สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครไทย 79 14 11 7 104
2 วัดโบสถ์ศึกษา 52 9 7 7 68
3 พรหมพิรามวิทยา 48 14 9 9 71
4 ชาติตระการวิทยา 44 12 6 8 62
5 นครบางยางพิทยาคม 27 10 9 9 46
6 สวนเมี่ยงวิทยา 26 12 8 10 46
7 ราชประชานุเคราะห์ 23 24 14 10 12 48
8 บ่อโพธิ์วิทยา 22 6 6 3 34
9 นาบัววิทยา 20 6 5 7 31
10 ยางโกลนวิทยา 18 12 7 8 37
11 ดงประคำพิทยาคม 14 9 4 5 27
12 วังมะด่านพิทยาคม 14 8 7 10 29
13 บางกลางท่าวพิทยาคม 12 3 3 5 18
14 คันโช้งพิทยาคม 9 3 5 7 17
15 นครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก 7 7 6 4 20
16 บ้านน้ำจวง 6 1 3 1 10
17 บ้านร่มเกล้า 5 2 3 3 10
18 อินทุภูติพิทยา 4 1 1 0 6
19 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 0 0 0 1 0
รวม 431 143 110 116 684