เด็กหญิงสโรชา  กันกินา
36. เด็กหญิงอัจฉรา  ประสพธรรม
37. เด็กหญิงอาภาพจนี  พรหมมาลี
38. เด็กหญิงเวธกา  ฉางข้าวคำ
39. เด็กหญิงโชติญาดา  ชาลีวรรณ
 
1. นายนพพร  วัฒนาพันธ์
2. นายพสิษส์  ทีดี
3. นางศรีวรรณา  เรือนแก้ว
 
192 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  แจ่มศรี
2. นายจีรัจตร์  ไพบูลย์เกษม
3. นายชลที  พรหมสำโรง
4. นายณัฐกานต์  แรงเขตกิจ
5. นางสาวทิวาริน  เมฆอ้อย
6. นางสาวธัญญารัตน์  อิ่มหิรัญ
7. นายธีรศักดิ์  ขัดวิญญา
8. นางสาวนิรชา  เย็นฉ่ำ
9. นางสาวนุชรีย์  ยอดนิโรด
10. นางสาวบุษรากร  ตางจงราช
11. นางสาวปทุมแก้ว  เสวกวรรณ์
12. นายพลวัฒน์  ประสพโชค
13. นางสาวพัชริดา  จันทรา
14. นายพิทักษ์  จาวสุวรรณวงษ์
15. นางสาวรัชฎานุช  นิ่มทอง
16. นายรัตนพล  บุญตัน
17. นางสาววันวิสา  วงษ์อินตา
18. นางสาววัลภา  คอนดำ
19. นางสาววาสนา  ร่วมสกุล
20. นางสาวสมฤดี  หลักสูงเนิน
21. นางสาวสาธินี  พิลาแดง
22. นางสาวสายรุ้ง  ศรีดำ
23. นางสาวสุกัญญา  นวลศรีดำ
24. นางสาวสุทธิดา  บุญเพ็ง
25. นางสาวสุพรรษา  โพธิ์หอม
26. นางสาวสุภาวี  รอดห้วยรอบ
27. นายสุวรรรณ  ค้มเขต
28. นางสาวอัชญา  เจริญสุข
29. นางสาวอันธิมา  โสภา
30. นายอานนท์  จันทร์ลี
 
1. นายชิตพล  เพชรวารี
2. นางสาวนันทวัน  จันทสุริโย
3. นายบุญญา  คามเกตุ
4. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
193 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  สระทองแดง
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เข็มกลาง
3. เด็กชายธนชิต  ภูดอนตอง
4. เด็กชายธนพล  แตงอ่อน
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  กาหวัง
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โปร่งจันทร์ทึก
7. เด็กชายพีรพัฒน์  ขุนชัย
8. เด็กชายภูชิต  ทองแตง
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  วังหอม
10. เด็กหญิงสุภัสสร  สืบมา
 
1. นายชลรวี  อ้นอินทร์
2. นางสาวณัฐธิดา  คงมี
3. นายอิสริยะ  สติใหม่
 
194 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นายคมสัน  กันทะสอน
2. นายชัยจิรายุ  ตันทร
3. นายภัทราวุธ  ด้วงหวัง
4. เด็กหญิงยลรดา  แคล้วโยธา
5. เด็กหญิงรัตติกาล  กาแดง
6. เด็กหญิงศิริญญา  นิลยา
7. เด็กชายศุภกิตติ์  พุฒหอม
8. นางสาวสุภัทรา  นวลน้อม
9. เด็กหญิงอรปรียา  โพธิ์ศรี
10. นายเจษฎากร  มานะกิจ
 
1. นางณฐพร  ศรชัย
2. นางสาวสุพัตรา  ศักดิ์ดี
 
195 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายธนพล  เพชรนารถ
2. นายธนวัฒน์  อัสถิ
3. นางสาวนิดา  จันเทวี
4. นางสาวปวรรัตน์  วรรณศรี
5. นางสาวพรชิตา  เขื่อนสันเทียะ
6. นายพิกุล  อาสนะ
7. เด็กชายสหรัฐ  เศษท้าว
8. เด็กชายสานิต  ถาวรกุล
9. นางสาวเมธาวี  ชะยะ
10. นางสาวแพรวพรรณ  ชนลาพ
 
1. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
 
196 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีแก้ว
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  ยอดคำ
3. เด็กหญิงชนิกาญจน์  ทองแย้ม
4. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  แหนมเชย
5. เด็กหญิงศศิวิมล  เพียรลี
6. เด็กหญิงสมปอง  เกี่ยวพันธุ์
7. เด็กหญิงสายฝน  มีดี
8. เด็กหญิงอมรพรรณ์  สีลากแก้ว
9. เด็กหญิงอรทัย  ดีอาน
10. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงห์รอ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
2. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
 
