หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ประธานกรรมการ
2 นายอมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา รองประธาน
3 นายเสน่ห์ เทศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา รองประธาน
4 นางเพ็ญศรี แต่งเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย รองประธาน
5 นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยาฯ กรรมการ
6 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 กรรมการ
7 นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม กรรมการ
8 นายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม กรรมการ
9 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม กรรมการ
10 นายประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา กรรมการ
11 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม กรรมการ
12 นายเฉลี่ยว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา กรรมการ
13 นางภคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา กรรมการ
14 นายอำนาจ รักประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจวง กรรมการ
15 นายวิศิษฐ์ ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา กรรมการ
16 นายธรรมนูญ คงระเรื่อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม กรรมการ
17 นายวิทูรย์ เจียนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม กรรมการ
18 นายมงคล แท้สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า กรรมการ
19 นายวันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา กรรมการ
20 นายสมศักดิ์ รัตนธรรมธาดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา กรรมการ
21 นายวรพจน์ สราญรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา กรรมการ
22 นางสาวนพเก้า ทองชุมสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา กรรมการและเลขานุการ
23 นายอดิศักดิ์ จันทร์เกษม ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
24 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25 นางสุนทรี วัดทอง ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
26 นางวิภาพร ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
27 ดร.อนุชิต กุลมาลา ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ประมวลผลการแข่งขัน และรายงานผลบนเว็บไซต์
28 นายมนัสชัย เนียมหอม ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ประมวลผลการแข่งขัน และรายงานผลบนเว็บไซต์
29 นายเชวง คำจริง ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการงานอาคารสถานที่
30 นายจิรายุส แก้วบ้านดอน ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการงานอาคารสถานที่
31 นายอุดร ภูสมสี ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการงานอาคารสถานที่
32 นางสุภาวดี ท้วนเนตร ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการงานอาคารสถานที่
33 นายดำเนิน อยู่ฉัตร ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการงานอาคารสถานที่
34 นายพจนารถ จำนงค์วัย ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการงานอาคารสถานที่
35 นางนงนุช ศรีเมือง ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการงานอาคารสถานที่
36 นายปรัชญา ยิ้มกริ่ม ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการงานอาคารสถานที่
37 นางสาวสุนทรี ยอดทัพ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน และรายงานตัว
38 นางจันทร์แรม ขุนทอง ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน และรายงานตัว
39 นางรัศมี ใจทอง ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน และรายงานตัว
40 นางปราณีต ธีระกาญจน์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน และรายงานตัว
41 นางอานุช จูเมฆา ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน และรายงานตัว
42 นางสุภาพร สวัสดิเทพ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน และรายงานตัว
43 นางภควรรณ นาคสิงห์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน และรายงานตัว
44 นางน้ำเพชร อินสุวรรณ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน และรายงานตัว
45 นางวิภาดา สุวรรณโณ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน และรายงานตัว
46 นางสาวพัทธนันท์ จินดารัตนวงศ์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน และรายงานตัว
47 นางประชุม สุวรรณ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน และรายงานตัว
48 นางสาวพนินทร สังข์แป้น ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน และรายงานตัว
49 นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน และรายงานตัว
50 นางทัศนวรรณ เหรียญสุวรรณ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน และรายงานตัว
51 นายรัฐสรรค์ ภูมิพัฒนาโสภณ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับลงทะเบียน และรายงานตัว
52 นางสาวนงนุช กิ่งศักดิ์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับบันทึกผล และรายงานผลการแข่งขัน
53 นางสาวปราณี เกิดเชื้อ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับบันทึกผล และรายงานผลการแข่งขัน
54 นางเกตุกนก ด่านสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับบันทึกผล และรายงานผลการแข่งขัน
55 นายเลิศพันธุ์ มั่นคง ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับบันทึกผล และรายงานผลการแข่งขัน
56 นายอุดมศักดิ์ ธีระกาญจน์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับบันทึกผล และรายงานผลการแข่งขัน
57 นางสาวพรทิพย์ กันทะวงศ์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับบันทึกผล และรายงานผลการแข่งขัน
58 นางสาวปิยนันท์ ขัตเตชา ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับบันทึกผล และรายงานผลการแข่งขัน
59 นางสาวขนิษฐา ทับเนียมนาค ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรับบันทึกผล และรายงานผลการแข่งขัน
60 นางอุบล สายต่างใจ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการเตรียม ประสานงาน บริการ
61 นางรุจี พีระพันธ์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการเตรียม ประสานงาน บริการ
62 นางสาวเพชรพร มั่นหาญ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการเตรียม ประสานงาน บริการ
63 นางเสริมขวัญ ดะรีพัตร์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการเตรียม ประสานงาน บริการ
64 นางสาวศิกาญจน์ พงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการเตรียม ประสานงาน บริการ
65 นางมาลี คำจริง ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการเตรียม ประสานงาน บริการ
66 นางรัชนีวรรณ เฮงทรัพย์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
67 นายสิทธิพงษ์ กุลทอง ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
68 นางสาวนาถอนงค์ กางถัน ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
69 นางสาวกรรณิการ์ สีม่วง ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
70 นางสาวธัญวรัตณ์ พันสีทา ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
71 นายสานิตย์ ทองจันทร์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการจัดการจราจร และยานพาหนะ
72 นายชวลิต พรหมพร ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการจัดการจราจร และยานพาหนะ
73 นายมะโนด มีกลิ่นหอม ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการจัดการจราจร และยานพาหนะ
74 นายพิทักษ์ แก้วพันธุ์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการจัดการจราจร และยานพาหนะ
75 นายพงษ์ศักดิ์ กุลชาติ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
76 นายอนันต์ ท้วมเนตร ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
77 นางกันต์ฤทัย ปาอาภรณ์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
78 นางสาวพวงเพชร ภู่ธูป ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
79 นางบังอร แม่ดี ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการปฐมพยาบาล
80 นางสาวปนัดดา มากเมือง ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการปฐมพยาบาล
81 นางบุษรินทร์ ปั้นทอง ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการการเงินและบัญชี
82 นางพรทิพย์ สุขเต็มดี ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการการเงินและบัญชี
83 นางลาวัลย์ แสงขำ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการการเงินและบัญชี
84 นายประวิง สุวรรณ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย
85 นายพิษณุ อินทร์โอภาส ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย
86 นายปรีชา แสงเหมือนขวัญ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย
87 นายสุรศักดิ์ สุรชาติพิทักษ์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย
88 นายพลนี ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
89 นางสาวศิรินภา จำนงค์วัย ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
90 นายจิณทวัฒน์ จันทร์แดง ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
91 นางสุวรรณเพ็ญ เกิดวงศ์หงส์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการต้อนรับ และบริการความสะดวก
92 นายสมบัติ กิ่งศักดิ์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการต้อนรับ และบริการความสะดวก
93 นางนัชชนา พรหมพร ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการต้อนรับ และบริการความสะดวก
94 นายพงษ์ศักดิ์ พจสัณห์ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการต้อนรับ และบริการความสะดวก

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net อ.ดร.อนุชิต กุลมาลา 081-7076141
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]