หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-plk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ฉิมแย้มโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน เร่งเจริญโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นางสาวนนทพร อุดมผลโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
4. นางวรฉัน พึ่งม่วงโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นางบุบผา ยันอินทร์โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
6. นางสาวธรรมรัตน์ ราชรองเมืองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
7. นางสาวยุพิน คงคอนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ ฉิมแย้มโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน เร่งเจริญโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นางสาวนนทพร อุดมผลโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
4. นางวรฉัน พึ่งม่วงโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นางบุบผา ยันอินทร์โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
6. นางยุพิน คงคอนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุทธินี สาโพธิ์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล สาริการินทร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางสาววนิดา สุขใจโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสนม สุกสดโรงเรียนท่าทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางณัชภัทร วงศ์จีนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
6. นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
7. นางเมธินี ก้านคูณโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
8. นางกมลสรวง คนเฉียบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสุทธินี สาโพธิ์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล สาริการินทร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางสาววนิดา สุขใจโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสนม สุกสดโรงเรียนท่าทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางณัชภัทร วงศ์จีนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
6. นางกมลสรวง คนเฉียบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย นึกงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือประธานกรรมการ
2. นางพนมพร ชมภูพานโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางกันตภัทร เกตุดีโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
4. นางสุชาดา ศรีวิชัยโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นายสมนึก ใยศิลป์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
6. นางเตือนใจ นาคเอมโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพิศมัย นึกงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือประธานกรรมการ
2. นางพนมพร ชมภูพานโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางกันตภัทร เกตุดีโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
4. นางสุชาดา ศรีวิชัยโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นายสมนึก ใยศิลป์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
6. นางเตือนใจ นาคเอมโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งรวี อภิชาติธำรงโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย โทนแจ้งโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นางสุมาลัย รอดบางโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทนา ศิลปศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
5. นายว่าที่ร้อยตรีเสรณีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
6. นางกรรณิกา กระแสสินทร์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
7. นางสุขาวดี มั่นยุติธรรมโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
8. นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งรวี อภิชาติธำรงโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา กระแสสินทร์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นางพิสมัย โทนแจ้งโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
4. นางสุมาลัย รอดบางโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทนา ศิลปศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
6. นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางศรีวิภา ณรงค์เดชาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรางรัตน์ อริยะวรรณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางประภา บุญยนต์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
4. นางมุกดา เอี่ยมยังโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ มาตหมายโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
6. นางสมจิต ทองเมืองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางศรีวิภา ณรงค์เดชาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรางรัตน์ อริยะวรรณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางประภา บุญยนต์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
4. นางมุกดา เอี่ยมยังโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ มาตหมายโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
6. นางสมจิต ทองเมืองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมาลินี นาทธนนันท์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นางวิลาสินี ยอดวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
3. นางมริสา อริยะวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
4. นางสมจิตต์ ทองนาคโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นางสมมาศ ปั้นเพชรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกนกทิพย์ บุญประคมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
2. นายมานะ กลึงกลิ่นโรงเรียนท่าทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายกนกภณ เจริญรุ่งเรืองชัยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนพดล พรมอ้นโรงเรียนจุฬาภรณวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
5. นายอภืชาต เถื่อนกูลโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางปรางค์ทอง แทบศรีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นางพิมลรัตน์ สะม่ิอมโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นางเกศินี สุทธิโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกัญญา ไกรสอนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
2. นางยุพิน เม้ยขันหมากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางสาวพรรณธิกา บุญศิลป์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ไกรสรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางปรางค์ทอง แทบศรีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นางพิมลรัตน์ สะม่ิอมโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นางเกศินี สุทธิโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกัญญา ไกรสอนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
