รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายวาทิต  เอมถนอม
 
1. นางเปรมปราณี  เทียบตา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง - โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. นางสาวชลธิชา  คลังยา
 
1. นางสาวพิมพวรรณ  สิทธิรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.2 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงพัชริดา  อิ่มน้อย
 
1. นางประภา  บุญยนต์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.8 ทอง - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายจิตติชัย  พัชรเดชาธร
 
1. นางวรฉัน  พึ่งม่วง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง - โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายศราวุฒิ  สุขเทศ
 
1. นางสาวจารุณี  มีมั่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นางสาววรรณพร  สากระแสร์
 
1. นางสาวกุลธิดา  สมโสภา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงพรนัชชา  สิทธิโสภณ
 
1. นางสาวจันทร์แรม  ม่วงสวน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวจิณห์ณิภา  มณีกิจ
 
1. นางพิสมัย  โทนแจ้ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 91 ทอง - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ขันทอง
2. เด็กหญิงวิภาลักษณ์  เสนานุช
 
1. นางสาวพนมพร  ชมภูพาน
2. นางวรฉัน  พึ่งม่วง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ม่วงย้อย
2. นางสาวทักษพร  แสงทอง
 
1. นางวรฉัน  พึ่งม่วง
2. นางสุนันท์  พลับเที่ยง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. เด็กหญิงจิรภัทร  คูพาณิชย์
 
1. นางมริสา  อริยะวงศ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายนันทพันธ์  เกิดพร้อม
 
1. นายอภิชาติ  เถื่อนกูล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 93 ทอง - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. เด็กหญิงณัฐธิภา  มากคล้าย
2. เด็กหญิงณัฐนิช  โกศินานนท์
3. เด็กหญิงนวินดา  มุสิกโปฎก
 
1. นางวรรณภา  มานักฆ้อง
2. นางสายชล  สายยิ้ม
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 91 ทอง - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  สวัสดิเทพ
2. นายดุษฎี  รักคง
3. นายปุญญพัฒน์  คำหมู่
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มาเกตุ
2. นางสาวพรรณธิภา  บุญศิลป์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 92 ทอง - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  ตรงต่อกิจ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ปั้นแจ่ม
3. เด็กชายศุภณัฐ  แป้นสง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มาเกตุ
2. นางสาวพรรณธิภา  บุญศิลป์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวฐิติรัตน์  ว่องสกุล
2. นางสาวนัทธมน  ธัญจิรา
3. นายวิชญ์พล  จันทรปรางมาศ
 
1. นางปรางค์ทอง  แทบศรี
2. นางรัชนีวรรณ  กาญจนันท์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง - โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จำลองราษฎร์
2. เด็กชายวงศธร  จันทโสภนโน
 
1. นายปราโมท  เรณุมาร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกานต์ชนา  วนาธรัตน์
2. นางสาวธาริณี  กิตติวรกานชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  วนาธรัตน์
2. นางสายชล  วนาธรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงอุ่นเรือน  แซ่กัง
 
1. นางสาวสุพัตรา  อยู่บ้านคลอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นายลายคราม  สังข์หยก
 
1. นางณัฐชานันท์  ชูแสง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.75 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงปรายดาว  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงพัชริยา  ผาติรงควิวัฒน์
3. เด็กหญิงสกฤตา  จันทร์ทิพย์
 
1. นางเสาวคนธ์  คุ้มปากพิง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกรองแก้ว  สกุลปิยะเทวัญ
2. นางสาวจงรัก  คำคง
3. นางสาวรวีวรรณ  เจียมเกตุ
 
1. นายวีรยุทธ  แก้วแสงจันทร์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. เด็กหญิงณัฐวดี   เขียวปั้น
2. เด็กหญิงทวีรัตน์  วงศ์สุทธิ์
3. เด็กหญิงปวริศา   แข็งขัน
 
1. นายปราโมทย์  ศรีดี
2. นางสาวรัชนี  เขียวเงิน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 97 - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. นายจิตรเทพ  ใจแสน
2. นายจิรัฏฐ์ธีภพ  พิศพันธุ์
3. นางสาวพิมพ์ชนา   บารมี
 
1. นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์
2. นางปิยะมาศ  เจริญชัย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 - - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  สนองญาติ
2. เด็กชายรังสิมันต์  กุลเพชรจิระ
3. เด็กชายเกียรติภัทร  โกศัย
 
1. ว่าที่พันตรีสาธิต  อธิวาส
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายญาณกร  ทองเกิด
2. นายธีรเมธ  หมั่นอุตส่าห์
3. นายภูดิศ  สมวันดี
 
1. ว่าที่พันตรีสาธิต  อธิวาส
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.5 ทอง - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. เด็กชายณัฐชนน    แก้วยม
2. เด็กหญิงธนพร   แสนสุภา
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   พราหมณ์สุวรรณ์
 
1. นายทวีศักดิ์  เปี่ยมทัพ
2. นางสาวรัชนี  เขียวเงิน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.25 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวณัฐธิดา  บุญคง
2. นายอัครชล  อินทร์อิ่ม
3. นางสาวโชติกานต์  แย้มจันทร์
 
1. นางสาวสวาสดิ์  ปานเพ็ง
2. นางสาวสายชล  สุขโข
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. เด็กหญิงธนพร   จีนด้วง
2. เด็กชายนรัญช์   จงทอง
 
1. นางจารุวรรณ  จงทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. นางสาวชฎาพร  จันสว่าง
2. นางสาวอัจฉรา  เอี่ยมสกุล
 
1. นางจารุวรรณ  จงทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง - โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 1. เด็กชายณัฐรัตน์  จันทร์เทศ
2. เด็กชายธีรภัทร  กันพรม
 
1. นายเกียรติมนูญ  บัวชื่น
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง - โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงทักษิณา  ศรีวิชัย
2. เด็กชายธีรเมธ  วรศรีหิรัญ
 
1. นายประเสริฐ  จำปาแดง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 95 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกานต์หทัย  สุริยะวรรณ
2. นายภานุพงศ์  สุดารัตน์
3. นางสาววิรากร  มีบุญ
 
1. นายภัทรดร  มั่นยุติธรรม
2. นายยุทธการ  ศรีมาชัย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายจารุวิทย์  มหา
2. นายธนกร  ลูกศร
3. นายพงษ์ศักดิ์  มาเทียน
 
1. นางกาญจนา  คำคูณศรี
2. นายนัฐพล   มีตาล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงจณิสตา  อรรคสูรย์
2. เด็กหญิงรัตนวดี  พลูสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุปรีญาธ์  ภู่สาย
4. เด็กหญิงอิสริยาพร  วุ่นดี
5. เด็กหญิงเกวลิน  มั่งคง
 
