หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายมณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
7 นายประวิทย์ ชูศรีโฉม ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
8 นายกฤต คงชู ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
9 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
10 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นายสรพงษ์ แสงสุข ครูโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 นางกรเกล้า มนตรี ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 นายสายัณ ไทยทอง ครูโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
15 นางเบญจา สุวรรณรอ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
16 นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 นายนิกร สุรนาทยานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 นางชุดาภรณ์ แพทย์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
19 นางวีณา ชิณวงค์ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20 นายประชุม ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
21 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
22 นางสาวสุธาลินี ปงเทพ ครูโรงเรียนหนองพระพิทยา ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
23 นางรัชนี รอดฉาย ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
24 นายวินัย ชำนาญผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
25 นายสงวน บุญเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
26 นายวรวุฒิ กรมทอง ครูโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
27 นางกัญญา สุขะอาคม ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
28 นายชาลี ดายี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
29 นายวีระชัย แจ้งโม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
30 นางลำใย อุดชาชน ครูโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
31 ว่าที่ ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
32 นางวิรุฬห์รัตน์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
33 นายกังวาน แย้มขะมัง ครูโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
34 นางสาวษณอนงค์ ชูรา ครูโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
35 นางมัลตนา พัทธวณิช ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
36 นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
37 นายสมัคร บัวเผื่อน ครูโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
38 นางเรืองไรสิริ กลัดปรี ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
39 นายเชาวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กิจกรรมพ้ฒนาผู้เรียน
40 นางวรรณวิภา จรรยาศรี ครูโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กิจกรรมพ้ฒนาผู้เรียน
41 นางธนภัทร สร้อยเพ็ช ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม ฝ่ายประสานงานการประกวดแข่งขัน กิจกรรมพ้ฒนาผู้เรียน
42 ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียน ประมวลผลการประกวดแข่งขัน จัดทำบัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
43 นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์ ครูโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียน ประมวลผลการประกวดแข่งขัน จัดทำบัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
44 นางสาววิไล อ่อนตานา ครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการลงทะเบียน ประมวลผลการประกวดแข่งขัน จัดทำบัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
45 นางสาวกมลทิพย์ แก้วทิตย์ ครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการลงทะเบียน ประมวลผลการประกวดแข่งขัน จัดทำบัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
46 นายอริยะ เอมสมบุญ ครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการลงทะเบียน ประมวลผลการประกวดแข่งขัน จัดทำบัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
47 นางปฐมพร แสงอาทิตย์ ครูโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
48 นางสาวธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
49 นางสาวพัชราภรณ์ สุขนิตย์ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
50 นางสาวสุกัญญา แดงเรือง ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
51 นางสาวนันทพร โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง โทร.0818888161
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]