2. นางยุพิน เม้ยขันหมากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางสาวพรรณธิกา บุญศิลป์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ไกรสรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางรุ่งระวี ด่อนสิงหะโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
2. นางปรารถนา มีสุขโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางกัญจนพร แจ่มอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ จันทรังษีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางรุ่งระวี ด่อนสิงหะโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
2. นายวีระ จุมพุกโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ วนาธรัตน์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
4. นางสาวณัฐถา พุดลาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวิสูตร แก้วสวัสดิ์โรงเรียนท่าทองพิทยาคมกรรมการ
2. นายวรา สามนทาโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมร เพ็ชรรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ แหวนนิลโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นางสาวเพชรไพลิน แก้วสุขโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
6. นายศักดิ์ดา ภูศรีโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมกรรมการ
7. นางวาสนา ปราบุตรโรงเรียนจุฬาภรณวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
8. นางสาวเพ็ญพิศ ปลากัดทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสุปรานีย์ เนตรจินดาโรงเรียนท่าทองพิทยาคมกรรมการ
2. นายพงศักดิ์ มาเกตุโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนุญ บุบผาพ่วงโรงเรียนชุมแสงสงครามกรรมการ
4. นายพิษณุ พันธ์โนราชโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสิริลักษณ์ สัญญะโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษากรรมการ
6. นางธีราพร วิชินโรจน์จรัลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
7. นางสาวนิตยา เนตรแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
8. นางณัฐชานันท์ ชูแสงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเสาวคนธ์ คุ้มปากพิงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นางอนัญญา แก้วพินิจโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ งานสลุง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
5. นางศรีสุดา มุกดาลอย โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
6. นางวารุณี รัตนะ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
7. นายภูริศ คงเนียม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
8. นางสมพิศ ภู่เพ็ชรโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
9. นางสาวสุวิมล กัลยาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญจันทร์ โชติรัตนศักดิ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นายกัมปนาท สุขนิตย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุรีวรรณ เกษน้อย โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
4. นายสมนึก เกิดเนตร โรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ศรีดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
6. นายวีรยุทธ แก้วแสงจันทร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
7. นางสาวจิราภา ยอดเพชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
8. นายวันชัย ยมมา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
9. นางศรีจันทร์ กลิ่นรอดโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
10. นางสุภาพร ธรรมพิทักษ์โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรางค์ ประทุมโทนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นางศิริพร งามนิกุลชรินโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรกฤษ จันทรคุณโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
4. นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
5. นางวนิจดา เอี่ยมประเสริฐโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
6. นางปิยะมาศ เจริญชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรางค์ ประทุมโทนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นางศิริพร งามนิกุลชรินโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรกฤษ จันทรคุณโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
4. นางวนิจดา เอี่ยมประเสริฐโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
6. นางปิยะมาศ เจริญชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางฐานียา ว่องวิญญูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นายอดุล โตเขียวโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นายศุภวิชญ์ วงศ์ศิริธนโชติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือกรรมการ
4. นางพรพิมล มุกสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
5. ว่าที่พันตรีสาธิต อธิวาสโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางฐานียา ว่องวิญญูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีสาธิต อธิวาสโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภวิชญ์ วงศ์ศิริธนโชติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือกรรมการ
4. นายอดุล โตเขียวโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นางพรพิมล มุกสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
6. นายศิวาการ นิลกำแหง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุจินตนา โพธินำแสง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นางสาวรัชนี เขียวเงิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
3. นางเกตุการ ยะไข่โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ อินปาต๊ะโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
5. นางสาวอภิวัลย์ มาธรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. นางนงคราญ เอี่ยมบางโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสุจินตนา โพธินำแสง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นางสาวอภิวัลย์ มาธรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางเกตุการ ยะไข่โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
4. นางสาวรัชนี เขียวเงิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
5. นางนงคราญ เอี่ยมบางโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ อินปาต๊ะโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
7. นางธนัตติยา ตันเจริญโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมนสุรีย์ ก่องตาวงษ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นางแววตา ไกรสีห์กาจโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว บรรลุผลสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชราพร มิญชรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือกรรมการ
5. นางจารุวรรณ จงทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางมนสุรีย์ ก่องตาวงษ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นางแววตา ไกรสีห์กาจโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว บรรลุผลสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชราพร มิญชรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือกรรมการ
5. นางจารุวรรณ จงทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ ภู่ทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นายชาติ เจริญชัยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ชนบดีเฉลิมรุ่ง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางกาญจนา คำคูณศรี โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ แตงน้อย โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ ภู่ทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นายชาติ เจริญชัยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ชนบดีเฉลิมรุ่ง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางกาญจนา คำคูณศรี โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ แตงน้อย โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายภัทรดร มั่นยุติธรรม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นายศิริพัฒน์ ทิพยสาร โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นายยุทธการ ศรีมาชัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายภัทรดร มั่นยุติธรรม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นายยุทธการ ศรีมาชัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นายศิริพัฒน์ ทิพยสาร โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ จันทวงศ์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยายมกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ จันทวงศ์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยายมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ จันทวงศ์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยายมกรรมการ
3. นางนัดธิดา จงรักษ์มหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ จันทวงศ์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยายมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
2. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางนัดธิดา จงรักษ์มหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
2. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางนัดธิดา จงรักษ์มหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นายนัดธิดา จงรักษ์มหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางนัดธิดา จงรักษ์มหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางนัดธิดา จงรักษ์มหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ จันทวงศ์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยายมกรรมการ
3. นางนัดธิดา จงรักษ์มหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ จันทวงศ์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยายมกรรมการ
2. นายสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางนัดธิดา จงรักษ์มหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางนัดธิดา จงรักษ์มหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางนัดธิดา จงรักษ์มหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายภูวนาถ เกลาพิมายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายธรรศน กุลสุวรรณโรงเรียนการดนตรีสากล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
4. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตกรรมการ
5. นายธงชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายภูวนาถ เกลาพิมายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายภูวนาถ เกลาพิมายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายภูวนาถ เกลาพิมายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายภูวนาถ เกลาพิมายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายภูวนาถ เกลาพิมายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายภูวนาถ เกลาพิมายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายภูวนาถ เกลาพิมายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายภูวนาถ เกลาพิมายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายภูวนาถ เกลาพิมายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายภูวนาถ เกลาพิมายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชฎัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายภูวนาถ เกลาพิมายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายธรรศน กุลสุวรรณโรงเรียนการดนตรีสากล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
4. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตกรรมการ
5. นายธงชัย แก้วบังเกิดกรรมการ
6. นายขจรเดช นพศิริกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายธรรศน กุลสุวรรณโรงเรียนการดนตรีสากล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
4. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตกรรมการ
5. นายธงชัย แก้วบังเกิดกรรมการ
6. นายขจรเดช นพศิริกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายธรรศน กุลสุวรรณโรงเรียนการดนตรีสากล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
4. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตกรรมการ
5. นายธงชัย แก้วบังเกิดกรรมการ
6. นายขจรเดช นพศิริกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายธรรศน กุลสุวรรณโรงเรียนการดนตรีสากล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
4. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตกรรมการ
5. นายธงชัย แก้วบังเกิดกรรมการ
6. นายขจรเดช นพศิริกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายธรรศน กุลสุวรรณโรงเรียนการดนตรีสากล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
4. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตกรรมการ
5. นายธงชัย แก้วบังเกิดกรรมการ
6. นายขจรเดช นพศิริกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายธรรศน กุลสุวรรณโรงเรียนการดนตรีสากล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
4. นายธงชัย แก้วบังเกิดกรรมการ
5. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตกรรมการ
6. นายขจรเดช นพศิริกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายธรรศน กุลสุวรรณโรงเรียนการดนตรีสากล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
4. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตกรรมการ
5. นายธงชัย แก้วบังเกิดกรรมการ
6. นายขจรเดช นพศิริกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายธรรศน กุลสุวรรณโรงเรียนการดนตรีสากล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
4. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตกรรมการ
5. นายธงชัย แก้วบังเกิดกรรมการ
6. นายขจรเดช นพศิริกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายธรรศน กุลสุวรรณโรงเรียนการดนตรีสากล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
4. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตกรรมการ
5. นายธงชัย แก้วบังเกิดกรรมการ
6. นายขจรเดช นพศิริกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายธรรศน กุลสุวรรณโรงเรียนการดนตรีสากล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
4. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตกรรมการ
5. นายธงชัย แก้วบังเกิดกรรมการ
6. นายขจรเดช นพศิริกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายธรรศน กุลสุวรรณโรงเรียนการดนตรีสากล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
4. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตกรรมการ
5. นายธงชัย แก้วบังเกิดกรรมการ
6. นายขจรเดช นพศิริกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายธรรศน กุลสุวรรณโรงเรียนการดนตรีสากล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
4. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตกรรมการ
5. นายธงชัย แก้วบังเกิดกรรมการ
6. นายขจรเดช นพศิริกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายธรรศน กุลสุวรรณโรงเรียนการดนตรีสากล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
4. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตกรรมการ
5. นายธงชัย แก้วบังเกิดกรรมการ
6. นายขจรเดช นพศิริกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธงชัย แก้วบังเกิดกรรมการ
2. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตกรรมการ
3. นายธรรศน กุลสุวรรณโรงเรียนการดนตรีสากล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
4. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
5. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
6. นายขจรเดช นพศิริกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แก้วบังเกิดกรรมการ
2. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตกรรมการ
3. นายธรรศน กุลสุวรรณโรงเรียนการดนตรีสากล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
4. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
5. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
6. นายขจรเดช นพศิริกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธงชัย แก้วบังเกิดกรรมการ
2. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตกรรมการ
3. นายธรรศน กุลสุวรรณโรงเรียนการดนตรีสากล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
4. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
5. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
6. นายขจรเดช นพศิริกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายธรรศน กุลสุวรรณโรงเรียนการดนตรีสากล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตกรรมการ
4. นายธงชัย แก้วบังเกิดกรรมการ
5. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
6. นายขจรเดช นพศิริกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายธรรศน กุลสุวรรณโรงเรียนการดนตรีสากล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตกรรมการ
4. นายธงชัย แก้วบังเกิดกรรมการ
5. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
6. นายขจรเดช นพศิริกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แก้วบังเกิดกรรมการ
2. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตกรรมการ
3. นายธรรศน กุลสุวรรณโรงเรียนการดนตรีสากล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
4. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
5. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
6. นายขจรเดช นพศิริกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายธงชัย แก้วบังเกิดกรรมการ
2. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตกรรมการ
3. นายธรรศน กุลสุวรรณโรงเรียนการดนตรีสากล จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
4. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
5. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
6. นายขจรเดช นพศิริกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางทวีสุข บัวทองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา ช่องขุนทดโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางทวีสุข บัวทองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา ช่องขุนทดโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ แสงแก้วโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา ช่องขุนทดโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพย์ จิตรกำเนิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา ช่องขุนทดโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางจุฑาทิพย์ จิตรกำเนิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา ช่องขุนทดโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพย์ จิตรกำเนิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิตย์ สวยงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
3. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ แสงแก้วโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิตย์ สวยงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
3. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางพรทิพย์ แสงแก้วโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิตย์ สวยงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
3. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางพรทิพย์ แสงแก้วโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิตย์ สวยงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
3. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา แก้วจำรัสโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นางฟองรัตน์ เรือนก้อนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นายสนอง แต่งศรีโรงเรียนชุมแสงสงคราม (อุดรคณารักอุปภัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา แก้วจำรัสโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นางฟองรัตน์ เรือนก้อนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นายสนอง แต่งศรีโรงเรียนชุมแสงสงคราม (อุดรคณารักอุปภัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวพวงทอง สิทธิสนิทพันธุ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา คำสีสังข์โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวบงกชรัตน์ จันทวงศ์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรา นาคเมธีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ เดชคุ้มโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นายสุชาติ สาดอ่ำโรงเรียนภูมิปัญญาไทยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิตย์ ธรรมเสถียรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญเหลือ จันทร์จ้อยโรงเรียนดอนทองวิทยากรรมการ
