หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-plk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางกรเกล้า มนตรีโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สารมะโนโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมาน ชิณวงค์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา สารมะโนโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรเกล้า มนตรีโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมาน ชินวงค์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล นุ่มเมืองโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตน์ชนิดา อิ่มอ่องโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเกษร จันทร์นุ่มโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรพร พันธุ์เหล็กโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายบุญเทียม ดอนดาไพรโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตน์ชนิดา อิ่มอ่องโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเกษร จันทร์ปุ่มโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรพร พันธุ์เหล็กโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ ทองศรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอมรพรรณ สุภาวะโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
3. นายกิติภูมิ ทองเพ็งโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพรพรรณ ทองศรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอมรพรรณ สุภาวะโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
3. นายกิติภูมิ ทองเพ็งโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายนิมิตร คัชมาตย์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติธัช สีหะวงษ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิกัญญา รษบุตรโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
4. นางบุบผา ชุมพรผ่องโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางอารี อันชูฤทธิ์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริญาณี ดาวดิษฐ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ
3. นางรัชนี องค์อาจโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางวรวรรณ นาครทรรพโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สารมะโนโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัทรดา เลิศสุขโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางวรวรรณ นาครทรรพโรงเรียนทรัพย์ำไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สารมะโนโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัทรดา เลิศสุขโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุจิตราภรณ์ คงสัมมาโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีโอรส นันทเมธีธิปพงษ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชรีญา คุ้มจิตรรักษ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวนิดา เมฆีโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุจิตราภรณ์ คงสัมมาโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีโอรส นันทเมธีธิปพงษ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชริญา คุ้มจิตรรักษ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
4. นางวนิดา เมฆีโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทพร โพธิ์ทองโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ น้อยอามาตย์โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ทองกลัดโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทพร โพธิ์ทองโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ น้อยอามาตย์โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ทองกลัดโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางศรีเกต เพ็ชรเปี่ยม โรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทียนชัย กันมาโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางศุภาวีร์ กวีฐนะวัฒน์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายเทียนชัย กันมาโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภาวีร์ กวีฐนะวัฒน์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา กรรมการ
3. นางศรีเกต เพ็ชรเปี่ยม โรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา ฝายทะจักรโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภานัน ปฏิสนธิโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ
3. นายสมพงค์ แก้วเข้ม โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา ฝายทะจักรโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภานัน ปฏิสนธิโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ
3. นายสมพงค์ แก้วเข้ม โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางวรรณวิภา จรรยาศรีโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มานักฆ้องโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมใจ จันทรงกรดโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางวรรณวิภา จรรยาศรีโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ มานักฆ้องโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมใจ จันทรงกลดโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ดอนทิพย์ไพรโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิลัยภรณ์ มั่นระวังโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นายพัฒน์อนิญช์ ตระกลูอินคอมโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวรนุช ทองเพชรโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี กลิ่นบุญโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา หุ่นทองโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพจนีนาถ ยาวขันแก้วโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพเยาว์ ดาด้วงโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภัคฉวี บุญลอยโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางพจนีนาถ ยาวขันแก้วโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพเยาว์ ดาด้วงโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นางสุภัคฉวี บุญลอยโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางรำธาร สิงหะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอมรพันธุ์ ช่างน้อยโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางน้ำอ้อย แสวงหาโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางรำธาร สิงหะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอมรพันธุ์ ช่างน้อยโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางน้ำอ้อย แสวงหาโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนี บุญเรืองโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี ปงเทพโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
3. นางสาวนฤมล เซี่ยงปู้โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสุพรรษา ฉิมอยู่โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล ตันมิ่งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฏฐินาท จรกิจโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนุชรี หุมอาจโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรวรรณ แสนทนโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิตรา เมืองสุขโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนุชรี หุมอาจโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรวรรณ แสนทนโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิตรา เมืองสุขโรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพเยาว์ ดาด้วงโรงเรียนเนินกุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ สิริบุญญาชัยโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางนิภาพร หนูภาโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายนพดล วรรณการุณโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายศักดิ์ศรี กลัดปรีโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพเยาว์ ดาด้วงโรงเรียนเนินกุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ สิริบุญญาชัยโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางนิภาพร หนูภาโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายนพดล วรรณการุณโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายศักดิ์ศรี กลัดปรีโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายพเยาว์ ดาด้วงโรงเรียนเนินกุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ สิริบุญญาชัยโรงเรียนวังพิกุลวิืทยศึกษากรรมการ
3. นางนิภาพร หนูภาโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายนพดล วรรณการุณโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายศักดิ์ศรี กลัดปรีโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ฤทธิ์สอนโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรวรรณ โตจันทร์โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ฤทธิ์สอนโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรวรรณ โตจันทร์โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพจมาน สุนีโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแววดาว เลิกนุชโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ดำมินเสกโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพจมาน สุนีโรงเรียนทรัพย์ไำพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแววดาว เลิกนุชโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ดำมินเสกโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายจรูญ อินทร์จันทร์โรงเรียนหนองพระพิทยา ประธานกรรมการ
2. นางธนภัทร สร้อยเพ็ชโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววารุณี ตันอุตม์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวณัฐมน บัณฑุชัยโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ตันอุตม์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิมลพรรณ ไตรรักษ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวณัฐมน บัณฑุชัยโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ตันอุตม์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิมลพรรณ ไตรรักษ์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรัชนี รอดฉายโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศสุดา มูลจะคำโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล แสงศรีโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางรัชนี รอดฉายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเกศสุดา มูลจะคำโรงเรียน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล แสงศรีโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสรัญญา สุภินนพงศ์โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธนันการ เกิดเชื้อโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลลิตตา เทือกชัยคำโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสรัญญา สุภินนพงศ์โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธนันการ เกิดเชื้อโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลลิตตา เทือกชัยคำโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสาริศ วิไลรัตน์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทองดี โรจวัฒนาโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ
3. นายศุทธิ์พิรัชย์ เพชรน้อยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสัญญา เดชดำรงชัยสกุลโรงเรียนเนินกุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร เดชมัดโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสมใจ ชูจิตรโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทิรา กาวินันท์โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม กรรมการ
5. นายบรรจง แก้วเข้มโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสัญญา เดชดำรงชัยสกุลโรงเรียนเนินกุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร เดชมัดโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสมใจ ชูจิตรโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทิรา กาวินันท์โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม กรรมการ
5. นายบรรจง แก้วเข้มโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสัญญา เดชดำรงชัยสกุลโรงเรียนเนินกุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร เดชมัดโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสมใจ ชูจิตรโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทิรา กาวินันท์โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม กรรมการ
5. นายบรรจง แก้วเข้มโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพินิจ วัฒนบุตรโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวไพเราะ เรืองจุ้ยโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายสุวรรณโณ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายพินิจ วัฒนบุตรโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวไพเราะ เรืองจุ้ยโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายสุวรรณโณ ชาญอาวุธโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
4. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
6. นาง จตุพร เกตุสิงห์สร้อย โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
4. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
5. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
6. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อย โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
4. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
5. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
6. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อย โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
4. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
5. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
6. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อย โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
4. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
5. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
6. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อย โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรึผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
4. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
5. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
6. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อย โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรึผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
4. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
5. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
6. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อย โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
4. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
5. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
6. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อย โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
4. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
6. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อย โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
4. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
5. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
6. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อย โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
4. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
5. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
6. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อย โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
4. นางวัลย์ลิยา ช้างทอง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
5. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
6. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อย โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
4. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
5. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
6. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อย โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ เจริญภาพโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ พรหมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ เจริญภาพโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ พรหมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ เจริญภาพโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ พรหมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ เจริญภาพโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ พรหมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ เจริญภาพโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ พรหมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นายพนม ยอดนวลโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา ทองประเสริฐแสงโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ คงนุ่น โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
