รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ขันอาสา
 
1. นางศริลลา   ไวยวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐมน  สมพิพงษ์
 
1. นางสาวเกษร  จันทร์นุ่ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพรณ์  แสงผึ้ง
 
1. นายบุญเทียม  ดอนดาไพร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวเบญจมาภรณ์  ทาแจ่ม
 
1. นางสาวกมลทิพย์  แก้วทิตย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงวิยาดา  กลัดกลุ่ม
 
1. นางวงเดือน  ภู่ไพโรจน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จีรา   พรมบึงลำ
 
1. นางศิริญาณี   ดาวดิษฐ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  มิ่งสมร
 
1. นางศรีสมร  หมื่นแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวพิจิตรา  บุตรศรีภูมิ
 
1. นางสาวรัตน์ชนิดา  อิ่มอ่อง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงคุณาลัย  จำปากูด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยดำรงค์
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นางสาวจุุฑามาศ  กลิ่นเจริญ
2. นางสาวนภัสรา  เรืองจุ้ย
 
1. นางวงเดือน  ภู่ไพโรจน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  แก้วจรัญ
 
1. นางปทุมมาศ  วิชญ์สันต์กุล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายวรวุฒิ  เวียงยศ
 
1. นางรุ่งนภา  ฝายทะจักร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวนภนัฐ  หมื่นแมน
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  จันทร์แสน
3. เด็กหญิงอรวรรยา  ธาราวนารักษ์
 
1. นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
2. นางสาวนิภาวรรณ  บุญเพ็ง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นายจิราวัฒน์  ฉันทชาติ
2. นายอนิวัตต์  ไชยบิน
3. นายเหมภาส  หุมอาจ
 
1. นายสมพงค์  แก้วเข้ม
2. นายอดิศักดิ์  ทองกลัด
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมขำ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  เหมือนกลาง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยวิเศษ
 
1. นายภานุวิชญ์  สิงห์บุญ
2. นางวรรณวิภา  จรรยาศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  ศรีสะอาด
2. นางสาวชนิภา  มาบุญมี
3. นางสาวสุมิตรา  สุขพิทักษ์
 
1. นายประดุง  สุขพลอย
2. นายโชคชัย  ประธาน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มุ่งป้องกลาง
2. เด็กหญิงธัญญาพร  จันทรศร
 
1. นายสมพงค์  แก้วเข้ม
2. นายอดิศักดิ์  ทองกลัด
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายธนวัตร  ใจเที่ยง
2. นายอรรถชัย  คำสม
 
1. นางรุ่งนภา  ฝายทะจักร
2. นางสาวสมใจ  จันทรงกรด
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  ภาคนอก
 
1. นางสาวสมใจ  จันทรงกรด
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาววีรยานันท์  ปิยะปัญญาพร
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทร์วงค์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช   นาคำ
2. เด็กหญิงมนธิชา   เทศสลุด
3. เด็กหญิงรัชภร   สินไหม
 
1. นางสาวกานต์พิชชา   จูชาวนา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวภัทราพร   เร่ในไพร
2. นายภาณุวัฒน์   ขวัญอ่อน
3. นางสาวอติพร   กำภู ณ อยุธยา
 
1. นางกรองกาญจน์   สิงห์เรือง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงกวินนา  นาทาม
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภักดีสอน
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  อินเพลิน
 
1. นางสาวจิณฐดานัณป์  จิณสิทธิ์
2. นางสาวสมพร  กุลนานันท์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวตรีทิพย์นภา  อินทร์แผลง
2. นางสาวยุพา  กลางจันทรา
3. นางสาวรัตนาภรณ์  นิลผาย
 
1. นางสาววิรุณยุพา  รักเรือง
2. นางสาววิไล  อ่อนตานา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายวงศกร  วงค์มะณี
2. เด็กชายเลิศมงคล  ภูมิเวียงศรี
3. เด็กชายเวชพิสิฐ  ทองดี
 
1. นางวิลัยภรณ์  มั่นระวัง
2. นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. นายวัฒนา  นามรูป
2. นายอภิชาติ  เผือกชาวนา
3. นายเอกนรินทร์  ทองไหลมา
 
1. นางรำธาร  สิงหะ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงขจีพรรณ  ศรีฟอง
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  มีนิล
3. เด็กหญิงวนิดา  ยิ่งยง
 
