หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   9 พ.ย. 2556   10 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทธชินราช 9 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5

10 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 6 - 10
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทธชินราช 9 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 19

10 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทธชินราช 9 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 19

10 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทธชินราช 9 พ.ย. 2556
10 พ.ย. 2556
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทธชินราช 9 พ.ย. 2556
10 พ.ย. 2556
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทธชินราช 9 พ.ย. 2556
10 พ.ย. 2556
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทธชินราช 9 พ.ย. 2556
10 พ.ย. 2556
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทธชินราช 9 พ.ย. 2556
10 พ.ย. 2556
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทธชินราช 9 พ.ย. 2556
10 พ.ย. 2556
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทธชินราช 9 พ.ย. 2556
10 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
14 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
15 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
16 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
17 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
18 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
19 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
20 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
21 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
22 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
23 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
24 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
25 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
26 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
27 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
28 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
29 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
30 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
31 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
32 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
33 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
34 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
35 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
36 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
37 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
38 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
39 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
40 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
41 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
42 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
43 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
44 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
45 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
46 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
47 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
48 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
49 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
50 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
51 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
52 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
53 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
54 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
55 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
56 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
57 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
58 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
59 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
60 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
61 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
62 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
63 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
64 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
65 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
66 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556
67 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 10 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่านกร้อง 10 พ.ย. 2556
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนจ่านกร้อง 10 พ.ย. 2556
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนจ่านกร้อง 10 พ.ย. 2556
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่านกร้อง 10 พ.ย. 2556
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนจ่านกร้อง 10 พ.ย. 2556
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่านกร้อง 10 พ.ย. 2556
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนจ่านกร้อง 10 พ.ย. 2556
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่านกร้อง 10 พ.ย. 2556
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนจ่านกร้อง 10 พ.ย. 2556
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่านกร้อง 10 พ.ย. 2556
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนจ่านกร้อง 10 พ.ย. 2556
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนจ่านกร้อง 10 พ.ย. 2556
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนจ่านกร้อง 10 พ.ย. 2556
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 10 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางอาทิตยา ชำนาญจุ้ย เบอร์โทรติดต่อ 08-9099-5695 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]