รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แซ่สง
 
1. นางสาวพรพิชชา  พริบไหว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวกาญจนาพร   นาคสิงห์
 
1. นางน้ำเพชร  อินสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ธัญใจ
 
1. นางวนิดา  เมฆแสงสี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. นางสาวแสงเทียน  ด้วงสงกา
 
1. นางสาวจินดาภา  สุโขประสพชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ   พุ่มพวง
 
1. นางภควรรณ   นาคสิงห์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวนิลวรรณ  พานทอง
 
1. นางฐิราภรณ์  สุวรรณคีรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงดาวฤดี  แซ่หลอ
 
1. นางสาวสมจิตร  สงพันธุ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวบงกชกร  บุญศรี
 
1. นางสาววนิภา  เมืองพระฝาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   สระทองคำ
 
1. นายสานิตย์   ทองจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวประภาวลี  เทพพิทักษ์
2. นางสาวปัทมาวรรณ  วอทอง
 
1. นางสาวฉัตราภรณ์  ระโส
2. นางหทัยทิพย์  สุ่มมาตย์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายธนพงศ์  เวชประสิทธิ์
 
1. นายธนวุฒิ  ศรีสะอาด
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวสุภัสสร  เนตรแสงสี
 
1. นางเจริญรัตน์  วงษา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงพัฒนาพร  มงคลคีรีโรจน์
2. เด็กหญิงวรรณธานี  หาญพงษ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงสาริกา  แซ่หลอ
 
1. นางสาววิจิตรา  วงษ์ยะลา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  กลัดแป้น
2. นางสาวอนุสรา  แม่งมา
3. นางสาวเกศินี  สินทอง
 
1. นายธีระพงศ์  นวลศรี
2. นายสังวาล  ยะทา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กชายพันธกานต์  ราชบรรจง
2. เด็กหญิงวรางคณา  เพชราบรรพ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  บวบดี
 
1. นายมนัสชัย  เนียมหอม
2. นางลัดดา  สุวรรณไตรย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นายธีระศักดิ์  จุไร
2. นางสาวพนิดา  ยอดเกตุ
3. นางสาวสริตา  ประสมทรัพย์
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  รามบุญคล้าย
2. นายธนาดูล  วันศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายอมรเทพ  ภูศรีเทศ
2. เด็กชายไกรวิชญ์  ธรรมพิทักษ์
 
1. นางลาวัลย์  แสงขำ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายกฤติน  ศิริยะโสภณ
2. นายณัฐกาธิป  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสาวผกาชาติ  รักผกาวงศ์
2. นางสาวพรพิชชา  สุนทะวงศ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  ภู่เกษ
 
1. นางสาวนงนุช  กิ่งศักดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายตะวัน  อินแผง
 
1. นางประไพ  ช้างอินทร์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชฎาพร  ปัญเศษ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เปล่งเสียง
3. เด็กหญิงสุริษา  แสงปัญญา
 
1. นางสาวพัชราพร  จามรี
2. นางภรรทนพ  พุทธสอน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก 1. นายจักรกฤษณ์  กองภูมิน
2. นางสาวญาณิศา  สุขคำภา
3. นางสาวอมลวรรณ  อ่อนกำมา
 
1. นางสาวพัชราพร  จามรี
2. นางภรรทนพ  พุทธสอน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ปิ่นเงิน
2. เด็กหญิงสิริกร  จอมสันเทียะ
3. เด็กหญิงอนัญญา  อุนทุโร
 
1. นางนงนุช  กันแย้ม
2. นางประดัด  ชมมี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวจินต์จุฑา  อ้นน่วม
2. นางสาวพรพิมล  ขำวงษ์
3. นางสาวหทัยภัทร  แก้วมาก
 
1. นางพูลทรัพย์  แดงแสงทอง
2. นางศิริพร  ม่วงมี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กชายชนาธิป  อิสรารุ่งเรือง
2. เด็กชายชลนที  โตน้อย
3. เด็กชายบุญฤทธิ์  จันทวาท
 
1. นางจันทร์มณี  แตงอ่ำ
2. นางมยุรี  เซนักค้า
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายพงศ์ศิริ  บัวแก้ว
2. นายวศิน  จันทร์ทึก
3. นายวิศรุต  คงมีแก้ว
 
1. นางนันทิยา  เรือนแพร
2. นายนิกร  พันธ์รุณ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ม่วงต๊ะ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ระโส
3. เด็กหญิงสุมณฑา  มากดี
 
1. นางประดัด  ชมมี
2. นางผุสดี  ฟักทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกวิตา  สีแสง
2. นางสาวรัตติยา  ตาริยะ
3. นางสาววิยะดา  สุดแก้ว
 