1. นางสาวนันทชา  จันทรธรรม
2. นางสาวบุญชู  นกแก้ว
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายธวัชชัย   แก้วกำเนิด
2. นางสาวศุภารัตน์   ทับปะนานนท์
3. นางสาวเจนจิรา   ภู่คร้าม
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  จูชาวนา
2. นางศรัญญา   การะเกตุ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายนรากรณ์  บัวมุ้ย
2. เด็กชายนิติวุธ  รอยแก้ว
 
1. นางพิกุล  บุญเอี่ยม
2. นายสุวรรณโณ  ชาญอาวุธ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายพัชรพล  วรรณศรี
2. นางสาวเบญจวรรณ์  หลุ่นประพันธ์
 
1. นางพิกุล  บุญเอี่ยม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายชนายุทธ  แสงขันตี
2. นายนันทวัฒน์  วิริยารักษ์
 
1. นางนิภาพร  หนูภา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายสุภัทรชัย  เปพะนัส
2. เด็กชายอาทิตย์  เปพะนัส
 
1. นายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายจีรวัฒน์  ทองแกมแก้ว
2. เด็กชายวิษณุ  พันธ์แสง
3. นายศุภกร  ดวงประสิทธิ์
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นายเสนาะ  แก้วคุ้ม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เนียมใย
2. เด็กหญิงชลธิชา  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงชลิตา  สาระสิงห์
4. เด็กหญิงธนัญญา  แสงสว่าง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  แย้มแบน
 
1. นางสาวณัฐมน  บัณฑุชัย
2. นางธนภัทร  สร้อยเพ็ช
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวปัณฑารีย์  งามวิลาส
2. นางสาวมิตรา  บุญช่วยสุข
3. นางสาววันเพ็ญ  จันทร์สารี
4. นางสาวศริประภา  มาไชยนาม
5. นายอภิสิทธิ์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวณัฐมน  บัณฑุชัย
2. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กชายกรินทร์  ผิวขำ
2. เด็กชายดนุพล  มั่นมาก
3. เด็กหญิงพรวิไล  แก้วกาญจนะวงษ์
4. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  เสือชาวนา
5. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์บุดดี
 
1. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นางสาวนริศรา  คิพงษ์
2. นางสาวพรพรรณ  ป้อมสาหร่าย
3. นางสาววราภรณ์  อุลปาธรณ์
4. นางสาวสุดารัตน์  จันพุ่ม
5. นางสาวสุทธาวาส  ช้างคำ
 
1. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาวกนกกร  ศรีสมบัติ
2. นางสาวกาญจนาพร  คำภู่
3. นางสาวจิราวรรณ  พละโชติ
4. นายวิโรจน์  ตึกชาติ
5. นางสาวสุดารัตน์  แก้วมณี
 
1. นายสาคร  ฟักคง
2. นางสุรางค์รัตน์  สิงห์มา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาวกชกร  ขุนชาวนา
2. นางสาวจารุมน  เม่นขาว
3. นางสาวจิตราภรณ์  เปรมกระโทก
4. นางสาวชุติมา  อุทัย
5. นางสาวทิชารัตน์  เนติวงค์
6. นางสาวธนพร  เขียวงาม
7. นางสาวนภัสรา  ทรงนครา
8. นางสาวนุชจเรศ  มากบางแก้ว
9. นายประทีป  นารายณ์
10. นางสาวปรารถนา  หอมเพชร
11. นายมนตรี  คงคา
12. นางสาวยุพาวรรณ  บุญคุ้ม
13. นายรัชชานนท์  สุขสวัสดิ์
14. นางสาวลลิตา  สอนสิทธิ์
15. นางสาววรัญญา  ส่งกลิ่น
16. นางสาวศุภลักษณ์  พัวสื่อ
17. นางสาวสิริธร  นิตสร้อย
18. นายอนันต์ชัย  พิลาทา
19. นายอภิสิทธิ์  ประชาพันธ์
20. นางสาวอาภากร  บุญเกตกูล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มังคลา
2. นางวันเพ็ญ  พงศ์อัครชัย
3. นายสาคร  ฟักคง
4. นางสาวสุธาสินี  ปงเทพ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวกมลรัตน์  ชัยอินทร์
2. เด็กชายกรณ์พัสวี  เพรชบูรณิน
3. เด็กชายชัยวัฒน์  ใจเที่ยง
4. เด็กชายณัฐพนธ์  โสดา
5. เด็กหญิงณัฐวิภา  เย็นฉ่ำ
6. เด็กชายนครินทร์  เลียบทวี
7. เด็กหญิงนันทิกานต์  จันคีรี
8. เด็กชายบุญหลง  ประกอบเพียร
9. เด็กหญิงพรพิมล  ภักดีล้น
10. เด็กหญิงพัตชรัต  ภักดีล้น
11. เด็กชายพิสิฐชัย  โพธิทะโสม
12. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีคำ
13. เด็กชายวรัญญู  ยามี
14. เด็กชายศรายุทธ  อ่อนสุริยา
15. เด็กชายศิริพงศ์  บังศรี
16. เด็กหญิงสุกัลยา  กากลม
17. เด็กชายอภิวิชญ์  น้อยจันทร์
18. เด็กชายอำพล  สุภะผล
19. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เชื้อบุญมี
20. เด็กชายโสภณัฐ  พรรณศร
 