197 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  จิ๋วแหยม
2. นางสาวรติรัตน์  สวาสุ
3. นางสาวรุ่งอรุณ  ปานแย้ม
4. นางสาววนิดา  คำนำ
5. นางสาวสุธิดา  ขวัญคง
6. นางสาวสุนิสา  ป้วนก้อม
7. นายสุรเดช   จันทรบุตร
 
1. นายกนกศักดิ์  เนียมสุ่ม
2. นางสาวภัทริน  เย็นขัน
3. นายสามารถ  คำจอ
4. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
 
198 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  เทียนเงิน
2. เด็กหญิงปัญญาพร  นามกัณหา
3. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  แตงเส็ง
4. เด็กหญิงรัตติกาล  งามพลกลัง
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วโภคา
6. เด็กหญิงสุกัญญา  แย้มงาม
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หมีเปลี่ยน
8. เด็กหญิงอริสา  อินทรขันตรี
 
1. นางสาววรรณพร  สงแจ้ง
 
199 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวธิดารัตน์  บุญคำ
2. นางสาวนฤมล  คงชาติ
3. นางสาวพิชญาภา  มั่นมาศ
4. นางสาววันเฉลิม  สุดนาวา
5. นางสาวศิรตา  ทองอ่วม
6. นางสาวสุนิสา  ทองเต่าหมก
7. นางสาวสุพรรษา  แก้วมั่น
8. นางสาวเปียนุช  ศรีโสภา
 
1. นางสาวภัทราพร  สุขศิริ
 
200 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นางสาวพรสุรีย์  ขาวสุข
2. นางสาวพัชราภรณ์  มาเย็น
3. นางสาวมณฑิภา  พรมสังเกตุ
4. เด็กหญิงรัตติกาล   กาแดง
5. นางสาววรรณวิษา  จันทร
6. นางสาววันวิสาข์  ศรแก้ว
7. นางสาววิจิตรา   นวลละออง
8. นางสาวสิราณี  อยู่ยืด
9. นางสาวสุจิตรา  วิมุขสกุล
10. นางสาวสุทาสินี  ศุภางคะนันทน์
 
1. นางณฐพร  ศรชัย
2. นางสาวสุพัตรา  ศักดิ์ดี
 
201 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวฐิตาพร  กล่อมแก้ว
2. นางสาวฑิตยา  วระจินต์
3. นางสาวนิดา  จันเทวี
4. นางสาวปรียา  พันธ์โนฤทธิ์
5. นางสาวปวรรัตน์  วรรณศรี
6. นางสาวพรชิตา  เขื่อสันเทียะ
7. นางสาวรวิวรรณ  สุขศรี
8. นางสาววนิดา  เจริญผล
9. นางสาวเมธาวี  ชะยะ
 
1. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
 
202 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กหญิงวรัมพร  ไทยสงค์
2. เด็กหญิงวิสา  บุญเลี้ยง
3. เด็กชายสมภพ  แซ่เอี๊ย
4. เด็กชายสมาพล  สุขวัฒนา
5. นายอนุภัทร  สะมะโน
 
1. นายปัญญา  รุ่งอินทร์
2. นายเกริก  กล่ำน้อย
 
203 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาราชนก  ศรีสุข
2. นายธวัช  ทรงศิริ
 
1. นางพินิจ  บุญอินทร์
2. นางมะลิวรรณ  ฤทธิ์รอด
 
204 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กหญิงวิสา  บุญเลี้ยง
2. นายอนุภัทร  สะมะโน
 
1. นายปัญญา  รุ่งอินทร์
2. นายเกริก  กล่ำน้อย
 
205 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. นางสาวกาญจนา  ไทยสวน
2. นางสาวจิริญญา  สุขเกตุ
3. นางสาวปรียานุช  พรมอาจ
 
1. นางจิตรา  วงค์คำหล้า
2. นางสาวจิราภรณ์  โกวิท
 
206 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76.59 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กชายฐานทัพ  เกตุน้อย
2. เด็กชายศุภกฤต  น้อยยอดยิ่ง
3. เด็กชายอำนาจ  มิ่งมะณี
 
1. นายภัคสรัณย์  มิ่งมะณี
2. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
207 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นายณัฐภพ  ศรีเถื่อน
2. นายพรเทพ  ทองอ่อน
3. นายสิริโชค  รักษาสุข
 
1. นายนายวีระ  ณ ลำปาง
2. นายสมยศ  คงสิน
 
208 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายปฎิภาณ  สิงห์กวาง
2. นายพงษ์ศักดิ์  สุมาลี
3. นายเชิดศักดิ์  ดำสะดี
 
1. นายบุญเลิศ  สังวรณ์
2. นายละเอียด  หินเพชร
 
209 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  พุกราชวงษ์
2. เด็กหญิงนัชชา  ศรีทองสุข
3. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  ติณะดัด
 
1. นางสาวนงลักษณ์  นาคเอี่ยม
 
210 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กชายดวงเด่น  ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายธนยพร  ทวี
3. เด็กชายหรรษธร  มิสกรถา
 
1. นายณัฐพล  คล้ายขำ
2. นางทิพย์รัตน์  ฤกษ์ดี
 
211 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษณะ  บุญผ่อง
2. นางสาวกาญจนาพร  ตั้งใจ
3. นางสาวสายไหม  อินทิปปัญญา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  นาคเอี่ยม
 
212 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐมล  วิมล
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทิพิมาย
3. เด็กหญิงมนัสชนก  นนทะโคตร
4. เด็กหญิงวนิดา  คำยอด
5. เด็กหญิงสุภัสสร  คำแก้ว
6. เด็กชายอภิเชษฐ์  คงกะศรี
 
1. นางจรวยพร  ถาวรพงษ์
2. นางจันทร์ฉาย  ขมินธกูล
3. นางลำพู  ชูประสิทธิ์
 
213 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจริญญา  บิลพัต
2. เด็กหญิงนันทิดา  จันทร์เสน่ห์
3. เด็กหญิงภาวิณี  คงพรม
4. เด็กหญิงรจนา  สืบสวน
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รักขะติ
6. เด็กชายสุกฤษฎ์  ดวงสว่าง
 
1. นายนิกร  อินจันทร์
2. นางนิษณา  วัลลภ
3. นางสาวสุทิน  หลิมหงษ์พิทักษ์
 
214 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวจิรภา  ทับกลิบ
2. นางสาวลักษิกา  เมตตา
3. นางสาวสุดารัตน์   ภูมิเอี่ยม
4. นางสาวสุดารัตน์  ชูมา
5. นางสาวอรนิชา  พัฒนาเนตร
6. นางสาวโสรยา  เลาปรากด
 
1. นางวันเพ็ญ  เทพโสภา
2. นายวิเชียร  เทพโสภา
 
215 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายจักรพรรติ  ปัตภี
2. นางสาวณัฐวดี  มั่นคง
3. นายศรีเทพ  อินทเสน
4. นายอทิติยาธร  ปราบหว่าง
5. นายอนุวัฒน์  คงพลปาน
6. นางสาวเบญจมาศ  แซ่จิว
 
1. นายกีรติ  งามเลิศ
2. นายชูชาติ  ยืนยาว
3. นางสาวปานทิพย์  กองกันภัย
 
216 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แพรสีทอง
2. เด็กหญิงจิตราพร  ชูขุนนำ
3. เด็กหญิงยุวดี  แผ่นผา
 
1. นางวัลลาห์  สายอุบล
 
217 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  พันธุ์งาม
2. เด็กชายรมย์ธีรา  เจนเขตการ
3. เด็กหญิงราชันย์  รอดขาว
 
1. นายภิรมย์  จันทรสมบัติ
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
218 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวธิติญา  สารทไทย
2. นางสาวนุชรดี  จ้อยทอง
3. นายวัชรวิทย์  เทียนป้อม
 
1. นางบังอร  เหรีญเครือ
2. นางสุกัญญา  ศรีเสมอ
 
219 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐมน  ปานเผื่อน
2. นางสาวธาริณี  แก้วเหม
3. นางสาววิชชุดา  จั่นรัตน์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย
2. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย
 
220 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายธนสิน  เอี่ยมละออ
2. เด็กชายวีรภัทร์  ท่างาม
3. เด็กชายอวิรุทธิ  สระทอง
 
1. นายธนิตศักดิ์  พันธุ์นวล
2. นางธัญญ์ฐิตา  พันธุ์นวล
 
221 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายนิติพล  เย็นฉ่ำ
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ใจตรงดี
3. เด็กชายอนุทิศ  บุญล้อม
 
1. นายวิรัตน์  แย้มโพธิ์ใช้
2. นายอเรนทร  ฉิมคง
 
222 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวพรนารายณ์  ไชยประเสริฐ
2. นายมารุตพงศ์  เกตุดี
3. นายวุธวัฒน์  ถุงทับพิมพ์
 
1. นางลำใย  ด้วงน้อย
 
223 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายคมสันต์  ขุนไกร
2. นายปิยะพงค์  ทิพย์สละ
3. นายเจริญ  อุ่นเจริญ
 
1. นายธนิตศักดิ์  พันธุ์นวล
2. นางธัญญ์ฐิตา  พันธุ์นวล
 
224 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ศิริรณรงค์
2. เด็กหญิงปณิดา  คอนจั่น
3. เด็กชายพิสิษฐ์  จุ้ยนาม
 
1. นางนิศารัตน์  ยกให้
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
225 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  ฉิมดี
2. นางสาวประพาพร  พันธุมาศ
3. นางสาวอาริสา  มั่นจิตร
 
1. นางนิศารัตน์  ยกให้
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
226 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวธนิษฐา  บุญพร้อม
2. นางสาวรจนา  ปรักมาส
3. นางสาวศศิบุตร  เอี่ยมปุ่น
 
1. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
2. นางสิริพร  จ้อยโหมด
 
227 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ชูเกียรติ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นุชบ้านป่า
3. เด็กหญิงสุมิตรา  บุษบา
 
1. นางนิศารัตน์  ยกให้
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
228 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แพรทรัพย์
2. เด็กหญิงพรลภัทร  เล็กนาก
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เดชสุริยะ
 
1. นางพิมพ์สิริ  ยวงเทียน
2. นางสมเพชร  สิทธิ์น้อย
 
229 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวชนากานต์  กุเกิด
2. นางสาวภัทศิราภ์  สิงหนารถ
3. นางสาวยุพดี  มีภูมิ
 
1. นางสาวกนกพร  ตระกูลศศิธร
2. นางสมจิตร  โครงสร้อย
 
230 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นางสาวพรพิมล  จันทรมณี
2. นางสาวสริตา  บัวดี
3. นางสาวสุดารัตน์  คล้ำวิลัย
 
1. นางสาวสุพรรษา  กุณา
2. นางอุไร  สุภะเสถียร
 
231 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  สีเหลือง
2. เด็กหญิงมนต์ณิภา  พิลึก
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วงศ์สุวรรณ์
 
1. นายก้องภพ  กองโกย
2. นางสาวอัญชนา  แสงบุญเรือง
 
232 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หิรัญ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทองจอน
3. เด็กหญิงวนิดา  สวดมาลัย
 
1. นางณัฐธยาน์  เพ็งสุวรรณ
 
233 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ล่อนทอง
2. นางสาวธนาภรณ์  พุทธจันทร์
3. นางสาวแพรทอง  เย็นใจ
 
1. นางจิดาภา  พุ่มเพ็ชรษา
2. นางเรณู  อึ้งศรีวงษ์
 
234 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวนัยนา  โพธิ์เพ็ง
2. นางสาวสิริรัตน์  แก้วรุ้ง
3. นางสาวสุภารัตน์  ทองกลัด
 
1. นางกฤษณา  พุ่มชาวสวน
2. นางสมเพชร  สิทธิ์น้อย
 
235 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กชายวันเฉลิม  เขียวเขิน
2. เด็กหญิงศศิประภา  มื่งกุละ
3. เด็กชายสิริพล  ปั้นเทศ
 
1. นายชาญธิษณ์  คำโสภา
2. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
 
236 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขหนุน
2. เด็กหญิงกัลยาณี  พรมห์แก้ว
3. เด็กหญิงอาทิตยา   แซ่อึ้ง
 
1. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
2. นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์
 
237 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวธันย์ชนก  ประโยชน์ดี
2. นางสาววนิดา  เนียมเที่ยง
3. นางสาวสุมาลี  บุญมี
 
1. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
2. นางสิริพร  จ้อยโหมด
 
238 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  บัวชุม
2. นางสาวภัทรวดี  พงษ์ซุ้ย
3. นางสาวศศิธร  ภู่ผะกา
 
1. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
 
239 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายณัฐพล  เอี่ยมสากล
2. เด็กหญิงไหมฟ้า  กสิกร
 
1. นางสาวพิตะวัน  เนตรทอง
 
240 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยกร  อาระยะ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  มีอุสาห์
 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
2. นางสาวรวีญา  ขริบเอม
 
241 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายธนาพจน์  ฐากูลบุตร
2. เด็กชายสหรัช  พรหมอยู่
 
1. นางสาวกุญชร  วงษ์โท
2. นางสาวพัชรมล  ทองสุวรรณ์
 
242 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนราดล  ร่ำรวย
2. นายสิทธิพร  สาคร
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นางแรมจันทร์  ขำหรุ่น
 
243 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายชยณัฐ  พงษ์พนา
2. นางสาวศิริขวัญ  ขวัญมงคล
 
1. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
2. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
244 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐกานต์  สุวรรณกลาง
2. นางสาวน้ำฝน  วิมล
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นางสาววีรญา  เมฆกระจาย
 
245 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายชาญณรงค์  สุขเอม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ฟองอ่อน
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
2. นายวรพจน์  ตระการศิริ
 
246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  ชูเมือง
 
1. นางสาวทิวาพร  คำสุข
2. นางสาวธีรดา  สุภะเสถียร
 
247 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายบัณฑิตย์  กระสายทอง
2. นายสุมนัส  ธรรมาภิมุข
 
