สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครไทย 53 17 18 88 79 14 11 7 104
2 วัดโบสถ์ศึกษา 27 17 12 56 52 9 7 7 68
3 พรหมพิรามวิทยา 18 17 19 54 48 14 9 9 71
4 ชาติตระการวิทยา 13 13 15 41 44 12 6 8 62
5 ราชประชานุเคราะห์ 23 10 7 5 22 24 14 10 12 48
6 นครบางยางพิทยาคม 8 12 12 32 27 10 9 9 46
7 สวนเมี่ยงวิทยา 7 8 6 21 26 12 8 10 46
8 บ่อโพธิ์วิทยา 5 7 7 19 20 6 6 3 32
9 นาบัววิทยา 5 6 2 13 20 6 5 7 31
10 นครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก 3 4 2 9 7 7 6 4 20
11 ยางโกลนวิทยา 2 8 3 13 18 12 7 8 37
12 ดงประคำพิทยาคม 2 5 2 9 14 9 4 5 27
13 วังมะด่านพิทยาคม 1 5 5 11 14 8 7 10 29
14 บางกลางท่าวพิทยาคม 1 3 3 7 12 3 3 5 18
15 คันโช้งพิทยาคม 1 2 0 3 9 3 5 7 17
16 บ้านร่มเกล้า 1 0 1 2 5 2 3 3 10
17 บ้านน้ำจวง 0 3 1 4 6 1 3 1 10
18 อินทุภูติพิทยา 0 0 1 1 4 1 1 0 6
19 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 157 134 114 405 429 143 110 116 682