1. นางจตุพร  เกตุสิงห์สร้อย
2. นายบรรจง  แก้วเข้ม
3. นางสาวมัชติกานต์  ม่วงพรม
4. นายศิวะ  เชาว์เครือ
5. นางสาวสุกัญญา  มะโนคำ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร  นวลพุ่ม
 
1. นางสาวสุกัญญา  แดงเรือง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  จงจิตร
 
1. นายสุเทพ  ฤทธิ์สอน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  แถวอุทุม
2. เด็กชายวรวิช  นาเคน
 
1. นายธวัชชัย  ตั้งปฏิการ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวภัทรวดี  ดียิ่ง
2. นายศุภกฤต  ก้อนคำ
 
1. นางรัชนี  รอดฉาย
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายกฤษณะ  สุปะการ
2. เด็กชายกุลพันธ์   อ่อนวอน
3. เด็กชายชัยมงคล  ทองเพรช
4. เด็กชายณัฐนนท์  คำจันทร์ดา
5. เด็กชายณัฐพล  เปรมจิต
6. นางสาวธัญญารัตน์  บุญเรศ
7. เด็กชายประพันธ์  สีแดงดี
8. เด็กชายพิสิทธิ์โชค  โพธิทะโสม
9. เด็กชายภานุพันธ์  รัตนพรม
10. นางสาววนิดา  เจนพรมราช
11. เด็กชายวรกร  ธรรมวิรอังกูร
12. เด็กชายวีรพล  กาสีทอง
13. นางสาวสุนีย์  โฉมศรี
14. เด็กชายอดิศักดิ์  จ้อยชาวนา
15. เด็กชายเดชาวัฒน์  เพรชร้อน
 
1. นายบรรจง  แก้วเข้ม
2. นายศิวะ  เชาว์เครือ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงภัทราวดี  สุขนรินทร์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญจันทร์
 
1. นางกัญญา  สุขะอาคม
2. นางคมคาย  ลือราช
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวมาริสา  สินทรัพย์
2. นางสาวศิริลักษณ์  ดำจ่าง
3. นางสาวสุพัตรา  ศรีสอาด
 
1. นางจุฑามาศ   เจิมปลั่ง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงชโรทร  ด่อนดี
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ธัญญวานิช
 
1. นายธรณินทร์  พานธงรักษ์
2. นายสุวัฒน์  กลิ่นชาวนา
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายธนกร  พุกอิ่ม
2. นางสาวยุพารัตน์  ชาชำนาญ
 
1. นายธรณินทร์  พานธงรักษ์
2. นายสุวัฒน์  กลิ่นชาวนา
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  แบนไทย
 
1. นางอำพรรัตน์  ชาญอาวุธ
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวเมธินี  ซึ้งสี่คู้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ้งเพชร   ขำสุเดช
 
1. นางนพรัตน์   พ่วงบุใหญ่
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวธันยาภรณ์  คลองวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชอบใหญ่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวนาตยา  มั่นคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายวิทวัส  ทองพานเหล็ก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  มีทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายปรมัตย์  ศรีอุดร
2. เด็กหญิงสุธิญา  เถื่อนคุ้ม
 
1. นายบุญชูเกียรติ  ผัดผล
2. นางอำพรรัตน์  ชาญอาวุธ
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   อ่ำเอี่ยม
 
1. นางนพรัตน์   พ่วงบุใหญ่
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายพสธร  กุลคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงจิรภาดา  ด่านไชยกูล
2. เด็กหญิงนภาธิณี  ด่านไชยกูล
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  อิวชาวนา
 
1. นางอักษร  ศรีผึ้ง
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวภัทรสุดา  แก้วสระแสน
2. นางสาวลดาวัลย์  เต่าเพชร
3. นายศิรโรจน์  ศุภเวทย์เวหน
 
1. นางอักษร  ศรีผึ้ง
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายนราธร  บุญดัด
 
