หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   8 พ.ย. 2556   12 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ อาคารวากยสัมพันธ์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ อาคารวากยสัมพันธ์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128(ห้องเรียนไฮเทคลูกข่าย) 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เวทีหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เวทีหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้องจริยธรรม ชั้นล่าง 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องจริยธรรม ชั้นบน 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องจริยธรรม ชั้นบน 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เวทีหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 (ใต้ถุนอาคารทิศตะวันออก) 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 (ใต้ถุนอาคารทิศตะวันออก) 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
14 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ห้องดนตรีไทย 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
15 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ห้องดนตรีไทย 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
16 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ห้องดนตรีไทย 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
17 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ห้องดนตรีไทย 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
18 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ห้องดนตรีไทย 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
19 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ห้องดนตรีไทย 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
20 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ห้องดนตรีไทย 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
21 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ห้องดนตรีไทย 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
22 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ห้องดนตรีไทย 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
23 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ห้องดนตรีไทย 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
24 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ห้องดนตรีไทย 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
25 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ห้องดนตรีไทย 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
26 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคารฝึกงาน 2 (ห้องดนตรีไทย) ห้อง ห้องดนตรีไทย 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
27 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ห้องดนตรีไทย 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
28 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา หอประชุม 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
29 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา หอประชุม 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
30 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา หอประชุม 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
31 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา หอประชุม 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
32 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ หอประชุม 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
33 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ หอประชุม 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
34 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ หอประชุม 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
35 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ หอประชุม 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
36 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ หอประชุม 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
37 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ หอประชุม 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
38 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ หอประชุม 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
39 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
40 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
41 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
42 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
43 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา หอประชุม 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
44 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา หอประชุม 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
45 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
46 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคารคหกรรม 1 ทิศตะวันออก 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคารคหกรรม 2 ทิศตะวันตก 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ที่จอดรถด้านหลังอาคาร 1 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ที่จอดรถด้านหลังอาคาร 1 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ที่จอดรถด้านหลังอาคาร 1 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ที่จอดรถด้านหลังอาคาร 1 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ที่จอดรถด้านหลังอาคาร 1 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ที่จอดรถด้านหลังอาคาร 1 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 12 พ.ย. 2556 09.30-14.30
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 12 พ.ย. 2556 09.30-14.30
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 12 พ.ย. 2556 09.30-14.30
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เต็นท์รอบบริเวณหน้าเสาธง 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 12 พ.ย. 2556 09.30-14.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 317 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
11 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
12 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
13 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
14 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 12 พ.ย. 2556 13.00-16.00
15 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
16 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ด้านหลังอาคาร 4 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ห้อง To Be Number 1 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
3 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ห้อง To Be Number 1 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
4 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ห้อง สมุด 12 พ.ย. 2556 09.30-14.30
5 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 3 ห้อง สมุด 12 พ.ย. 2556 09.30-14.30
6 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
7 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
8 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
9 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
10 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
11 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
12 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30
13 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 12 พ.ย. 2556 09.30-12.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net อ.ดร.อนุชิต กุลมาลา 081-7076141
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]