1. นายภักดี  เจริญรส
2. นางสาวสวีณา  ปั่นกรวด
 
248 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายกฤตเมธ  ปิยะวงศ์
2. นายมงคล  ฮั่วจั่น
 
1. นายกลยุทธ  แก้วบัวดี
2. นายศราวุธ  ตั้งใจ
 
249 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กชายวีรวัฒน์  เมืองแสน
2. เด็กหญิงไอริน  ปิ่นรอด
 
1. นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์
2. นายปิยวัฒน์  หุ่นวัน
 
250 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  กินามณีย์
2. เด็กหญิงวนัชพร  แนววัน
 
1. นางนริสลา  ทองคำ
2. นางสาวพิจิตรา  หมอกมืด
 
251 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายวทัญญู  อินทุภูติ
2. เด็กชายศุภกร  พรมจาด
 
1. นายณัฐวุิฒิ  ปกสุข
2. นายวรพจน์  ตระการศิริ
 
252 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สีแก้วช่วง
2. เด็กชายสุธิราช  บัวบาน
 
1. นายอดุลย์  คำตัน
2. นายไพศาล  ศิวเวทพิกุล
 
253 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพิศา  สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันดาเพ็ง
 
1. นางสาวปุญญิศา  โพธิ์ศรีรัตน์
2. นางสาวพงษ์ลัดดา  งอกขึ้น
 
254 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  พลอยงาม
2. เด็กหญิงสุนิสา  ประทีบทอง
 
1. นางสาวทิวาพร  คำสุข
2. นางสาวธีรดา  สุภะเสถียร
 
255 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวญานิศา  สิทธารถ
2. นางสาวบัญฑิตา  จันทวงษ์
 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
2. นางสาวพัชรี  เสาวคนธ์
 
256 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกาญจนา  ประกอบเพียร
2. นายรัชชานนท์  อินกองงาม
 
1. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
2. นางสาวอุไรวรรณ  เรี่ยมสุวรรณ
 
257 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  ภู่ฟัก
2. นายภาณุมาศ  ศิริวงศ์ไพศาล
 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
 
258 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวมณีลักษณ์  ขวัญเมือง
2. นางสาวอักษราำภัค  กุณาปัน
 
1. นางสาวปุญญิศา  โพธิ์ศรีรัตน์
2. นางสาวพงษ์ลัดดา  งอกขึ้น
 
259 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายณฐพล  เลาหพจนารถ
2. นางสาวรติรัตน์  ทรงทอง
 
1. นายมาโนชญ์  แสงศิริ
 
260 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  บัวทอง
2. นางสาวมีณวดี  กระทิพรมราช
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  งอกขึ้น
 
261 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงทอฝัน  กันทวารี
2. เด็กชายธนยศ  ตั้งจิตสมคิด
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ตระการศิริ
 
1. นายณัฐวุิฒิ  ปกสุข
2. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
 
262 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กชายคุณากร  สุวรรณทา
2. เด็กชายธีรพล  ผะอบเหล็ก
3. เด็กชายพัทธดนย์  พันสด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์  สุขกมล
2. นายเจตนิพัทธ์  คุ้มคำ
 
263 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวถิรนันท์  อุ่นใจ
2. นายธุวชิต  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวสุดารัตน์  คมขำ
 
1. นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง
2. นายอุเทน  โค้งนอก
 
264 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวณัฐกมล  สงแจ้ง
2. นางสาวดารารันต์  บางอ่ำ
3. นางสาวอรอนงค์  เอี่ยมสอาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์  สุขกมล
2. นายเจตนิพัทธ์  คุ้มคำ
 
265 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกณัฐฐา  ศรีพงษ์
2. นายปฐมพร  ดำงาม
 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
 
266 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวปภัสรา  ประดิษฐ
2. นายภัทรวิชญ์  จันทร์แดง
 
1. นางสาวปุญญิศา  โพธิ์ศรีรัตน์
2. นางสาวพงษ์ลัดดา  งอกขึ้น
 
267 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พูลมี
2. เด็กหญิงพรพรรณ  กองสินแก้ว
3. เด็กหญิงสราลี  จีนศรีคง
 
1. นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง
2. นายอุเทน  โค้งนอก
 
268 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพิชิต  กาสร
2. เด็กชายสุที  วิชนี
3. เด็กชายเวสารัช  นาคไพรัชช์
 
1. นายกลยุทธ  แก้วบัวดี
2. นายศราวุธ  ตั้งใจ
 
269 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัลยา  สุขสมบูรณ์
2. นางสาวพนิดา  วงค์หาร
3. นางสาวภัทราภรณ์  อินธิบาล
 
1. นายกลยุทธ  แก้วบัวดี
2. นายศราวุธ  ตั้งใจ
 
270 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  ด้วงสังข์
2. เด็กชายนรภัทร  สุพีนะ
3. เด็กชายอาทิตย์   บัวเขียว
 
1. นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์
2. นายปิยวัฒน์  หุ่นวัน
 
271 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพีรพล  นาคไพจิตร
2. เด็กชายศุภชัย  ว่องไวพิทยา
3. เด็กชายสุรชัย  นิ่มอิ่ม
 
1. นายกลยุทธ  แก้วบัวดี
2. นายเดชฤทธิ์  ปาระรักษ์
 
272 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. นายทศพล   นิสสาวรรณ
2. นายพิชิต  เรืองเดช
3. นายเกียรติศักดิ์  องอาจ
 
1. นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์
2. นายปิยวัฒน์  หุ่นวัน
 
273 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายพรชัย  พลขันธ์
2. นายมนูญ  งามสะอาด
3. นายสมรักษ์  กรเทียน
 
1. นายกลยุทธ  แก้วบัวดี
2. นายเดชฤทธิ์  ปาระรักษ์
 
274 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายนพรัตน์  เสามี
2. นายนภดล  เสามี
3. นายวศิน  อินหาดกรวด
4. นายอัมรินทร์  ศรีปาน
 
1. นายกลยุทธ  แก้วบัวดี
2. นายศราวุธ  ตั้งใจ
 
275 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงบัญญวัต  แจ้งกระจ่าง
 
1. นายประวิทย์  นิลวิลาศ
 
276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กหญิงธารินี  เหล่ามงคล
 
1. Mr.๋Joselito   Tananto
 
277 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 74.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายธนพรรณ  ชาตะเมธีวงศ์
 
1. นายประวิทย์  นิลวิลาศ
 
278 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวเบญญาภัทร  พิทักษ์
 
1. นางสาวศุภนันท์  คิดยาว
 
279 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์  อมตตระกูล
 
1. นางอรทัย  บุญยิ่ง
 
280 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายชาคริต  เพียรเลิศกูล
 
1. นางสาลี่  องอาจ
 
281 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวนภรรษ  แสนวิทยากร
 
1. นางสาววัลภา  ลิ้มกมลทิพย์
 
282 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวรษิกา  อารีรักษ์
 
1. นางสุกัญญา  ปิ่นสุข
 
283 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กชายญาณเทพ  กันทะวิน
 
1. Mrs.Maria Salome   Batoto
 
284 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงสิริกมล  จันทร์กุล
 
1. นางทัศนีย์  สำเภาเงิน
 
285 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวทิภาวัลย์  ลานทอง
 
1. นางคนึงสุข  ทัศนอุดม
 
286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวธัศญวรรณ  พันตรีเกิด
 
1. นางกิ่งฟ้า  แสงเทียนฉาย
 
287 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 79.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายสรัล  มั่นคง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เหมือนเงิน
 
288 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายพชรพล  ตันคงจำรัสกุล
 
1. นางจิรภา  อินทรขาว
 
289 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายณัฐนน  แก้วอารีลักษณ์
 
1. นางกมลรัตน์  อนันทปัญญสุทธิ์
 
290 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวนภาภรณ์  หนุนอริยทรัพย์
 
1. นางทัีศนีย์  สำเนาเงิน
 
291 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กชายกฤษณะ  บัวชุม
2. เด็กชายณัฐนนท์  สุขชู
3. เด็กหญิงพัชริดา  อุปทา
4. เด็กชายสพลดนัย  สว่างพงษ์
5. เด็กหญิงสหฤทัย  ทองมี
 
1. นางกนกเนตร  ฉุยฉาย
2. นางสาวจิรวรรณ   ครุธดิลกานันท์
 
292 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์ตระหง่าน
2. เด็กหญิงนวิยา  ประดิษฐ์วัฒนกิจ
3. เด็กหญิงรัตติยานนท์  เนียมเปรม
4. เด็กหญิงสุนิศา  สุขทัศน์
5. นางสาวสุภาวดี  ตันโน
 
1. นางกัญญา  ศรีทองสุข
2. นางบุษกานต์  คุ้มม่วง
 
293 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วดวงใหญ่
2. นางสาวพรไพรินทร์  บัวส่อง
3. นายวัยวัฒน์  บุญเหลา
4. นายอานนท์  ทองสุทธิชัย
5. นายเมธัช  ไวยวงศ์
 
1. นางสาวปริญญาภรณ์  ทับบุญมี
2. นายหัสชัย  บัวชุม
 
294 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวกาญจนา  โสมเขียน
2. นายกิตติคุณ  บุญติ๊บ
3. นางสาวจุฑามาศ  ส.สุวรรณ
4. นายวรพจน์  แซ่อึ้ง
5. นางสาวสุนีย์  หอมสุวรรณ์
 