1. นายจิรัฏฐวุฒิ  ภาณุพงษพิพัฒน์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายวันเฉลิม  ทองแก้ว
 
1. นางภณิตา  วรศศิธร
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายธีรภัทร  สังข์ศรี
 
1. นางภณิตา  วรศศิธร
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวสุกฤตา  เทพเทวาพิทักษ์
 
1. นางภณิตา  วรศศิธร
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นางสาวมาริสา  มาปา
 
1. นายจิรัฏฐวุฒิ  ภานุพงษพิพัฒน
 
68 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงกัญฐิญา  ตันพิทักษิณ
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  วังคำ
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  ยศปัญญา
4. เด็กชายณัฐธิดา  ยศสุวรรณ
5. เด็กหญิงณัฐนารี  เพชรมหาพรม
6. เด็กหญิงณัฐนิชา  ยศสุวรรณ
7. นายณัฐวุฒิ  ศรีสุวรรณ
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชัยชนะ
9. นางสาวบุษมากร  ทองบ่อ
10. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หินทอง
11. นางสาวปาริชาติ  พุ่มโพธิ์ทอง
12. เด็กหญิงพัชราพร  ใสสิน
13. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แจ้งชาวนา
14. เด็กหญิงพิชญา  บุญเป็ง
15. เด็กหญิงมัลลิกา  เชียงกา
16. นางสาวมาริสา  เกิดยิ้ม
17. เด็กหญิงมิ่งกมล  มณีศรีวงศ์กูล
18. นายรัชพล   พรมชาวเฉียง
19. เด็กชายรัฐกร   คำเกตุ
20. นางสาวรัตนภรณ์  ศรีนา
21. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เทียบรัตน์
22. เด็กหญิงวัชราภรณ์  รอดอินทร์
23. เด็กหญิงวันทนา  ทองดอนน้อย
24. เด็กหญิงวิภาวดี  ทองดอนน้อย
25. นางสาวศศิวิมล  พันธศรี
26. เด็กหญิงสโรชา  อินทร์บุญ
27. นายอนุกรณ์  ครีมทอง
28. นางสาวอรพรรณ  แก้วสวัสดิ์
29. นางสาวอริสา  จุ่นน้อย
30. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  โค่นหล่อ
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
2. นางสาวสุพรรษา  หุ่นทอง
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายคงณัฐ  แดงดิษฐ์
 
1. นางสาวรัชนี  องค์อาจ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายสุรสิทธิ์  กองแสนแก้ว
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  วุ่นบิดา
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สีบุตตา
 
1. นายจักรพงษ์  คงนุ่น
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายวิเศษฐ์  อินทรสา
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายสิทธิ์วโรจน์    เงินจันทร์
 
1. นายชัยวัฒน์  พิมพ์พอน
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงลลิตา  คำจัด
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  ปิ่นดอนทอง
 
1. นายธำรงค์  จั่นฤทธิ์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายวิรัตน์  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวชิราพร  สุขเจริญ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายนิสันต์  จันทะคุณ
 
1. นางอำพรรัตน์  ชาญอาวุธ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หยึกประเสริฐ
 
1. นายบุญชูเกียรติ  ผัดผล
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวปวีณา  บุญกลม
 
1. นางคำตัน  วาเลนไทน์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายพิสิฐชัย  โพธิทะโสม
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นายสมพร  จันทวงศ์
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  มีบุญ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สาลีลักษณ์
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวพิมพร  ม้าแก้ว
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
85 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เสมอชน
2. เด็กหญิงกันต์กมล  เถื่อนมา
3. เด็กหญิงกัลยากร  อู๋
4. เด็กหญิงคณิต  พรมมา
5. เด็กชายคมกริช  นิ่มนวล
6. เด็กชายจักรวาล  จรเอ้กา
7. เด็กหญิงจิตรา  วันเพียร
8. เด็กหญิงชลธิชา  อินทร์บุญ
9. เด็กหญิงฐิติมา  คงปัญญา
10. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สำแดงเดช
11. เด็กชายณัฐดนัย  กองเพ็ง
12. เด็กหญิงนภาพร  อยู่เพ็ชร
13. เด็กหญิงนภาพร  สารมะโน
14. เด็กชายนาวี  โสภาพรม
15. เด็กหญิงนิตยา  แก้วดก
16. เด็กหญิงนิลาวัลย์  เกษการ
17. เด็กหญิงปริญญา  ศรีสุวรรณ
18. เด็กหญิงพรรณสืริ  พิมศร
19. เด็กชายภาคภูมิ  แสงแก้ว
20. เด็กชายรัฐวุฒิ  เลิศสุข
21. เด็กหญิงวริศรา  ศรีเภา
22. เด็กชายวาทิต  สุวรรณพยักต์
23. เด็กหญิงสุฑามาศ  ขุนอินทร์
24. เด็กชายหรรษธร  บุญอาจ
25. เด็กหญิงอัลฟา  คิดถูก
26. เด็กชายอัษฎาวุธ  บุญกรม
27. เด็กชายเจนนิสา  อารีเอื้อ
28. เด็กหญิงเมธาวี  วรรณลึก
29. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นนทมาตย์
30. เด็กหญิงโศภิดา  ปัญญาสา
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
2. นางสาวสุพรรษา   หุ่นทอง
 
