สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังทองพิทยาคม 45 9 5 59 58 10 0 2 68
2 บ้านกลางพิทยาคม 18 18 18 54 48 12 3 12 63
3 บางกระทุ่มพิทยาคม 17 19 12 48 43 11 6 10 60
4 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 17 14 6 37 28 10 6 11 44
5 เอ เจ เนินมะปราง 15 13 13 41 18 36 11 15 65
6 วังโพรงพิทยาคม 9 12 9 30 28 9 6 12 43
7 เนินสะอาดวิทยาคม 9 8 10 27 31 3 4 6 38
8 หนองพระพิทยา 7 4 4 15 16 4 4 6 24
9 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 5 10 4 19 20 5 1 3 26
10 ไทรย้อยพิทยาคม 5 6 3 14 13 9 6 7 28
11 วังพิกุลวิทยศึกษา 4 4 7 15 12 10 3 7 25
12 เนินกุ่มวิทยา 4 4 4 12 17 9 5 11 31
13 น้ำรินพิทยาคม 3 5 3 11 10 8 4 6 22
14 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1 4 2 7 7 6 2 7 15
รวม 159 130 100 389 349 142 61 115 552