1. นางณํฏฐณิชา  มีศรี
2. นางสาววริศรา  ก๊กมาศ
 
295 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวสิริพร  โสมแสน
 
1. นางจิรัฎฐ์   รุ่งเรืองศรี
 
296 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวสิริญญา  ทาพิทักษ์
 
1. นางสุภาพร  พิชญ์ภักดีอนันต์
 
297 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงน้ำ  ไชยพุฒ
 
1. นางสาววรรณวิสา  ชาญวิกรัย
 
298 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายอัครภพ  มากะนัดถ์
 
1. นางสาวอารีย์  แสงพระเวช
 
299 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวนิรมล  จันทร์ชู
 
1. นางสาววราพร  ศรีอินทร์
 
300 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นายพีรศิลป์  รัศมีจันทร์
 
1. นายสมบูรณ์  แซ่ตั้ง
 
301 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงสุรวิภา  นรมัตถ์
 
1. นายจตุรงค์  นรมัตถ์
 
302 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวรรณ  บุญผ่อง
 
1. นางสาวสุดหทัย  ขมินธกูล
 
303 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวภัทรพิมล  ทองทิพย์
 
1. นายจตุรงค์  นรมัตถ์
 
304 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  อเนกพงษ์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โนนจุ้ย
 
1. นางสาวพรพรรณ  จุ้ยวงศ์
2. นางยุพิน  พวงคำ
 
305 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  อุดแก้ว
2. เด็กหญิงสุธิมา  สกุลทอง
 
1. นางพรภิมนต์  สิริเศรษฐนนท์
 
306 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายปิยะวัฒน์  อุ่นเพ็ญ
2. นางสาวสุวิชชา  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวพรพรรณ  จุ้ยวงศ์
2. นางยุพิน  พวงคำ
 
307 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายนพณัฐ  ดิษฐไชยวงศ์
2. นางสาวสรัลชนา  เมฆาวรนันท์
 
1. นางขวัญเรือน  บุญมา
 
308 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กชายกนกพล  ผะอบเหล็ก
2. เด็กชายธนพล  บุญขันธ์
3. เด็กชายมงคล  สวยสม
4. เด็กชายวรพงศ์  มื่งเมือง
5. เด็กชายวรเชษฐ  ขาวอยู่
6. เด็กชายวัชรากร  ประสิทธิ์วิเศษ
7. เด็กชายสราวุธ  สุทธิไชยา
8. เด็กชายเฉลิมวงษ์  คงสวัสดิ์
 
1. นายรังษิพล   พรหมลัทธิ์
2. นายฤทธิ์  สายอุ่นใจ
3. นายไกรวิทย์  รากแก้ว
 
309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กชายจิรายุส  เมฆอ่อน
2. เด็กชายนนทวัฒน์  เกตุแก้ว
3. เด็กชายบุญยภูมิ  ปรางศรี
4. เด็กชายภัทรพล  สารีผล
5. เด็กชายภูมินทร์  พุกเนียม
6. เด็กชายมณฑล  พีรี
7. เด็กชายวิทยา  นาควิสุทธิ์
8. นายวิศรุต  วาจาชื่น
 
1. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
2. นายสุเนตร  มิ่งมะณี
3. นายอนันต์  บรรลือ
 
310 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกรกนก  ชาดี
2. นายกันตสรณ์  แสงคำ
3. นายกานตพงศ์  สุวรรณพจน์
4. นายคมสันต์  ตรีระแสง
5. นางสาวชลธิชา  ระวังภัย
6. นายณัฐกิจ  ยิ้มใย
7. นายธนบดี  มีลาภ
8. นางสาวธัญรัตน์  อ่อนสมบูรณ์
9. นายธานี  คงตาก
10. นางสาวบงกชพร  โยควิจิตร
 
1. นายดรุณ  เพ็ชรโต
2. นางประภาศรี  เพ็ชรโต
3. นายวิสิฏ  พงษ์ประดิษฐ
 
311 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวชลนการ  กลางไชย
2. นางสาวณัฐภรณ์  นาคบัว
3. นายดนัย  ช้างแจ้ง
4. นางสาวประภัสสร  เตียเย็น
5. นายภาณุวัฒน์  เลิกแตง
6. นางสาวมณีรัตน์  อินทร์นวม
7. นางสาวมัทธนา  คำดี
8. นางสาวลูกศร  ธรรมสร
9. นางสาววิลาสินี  ผิวอ่อนดี
10. นางสาวอัจฉราภรณ์  แสนสุข
 
1. นายธนพงษ์  คิดอ่าน
2. นายวีระยุทธ  รัตนะไทย
3. นายอำพล  ด่วนเดิน
 
312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  สว่างแก้ว
2. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์วัฒน์
3. เด็กหญิงวรัญญา  บัวคำ
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันโอฬาร
5. เด็กชายสุปราณี  แหยมดี
 
1. นางชุลีกร  รักชาติ
2. นางสุวิชา  สุคำ
 
313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวภริตา  ซังหยง
2. นางสาววรรณดี  เกิดแพร
3. นางสาววิลาวรรณ  ขันนาค
4. นางสาวอินทิรา  กุลทอง
5. นางสาวเจนจิรา  สิงหนาท
 
1. นางสุวิชา  สุคำ
2. นายอานันทิราช  ลี้สกุล
 
314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เจนใจ
2. เด็กหญิงรัตนา  พลศรีราช
3. เด็กหญิงเมฑิตา  ไม้งาม
 
1. นางธัญศญา  บูรพา
 
315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีเรื่องพันธ์
2. เด็กหญิงพรนภา  บุญที
3. เด็กหญิงพัชรพร  สระทองพิมพ์
 
1. นายชยุตพันธุ์  แจ่มโภคนิษฐ์
 
316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวมัทนา  นาคน้อย
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ทอง
3. นางสาวอารีรัตน์  ป้องละไม้
 
1. นางวันเพ็ญ  เทพโสภา
2. นายวิเชียร  เทพโสภา
 
317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวจริยา  มีศิริ
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุญผ่อง
3. นางสาวอัชราพร  พันธุ์สงค์
 
1. นายชยุตพันธุ์  แจ่มโภคนิษฐ์
 
318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานี  นาแพง
2. เด็กหญิงชนนาฎ  อินต๊ะสุข
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พูลคล้าย
 
1. นางณิชาภา   อ่อนน้อม
2. นางอุไรวรรณ   พิพัฒนกุล
 
319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  นากแก้ว
2. เด็กหญิงวันวิสา  ก้อนแก้ว
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สาหร่าย
 
1. นางสาวเบญจมาศ  นิลขาว
 
320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  เผ่าคนชม
2. นางสาวสุภาพร  ฟักเงิน
3. นายสุรเดช  จันทรบุตร
 
1. นางสาวบุญญรัตน์  สินทรัพย์
2. นางประไพ  ช้างรบ
 
321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ด้วงอิ่ม
2. นางสาวฉฏาธร  เวชคุณานุกูล
3. นางสาวณัฐวดี  ตายอด
 
1. นางจินตนา  ทองผดุงโรจน์
2. นางสาวเบญมาศ  นิลขาว
 
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  เฮงส่าย
2. เด็กหญิงสนัฐญา  เมืองแดง
 
1. นางฐาปนี  จวนอาจ
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จงอุ้มกลาง
2. เด็กหญิงชนากานต์  พันธ์จง
 
1. นางณัฐิมา  ทสะสังคินทร์
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวพรทิพย์  สายหยุด
 
1. นางสาววริศรา  ก๊กมาศ
 
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายปพิชญา  อาจหาญ
 
1. นางไพรัชฏา  ไทยเที่ยง
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายชิติพัทธ์  บงกาล
2. นายพีระพงษ์  พรมเจียม
 
1. นายพิเชษฐ์  คนสูง
 
327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  พันทรัพย์
2. เด็กหญิงเกวลี  ทะละ
 
1. นายวิวัฒน์  ผลประเสริฐ
2. นายศรนรินทร์  ไกรเวียง
 
328 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นายนพรัช  โพนทอง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  สุวรรณศรี
 
329 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นายพงค์สิทธิ์  พูลเกตุ
 
1. นายศรนรินทร์  ไกรเวียง
 
330 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุพัสตร์  พรมเคียมอ่อน
2. เด็กหญิงศุภรัตติยา  สุทธิเจริญรักษ์
 
1. นางจินตนา  ทองผดุงโรจน์
2. นางเพ็ญประภา  บุญหนู
 
331 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ทองล้ำ
2. เด็กหญิงสมฤทัย  สระทองเพชร
 
1. นางสาวกฤติกา  อยูเกษร
 
332 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  จิตกุศล
 
1. นางฐิติมา  แสงจันทร์
 
333 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายพีระวัฒน์  วิบูลย์กุล
 
1. นางเพ็ญประภา  บุญหนู
 
334 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กชายพีรภาส  นิฐากรณ์
 
1. นายณัฐพล  คล้ายขำ
 
335 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาววัลลี  ปรัชญาพนาไพร
 
336 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวธนภรณ์  มีลาภ
 
1. นางอาภามาส  อุษณรัสมี
 
337 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายนพเจริญ  ยศสอน
 
1. นางเหมือนฝัน  บุรกิจภาชัย
 
338 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวอรอนงค์  เอี่ยมสอาด
 
1. นางนิพัทธา  เอี่ยมสอาด
 
339 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นายวิศรุต  ใจดี
 
1. นางสาวพรนิภา  บัวสถิตย์
 
340 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ฉิมมาลี
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี
 
341 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  นาเสริฐ
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี