สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังทองพิทยาคม 58 10 0 2 68
2 บ้านกลางพิทยาคม 48 12 3 12 63
3 บางกระทุ่มพิทยาคม 43 11 6 10 60
4 เนินสะอาดวิทยาคม 31 3 4 6 38
5 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 28 10 6 11 44
6 วังโพรงพิทยาคม 28 9 6 12 43
7 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 20 5 1 3 26
8 เอ เจ เนินมะปราง 18 36 11 15 65
9 เนินกุ่มวิทยา 17 9 5 11 31
10 หนองพระพิทยา 16 4 4 6 24
11 ไทรย้อยพิทยาคม 13 9 6 7 28
12 วังพิกุลวิทยศึกษา 12 10 3 7 25
13 น้ำรินพิทยาคม 10 8 4 6 22
14 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม 7 6 2 7 15
รวม 349 142 61 115 552