3. นายพนม ยอดนวล โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา ทองประเสริฐแสง โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ คงนุ่น โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
3. นายพนม ยอดนวล โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา ทองประเสริฐแสง โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ คงนุ่น โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
3. นายพนม ยอดนวล โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา ทองประเสริฐแสง โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ คงนุ่น โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
3. นายพนม ยอดนวล โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา ทองประเสริฐแสง โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปราง กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนม ยอดนวลโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่น โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา ทองประเสริฐแสง โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนม ยอดนวลโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่น โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา ทองประเสริฐแสง โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนม ยอดนวล โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่น โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา ทองประเสริฐแสง โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนม ยอดนวล โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่น โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา ทองประเสริฐแสง โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนม ยอดนวล โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่น โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา ทองประเสริฐแสง โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนม ยอดนวลโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่น โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา ทองประเสริฐแสง โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนม ยอดนวล โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่น โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา ทองประเสริฐแสง โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนม ยอดนวล โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่น โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
5. นายอาภัสรา ทองประเสริฐแสง โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนม ยอดนวล โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่น โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา ทองประเสริฐแสง โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนม ยอดนวล โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
4. นายจักรพงษ์ คงนุ่น โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา ทองประเสริฐแสง โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนม ยอดนวล โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่น โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา ทองประเสริฐแสง โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนม ยอดนวล โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่น โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา ทองประเสริฐแสง โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนม ยอดนวล โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่น โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา ทองประเสริฐแสง โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนม ยอดนวล โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายจักรพงษ์ คงนุ่น โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
4. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา ทองประเสริฐแสง โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางภณิตา วรศศิธร โรงเรียนวังทองพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียว โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทิรา รื่นราตรี โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางภณิตา วรศศิธร โรงเรียนวังทองพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียว โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทิรา รื่นราตรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางภณิตา วรศศิธร โรงเรียนวังทองพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียวโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทิรา รื่นราตรี โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางภณิตา วรศศิธร โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียว โรงเรียนรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทิรา รื่นราตรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางภณิตา วรศศิธรโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียวโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทิรา รื่นราตรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางภณิตา วรศศิธร โรงเรียนวังทองพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียว โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทิรา รื่นราตรี โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางภณิตา วรศศิธร โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียว โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทิรา รื่นราตรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางนพรัตน์ พ่วงบุใหญ่โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยา กรรมการ
3. นางสาวพรนิภา มีบุญโรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางนพรัตน์ พ่วงบุใหญ่โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระิพิืทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรนิภา มีบุญโรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพอใจ ดิษโตโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นายผจงเกียรติ จีนสลุตโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ลัดดากลมโรงเรียนบ้านกลางพิืทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางพอใจ ดิษโตโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นายผจงเกียรติ จีนสลุตโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ลัดดากลมโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพอใจ ดิษโตโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นายผจงเกียรติ จีนสลุตโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ลััดดากลมโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางพอใจ ดิษโตโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นายผจงเกียรติ จีนสลุตโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ลัดดากลมโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจรูญรัตน์ ประสพโชค โรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางชมนภัส จั่นฤทธิ์ โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางอำพรรัตน์ ชาญอาวุธ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางจรูญรัตน์ ประสพโชค โรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางชมนภัส จีนฤทธิ์ โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางอำพรรัตน์ ชาญอาวุธ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ พงศ์อัครชัยโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิภาพร ศรีสุธรรมโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางลออ เตียวตระกูลโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ พงศ์อัครชัยโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิภาพร ศรีสุธรรมโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางลออ เตียวตระกูลโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ สุทธิสวัสดิ์โสภณโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเนาวรัตน์ กิ่งเนตรโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นางนารี กาลจังหรีดโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายจำนงค์ สุทธิสวัสดิ์โสภณโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเนาวรัตน์ กิ่งเนตรโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นางนารี กาลจังหรีดโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา ลาภเจริญ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา ลิ้มรุ่งยืนยง โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ
3. นางกฤษณา ปลิวศรีแก้ว โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ดอกหอม โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
5. นางมัลตนา พันธวณิช โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา ลาภเจริญ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา ลิ้มรุ่งยืนยง โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ
3. นางกฤษณา ปลิวศรีแก้ว โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ดอกหอม โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
5. นางมัลตนา พันธวณิชโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา ลาภเจริญ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา ลิ้มรุ่งยืนยง โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ
3. นางกฤษณา ปลิวศรีแก้ว โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ดอกหอม โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
5. นางมัลตนา พันธวณิช โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา ลาภเจริญ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา ลิ้มรุ่งยืนยง โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม กรรมการ
3. นางกฤษณา ปลิวศรีแก้ว โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ดอกหอม โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
5. นางมัลตนา พันธวณิช โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา ลาภเจริญโรงเรียนเนินกุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา ลิ้มรุ่งยืนยง โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นางกฤษณา ปลิวศรีแก้ว โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ดอกหอมโรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
5. นางมัลตนา พันธวณิช โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวรจนา ลิ้มรุ่งยืนยง โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ลาภเจริญโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นางกฤษณา ปลิวศรีแก้ว โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ดอกหอม โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
5. นางมัลตนา พันธวณิช โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนิษฐ์ มั่นประสิทธิ์โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะภัยโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นางนัฏชนก แสงสุขโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา มะโนคำโรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นางสาวอลิษา มงคล โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนิษฐ์ มั่นประสิทธิ์โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะภัยโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นางนัฏชนก แสงสุขโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา มะโนคำโรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนิษฐ์ มั่นประสิทธิ์โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะภัยโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นางนัฏชนก แสงสุขโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา มะโนคำโรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนิษฐ์ มั่นประสิทธิ์โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะภัยโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นางนัฏชนก แสงสุขโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา มะโนคำโรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นายอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนิษฐ์ มั่นประสิทธิ์โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะภัยโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นางนัฏชนก แสงสุขโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา มะโนคำโรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นางสาวอลิษา มงคล โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนิษฐ์ มั่นประสิทธิ์โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะภัยโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นางนัฏชนก แสงสุขโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา มะโนคำโรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนิษฐ์ มั่นประสิทธิ์โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะภัยโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นางนัฏชนก แสงสุขโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา มะโนคำ โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนิษฐ์ มั่นประสิทธิ์โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะภัยโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนัฏชนก แสงสุขโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา มะโนคำโรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นางสาวอลิษา มงคล โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนิษฐ์ มั่นประสิทธิ์โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะภัยโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนัฏชนก แสงสุขโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา มะโนคำ โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนิษฐ์ มั่นประสิทธิ์โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูล โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะภัยโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนัฏชนก แสงสุขโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา มะโนคำ โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนิษฐ์ มั่นประสิทธิ์โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะชัยโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนัฏชนก แสงสุข โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา มะโนคำโรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
7. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวษณองนงค์ ชูราโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางนัฎชนก แสงสุขโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวมัชติกานต์ ม่วงพรม โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวษณองนงค์ ชูรา โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม กรรมการ
3. นางนัฎชนก แสงสุขโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวมัชติกานต์ ม่วงพรม โรงเรียนเอ. เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ นันทะสารโรงเรียนเนินกุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิสณี สีนนตรีโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร พูลเกษ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรหทัย ทองอยู่ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม กรรมการ
3. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร พูลเกษ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาประธานกรรมการ
2. นางภัทรหทัย ทองอยู่ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม กรรมการ
3. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร พูลเกษ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรหทัย ทองอยู่ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร พูลเกษ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรหทัย ทองอยู่ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม กรรมการ
3. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร พูลเกษ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรหทัย ทองอยู่ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม กรรมการ
3. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางบุษบา กุนนะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Jade Oliver Dabonโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุจารี มีแดนไผ่โรงเรียนเนินสะอาดพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Peter Valentineโรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางบุษบา กุนนะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Jade Oliver Dabonโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุจารี มีแดนไผ่โรงเรียนเินินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Peter Valentineโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา โพธิ์ปลัดโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัสสรณ์ พลอยทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Saron Rose Gaspangโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. MissJoyce C. Pagsagโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสุิมิตรา โพธิ์ปลัดโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัสสรณ์ พลอยทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Saron Rose Gaspangโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์พิทยาคมกรรมการ
4. MissJoyce C. Pagsagโรงเรียนน้ำีิรินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางรัตน์วรรณ วิจารัตน์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ เหลี่ยมสมบัติโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
3. นางภัทรธิรา ลัดดากลมโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกพร ศิลาพันธุ์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นางอัญชลี รังสาดทองโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางรัตน์วรรณ วิจารัตน์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ เหลี่ยมสมบัติโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
3. นางภัทรธิรา ลัดดากลมโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกพร ศิลาพันธุ์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นางอัญชลี รังสาดทองโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพนัชกร มีศาสตร์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissAlma Aligadoโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี สอทาโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางพนัชกร มีศาสตร์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissAlma Aligadoโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี สอทาโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางเรืองไรสิริ กลัดปรีโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชิิราพร สุขเจริญโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา สิงห์เสโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางเรืองไรสิริ กลัดปรีโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชิราพร สุขเจริญโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา สิงห์เสโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพิมล เลิศปรีชากมลโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณณิฐา คำเมืองโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
3. MissBu Xinchengโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพิมล เลิศปรีชากมลโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณณิฐา คำเมืองโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
3. MissBu Xinchengโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทิมา ประสงค์มณีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. MissTomoko Satoโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทิมา ประสงค์มณีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. MissTomoko Satoโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางพัชจิราพร รุ่งแจ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวผาณิต เกตุนิลโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางปฐมาพร แสงอาทิตย์โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางพัชจิราพร รุ่งแจ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวผาณิต เกตุนิลโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางปฐมาพร แสงอาทิตย์โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ตันติวงศ์ โรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิณห์ญภัค ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก วงศ์วิเศษโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายอาทิตย์ ตันติวงศ์ โรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิณห์ญภัค ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก วงศ์วิเศษโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ตันติวงศ์ โรงเรียนหนองพระพิทยา ประธานกรรมการ
2. นางจิณห์ญภัค ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก วงศ์วิเศษโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ คงเนตรโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวราลักษณ์ เกษมสุข โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวนิตยา นาคอินทร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางทิพย์วรรณ คงเนตรโรงเรียนวังทองพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางวราลักษณ์ เกษมสุข โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวนิตยา นาคอินทร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางศริลลา ไวยวงษ์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ น้อยอามาตย์โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นางพัชรี ศรีวงษาโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางศริลลา ไวยวงษ์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ น้อยอามาตย์โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นางพัชรี ศรีวงษาโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรี โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะดา เที่ยงน้อย โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรี โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะดา เที่ยงน้อย โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา คล้ายโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานุวิชญ์ สิงห์บุญ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทชา จันทรธรรม โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎา คล้ายโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานุวิชญ์ สิงห์บุญ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทชา จันทรธรรม โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชราภรณ์ สุขนิตย์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา เอมห้อง โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสรัญญา ชำนาญผาโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชราภรณ์ สุขนิตย์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา เอมห้อง โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสรัญญา ชำนาญผาโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัคนุช หมากผินโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเจษฎาพร มีเทียมโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร กันยาประสิทธิ์โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวภัคนุช หมากผินโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเจษฎาพร มีเทีียมโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร กันยาประสิทธิ์โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
4. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อยโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
5. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
4. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อยโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
5. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
4. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
6. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อยโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
7. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง โทร.0818888161
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]