3. นายคนอง ทองเมืองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิตย์ ธรรมเสถียรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญเหลือ จันทร์จ้อยโรงเรียนดอนทองวิทยากรรมการ
3. นายคนอง ทองเมืองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายขจร ตาสุยะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ หาญไพบูลย์โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
3. นายร.ต.เลาะ เทียมเมฆโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายทนง มงคลคำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือประธานกรรมการ
2. นายสายัณต์ แพนครโรงเรียนชุมแสงสงคราม (อุดรคณารักอุปภัมภ์)กรรมการ
3. นางวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกานดา อึ้งศรีวงศ์โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ แพงน้อยโรงเรียนเซนต์นิโกลาสกรรมการ
3. นางมณฑา คงเมืองคำโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกานดา อึ้งศรีวงศ์โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา แพงน้อยโรงเรียนเซนต์นิโกลาสกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ รัตนจารุวัฒน์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ม่วงสวนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสิริรัตน์ จีนใจตรงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นายสายหยุด กันจูโรงเรียนท่าทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางอารีย์ บัวทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือประธานกรรมการ
2. นางดวงดาว จันทร์โตโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวสิรินทร์พร วัฒนจารุวัฒน์โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเสาวรส ขำม่วงโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐิดา สุทธาโรงเรียนดอนทองวิทยากรรมการ
3. นางนิ่มนวล ไชยสิทธิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเสาวรส ขำม่วงโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
2. นางณัฐิดา สุทธาโรงเรียนดอนทองวิทยากรรมการ
3. นางนิ่มนวล ไชยสิทธิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางประพิณมาศ ศรีผุยโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอโณฌา บุญโสภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นางณัฐิดา สุทธาโรงเรียนดอนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางดารารัตน์ มะอิโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
2. นางสาวสาคร อยู่นุ้ยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวไพรวัน ฉิมพระลีโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ ทองพานเหล็กโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวไพรวัน ฉิมพระลีโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ ทองพานเหล็กโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวตติญาภรณ์ แจ่งกระจ่างโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
2. นางสาวธีรวรรณ จันทร์อินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวตติญาภรณ์ แจ่งกระจ่างโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
2. นางสาวธีรวรรณ จันทร์อินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสรยุทธ ปั้นฉายโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
2. นายภิญโญ บัวภาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุวรรณ ขันธพินโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
2. นายจรูญ เถื่อนกูลโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ มาทองโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวภัทรพร โอฬารวนาวรรณโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายธีรพงษ์ มาทองโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวภัทรพร โอฬารวนาวรรณโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายมหาพันธ์ จันทะคุณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลกกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ ชัยศิรินวกาญจน์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกกมล เรืองเดชโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
2. นางชลธิชา วรภูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา จันทรวงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลกกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร ทิมจันทร์โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางกรรณิกา จันทรวงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลกกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร ทิมจันทร์โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติพงษ์ ญาณวโรโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมกรรมการ
2. นายยศธร ธราฤทธิ์โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวถวิกา ไรวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวมันตา อัตตพงษ์ไพบูลย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. MissNicole Atkinsโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวธันยพร ใคร้วงศ์เรือนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพิมพ์ภัทรา วินทะชัยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวถวิกา ไรวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวมันตา อัตตพงษ์ไพบูลย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. MissNicole Atkinsโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางพิมพ์ภัทรา วินทะชัยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธันยพร ใคร้วงศ์เรือนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
2. นางกอบแก้ว ยลพันธ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. Mr.Elisha Atkinsโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางยุพา สมบุญมีโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นางลภัสรดา สุขนิตย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
2. นางกอบแก้ว ยลพันธ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. Mr.Elisha Kinsโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางยุพา สมบุญมีโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นางลภัสรดา สุขนิตย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางยุพา แสนเสนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางศิริกร เมฆาจิรพลโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Lorenzo Caballes,Jr.โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
4. นางทรงศรี วาณิชยเจริญชัยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
5. นางสาวธีรนุช เรียงคำโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางยุพา แสนเสนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางศิริกร เมฆาจิรพลโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Lorenzo Caballes,Jr.โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
4. นางทรงศรี วาณิชยเจริญชัยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
5. นางสาวธีรนุช เรียงคำโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวกรพินธุ์ นิลแพทย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานธ์วดี รัตน์จารุวัฒน์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. MissCheryl Alaban Siapocโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางประภาศรี รื่นฤทธิ์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นางยุคลธร ถ้ำกลางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
6. นางนิชาภา พุ่มทองโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวกรพินธุ์ นิลแพทย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานธ์วดี รัตน์จารุวัฒน์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. MissCheryl Alaban Siapocโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางประภาศรี รื่นฤทธิ์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นางยุคลธร ถ้ำกลางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
6. นางนิชาภา พุ่มทองโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวโพยมรัตน์ นพรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
2. นางสาวอุมาภรณ์ ยศเจริญมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. Mr.Kecha Dadookainมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
4. Mr.Ryan Rosalesโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
5. นางสาวจงกลนี มีมงคลโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. นายพันธ์พงษ์ อินทรวิเศษโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
7. Mr.Alen Siapocโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมกรรมการ
8. นางมาลัยสวรรค์ สุนเกตุทรัชโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวโพยมรัตน์ นพรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
2. นางสาวอุมาภรณ์ ยศเจริญมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
3. Mr.Kecha Dadookainมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
4. Mr.Alen Siapocโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Ryan Rosalesโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
6. นางสาวจงกลนี มีมงคลโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
7. นายพันธ์พงษ์ อินทรวิเศษโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
8. นางมาลัยสวรรค์ สุนเกตุทรัชโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
2. MissLaurence Foratierมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา พุ่มชมมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา เทิดสิทธิกุลโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นางเกล้าฟ้า จันทรศิริโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. นางศศิวิมล นาคบุรีโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพลอยณัชชา จิราธิปภูริวัฒน์โรงเรียนนครไทยกรรมการ
2. MissBu Xinchengโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. MissWei Yingโรงเรียนสิ่นหมิ่นกรรมการ
4. นางสาวนารีรัตน์ พินทองโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอาภาภรณ์ ธาดาภาคย์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Huang Haipengโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพลอยณัชชา จิราธิปภูริวัฒน์โรงเรียนนครไทยกรรมการ
2. MissBu Xinchengโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. MissWei Yingโรงเรียนสิ่นหมิ่นกรรมการ
4. นางสาวนารีรัตน์ พินทองโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอาภาภรณ์ ธาดาภาคย์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Huang Haipengโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Mr.Motomochi Akihiroโรงเรียนหนองบัว จังหวัดพิจิตรกรรมการ
2. นายวชิรพงษ์ พูลเกษรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอนัญญา นาคปฐมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา ประสงค์มณีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Motomochi Akihiroโรงเรียนหนองบัว จังหวัดพิจิตรกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา ประสงค์มณีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นายวชิรพงษ์ พูลเกษรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอนัญญา นาคปฐมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางฤดี อัญชมาภรณ์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
2. นางลักษมี จันทร์เวชศิลป์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี วิสุทธิลักษณ์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
4. Mr.Brent Martinezโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นางกฤษณี สุวรรณประเสริฐโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. นางจุฬาลักษณ์ อธิวาสโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
7. นางสรัญญา ไฝทองโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุชาดา ศรีแก้วโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
9. นายวรรณพงษ์ วงษ์จันทร์หาญโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวอุไรวรรณ เทพอินทร์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางฤดี อัญชมาภรณ์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
2. นางลักษมี จันทร์เวชศิลป์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี วิสุทธิลักษณ์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
4. Mr.Brent Martinezโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นางกฤษณี สุวรรณประเสริฐโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. นางจุฬาลักษณ์ อธิวาสโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
7. นางสรัญญา ไฝทองโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุชาดา ศรีแก้วโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
9. นายวรรณพงษ์ วงษ์จันทร์หาญโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวอุไรวรรณ เทพอินทร์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางอาทิตยา ชำนาญจุ้ย เบอร์โทรติดต่อ 08-9099-5695 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]