หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-plk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทธวรรณ บุญเทียนโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ชาติพจน์โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวพรพิชชา พริบไหวโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ สุขขวัญโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ เด็ดวงเดือนโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางน้ำเพชร อินทร์สุวรรณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางบังอร แม่ดีโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอนิศรา คงดีโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางวนิดา เมฆแสงสีโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตติกาล บุญอาจโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางรัตติกร แก้วบุญเรืองโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางสาวจินดาภา สุโขประสพชัยโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวรวิมล สมบูรณ์พงษ์กิจโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ คงรักษ์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางภควรรณ นาคสิงห์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางฐิราภรณ์ สุวรรณคีรีโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ลาภสิริเลิศโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางกรรณิกา แสงสิงห์โรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาส ภูมิถาวรโรงเรียนนครไทยรองประธานกรรมการ
2. นางสาวนิลวรรณ ปานเกิดโรงเรียนอินทุภูติพิทยากรรมการ
3. นายพรชัย อ่อนสำลีโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ กุลชาติโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา วงศ์สอนโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ หยวกยงโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดาวัลย์ สินกำแพงโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวสมจิตร สงพันธุ์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายสานิตย์ ทองจันทร์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางธนันณัฐ ศัจนันท์วรกุลโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางวนิดา ราชเพียแก้วโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชาญอภิวัฒน์ ไพรอดโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร แซ่เซียวโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
3. นางประไพ ช้างอินทร์โรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเจริญรัตน์ วงษาโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิชชา สุนทะวงศ์โรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายธีระพงศ์ นวลศรีโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณเพ็ญ เกิดวงศ์หงส์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยารัตน์ รามบุญคล้ายโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นางสมคิด เปียมีโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางลัดดา สุวรรณไตรย์โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพรรณ รอดพ่ายโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางสาวปราณี เกิดเชื้อโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณเพ็ญ เกิดวงศ์หงส์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยารัตน์ รวมบุญคล้ายโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นางสมคิด เปียมีโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางลัดดา สุวรรณไตรย์โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพรรณ รอดพ่ายโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางสาวปราณี เกิดเชื้อโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสดายุ กวยทิโรงเรียนยางโกลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิรุจ ยิ้มดีโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
3. นางลาวัลย์ แสงขำโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสดายุ กวยทิโรงเรียนยางโกลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิรุจ ยิ้มดีโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
3. นางลาวัลย์ แสงขำโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเอนก บุญเกิดโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญเทียน มะลิลาโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสุกัญญา แดงชาวนาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศรัณยา เผือกทิมโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมวุฒิ จงเจริญพรโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวุฒิ ศรีสะอาดโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา สายโสภาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางภรรทนพ พุทธสอนโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายนิกร พันธ์รุณโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ หมากผินโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นายธวัช สอนใจมั่นโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ บุญมาโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางประจวบ อินพลอยโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลา พุ่มพิมพ์โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นางสาวชลิดา แสงนากโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
4. นางสาวชฎาพร แองไวโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
5. นางวัฒนา อินทอำภาโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายประวิง สุวรรณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยารองประธานกรรมการ
2. นางรัศมี น้อยดีโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ โสตถิถาวรโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ หนองทรายโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นางประดัด ชมมีโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางศิริพร ม่วงมีโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุสสรา อินเนียมโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวฐิติพร แม่งมาโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุษยา สีคำโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
5. นางยุวรีย์ ตาสุรินทร์โรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี เซนักค้าโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รุ่งโรจน์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางรุจี พีระพันธ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางเรณู ฤทธิ์รอดโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา เรือนแพรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นางเบญจมาศ เสงี่ยมอยู่โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นางเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวีรพล อินพลอยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ โพธิ์เงินโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวนงค์นุช เจดีย์แปงโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ นครพุ่มโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร แสงศรีโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวเกตุกนก เลิกนุชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
4. นายเลิศพันธุ์ มั่นคงโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ กิ่งศักด์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิพล ธาราชโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา สุขชวดมีโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวีณา การะเกษโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ กิ่งศักดิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา สุขชวดมีโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิพล ธาราชโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวีณา การะเกษโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิศากร ทองรัตน์โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายปารมีน ทองอิสสระโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายชวลิต พรหมพรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนิศากร ทองรัตน์โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายปารมีน ทองอิสสระโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายชวลิต พรหมพรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเกตน์สิรี เกตุยอดโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีแพร แก้วกองทรัพย์โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพีรยา พนากิจกุลโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวราคม ไชยงามเมืองโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลักขณา กุลเจ๊กโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นางอานุช จูเมฆาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสุธนณ์ เชี่ยวชลโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายอัฐศิษฎ์ จันทรบุปผาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สีคำโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