86 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวกนกวรรณ  พรมขำ
2. นางสาวกมลวรรณ  กึนสี
3. นายกฤษดา  กิ่งกัลยา
4. นางสาวกัญญารัตน์  จันคีรี
5. นายกิติศักดิ์  มารอด
6. นางสาวขนิษฐา   แสนจันทร์
7. นายจงรัก  วรรณลึก
8. นางสาวจิราพร  เมืองเกิด
9. นางสาวจุฑามาศ  กาสีทอง
10. นางสาวชนัญญา  คำมานิตย์
11. นางสาวชุดาพร  ศรีวิรัตน์
12. นายชุติพนธ์  ช้างเผือก
13. นายณัฐวัฒน์  จันทร์สงเคราะห์
14. นางสาวณิชมน  ยศปัญญา
15. นางสาวทะเลฟ้า  จงกลกลาง
16. นางสาวทิตยา  เย็นฉ่ำ
17. นางสาวธัญรัตน์  บุญเรศ
18. นางสาวนุจิรา  ธรรมมา
19. นางสาวบุษบากร  เสือป่า
20. นางสาวพชร  แสงจันทร์
21. นางสาวพรพรรณ  ย้ายรัมย์
22. นายภาณุ  คำมานิตย์
23. นางสาววนิดา  เจนพรมราช
24. นางสาววัชราภรณ์  ทองดอนน้อย
25. นายวัลลภ  คงบุ่งคล้า
26. นางสาววารินทร์  สุทธิ
27. นางสาววิไลวรรณ  พุ่มโพธิ์ทอง
28. นางสาวศศิวิมล  ชมสวนสวรรค์
29. นายศิรวัฒน์  ชำกรม
30. นางสาวศุทธนุช  ธรรมมา
31. นางสาวสกุลกาญจน์  ถนอมทรัพย์
32. นางสาวสาธินี  อินทร์ทองสุข
33. นางสาวสุนีย์  โฉมศรี
34. นายอดิศร  จันทคูณ
35. นางสาวอนุชิรา  อินถา
36. นางสาวอริศรา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
37. นางสาวอัญชิสา  ถาวรณ์
38. นางสาวอินทิรา  อาจปา
39. นางสาวเจนจิรา  อริยเดช
40. นางสาวเมธินี  เทศรุ่งเรือง
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
2. นางสาวสุพรรษา  หุ่นทอง
 
87 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวณิชมน  ยศปัญญา
2. นางสาวทิตยา  เย็นฉ่ำ
3. นางสาวพัชราพร  ใสสิน
4. นางสาวพิชญา  บุญเป็ง
5. นางสาวรัตนาภรณ์  เทียบรัตน์
6. นางสาวอุษา  ศิริ
 
1. นางจตุพร  เกตุสิงห์สร้อย
2. นางสาวจิตรา  เมืองสุข
3. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
4. นางสาวสุพรรษา  หุ่นทอง
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เจริญสุข
2. นางสาวชุติมนฑณ์  บัวเผื่อน
3. เด็กหญิงดวงกมล  พงษ์สวัสดิ์
4. เด็กหญิงปาณิสรา  หลิมเจรืญ
5. เด็กชายปาณิสรา  หลิมเจริญ
6. เด็กหญิงพรชิตา  กอนจร
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ช้างเขียว
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  สุขบรรณ์
2. นางสาววรัญญา  ไชยยา
3. นางสาวสาวิตรี  ประมานณ
4. นางสาวสิริมาศ  จิตรเจริญ
5. นางสาวสุภาพร  ฟักทรัพย์
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ช้างเขียว
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  เรืองชัยยศ
2. นางสาวกานดา  บัวลูน
3. นางสาวจีรนันท์  ไตรฟื้น
4. นางสาวณัฐนันท์  ลอเจริญ
5. นายณัฐวุฒิ  พะลาด
6. นางสาวทัชศิมา  คงภู่
7. นายนฤพัทธิ์  รุนดา
8. นางสาวนิศากร  กสิกรรม
9. นางสาวพีรยา  ไขทอง
10. นางสาววจีพร  เต่าทอง
11. นางสาววรฤทัย  สัสดีแพง
12. นางสาววลัยลักษณ์  มีเทียม
13. นางสาวศศิธร  ชัยสุรินทร์
14. นางสาวศิริภรณ์  หวังข้อกลาง
15. นางสาวสมจิตร  ทำชอบ
16. นางสาวสุดาพร  จันอักษร
 
1. นายชลธี  แสวงทอง
2. นางสาวอัจฉรา  ทัดเที่ยง
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายนราธรณ์  กลางจันทรา
2. นางสาวพิมพิดา  บุตรศรีจา
3. นางสาววรลักษณ์  พิลาเทพ
4. นางสาวศันสนีย์  ด้วงพรม
5. นางสาวเฟื่องฟ้า  เหมกระโทก
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทัดเที่ยง
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวพิมพ์รภัส  ทอประเสริฐแสง
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ชินโคตร์
 
1. นางสาวอาภัสรา  ทองประเสริฐแสง
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสสร  ไตรวงค์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พิมสี
3. นางสาวเกวลี  แตงลอย
 
1. นางสำราญ  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายพศวัต  พลโยธา
2. นายยุทธพงษ์  บำรุงอ่วม
3. นายฤทธิเกียรติ  พุ่มเจริญ
 
1. นางกาญจนา  รุ่งแจ้ง
2. นางสาวชวนชม  สีหะวงษ์
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร  สิงห์พร
2. เด็กหญิงธันยพร  กุลแก้ว
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ศรีสุข
 
1. นายพันธมิตร  แตงอ่ำ
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวคันธมาลี  จันทะดี
2. นางสาวปัทมา  คำนนท์
3. นางสาววาสนา  สิงห์หาแผด
 
1. นายพันธมิตร  แตงอ่ำ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายกิตติ  ปรีชาวนา
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  จำปาแดง
3. เด็กหญิงดวงกมล  มะละมูล
4. เด็กหญิงศิริมา  นวลจันทร์
5. เด็กหญิงอนุสรา  แจ่มชาวนา
6. นายอัญชลี  ปรีชาวนา
 
1. นางชมนภัส  จั่นฤทธิ์
2. นางมัลตนา  พันธวณิช
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวกันติชา  เอี่ยมพงษ์
2. นางสาวจันทร์ฉาย  ลิมกุลาคมน์
3. นางสาวธนัญญา  โนนจุ้ย
4. นายนันทวุฒิ  เถื่อนด้วง
5. นายปิยะพงศ์  แย้มทัศน์
6. นายไกรวิทย์  แสงสว่าง
 
1. นางทิพาพร  ศรีสุธรรม
2. นางวลัยพร  แจ่มนาม
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตยศ  หารวันนา
2. นางสาวกาญจนา  จันเครือเกิด
3. เด็กชายเอกบดินทร์  ไทยภักดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์  ลัดดากลม
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เศษสม
2. นางสาวพิชชาภา  พยัญชนะ
3. นางสาวอังคณา  กั๊กสูงเนิน
 
1. นางฐิติกานต์  ประสารภักดิ์
2. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ปาวะนา
2. เด็กหญิงนิภาภัทร  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงยุภารัตน์  เพชรดี
 
1. นายพันธมิตร  แตงอ่ำ
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นางสาวนันทภัสสร  เทียนสมจิตร
2. นางสาวมัทธมน  กอนจันทร์
3. นางสาวศิริพร  พรมมาต้น
 
1. นางสุปัญญา  มงคล
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงปราถนา  ป่าไพรวัน
2. เด็กหญิงวิยะดา  บุญลอย
3. เด็กหญิงอัญชลี  เงินยวง
 
1. นางกาญจนา  รุ่งแจ้ง
2. นางสาวชวนชม  สีหะวงษ์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายกริชกร  สงคราม
2. นายกิตติพงษ์  นันทะพันธ์
3. นายสุกฤต  บุตตะโคต
 
1. นางกาญจนา  รุ่งแจ้ง
2. นางสาวชวนชม  สีหะวงษ์
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุพินยา  แช่มขำ
2. เด็กหญิงสุนันทพร  ปั้นพ่อค้า
3. เด็กหญิงโสภาวรรณ  แบนไทย
 
1. นางลออ  เตียวตระกูล
2. นางสุพิชญา  พุ่มไสว
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  นิลเพชร
2. นางสาววัชรี  แสงอรุณ
3. นางสาวสุชานันท์  ไผ่ทอง
 
1. นางชมนภัส  จั่นฤทธิ์
2. นางมัลตนา  พัทธวณิช
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนวรรณ  หมื่นแทน
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เลือดทหาร
3. เด็กหญิงวรรณภา  จันทะบุตร
 
1. นางประนอม  วิชัยดิษฐ์
2. นางลออ  เตียวตระกูล
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  ศรีบัวบาน
2. นางสาววราภรณ์  กันอินต๊ะ
3. นางสาวสุภาพร  จงสูง
 
1. นางกาญจนา  รุ่งแจ้ง
2. นางสาวชวนชม  สีหะวงษ์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรไพลิน  วงษ์หนู
2. เด็กหญิงวริศรา  มงคล
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. เด็กชายวทัญญู  ราชเพียแก้ว
2. เด็กชายสิทธิกร  ตันประเสริฐ
 
1. นางสาวจงกลณี  ตันตระกูล
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายประวุฒิ  พรมใจ
2. นายเนติพงษ์  คุ้มเจริญวงษ์
 
1. นายพันธวัช  ขุนกำแหง
2. นายวิทยา  ชนะภัย
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายถิรวัฒน์  พรหมมา
2. เด็กชายธีรพล  กล่ำสามเรือน
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายสิทธิศักดิ์  อยู่พิทักษ์สกุล
2. นายอภิชาติ  ศรีสุยนต์
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  อ่ำบัว
2. เด็กชายอนนต์  อ่อนเอี่ยม
 
1. นางวราพร  สุรินทร์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตยชญ์  น้อยใจมั่น
2. เด็กชายชญานิน  ทองสาหร่าย
 
1. นายมาโนช  พรามพิทักษ์
2. นางสาวเพียงขวัญ  บัววังโป่ง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปามะ
2. เด็กชายทรนง  สีด้วง
 
1. นายพันธวัช  ขุนกำแหง
2. นายวิทยา  ชนะภัย
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวจรรยพร  ทองทุม
2. นางสาวทัดดาว  ดวงใจ
 
1. นางสาวศุภมาส  สิงห์สถิตย์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายทัศไนย  พรัดเมือง
2. นางสาวธันยพร  สาศิริ
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  จำปาสิทธิ์
2. นางสาวสุภาพร  สอนปัญญา
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ทับทิม
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกวรรณ  จันทร์บุญศรี
2. เด็กหญิงจรรยา  คีรีรัตน์สกุล
3. เด็กหญิงมาลี  เล่าจริยวงศ์
 
1. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายขวัญชัย   กิ่งทั่ง
2. นายจาตุรงค์  ทองมา
3. นางสาวเวธนีกร  มากเมือง
 
1. นายมาโนช  พรามพิทักษ์
2. นางสาวสุรีรัตน์   ทองพานเหล็ก
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายทินกร  บุญมา
2. นางสาวเจนจิรา  การินทร์
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทองดี
2. เด็กชายภาณุ  ศรีวัฒนา
3. เด็กชายอนนต์  เอี่ยมปุ
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  นิลผาย
2. นายปรินทร  ปลัดยศ
3. นางสาวเกวลิน  ผ่านเมือง
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ทับทิม
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  เชียงน้อย
2. เด็กชายสิรวิชญ์  เอี่ยมชัง
3. เด็กชายอนันตชัย  ปั้นแสง
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายณัชพล  จัดชาวนา
2. นางสาวรัตนา  ชูเมือง
3. นางสาวอนิธิตา  ยิ้มปิ่น
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายตะวัน  บุญราช
2. นายบรรพต  เนตรแสงสี
3. นางสาววันวิสา  คงสงค์
4. นายศุภชัย  แต้อุ้ย
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  นิสสัยดี
 
1. นางสาวสุมาลี  โพธิ์โม้
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  ทอดแสน
 
1. นางสาววีรยา  โพยมรัตน์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงนิฤชา  สังข์ป่า
 
1. นางอรุณลักษณ์  สอนแก้วชวดี
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวมณทิรา  ภู่มณี
 
1. นางรัตน์วรรณ  วิจารณ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญเกิด
 
1. นางอรุณลักษณ์  สอนแก้วชวดี
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวภัทรสุดา   ยอดบุตรดี
 
1. นางศรีประภา   นุ่นโฉม
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาววิภาวดี  ทองดอนน้อย
 