1. นางสุธีรา  เฟื่องปรางค์
2. นายอรรถพร  เอี่ยมละออ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกนกพร  แก้วหาวงษ์
2. นางสาวกุลนันท์  สกุลวรารัตน์
3. นางสาวฐิติวรดา  แสงภักดิ์์
4. นางสาววริศรา  อินเกิด
5. นางสาววันวิสา  อินเกิด
 
1. นางสุธีรา  เฟื่องปรางค์
2. นายอรรถพร  เอี่ยมละออ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ชิตอินทร์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปานเกิด
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  อ่อนจันทร์
4. เด็กชายธีรวุฒิ  ขุนบุราณ
5. เด็กหญิงเอมวิกา  เอมสอาด
 
1. นางพัชรินทร์  หน่อสนาม
2. นางสมคิด  ทองม่วง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. นายณัฐพงษ์  พิพิธพรชัย
2. นายณัฐพันธ์  ปลื้มเปี่ยม
3. นายบุณยกร  พิพิธพรชัย
4. นางสาววรัมพร  อินเขาย้อย
5. นายศิวกร  คุ้มคำ
 
1. นางปาณิศรา  มโนตั้งวรพันธุ์
2. นางพัชรีวรรณ  ตลับทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายคณิศร  รักษาคม
2. นายจรกฤตย์  พวงมาลี
3. นายชญานนท์  เต็งโล่ง
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภาชนะทิพย์
5. นายภัทรพล  อินเลื่อม
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางวิไลลักษณ์  ณ เชียงใหม่
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกนกอร  บุญมา
2. นางสาวกัญญารัตน์  เอี่ยมบริสุทธิ์
3. นายคณิน  รุ่งสว่าง
4. นางสาวชนัญธิดา  แย้มศรี
5. นางสาวฐาญาพร  แซ่อึ้ง
6. นายตรีวิทย์  มีไชโย
7. นายทักษ์ดนัย  ทองคำดี
8. นายธนภูมืิ  พุ่มจิน
9. นางสาวปวัณรัตน์  มากลั่น
10. นายพัชรชัย  พัวศรีพันธุ์
11. นายพิพัฒน์พล  พรมเนตร
12. นายภิเษก  น่วมไกรนอก
13. นางสาวรติมา  เดชจู
14. นางสาววชิราภรณ์  สาดท่าโพ
15. นางสาววนิชยา  ยอดรักษ์
16. นายวรวิทย์  แสนจินดา
17. นางสาววราภรณ์  คงศรี
18. นายวิศรุต  ธรรมบันเทิง
19. นายศิริวัฒน์  ธนปิยานนท์
20. นางสาวสรัญญา  นาคมอญ
 
1. นางชนากานต์  สกุลหงษ์
2. นางนงนุช  เพชรสุริยา
3. นางสิวิภา  พัฒน์มณี
4. นางอัชณา  วิชิตนาค
5. นายเรวัติ  เพ็ชรเอม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายกัณธัฎ  ณ สงขลา
2. นางสาวกาญจนา  หินไทยสงค์
3. นายกานต์พิชชา  เลาวกุล
4. นายณภัทร  เมืองพรวน
5. นายณัฐสิทธิ์  สนศิริ
6. นายธงชัย  เทศทอง
7. นายธนะภัทร์  คนึงเหตุ
8. นายธีระพงษ์  พันธุบาล
9. นางสาวปนิดา  อินทร์ฉ่ำ
10. นายพชร  คงวราคม
11. นายภูมิ  คำยอด
12. นายวัชรากร  ตุ่นสังข์
13. นางสาวศรัญญา  พัทมณี
14. นายศิวกร  ตาวงค์
15. นายอภิสิทธิ์  ทิมินกุล
16. นางสาวอริษา  คลองเคียน
17. นางสาวอารัรัตน์  แซ่เฮง
18. นางสาวเกษณี  พรหมมีเนตร
19. นายเกียรติศักดิ์  เม่งมั่งมี
20. นายเจตน์ชนินทร์  ปราบอินทร์
 
1. นางกมลพรรณ  สนศิริ
2. นางประภาวดี  จตุวิริยะพรชัย
3. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
4. นายสารัตน์  เครือญาติ
5. นายเรวัติ  เพชรเอม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรหมรักษา
 
1. นางดวงใจ  พรหมมา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นางสาวพัชรี  อินทร์จันทร์
 
1. นางผาณิต  คณะเกษม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สัจจา
2. เด็กชายเมธัส  อินทร์ทอง
 
1. นางนิศา  ศาสตร์ศรี
2. นางเจริญรัตน์  มณีนุตร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายจักรพันธ์  แผ้วกิ่ง
2. นางสาววสินันทร  ศรีจันทร์
 
1. นางพิมพ์กุล  เรืองวุฒิฐิติกุล
2. นางมาไร  มันตะสูตร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกนกวรรณ  เขียวเฮียว
2. นางสาวชุติมา  มีนา
3. นางสาวธมัชชา  ภู่พงษ์
4. นางสาวปรีดาภรณ์  สวัสดิ์ปรีชา
5. นางสาวปาริชาติ  วาระสิทธิ์
6. นางสาวมีนตรา  เพิ่มชาติ
7. นางสาวรชาณี  เฉลาภักดี
8. นางสาววรยา  ไพรั้ง
9. นางสาววิภาดา  อ่ำเพียร
10. นางสาวสิริลักษณ์  ย่อมสุข
 
1. นางทศพร  มูลหงษ์
2. นางวรวิชาการย์  พุ่มสฤษฎ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.6 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจิรัชยา  เพชรสุกใส
2. นางสาวชนกานต์  สังข์มีน้อย
3. นางสาวชนิดา  อินทรประสิทธิ์
4. นางสาวชัญญาพัชญ์  หิรัญเศวตนันท์
5. นางสาวฐานิต  รอดเจริญ
6. นางสาวนภสร  แก้ววิชิต
7. เด็กหญิงปรางค์ลักษณ์ษมี  สุขเจริญ
8. นางสาวปัทมพันธ์  สุวรรณพร
9. นางสาวรติกร  จันทะคุณ
10. เด็กหญิงรังสินี  บุญนะ
11. เด็กหญิงวรกมล  ศิริวัฒน์
12. นางสาววรัชพร  คงสวัสดิ์
13. เด็กหญิงวัชราภา  ประชาเกษม
14. เด็กหญิงอรจิรา  มีมาก
15. นางสาวโยษิตา  ป้อมบุญมี
 
1. นายกีรติ  วาณิชยพงศ์
2. นางฉวีวรรณ  มากมี
3. นางละไม  มารศรี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93.5 ทอง - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายสรวิศ  สาดจุ้ย
2. เด็กชายสิรภพ  วงษ์ยะลา
3. เด็กชายเจตวัฒน์  จรรยเวช
 
1. นายสมนึก  เอมพรหม
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายธิติพล  จันทสงเคราะห์
2. เด็กชายศุภฤกษ์  รุจิระพงค์
 
1. นางรุจิราภรณ์  บุญยิ้ม
2. นายออมทรัพย์  มูลหงษ์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96 - - โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 1. นางสาวศศิวิมล  ลอบุญ
2. นายแสนศักดิ์  ผาสุก
 
1. นายนิวัตร  หอมสอาด
2. นางสุนันทา  คำสีสังข์
 
51 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนัทธมน  ญาณมุข
 
1. นายวิเชียร  เซี่ยงว่อง
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง - โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. นางสาวณัฐมล  แสงอรุณ
 
1. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
 
53 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง - โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  อ่ำพูล
 
1. นางสาววาทินี  ทรัพย์สมาน
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นางสาวสุภาวดี  มั่นชาวนา
 
1. นางเพชรา  อาสมาน
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายกววิกร  ฟักทอง
 
1. นายอนุสรณ์  จันทวงศ์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นายไพรัช  ชื่นชาวนา
 
1. นางเพชรา  อาสมาน
 
57 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง - โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ปานทอง
2. เด็กหญิงนิตติยา   แดงชาวนา
 
1. นางสาวภัทรพร  โอฬารวนาวรรณ
2. นายสมภพ  ประเสริฐ
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง - โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  มาเนซ
 
1. นางรัชนี  พรมชู
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง - โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายอัครไชย  ไชยงามเมือง
 
1. นางรัชนี  พรมชู
 
60 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง - โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทัพน้อย
2. เด็กหญิงนันทกานต์  เทียนคำ
3. เด็กหญิงนิภารัตน์  ใสยาคม
 
1. นางสุภาพ  อมรประภา
2. นายไพบูลย์  อมรประภา
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง - โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. นางสาวกัญญารัตน์  นาคอัง
2. นายณัฐนันท์  เสนาพิทักษ์
3. นายวณัฐพล  มีผึ้ง
 
1. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
 
62 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายภาณุเดช  ละโส
 
1. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง - โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายสหชัย  สะสมทรัพย์
 
1. นายวรวิทย์  ไชยมิ่ง
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสุทธิดา  ธนะมั่น
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง - โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายภานุวัฒน์  แสงอ่วม
 
1. นายชัยรัตน์  อ่ำพูล
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง - โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ใจรักษ์
 
1. นายทศภณ  ศรีกระจ่าง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นายวรายุทธ  ขวัญอยู่
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  พลอยงาม
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวฐิตินันท์  วัฒนกสิวิชช์
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
70 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 95 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวฐิตินันท์  วัฒนกสิวิชช์
2. เด็กหญิงนธวรรณ  หงศ์ทองคำ
3. นางสาวนันทกานต์  ก้อนทอง
4. เด็กหญิงบุญญานุช  เธียรพิเชษฐ์พงษ์
5. นางสาวปวีนรัตน์  กาญจนรัตนสดุดี
6. เด็กหญิงมนสิชา  จันทร์นาคา
7. นายวรายุทธ  ขวัญอยู่
8. เด็กหญิงวิภาวี  ขันตรีมิตร
9. เด็กหญิงสุมณทิพย์  ไชยการ
 
1. นายณัฐวุฒิ  อินเทศ
2. นางศศิธร  นักปี่
3. นางสานิลัช  ทิพย์รัตน์มงคล
 
71 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 96 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคอินทร์
2. นางสาวจินทภา  ธูปเรือง
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก่นจันทร์
4. นางสาวชุติมาภรณ์  นิตสร้อย
5. นางสาวญานิศา  พึ่งน้อย
6. นางสาวฐิตินันท์  วัฒนกสิวิชช์
7. นางสาวนันทกานต์  ก้อนทอง
8. นางสาวนิศารัตน์  ชื่นใจ
9. เด็กหญิงบุญญานุช  เธียรพิเชษฐ์พงษ์
10. นางสาวภัทราภรณ์  ปุ่นพันปี
11. นางสาววรประภา  ตรงต่อกิจ
12. นางสาววันทนาพร  มิ่งภูษา
13. นางสาวสุทธิดา  ธนะมั่น
14. เด็กหญิงสุมนทิพย์  ไชยการ
15. นางสาวเสาวรส  เนียมนก
 
1. นางสาวจันทร์แรม  ม่วงสวน
2. นายณัฐวุฒิ  อินเทศ
3. นางศศิธร  นักปี่
4. นางสานิลัช  ทิพย์รัตน์มงคล
 
72 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงธนัชพร  ล้อมจันทร์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดีดกลิ่น
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  พลอยงาม
4. เด็กหญิงนธวรรณ  หงศ์ทองคำ
5. เด็กหญิงบุญญานุช  เธียรพิเชษฐ์พงษ์
6. นางสาวพิไลวรรณ  ปุ่นพันปี
7. นางสาวภัทราภรณ์  ปุ่นพันปี
8. เด็กหญิงวรรณกร  คร้ามมี
9. นางสาววันทนาพร  มิ่งภูษา
10. นางสาวสุทธิดา  ธนะมั่น
11. เด็กหญิงสุมนทิพย์  ไชยการ
12. นางสาวเสาวรส  เนียมนก
 
1. นายณัฐวุฒิ  อินเทศ
2. นางศศิธร  นักปี่
3. นางสาวศิริรัตน์  เจษฎาวุฒิ
4. นางสานิลัช  ทิพย์รัตน์มงคล
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พุ่มภู่
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุวรรณเทพ
3. เด็กหญิงกัลยา  ทุมมา
4. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พูนรัมย์
5. เด็กชายจิรพงศ์  ช้างพินิจ
6. เด็กชายจีรวัฒน์  จันกัน
7. เด็กชายจุฑามาศ  วันทาแจ่ม
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยโสภา
9. เด็กหญิงณัฐภัสสร  แก้วมุกดา
10. เด็กหญิงทิพยวัลย์  เดชบำรุง
11. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  งามขำ
12. เด็กชายนิธิพล  อิ่มเอิบ
13. เด็กชายภัทรชัย  ฉิมวิหค
14. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรียัง
15. เด็กชายภูษิต  เทศทอง
16. เด็กชายราเชนทร์  สีแสง
17. เด็กชายวรัญญู  ยอดสิน
18. เด็กหญิงสัจจพร  เพชรเหลี่ยม
19. เด็กหญิงสุกัญญา  เกตุฟัก
20. เด็กหญิงสุพัตรา  สมศรี
21. เด็กหญิงอริสา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สกุลณมรรคา
2. นายช่วยชาติ  ตันตระกูล
3. นายถวิล  นาคสุทธิ์
4. นายบัญชา  ตรีรัตน์อนวัช
5. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
6. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.66 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายกฤษณะ  เนียมน่วม
2. เด็กหญิงกัญยารัตน์  สมบัติทองใบ
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูจิตต์
4. เด็กชายขวัญชัย  บุญสอน
5. นางสาวงามเนตรอุดม  ผิวผ่อง
6. นางสาวจิตินันท์  อินจันทร์
7. นางสาวฉัตรนภา  ยางขัน
8. นางสาวชลดา  สีขาว
9. นายชัยวัฒน์  เฉลิมงาม
10. นายชาพิฆมณน์  ทับจันทร์
11. เด็กชายทวิภัทร  ฟักแฟง
12. เด็กชายทศพล  นิลชาวนา
13. นางสาวทัชนุช  ป้องกันทรัพย์
14. นายธนวัฒน์  อิ่มกระจ่าง
15. เด็กชายธนวัฒน์  บุญสง่า
16. นายธนัทพร  อัมพวัน
17. นางสาวนิราภรณ์  บุญโพธิ์
18. เด็กชายบุญสิทธิ์  กาวี
19. นายปฏิภาณ  ศุภมงคลวิวัฒน์
20. นางสาวปณิดา  แป้นไม้
21. นางสาวประภารัตน์  ถากาศ
22. นายปิยะราช  วงศ์มั่น
23. เด็กหญิงพาขวัญ  รอดสิน
24. นางสาวภัทรา  ทัดปอย
25. นางสาวภาสิตา  ใจพาชิด
26. นางสาวมณชากร  ถาคำ
27. นางสาวมัฑนา  โตมี
28. นายวัชชัย  มากชุ่ม
29. เด็กหญิงศจีรัตน์  ย่อมแอ่น
30. เด็กชายศรายุทธ  สุขสะอาด
31. นางสาวศิริชล  วรพุฒ
32. นางสาวศิรินาฎ  พ่วงปาน
33. นายศุภชัย  กลิ่นชาวนา
34. เด็กหญิงสิตานัน  สุขสอาด
35. เด็กชายสิทธิชัย  ทองเดช
36. เด็กหญิงสิริญญา  บุญแจ้ง
37. นางสาวสิรินทรา  ศรีสังข์งาม
38. นางสาวสุรัชดา  สิริรัตน์
39. นายเกรียงไกร  หมื่นจำรัส
40. เด็กชายไพรัช  กันจู
 
1. นายช่วยชาติ  ตันตระกูล
2. นางนงเยาว์  คุณเฉลียว
3. นายพรณรงค์  คำเอื้อ
4. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
5. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
6. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
7. นายสุรศักดิ์  ไกรสอน
8. นางอัจฉรา  คงมา
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.33 ทอง - โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  รอดมณี
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรสุวรรณ
3. นางสาวกฤษณา  โสนน้อย
4. นายกานต์  ครองสุข
5. เด็กชายกิตติภพ  ทองมาก
6. เด็กหญิงฉัตรทิพย์  พูลเพิ่ม
7. เด็กชายณัฐวัตร  ชื่นตะโก
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟักมา
9. เด็กชายดุสิต  กุลนาม
10. เด็กชายธนฤทธิ์  ดำดี
11. นายธีรพงศ์  พรมตา
12. เด็กชายธีรภัทร์  กินพรม
13. เด็กชายนนทการต์  ทรัพย์สอาด
14. เด็กหญิงนฤมลรัตน์  ห่วงเพชร
15. เด็กหญิงนิตยา  สวัสดี
16. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ภักดีโต
17. เด็กหญิงน้ำฝน  แสงทอง
18. เด็กหญิงบุญญิสา  ยุดสูงเนิน
19. เด็กชายปรวิทธ์ทอง  ชมศรี
20. เด็กหญิงพรทิพา  บุญมา
21. นางสาวพรสวรรค์  แก่นมาก
22. นางสาวพัณณิตากร  แก้วทา
23. เด็กชายรวีวรรณ  ศรีวรรณา
24. นางสาววรรณนิสา  สุดวังยาง
25. เด็กหญิงวริศรา  ใบรักษ์
26. นางสาววารีรัตน์  สุขสมทิพย์
27. นางสาววิลาสินี  เตี้ยนกลิ่น
28. เด็กชายสงกรานต์  ตาอินตา
29. เด็กชายสมรัก  เสาวรส
30. นายสุรวัฒน์  เก่าบ้านใหม่
31. นางสาวสุวนันท์  สุวรรณชาติ
32. นางสาวอนันชา  ปั้นคุ่ย
 
1. นางกานดา  อึ้งศรีวงษ์
2. นางสาวขวัญใจ  คงรอด
3. นายฉลาด  ด้วงท้วม
4. นางดารากูล  บัวสาย
5. นายทศภณ  ศรีกระจ่าง
6. นายยศธร  ทราฤทธิ์
7. นายสันติชัย  หนูเผือก
8. นายสุรเดช  งามสงวน
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง - โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายสายชล  เงินนาค
 
1. นายกิติศักดิ์  รอดหนองแห้ว
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.33 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายธนัทพร  อัมพวัน
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงสุภัสรา  หมื่นสง
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวมณชากรณ์  ถาคำ
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง - โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายกนกพันธ์  จักรสวย
 
1. นายนนทกร  ปรอดครบุรี
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายคุ้มภัย  เนียมหอม
 
1. นายธนากร  ติยะวิสุทธิ์ศรี
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง - โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  มีมั่น
 
1. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง - โรงเรียนดอนทองวิทยา 1. นางสาวกฤตยา  กลิ่นหอม
 
1. นางสุรินทร์  มีบางซื่อ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง - โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายภูมินทร์  อินทะจันทร์
 
1. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 98.8 ทอง - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายมหภพ  จันทร์เชื้อ
 
1. นายธนากร  ติยะวิสุทธิ์ศรี
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.8 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  สิทธิดำรงการ
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.4 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวมณชากรณ์  ถาคำ
 
1. นายสุรศักดิ์  ไกรสอน
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง - โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายพีรพล  สิงห์ลอ
 
1. นายนัยวุฒิ   สระเกตุ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.2 ทอง - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายพิบูล  จันกลิ่น
 
1. นายธนากร  ติยะวิสุทธิ์ศรี
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงณิชาพัชร  โนนครู
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวมณชากรณ์  ถาคำ
 
1. นายสุรศักดิ์  ไกรสอน
 
92 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.33 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกซมา  กสิรักษ์
2. เด็กชายกฤษณะ  เนียมน่วม
3. เด็กหญิงกัลยกร  สีม่วง
4. เด็กชายกิตตินันท์  เสือจุ้ย
5. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูจิต
6. เด็กหญิงกุลชา  อินทกุล
7. เด็กชายขวัญชัย  บุญสอน
8. เด็กชายจตุภูมิ  คุยดี
9. เด็กหญิงชญากาญต์  รักษาคม
10. เด็กหญิงชนัมพร  ศิริวงศ์จันทร์
11. เด็กหญิงชุติมา  ธูปเหมือน
12. เด็กชายณัฐดนัย  กลิ่นศรีสุข
13. เด็กหญิงณัฐนรี  โสดสงค์
14. เด็กหญิงณัฐรุจา  เนียมวัน
15. เด็กชายทวิภัทร  ฟักแฟง
16. เด็กชายทศพล  นิลชาวนา
17. เด็กชายธนวัฒน์  บุญสง่า
18. เด็กหญิงธัญรดา  จันทรมณี
19. เด็กหญิงนงนุช  มิตรชื่น
20. เด็กหญิงนฤมล  มีสุข
21. เด็กหญิงนวลณัฐ  โพธิ์เนียม
22. เด็กหญิงนเรศ  ติ๊บตอง
23. เด็กชายบุญสิทธ์  กาวี
24. เด็กชายประภากร  คุ้มหนู
25. เด็กหญิงพาขวัญ  รอดสิน
26. เด็กหญิงพิชญา  จันทร์น่วม
27. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กองทุนทด
28. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ผลโพธิ์
29. เด็กชายภาณุพงศ์  คงเนตร
30. เด็กหญิงวรัญญา  สีเอี่ยม
31. เด็กหญิงศิรประภา  ลูกศร
32. เด็กชายสหภาพ  เถาว์สิงห์
33. เด็กชายสหัสวรรษ  จันทรมณี
34. เด็กหญิงสิตานัน  สุขสอาด
35. เด็กชายสิทธิชัย  ทองเดช
36. เด็กหญิงสุพิชญา  เนียมหอม
37. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขสบาย
38. เด็กชายอนาวิล  นิเวสนา
39. เด็กชายอนุพงษ์  มีแสง
40. เด็กชายไพรัช  กันจู
 
1. นายช่วยชาติ  ตันตระกูล
2. นางนงเยาว์  คุณเฉลียว
3. นายพรณรงค์  คำเอื้อ
4. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
5. นางสาวสมจิตร  โคกทอง
6. นายสุรศักดิ์  ไกรสอน
7. นางอัจฉรา  คงมา
 
93 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นางสาวกชวรรณ  ฉัตรรัตนกุลชัย
2. นางสาวกวินทิพย์  โล๊ะกาแก้ว
3. นายจิรภาส  พรมจีน
4. นายชนาธิป  ยั่งยืน
5. นางสาวญาดา  ชัยสุนทรโยธิน
6. นางสาวณรินทร์รัตน์  พุ่มอิ่ม
7. นางสาวณัชชา  แย้มกันชู
8. นายณัฐวุฒิ  อินทร์สูนย์
9. นายธนวัฒน์  เข็มทิศ
10. นายธรรมรงค์  แผลงไพรี
11. นางสาวธันวาพร  เพ็ชรรัตน์
12. นายบริหาร  จิตติละออวงศ์
13. นายพงษ์สิทธิ์  แป้นทับ
14. นายพิษณุ  ศักดิ์ดี
15. นายภาคภูมิ  เจียมเกตุ
16. นายภานุวัฒน์  ศรีพรม
17. นางสาวมาลินี  เนียมเพราะ
18. เด็กหญิงลินรดา  มียวน
19. นายวทัญญู  มาเทียน
20. นายวีรภัทร  เพ็ชรแก้ว
21. นายสนธยา  ขำโอด
22. นายสรอรรถ  เทิ้งบ้านคลอง
23. นายสันติภาพ  สุขเกิด
24. นางสาวสิรพิชญ์  ชำนาญยา
25. นางสาวสุวนันท์  รอดชัย
26. นางสาวอภิญญา  จิตพินิจ
27. นางสาวอมิตดา  ศรีสว่าง
28. นางสาวแสงรวี  พรพรมหมสวรรค์
 
1. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
2. นายอรรถวิทย์  ฤทธิ์แก้ว
 
94 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.67 ทอง - โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กหญิงชนิดาภา   วินาลัย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   พรมสุวรรณ์
3. เด็กชายธาม   วิริยานุกูล
4. เด็กชายนพชัย   พลอาชา
5. เด็กหญิงนิธินาถ   คงเคว็จ
6. เด็กหญิงวรรณรดา   แก้วทอง
7. เด็กหญิงวฤณ   ประเสริฐสิน
8. เด็กชายสิรภพ   เอิบบุญญา
9. เด็กชายสิรวิชญ์   เอิบบุญญา
10. เด็กชายสุชัจจ์   ทินกร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ  อินพาเพียร
 
95 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.66 ทอง - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นางสาวจุฑามาศ  ขุนลา
2. นายณัฐนันท์  ล้วนทร
3. นางสาวธมลวรรณ  นิ่มอนงค์
4. นายธีรพัฒน์  ทองฟัก
5. นางสาวนิศาชล  ช่วยบุญ
6. นางสาวพรสวรรค์  จารุพันธ์
7. นายพิชิตชัย  ทิพย์ธรรม
8. นายพิทัศภูมิ  เผ่าโสภา
9. นางสาวศรวณีย์  สิงห์โต
10. นายสัตยา  สีโสภา
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  สวยงาม
 
96 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.33 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไต่วัลย์
2. เด็กหญิงกัณฑาภรณ์  สมพงษ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยศปัญญา
4. เด็กหญิงณัฐชนิกุล  ทองน้อย
5. เด็กหญิงพิชญานิน  มหาสิริณัฐ
6. เด็กหญิงภัคจิรา  พุ่มมี
7. เด็กหญิงรังสินี  บุญนะ
8. เด็กหญิงศรารัตน์  อินทร์น้อย
9. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ศิริวัฒน์
10. เด็กหญิงสิรินดา  เจษฎาวุฒิ
11. เด็กหญิงสุนิตตา  ชัยมีเขียว
12. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เอี่ยมธนัทสินท์
 
1. นางณรรฐวรรณ   หนูเผือก
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางอารยา  เพชรสวัสดิ์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.33 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พันเขียว
2. เด็กหญิงธนัชกนก  ทองใบ
3. เด็กหญิงนัฐสรา  สิริวราวุธ
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยิ้มคง
5. เด็กหญิงภัทริดา  แพ่งสมบูรณ์
6. เด็กหญิงรมิดา  แสงมณี
7. เด็กหญิงวิจิตรา  อินตลาดชุม
8. เด็กหญิงวิภาดา  อุ่นวงศ์
 
1. นายนเรศ  เผ่าโพธิ์
2. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
3. นางวรรณฤดี  จรชื่น
4. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.9 ทอง - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นางสาวกนกกานต์  เอี่ยมฤดี
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ไชยกุล
3. นางสาวณัฐมล  สีหอมไชย
4. นางสาวธนัชชา  ทองขวัญ
5. นางสาวธนัชพร  พงษ์พยัคเลิศ
6. นางสาววรรณพร  อินทะเสน
7. นางสาววรัญญา  ทั่งพรม
8. นางสาววสุนต์ธรา  วงศ์ปัญญา
9. นางสาวสุภาพร  สุขสำราญ
10. นางสาวเกตุวดี  จุลกร
11. นางสาวเจนจิรา  อินพา
12. นางสาวเมธินี  บู่ทอง
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  สวยงาม
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.66 - - โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขานไข
2. เด็กหญิงจิราพร   มั่นคง
3. เด็กหญิงณิชาพัชร์  พร้าชาวนา
4. เด็กหญิงนันท์นภัส   สมีเพ็ชร
5. เด็กหญิงมณีรัตน์   ดอนจันทร์ไพร
6. เด็กหญิงมุฐิตา  อินริ้ว
7. เด็กหญิงรวีวรรณ   สงวนทรัพย์
8. เด็กหญิงศิรินรี   พินิจปรีชา
9. เด็กหญิงสิรภัทร  ทองอนันต์
10. เด็กหญิงสิริยา  เกตุแก้ว
11. เด็กหญิงอภิชญา  เกตุมีแสง
12. เด็กหญิงแพรวไพลิน   ภาษิต
 
1. นายชัยรัตน์  อ่ำพูล
2. นายทรงภรต  ภู่กร
3. นางทวีสุข  บัวทอง
4. นางสาวสมจิต  เจียงพรม
5. นายเดชา  สมบูรณ์พงษ์กิจ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.66 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกชมน  อินเกต
2. นางสาวกุลภรณ์  เกษน้อย
3. นางสาวณภัค  ชลเสถียร
4. นางสาวนิภาพร  รักษาแก้ว
5. นางสาวปาณิสรา  บุญนะ
6. นางสาวปารภัทร์สนันทร์  เปรมเกษม
7. นางสาวพรสวรรค์  เยี่ยมสุวรรณ
8. นางสาวพรสวรรค์  แสงทอง
9. นางสาวมาริษา  บุญญานุรักษ์
10. นางสาวแพรพลอย  เพิ่มการนา
 
1. นางณรรฐวรรณ   หนูเผือก
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางอารยา  เพชรสวัสดิ์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.4 ทอง - โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กชายกมลวรรธน์   ชาติวรรณ
2. เด็กชายธีร์จุฑา   ขวัญเมือง
3. เด็กชายนวาวีย์   เก่งพานิช
4. เด็กชายนิธิกร   วัฒนกุลชัย
5. เด็กชายพิริยานนท์   เชิงชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ  อินพาเพียร
2. นายอิสรพงศ์  คงเมือง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87.2 ทอง - โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายทวีพร  จันทร์เสนา
2. นายเทียนชัย  นวลจีน
 
1. นางทวีสุข  บัวทอง
2. นางสาวสมจิต  เจียงพรม
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.66 ทอง - โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 1. เด็กชายสายรุ้ง  จันทร์สวย
2. เด็กชายสุเทพ  หนูสุก
3. เด็กชายอภิวัฒน์  กงแก้ว
 
1. นางบัวลอย  ข่ายทอง
2. นายสงัด  ดาทอง
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81.33 ทอง - โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 1. นายชัยพฤกษ์  ยอดบุญนาค
2. นายภูมิพัชรกิจ  แย้มเสาธง
3. นายวรายุทธ  ชิยางคบุตร
 
1. นางบัวลอย  ข่ายทอง
2. นายสงัด  ดาทอง
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง - โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ภู่ฤทธิ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  สาดอ่ำ
3. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  บุญมี
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ส้มฉุน
5. เด็กหญิงรุจาภา  กันเกตุ
6. เด็กหญิงลลิตา  หมีนิ่ม
 
1. นางธิติมา  วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางประพิณมาศ  ศรีผุย
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายชูเกียรติ  ดีแล้ว
2. นางสาวฐิติรัตน์  แสงอุ่น
3. นางสาวนรกมล  แก้วสระแสน
4. นางสาวพรทิพย์  ซุ่มกลัด
5. นางสาวพิชามณชุ์  กันฟัก
6. เด็กหญิงรัชนก  บุตรดาพิม
 
1. นางจุรี  คุ้มญาติ
2. นางสาวนงนุช  ยาคล้าย
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. นางสาวชวนชม  ทองคำน้อย
2. นางสาวญาณิศา  สินมา
3. นางสาวลลิตา  แก้วใส
 
1. นางสาวสมพร  ฉันทโชติ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง - โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 1. นายกวินทิพย์  นันทา
2. นางสาวจิราภา  บุญประเสริฐ
3. นางสาวปรีดาภรณ์  ม่วงเย็น
 
1. นางบัวลอย  ข่ายทอง
2. นายสงัด  ดาทอง
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พึ่งชา
2. เด็กหญิงชญาพัฒน์  จันพุฒ
3. เด็กหญิงรวงข้าว  สินธุ์วนินทเลิศ
 
1. นางวันเพ็ญ  ตาริยะ
2. นายอำนวยศักดิ์  แก้ววิเชียร
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.33 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวบุณฑริกา  ม่วงทิม
2. นางสาววณิชกร  คลังสมบัติ
3. นางสาวสิราวรรณ  สุทธหลวง
 
1. นางวันเพ็ญ  ตาริยะ
2. นายอำนวยศักดิ์  แก้ววิเชียร
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. นางสาวนิชา  ลีละพงศ์ประสุต
2. นางสาวสิริภัทร  บุตรพรม
3. นางสาวอรยา  ลังกาวงศ์
 
1. นางสาวพวงทอง  สุทธิสนิทพันธ์
2. นางสาวสมพร  ฉันทโชติ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.33 ทอง - โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ศรีสะอาด
2. นางสาวธิดารักษ์  กล่อมกล่ำนุ่ม
3. นายวันชัย  แสงศรี
 
1. นางฟองรัตน์  เรือนก้อน
2. นางมณฑา  คงเมืองคำ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  จารุพันธ์จรัสศรี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  อมรวิวัฒน์พงศ์
3. เด็กหญิงวรรณภา  วงศ์สิริเศษฐ์
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีนาง
2. นางสิริรัตน์  จีนใจตรง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 92 ทอง - โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวประภาพร  แสวงหา
2. นางสาวปาริฉัตร  ทรงแบน
3. นางสาวสุภารัตน์  จันต๊ะสา
 
1. นายปฏิวัติ  วิจารณ์ปรีชา
2. นางเรืองรวี  ชัยรัตน์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายธนพนธ์  บุษยาวัฒนสูตร
2. เด็กชายพงศธิษณ์  อินทรประสิทธิ์
3. เด็กชายรักสิต  ทองสนิท
 
1. นางภริตพร  พึ่งไชย
2. นายอโณชัย  พุ่มสอาด
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.5 ทอง - โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวญานิศา  เส็งทอง
2. นางสาวสุธาสินี  เสือครุฑ
3. นางสาวสุวิษา  ศาลา
 
1. นางเรืองรวี  ชัยรัตน์
2. นายไพบูลย์  อมรประภา
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรรณธิดา  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงอารียา  อาทร
 
1. นางวลีรัตน์  วงศ์สุทธิ์
2. นางอัจฉรา  คงมา
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. นางสาวจารุวรรณ  จันทร์เพ็ง
2. นางสาวนารี  บุญเรือง
3. นางสาวพรรณนิภา  บุญเรือง
 
1. นางวันเพ็ญ  ม่วงสวน
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  จงปรีเปรม
2. เด็กหญิงพรนภา  เจริญสุข
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นางสุขุมาลย์  ธำรงโชต้ิ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 - - โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายพิชชากร   อินทโชติ
2. เด็กชายศราวุธ  อยู่ช้าง
 
1. นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย
2. นายเอกกมล  เรืองเดช
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายชโนทัย  เอกสิทธิโชค
2. นายธนเดช  ศรียัง
 
1. นายยุทธนา  อยู่ป้อม
2. นายเฉลิมเกียรติ  ชัยศิรินวกาญจน์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายธีรดนย์  ชูสงฆ์
2. เด็กชายอดิศร  เสือคล้าย
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นางธนารัตน์  หาญชเล
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์ทอง
2. นายเจษฏา  มาเมือง
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นางจินตนา  เกิดเนตร
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงมีนา  พิมพาภรณ์
2. เด็กชายศิริพันธ์  ภู่เรือง
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ด้วงภู่ทิม
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงปวีณสุดา  เอี่ยมสวัสดิ์
2. เด็กชายวรุต  รุ่งรัตน์
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
2. นายมหาชัย  นุ่มมาก
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายนพรัตน์  รองทอง
2. เด็กหญิงมัชณาพร  ถนอมนวล
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาววารัตดา  ทองคลัง
2. นายสรพัศ  ศรีสุวรรณ
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวธนวรรณ  สมเชื้อ
2. นายธิติวุฒิ  บุญรอด
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 - - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวฑิตยา  จ้อยทอง
2. นางสาวศุภนิดา  มนตรีวิวัฒน์
 
1. นายพัฒวุฒิ  จีระมาด
2. นายอานนท์  มากมี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายชยพัทร  นาคคุ้ม
2. เด็กหญิงพิณทอง  ไกรโชค
3. เด็กหญิงศศิริอร  เรืองกนกกาญจน์
 
1. นางพรรณธนีย์  พงษ์ตระกูล
2. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายกานต์เมธา  จันทาป
2. นางสาวธิดารัตน์  ลอยถาวร
3. นางสาวศิวาพร  สังข์เทศ
 
1. นางสาวมลชยา  หวานชะเอม
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายฐิติกร  เสียมพัด
2. นายศุภวิชญ์  ต่ายชาวนา
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  หนูสุก
2. เด็กชายรังสิมันต์  กุลเพชรจิระ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  นาสเงี่ยม
 
1. นายยุทธนา  อยู่ป้อม
2. นายเฉลิมเกียรติ  ชัยศิรินวกาญจน์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 82 - - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายประเมศฐ์  ถิระสินสมบูรณ์
2. นายศิรพงศ์  ภู่สวรรค์
3. นายอมรเทพ  นามวงศ์
 
1. นายยุทธนา  อยู่ป้อม
2. นายเฉลิมเกียรติ  ชัยศิรินวกาญจน์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 - - โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงดรัณยา  อั้นทรัพย์
2. เด็กชายเกียรติยศ  ปุรณมณีวิวัฒน์
3. เด็กชายเรืองวิทย์  ประวิทย์ชาติ
 
1. นายประเสริฐ  จำปาแดง
2. นางสาวปาณิสรา  นาคสนิท
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวขนิษฐา  ไชยสิทธิ
2. นางสาวพรรณภัทร  กิ่งเมือง
3. นายสุชาคีย์  ศรีสุขพร้อม
 
1. นางตะวันฉัตร  ด้วงสั้น
2. นายอานนท์  มากมี
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 84 - - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวณิชกานต์  คำคูณศรี
2. นางสาวมนปริยา  ธรรมวงศ์
3. นางสาวสานันต์  บุญเรือง
4. นางสาวสุทธิดา  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายนิธิกร  แทบศรี
2. นายอานนท์  มากมี
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงฐิตวันท์  เนินเพิ่มพิสุทธิ์
 
1. นางสาวรัชฎา  แตงตรง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91.7 ทอง - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  สุพรรณไพบูลย์
 
1. Mr.Evan  Bagshaw
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 88 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วกำเหนิด
 
1. นางชนิตรา  ธีรภัทรสกุล
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวอิสริยาพร  นาคพรหม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ม่วงสีเมืองดี
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.33 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คมปราชญ์
 
1. นางสุทิสา  จันทะคุณ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวพรปวีณ์  โพธิ์พยอม
 
1. นางทรงศรี  วาณิชย์เจริญชัย
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงธัชชา  พนาอุดมสิน
 
1. นางวันเพ็ญ  วาณิชยพงศ์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นายณพิชญ์  อุ่นไพร
 
1. นางสาวณัฐกานต์วดี  รัตนจารุวัฒน์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 88.5 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงธารวิมล  หวังตระกูลดี
2. เด็กหญิงภัทรวดี  บวบมี
3. เด็กหญิงศรัณยา  ศรีสาธร
4. เด็กหญิงศรัณย์พร  เพ็ชรหาญ
5. เด็กหญิงอวิกา  โอประเสริฐสวัสดิ์
 
1. Ms.Leah  Doysabas
2. นางอรวรรณ  ทะกอง
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 90.6 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชนมน  มาลีรัตน์
2. นางสาวพรชิตา  อัษญคุณ
3. นางสาวพิชญ์สินี  คงประชา
4. นางสาวมุทิตา  เจิมศิริ
5. นายศินพล  ไชยรัตน์
 
1. นางกอบแก้ว  ยลพันธุ์
2. นางสาวภคพร  พัวพัน
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70 เงิน - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวนภัสชยา  จุ้ยสุข
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุขกมลธรรม
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.67 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงดวงกมล  ด่านสว่าง
 
1. Ms.Yan  Ling Ling
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.67 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกุลยา  เลาหสินนุรักษ์
 
1. นางสาวอภิชนาฏ  มีประกอบ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.3 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงบุญรักษา  เส็งทอง
 
1. นางสาวลัลนา  ปลั่งศรีรัตน์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวณัฐวรา  ประคำ
 
1. นางสาวจันทิมา  ประสงค์มณี
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายพีรวิชต์  อินทร์สุวรรณ
2. เด็กชายสรวิชญ์  อุดมพัฒนาการ
 
1. Mr.Brent  Martinez
2. นางยุพา  สมบุญมี
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. นางสาวชญานิศ   สมอ่อน
2. นางสาวชิตณิชา   ค้ำชู
 
1. Mr.Delano  Chantengco
2. นางสาวกรพินธุ์  นิลแพทย์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายณัฐวัตร  นอบเผือก
2. เด็กชายพงษ์ชนะ  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายรัชพล  สิงหเดช
4. เด็กชายราวุธ  บุญเที่ยง
5. เด็กชายวราวุธ  แจ๋วแว๋ว
6. เด็กชายศวีระ  หนูเทศ
7. เด็กชายสิทธิชัย  หมื่นคำ
8. เด็กชายสุรศักดิ์  น่วมโพธิ์
 
1. นายจเร  โคกทอง
2. นายช่วยชาติ  ตันตระกูล
3. นายสุขะวัฒน์  สุขทั่ง
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกาญจนา  เลิศวงศ์สกุลชัย
2. นายจิระวิน  ยะสืบ
3. นายณัฐดนัย  ใจรัก
4. นางสาวตุลญา  วงศ์ยืน
5. นายธีระพล  ช่วยโสภา
6. นางสาวนฤมล  จีนภักดี
7. นางสาวนัชชา  สุ่มรอด
8. นายพนธกร  พานวิไล
9. นายภัทรศัย  พ่วงโพธิ์
10. นางสาวอารีรัตน์  เล็กกุล
 
1. นายช่วยชาติ  ตันตระกูล
2. นางสนธยา  พุทธารัตน์
3. นายเรวัติ  เพ็ชรเอม
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรงธรรม
2. เด็กชายจิรพัฒน์  คุ้มแพทย์
3. เด็กหญิงนพมาศ  สามิตร
4. เด็กหญิงปิยากร  ศรฤทธิ์
5. เด็กหญิงอรสุดา  ภู่ประเสริฐ
 
1. นางนรี  สุทธายศ
2. นางสาฑร  เดชพงษ์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวปรารถนา  กำพลมาศ
2. นายรัฐพงษ์  ชาญเชี่ยว
3. นางสาวสิริมา   ดีนิล
4. นางสาวสุภาภรณ์   เหมือนกรุง
5. นายอนุพงษ์  กลิ่นแย้ม
 
1. นางจุฑาทิพย์  ยงพาณิชย์
2. นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนท์  อุทัยวัฒน์
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงหฤทชนัน  จิรนาถวรกุล
 
1. นางสาวนิตยา  เอี่ยมทองอินทร์
2. นางเกศรินทร์  คันธมาลา
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. นางสาวชิตาภา  จันทร์สมบัติ
2. นางสาวณัฐชญา  อิ่มวิทยา
3. นายอริศรุต  คตคง
 
1. นางลีนา  สิงห์โตทรัพย์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายก้องภพ  ชูกำลัง
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วรปัสสุ
3. เด็กหญิงบุษกร  งามดี
 
1. นางกิติยา  เตชะวรรณวุฒิ
2. นางอัมพิกา  เปี่ยมสัมฤทธิ์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวดลยา  กุ่นทอง
2. นายนที  นาคทอง
3. นางสาวสุนินทา  สุขสบาย
 
1. นางกิติยา  เตชะวรรณวุฒิ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. เด็กหญิงพีรดา  สถาปนวรรณธนะ
2. เด็กชายภาณุสิน  ถาวรณา
 
1. นางสาวถวิกา  ไรวงศ์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวสิริยากร  เชื่อมั่น
 
1. นางสาวสายหยุด  ธูปเหมือน
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายธนพัฒน์  แตงอ่ำ
2. เด็กชายวทัญญู  เวชพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวันเสด็จ  สุขใจ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. นายณัฐพล  ศรีสมบัติ
 
1. นายชัยสิทธิ์  พงษ์พัฒน
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงสงคราม (อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปิยธิดา   แก้วมา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เนียนใจดี
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจมั่น
2. นางวีรวรรณ  ช่วงชวาลัย
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงสงคราม (อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) 1. นางสาวชนิตา  แก้วมา
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจมั่น
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อิศราภรณ์
 
1. นางสาวสรารีวรรณ  ภู่แขวงแสง
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนทองวิทยา 1. นายสุรศักดิ์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวพรพรรณ   เดียวสุขประเสริฐ
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 86.66 - - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายสุรวินท์  ไวตา
 
1. นางรัตนา  สุขเสนา
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายกิตติภัทร  พันธ์ทอง
 
1. นางกิติยา  เตชะวรรณวุฒิ
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 - - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวนิธิกานต์  ขำสว่าง
2. นายภัทรพงษ์  ศรีสังวรณ์
3. นายภาณุพงศ์  เหมือนศรีชัย
 
1. นางกิติยา  เตชะวรรณวุฒิ
2. นางสาวฐิติมา  สวนเอก
 
174 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.67 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายณัฐภัทร   บุญคง
2. เด็กชายธนกฤต  ดวงพัตรา
3. เด็กชายพิชญพงษ์  เจริญภาพ
4. เด็กชายภาณุพงศ์  ดิษมา
5. เด็กชายศุภกร  อินทะกูล
6. เด็กชายสิรวิชญ์  พนาเวทสุนทร
7. เด็กชายเมธีภัทร  ตราชื่นต้อง
 
1. นางสาวชาคียา  อยู่คง
2. นางนางพิมลรัตน์  ละม่อม
3. นางสาวสวาสดิ์  ปานเพ็ง
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83.67 ทอง - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวเบญรัตน์  ดีเรือง
 
1. นายสมภพ  ประเสร็ฐ