4. นายสุเทพ ทองอ่ำโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ บุญเย็นโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวนทีกานต์ แจ้งโถงโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี ยอดทัพโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายนคร พูลโห้โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายชัยพล กันศิริโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวภรณ์พรรณ จันทร์แย้มสงค์โรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางราศรี มูลทาโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสำรวย จีนด้วงโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวพชรพร มั่นหาญโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางงามพันธุ์ ศรีวิทยาโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ สิทธิโสภณโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นายปราโมทย์ ราษฎร์สะอาดโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน พิมพาโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเฉลา เสียงสิงห์โรงเรียนอินทุภูติพิทยากรรมการ
3. นายสกุล จันทีโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกุลยาดา เปลี่ยนขำโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนัชชนา พรหมพรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ อ่อนทองโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางรัศมี ใจทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน พิมพาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิสิต สีใสโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาวภัศยา แสนกันณลาโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพรรณ เข็มทองโรงเรียนอินทุภูติพิทยากรรมการ
3. นายปรัชญา ยิ้มกริ่มโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวุฒินันท์ พิมพ์เนาว์โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ บุญโปร่งโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายธนันท์ธร ตุ่นเงินโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายจิรายุส แก้วบ้านดอนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชอบ หนูกล่ำโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ แกล้วกสิกิจโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
4. นายจรัญ บัวเพ็งโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุธีระ พลซาโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย พูลหน่ายโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวพนิดา โป้มีโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายปกรณ์ คูณสมบัติโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ สุมาริธรรมโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ คุ้มครองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นายประจวบ พิมพาโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายนครินทร์ รอดแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางอารียา สุวรรณพักตร์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายนครินทร์ รอดแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางอารียา สุวรรณพักตร์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา เนียมสวรรค์โรงเรียนอินทุภูติพิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณิศา บุญถึงโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา เนียมสวรรค์โรงเรียนอินทุภูติพิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณิศา บุญถึงโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายดำเนิน อยู่ฉัตรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
4. นางสาวบุญญาดา สีหะวงษ์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายดำเนิน อยู่ฉัตรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
4. นางสาวบุญญาดา สีหะวงษ์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายดำเนิน อยู่ฉัตรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
4. นางสาวบุญญาดา สีหะวงษ์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายดำเนิน อยู่ฉัตรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
4. นางสาวบุญญาดา สีหะวงษ์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางวารุณี พูลหน่ายโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นายดุสิต กันยะมีโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
2. นายสายรุ่ง นาคคงคำโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
2. นายสายรุ่ง นาคคงคำโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศกรรมการ
3. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายดำเนิน อยู่ฉัตรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพรบูรณ์ บุญอาจโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
3. นายภมร อ่องคำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายดำเนิน อยู่ฉัตรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพรบูรณ์ บุญอาจโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
3. นายภมร อ่องคำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางศศิธร นักปี่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายประทีป นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางศศิธร นักปี่โรงเรียนเฉลิมขัวญสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายประทีป นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประทีป นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางศศิธร นักปี่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
4. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางศศิธร นักปี่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายประทีป นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางศศิธร นักปี่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายประทีป นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางศศิธร นักปี่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายประทีบ นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางศศิธร นักปี่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายประทีป นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางศศิธร นักปี่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายประทีป นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางศศิธร นักปี่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายประทีป นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางศศิธร นักปี่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายประทีป นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางศศิธร นักปี่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายประทีป นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางศศิธร นักปี่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายประทีป นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางศศิธร นักปี่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายประทีป นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมพร ตรีสงค์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ดีคำโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพร ตรีสงค์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคมสัน ยานำปาโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นายณัฐพล ดีคำโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมพร ตรีสงค์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคมสัน ยาจำปาโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นายณัฐพล ดีคำโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ท้วมเนตรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุษรินทร์ นาคน้อยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
3. นายสังวาล ยะทาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ ท้วมเนตรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุษรินทร์ นาคน้อยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
3. นายสังวาล ยะทาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ อินน่วมโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ วงษาโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ อินน่วมโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ วงษาโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ อินน่วมโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ วงษาโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ อินน่วมโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ วงษาโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ อินน่วมโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ วงษาโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ อินน่วมโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ วงษาโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยากรรมการ
2. นายชรินทร์ อินน่วมโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ วงษาโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมทราย มาตรชัยเคนโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช หอมเจริญโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายสุนทร เนียมเปียโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมทราย มาตรชัยเคนโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช หอมเจริญโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายสุนทร เนียมเปียโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมทราย มาตรชัยเคนโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช หอมเจริญโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายสุนทร เนียมเปียโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมทราย มาตรชัยเคนโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช หอมเจริญโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายสุนทร เนียมเปียโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวรภัทร ภู่ศรีโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวรภัทร ภู่ศรีโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธริษตรี ประสิทธิไทยโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธริษตรี ประสิทธิไทยโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ จันทร์เกษมโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยนันท์ ขัตเตชาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ จันทร์เกษมโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยนันท์ ขัตเตชาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมบุญ ชะนะแสนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย นาคน้อยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
3. นายพจนารถ จำนงค์วัยโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ แก้วพันธุ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ น้อยใยโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
3. นายภัทรพงศ์ วันต๊ะโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประจบ ช้างอินทร์โรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เจริญ โค้วถาวรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทนราศักดิ์ แก้วกองทรัพย์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายประจบ ช้างอินทร์โรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เจริญ โค้วถาวรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทนราศักดิ์ แก้วกองทรัพย์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพรวิภา โค้วถาวรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางภัทรภร ชาวสมุทรโรงเรียนบ้าน้ำจวงกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ สีชาวนาโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางประชุม สุวรรณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรวิภา โค้วถาวรโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นางอภัยวงษ์ แสงปัญญาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช ศรีเมืองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร มีสุขโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นายวรวิทย์ วังโสมโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
4. นางมธุรดา จำปาทองโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางมธุรดา จำปาทองโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
2. นายวรวิทย์ วังโสมโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางนงนุช ศรีเมืองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
4. นางสาวบังอร มีสุขโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิดุลย์ พิมพาโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสาธิต อินทร์แพงโรงเรียนบ้าน้ำจวงกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ครุธนาคโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวีรพล สุวรรณไตรย์โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายถนอม ทาสีดาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีทัต ภู่น้อยโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายอมรินทร์ พุทธาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
2. นายราวิน ชาแดงวงค์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางอโณฌา บุญโสภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
4. นางจารุวรรณ เดชคุ้มโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางลักขณา กุลเจ๊กโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
2. นายอมรินทร์ พุทธาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางอโณฌา บุญโสภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
4. นางจารุวรรณ เดชคุ้มโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายอมรินทร์ พุทธาโรงเรียนชาติตระการวิทยา กรรมการ
2. นายราวิน ชาแดงวงค์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางอโณฌา บุญโสภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
4. นางจารุวรรณ เดชคุ้มโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นายอมรินทร์ พุทธาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
2. นายราวิน ชาแดงวงค์โรงเรียนวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางอโณฌา บุญโสภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
4. นางจารุวรรณ เดชคุ้มโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายอมรินทร์ พุทธาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
2. นายราวิน ชาแดงวงค์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางอโณฌา บุญโสภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
4. นางจารุวรรณ เดชคุ้มโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายอมรินทร์ พุทธาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
2. นายราวิน ชาแดงวงค์โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางอโณฌา บุญโสภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
4. นางจารุวรรณ เดชคุ้มโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา เขียวขุ้ยโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุธ พร้าโตโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกัลยา เขียวขุ้ยโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ พร้าโตโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางวชิราภรณ์ บุตรดาโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
2. นางสาวอัจฉวรรณ หมีดงโรงเรียนนครชุมพิทยากรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์โรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนาถอนงค์ กางถันโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
2. นางสาวนุจรินทร์ พงศ์ศิริวรรณโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนาถอนงค์ กางถันโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
2. นางสาวนุจรินทร์ พงศ์ศิริวรรณโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพิชา สิทธิโสภณโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
2. นายวสันต์ ผสมโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายเจษฎากร มากรื่นโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ ผสมโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
2. นายสุพิชา สิทธิโสภณโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นายเจษฎากร มากรื่นโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริวิมล ทองศิริโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญธิมา บัวด้วงโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวปริญา พลน้อยโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ อรรคสูรย์โรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นายชเนศ เหมกมลพันธ์โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประมวลรัก สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านน้ำจวงประธานกรรมการ
2. นางสาววราศิณี สวนสอนโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายนพดล หลวงแก้วโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ กุลทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายประมวลรัก สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านน้ำจวงประธานกรรมการ
2. นายนพดล หลวงแก้วโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาววราศิณี สวนสอนโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ กุลทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย บุญอาจโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ รักษาชาติโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวอัจฉราวรรณ หมีดงโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเจษฎากร มากรื่นโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
2. นายสุพิชา สิทธิโสภณโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ กุลทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวรรณ ศรีฉิมโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ อุ่นไพรโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายสุพิชา สิทธิโสภณโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางลัดดาวรรณ ศรีฉิมโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ อุ่นไพรโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายสุพิชา สิทธิโสภณโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายกิติศักดิ์ ปัญโญโรงเรียนบ้านน้ำจวงประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
3. นายปรีชา รุ่งโพธิ์โรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ น้อยทุ่งโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. Mr.Jayson De Chavezโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคนึง แสงกองแก้วโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ พจสัณห์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Danglas F. Quistโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางอุดมลักษณ์ ฟุ้งสุขโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางปิยะนุช เดชพงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิริทธิ์พล พรหมสิงห์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี บุญส่งโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Eddie Wagumaโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
5. นางบุษรินทร์ ปั้นทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวธารกมล พูลหน่ายโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนุศรา ผิวพรรณ์โรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิกาญจน์ พงษ์สุวรรณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนารีรัตน์ บูรณ์ทองโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ใจทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางทัศน์ดาว บุญเกิดโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวฤทัยรัตน์ ป้อมีโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นายกริชรัตน์ รักประกิจโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐกลฉัตร์ สระทองอยู่โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ สุริเยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Roel Cayabyab Sorianoโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ บุญจันทร์โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายมงคล สาตรพันธุ์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา บวบดีโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุมาลี นนท์นาโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางศศิธร พงษ์พานิชโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. MissAna Marie S.Dabonโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายศันสนะ มูลทาดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางศศิธร พงษ์พานิชโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. MissAna Marie S.Dabonโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายศันสนะ มูลทาดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนัฐกานต์ ชงัดเวชโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. MissLiu Si Siโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายรัฐสรรค์ ภูมิพัฒนาโสภณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนัฐกานต์ ชงัดเวชโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. MissLiu Si Siโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายรัฐสรรค์ ภูมิพัฒนาโสภณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทิมา ประสงค์มณีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. MissTomoko Satoโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางสาวแก้วกัลยาณี อิ่มชมโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทิมา ประสงค์มณีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. MissTomoko Satoโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางสาวแก้วกัลยาณี อิ่มชมโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางเสริมขวัญ ดะรีพัตร์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ ทาปุกโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิตจุฑา อยู่ครอบโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ บุญประเสริฐโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา จันแก้วโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสมคิด บัวเพ็งโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุลักษณ์ กุลเจ๊กโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพัสกร โตเสน่ห์โรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สุรชาติพิทักษ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางเบญจมาศ ภูมิถาวรโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ พัวพันโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล อาจทวีกุลโรงเรียนนครไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางรุจิราพร ไกรโชคโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางจันทร์มณี แตงอ่ำโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นางวิภาพร ศรีอินทร์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางรุจิราพร ไกรโชคโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางจันทร์มณี แตงอ่ำโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นางวิภาพร ศรีอินทร์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ มาตรชัยเคนโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศิวิลัยโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายสมเกียรติ วงษ์คำน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสุนทรี วัดทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ วงค์ปัญญาโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางวนิดา ภาคาเนตรโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิระวรรณ ประจันตะเสนโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางอรพิน สังข์ยังโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกัญญา คอนสารโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรวีวรรณ ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางสาวกัญญานุช นาคเอี่ยมโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางวิไล มีพยุงโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา ศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ มะณีชัยโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ สุขเต็มดีโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรทัย รอดปันนาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางแสงเทียน เพ็งคุ้มโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ นาคะรัตโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางแสงเทียน เพ็งคุ้มโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ นาคะรัตโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน คันธาวัตร์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ระเกตุโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลากรรมการ
3. นายธนาดูล วันศรีโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นางใกล้รุ่ง ยะทาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางยุพิน คันธาวัตร์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายธนาดูล วันศรีโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นายพิชัย ระเกตุโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางใกล้รุ่ง ยะทาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย อ่อนสำลีโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัตนา อ่อนสำลีโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net อ.ดร.อนุชิต กุลมาลา 081-7076141
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]