ศิลปะ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 วังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 เอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 น้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 54 เข้าร่วม 4
5 วังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 53 เข้าร่วม 5
6 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 53 เข้าร่วม 5
7 หนองพระพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 52 เข้าร่วม 7
8 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 50 เข้าร่วม 8
9 วังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 50 เข้าร่วม 8
10 ไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 49 เข้าร่วม 10

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองพระพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 48 เข้าร่วม 4
5 บ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 42 เข้าร่วม 5
6 วังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 42 เข้าร่วม 5
7 เอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 41 เข้าร่วม 7
8 วังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 40 เข้าร่วม 8
9 ไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 39 เข้าร่วม 9
10 เนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 16 เข้าร่วม 10

คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 วังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 40 เข้าร่วม 4
5 วังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 34 เข้าร่วม 5
6 เนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 20 เข้าร่วม 6
7 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 14 เข้าร่วม 7
8 ไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 10 เข้าร่วม 8
9 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 4 เข้าร่วม 9
10 เนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 2 เข้าร่วม 10
11 เอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -

คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 30 เข้าร่วม 4
5 บ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 28 เข้าร่วม 5
6 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 10 เข้าร่วม 6
7 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 10 เข้าร่วม 6
8 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 4 เข้าร่วม 8
9 เนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 4 เข้าร่วม 8
10 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 2 เข้าร่วม 10
11 ไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 2 เข้าร่วม 10
12 หนองพระพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 0 เข้าร่วม
13 เนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.8 ทอง 4
5 เนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79.8 เงิน 5
6 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79.8 เงิน 5
7 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77.8 เงิน 7
8 เอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76.2 เงิน 8

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 น้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน 4
5 วังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72.25 เงิน 5
6 เนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72.2 เงิน 6
7 เนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 69.8 ทองแดง 7
8 ไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68.6 ทองแดง 8
9 หนองพระพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63.4 ทองแดง 9
10 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 61.8 ทองแดง 10

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74 เงิน 4
5 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 4
5 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 5
6 เอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79 เงิน 6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 4
5 เอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 4

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.2 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.6 ทอง 4
5 เนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.2 ทอง 5
6 บ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.8 ทอง 6
7 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.1 ทอง 7
8 หนองพระพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.8 ทอง 8
9 วังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.2 ทอง 9
10 เอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79 เงิน 10
11 น้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70.8 เงิน 11

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94.75 ทอง ชนะเลิศ
2 น้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 น้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.8 ทอง 4
5 เนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67.4 ทองแดง 5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91.5 ทอง ชนะเลิศ
2 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.5 ทอง 4
5 เอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน 5
6 น้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 55.2 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 54.8 เข้าร่วม 4

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 เอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 เอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 เอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 เอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 เอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -