หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายยุทธนา อยู่ป้อม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน
2 นายนิมิตร เดชสกุลรัตน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน
3 นายจรูญ เถื่อนกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน
4 นางสุปราณี ธาดาภาคย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน
5 นางธัญชนก มีพยุง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน
6 นางสาวอโณทัย ชื่นใจชน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน
7 นางสาวมลชยา หวานชะเอม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน
8 นางธัญญรัตน์ เต๋มา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน
9 นางสาวกนิสรา มากงาม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน
10 นายชำนาญ เปตามะนัง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน
11 นายเฉลิมเกียรติ ชัยศิรินวกาญจน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน
12 นายสุรสิทธิ์ ทองเล็ก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน
13 นายพยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
14 นางบุปผา ทองน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
15 นายสุรเกียรติ บุญเม่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
16 นางกมลรัตน์ ดอกเกี๋ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
17 นายบุญร่วม หอมสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน
18 นางภควรรณ อ่ำอ่วม ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
19 นางสุนันทา คำสีสังข์ ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
20 นายนิวัตร หอมสอาด ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
21 นายสมชาย เต็มเปี่ยม ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
22 นางสาวสมใจ บุญดี ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
23 นางสาววรัีญญา สินธุสำราญ ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
24 นางสาวพิชญ์สิณี สีใจปั๋ง นิสิตฝึกประสบการณ์โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
25 นางสาวอมรรัตน์ สุวัน นิสิตฝึกประสบการณ์โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
26 นางสาวลักษณา คล้ายแก้ว นิสิตฝึกประสบการณ์โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
27 นางรุ่งทิวา พันธ์โนราช ครูอัตรจ้างโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
28 นางสาวสุภาภรณ์ ทองแจ้ง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
29 นายธวัช บุญประสพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
30 นายอภิรักษ์ ภู่เรือง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
31 นายสัญชัย สรวงศิริ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการดำเนินการแข่งขัน
32 นายสมภพ ประเสริฐ ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
33 นายสันทัด คงเนตร ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
34 นางดารุณี ก๋าแก่น ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
35 นางสาววนิสสา สายทอง นิสิตฝึกประสบการณ์โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
36 นายดิเรก ทองแท้ ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
37 นางสาวเจริญรัตน์ กล่ำชัย ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
38 นางสาวลัดดาวัลย์ ถี่ถ้วน ครูอัตราจ้างโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
39 นางสาวสุพรรษา พัดเย็นสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
40 นางสาวมะลิวรรณ วุฒิสาร นิสิตฝึกประสบการณ์โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน
41 นางดารารัตน์ มะอิ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
42 นางสาวสาคร อยู่นุ้ย โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
43 นางสาวไพรวัน ฉิมพระลี โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน
44 นางสาวสุรีรัตน์ ทองพานเหล็ก โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน
45 นางสาวตติญาภรณ์ แจ่งกระจ่าง โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
46 นางสาวธีรวรรณ จันทร์อิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
47 นายสรยุทธ ปั้นฉาย โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
48 นายภิญโญ บัวภา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
49 นางสาวจารุวรรณ ขันธพิน โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
50 นายจรูญ เถื่อนกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน
51 นายธีรพงษ์ มาทอง โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล กรรมการตัดสินการแข่งขัน
52 นางสาวภัทรพร โอฬารวนาวรรณ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
53 นายมหาพันธ์ จันทะคุณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก กรรมการตัดสินการแข่งขัน
54 นายเฉลิมเกียรติ ชัยศิรินวกาญจน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน
55 นายเอกกมล เรืองเดช โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
56 นางชลธิชา วรภู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
57 นางกรรณิกา จันทรวงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก กรรมการตัดสินการแข่งขัน
58 นางสาวณัฐพร ทิมจันทร์ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
59 นายเกียรติพงษ์ ญาณวโร โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน
60 นายยศธร ธราฤทธิ์ โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
61 นางจำเนียร แตงนารา โรงพยาบาลพุทธชินราช กรรมการตัดสินการแข่งขัน
62 นางชวนชม นิ่มเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาษาเขต 39 กรรมการตัดสินการแข่งขัน
63 นางเปรมฤดี เกลาพิมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาษาเขต 39 กรรมการตัดสินการแข่งขัน
64 นายสุขะวัฒน์ สุขทั่ง โรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
65 นายรัตน์ เกตุจันทร์ โรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
66 นายสุรศักดิ์ พงษ์ธรรม โรงเรียนวัดโบสถำ์บำรุงวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
67 นายสมภพ ประเสริฐ โรงเรียนประชาสงเคราะห์ฺวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
68 นายสุลักษณ์ กุลเจีก โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน
69 นายปรารมภ์ ทองบุรี โรงเรียนหนองพระวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
70 นายบุญลือ โพธิ์ขำ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน กรรมการตัดสินการแข่งขัน
71 นายพงษ์เทพ ทองคำพงษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กรรมการตัดสินการแข่งขัน
72 นางโชติกา กุลจู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กรรมการตัดสินการแข่งขัน
73 นางเปรมฤดี เกลาพิมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กรรมการตัดสินการแข่งขัน
74 นางชวนชม นิ่มสกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กรรมการตัดสินการแข่งขัน
75 นางจำเนียร แดงนารา โรงพยาบาลพุทธชินราช กรรมการตัดสินการแข่งขัน
76 นางสาฑร เดชพงษ์ โรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
77 นางพิสมัย โทนแจ้ง โรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
78 นางสมเกียรติ ภัทรณัฎฐากุล โรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
79 นางสาวธูรรมรัตน์ ราชรองเมือง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
80 นางสาวกาญจนา ใจมั่น โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคนารักษือุปถัมภ์" กรรมการตัดสินการแข่งขัน
81 นางเปรมปราณี เทียบหา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน
82 นางสาวนิศากร จรชื่น โรงเรียนประชาสงเคราะห์ฺวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
83 นายสมศักดิ์ เทียบตา ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน
84 นางศุภลักษณ์ ปู่ซึ้ง ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการตัดสินการแข่งขัน
85 นายเสกสรร มีศรี เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอบางระกำ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
86 นางวิลาวัลย์ วัดประตูมอญ ครูโรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
87 นางสาวกนกชนก พรมซา ครูแอโรบิก กรรมการตัดสินการแข่งขัน
88 นางวาสนา จีนขวั้น ครูโรงเรียนชุมแสงสงคราม(อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) กรรมการตัดสินการแข่งขัน
89 นายอิทธิพล เอี่ยมสง่า ครูโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน
90 นายรัตนกร ไกรฤกษ์ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
91 นางฉวีวรรณ มากมี ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการตัดสินการแข่งขัน
92 นายเฉลิมพล แก้วเกตุ ครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
93 นายโสภา แก้วพรหม ครูโรงเรียนดอนทองวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
94 นางคนึงนิจ อุทัศน์ ครูโรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
95 นายอภิรักษ์ ภู่เรือง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
96 นายสมชาย เต็มเปี่ยม ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
97 นางสุนันทา คำสีสังข์ ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน
98 นางรุจิราภรณ์ บุญยิ้ม ครูโรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการตัดสินการแข่งขัน
99 นางนราวรรณ พันธ์แก้ว ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางอาทิตยา ชำนาญจุ้ย เบอร์โทรติดต่อ 08-9099-5695 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]