1. นางคำตัน  วาเลนไทน์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวจินดารัตน์   บุญรอด
 
1. นางนวรัตน์  โรเบิร์ตสัน
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กล่ำป่วน
2. เด็กชายคมสันต์  หลวงประทุม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทธเจริญ
4. เด็กหญิงศันสนีย์  ยุราวรรณ
5. เด็กหญิงอมราพร  ชาวเวียง
 
1. นางอรุณลักษณ์  สอนแก้วชวดี
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นายชาญชัย  พรมเพชร
2. นายณัฐวุฒิ  เลี่ยมใจดี
3. นางสาวประกายดาว  วิเชียรแสน
4. นายพิสิทธิ์ชัย  จีนบางช้าง
5. นางสาวเจนจิรา  มงคล
 
1. นางสุดใจ  เหลี่ยมสมบัติ
2. นายอาทิตย์  ตันติวงศ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิตรา   ยอดบุตรดี
 
1. นายทวีวัฒน์   จีนบางช้าง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายอนุศิษฎ์  สุขเจริญ
 
1. นางพัชจิราพร  รุ่งแจ้ง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวทะเลหมอก  จงกลกลาง
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิงห์เส
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ปลาสร้อย
 
1. นางสาวมัชฌิมา  ศรีนวลขำ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎิลรัตน์  นพแท่น
2. เด็กหญิงทวินันท์  นวลศรี
 
1. นางพนัชกร  มีศาสตร์
2. นางภัททิรา  ลัดดากลม
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  เทียมสอน
2. นางสาวยุพารัตน์  แก้วมิตร
 
1. นางสาวศรีปัญญา  ภู่น้อย
2. นางศิริพร  ชัยชมภู
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  นายชม
2. นางสาวปัณณิชญาน์  แป้นบูชา
3. นายปิยวัฒน์  แซวหิว
4. นางสาวรัตนาภรณ์  รัตนศรีสุโข
5. นางสาวศิริลักษณ์  ปรักมาส
6. นางสาวศุภนุช  ยันตะพันธ์
7. นายสาโรช  สุขวิเศษ
8. นางสาวสุดารัตน์  ดิเรกผล
9. นายเกรียงไกร  เพชรรุน
10. นายเมธี  ฟ้าคะนอง
 
1. นางบุบผา  ชุมพรผ่อง
2. นางสาวสมพร  กุลนานันท์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ผ่านชาวนา
2. เด็กหญิงศศิประภา  หน่ายชาวนา
3. เด็กหญิงสุรีพร  อ่อนบึงพร้าว
 
1. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวณัฎฐา  ณรงค์สระน้อย
2. นางสาวศุภาพิชญ์  สิงห์ลอ
3. นางสาวอัจจิมา  บุษดาจันทร์
 
1. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุษดาจันทร์
2. เด็กชายปกรณ์  ทองโบราณ
3. เด็กหญิงสมสกุล  เหมืองหม้อ
 
1. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
2. นางพัชรี  ศรีวงษา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ใจสมัคร
2. นางสาวมนธิศา  เมืองเขียว
3. นางสาวศรัณย์พร  สีวงวาด
 
1. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
2. นางพัชรี  ศรีวงษา
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายชนะชัย  บุษดาจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  โตใหญ่
 
1. นางสาวธนัสสรณ์  พลอยทับทิม
2. นางรัตน์วรรณ  วิจารณ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวสายธาร  พันธ์กลาง
 
1. นางสาวศรีปัญญา  ภู่น้อย
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิมา  เหล่าละวะ
2. เด็กหญิงอังกอ  ฉ่ำดำ
 
1. นางสาวพัชรีญา  คุ้มจิตรรักษ์
2. นางสาวสมใจ  จันทรงกรด
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวนัทฐาภรณ์  อุดอ่าง
 
1. นายกฤษฎา  คล้ายโพธิ์ศรี
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มีพวง
2. เด็กหญิงศิวาภรณ์  บุบพันธ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  เอมห้อง
2. นางอารี  อันชูฤทธิ์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาววิภารัตน์  สีบุตรา
 
1. นางสาวขนิษฐา  เอมห้อง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ศิริรัตน์
 
1. นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายมนัญชัย  ช่วยสกุล
 
1. นางสาวภัคนุช  หมากผิน
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุส   ทับโนนทอง
 
1. นางนพรัตน์   พ่วงบุใหญ่
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงกมล   ทับบุญ
 
1. นางนพรัตน์   พ่วงบุใหญ่
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาวกิติยา  พาสุวรรณ
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ช้างเขียว