1. นางจิดาภา  โตเสน่ห์
2. นายประวิทย์  ฟักทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กชายนพรัตน์  โท้เพชร
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ปนสระน้อย
 
1. นางจันทร์มณี  แตงอ่ำ
2. นางมยุรี  เซนักค้า
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายนันทวัฒน์  นาคแดง
2. นางสาวเมธาวี  ดีจันทร์
 
1. นางจันทร์มณี  แตงอ่ำ
2. นางมยุรี  เซนักค้า
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 1. เด็กชายวีรวัฒน์  บุญวงษ์
2. เด็กชายศุภรักษ์  กล่ินปาน
 
1. นางสาวเนตรนภา  สุขชวดมี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กชายกนต์ธร  กระทะมุกดา
2. เด็กชายพนม  หุมห้อง
 
1. นายวิเชียน  มาตราช
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายกิตตินันท์  มากล้น
2. นายวรวิทย์  ขาวสวย
3. นายสหรัฐ  ชื่นแสงมอญ
 
1. นายพิษณุ  อินทร์โอภาส
2. นายเลิศพันธุ์  มั่นคง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงนัฐกมล  ทิพย์สิงห์
2. เด็กหญิงปวีณ  แซ่ซ่ง
3. เด็กหญิงปวีณา  ฉวีอินทร์
4. เด็กหญิงยูคาริ  เปรมเจริญชูช่วย
5. เด็กหญิงวราภรณ์  เรือนอ่อน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ชัยวงษ์
2. นายไทรโยค  ดาด้วง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวจันทร์ฉาย  ฉิมบุญ
2. นางสาวจุฑารัตน์  นุ่มเอี่ยม
3. นางสาวนัชชา  ดีอินทร์
4. นางสาววิมลมณี  วงศ์ชาลี
5. นางสาวสิริลักษณ์   ยังมากนาม
 
1. นางกุลยาดา  เปลี่ยนขำ
2. นางนิศากร  ทองรัตน์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงพงษ์นภา  บุญเชิดชู
2. เด็กหญิงภัทธวรรณ  สุขโขยะชัย
3. เด็กหญิงมธุรส  โสภาวาง
4. เด็กหญิงสุมิตรา  ขุนอินทร์
5. เด็กหญิงอัญชลี  แอคำภา
 
1. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
2. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกุลธิดา  ทิมูลวัฒนากุล
2. นางสาวฐิติมาภรณ์  อุ่นแก้ว
3. นางสาวประภากร  ทองสน
4. นางสาวลลิตา  โพธิ์ปลัด
5. นายวุฒิพันธ์  เทศคลัง
 
1. นางสุภาพรรณ  วงศ์์สมบัติ
2. นางเกตน์สิรี  เกตุยอด
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ว่องไว
2. นางสาวชญานิษฐ์  นุ่มด้วง
3. นายพีรพล   มาเที่ยง
4. นายศรณรงค์  ฤกษ์บำเพ็ญ
5. นางสาวศศิมาพร  เทศเพ็ง
 
1. นายอุดร  ภูสมสี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวจารุวรรณ  อินสิงห์ทอง
2. นายชัยวุฒิ  กันแย้ม
3. นายชิตพล  แม่งมา
4. นายฐิติกร  หมื่นพันธุ์
5. นายณภัทร  อมรรุ่งรัศมี
6. นางสาวตรีรัตน์  ปฐมพรหมมา
7. นางสาวทิพวรรณ  จันดาวงษ์
8. นายธนวัฒน์  วังคีรี
9. นางสาวธาริณี  หมีดง
10. นางสาวนลิศรา  ทองดี
11. นายปฏิภาณ  สังข์จันทร์์
12. นายพัทยานนท์  อ้นมี
13. นางสาววรัญญา  ชัยดุรงค์จารุ
14. นางสาววิชุดา  บุญธรรม
15. นายศิวพงษ์  เย็นขัน
16. นายสหรัฐ  ชมมี
17. นายอภิรักษ์  เถื่อนเทียม
18. นางสาวอัญชลี  อินสาย
19. นางสาวเกศรา  จันคำเรือง
 
1. นายนคร  พูลโห้
2. นางสาวนทีกานต์  แจ้งโถง
3. นางสาววัชรีพร  ทองงามขำ
4. นายสมชาย  พุ่มบานเย็น
5. นางสุภาพรรณ  วงศ์์สมบัติ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวจีรพร  ถิ่นนำ้ใส
2. นายจีรวัฒน์  สีดารักษ์
3. นายชนาวี  มั่นคง
4. นายชยพล  อัครสุริยพันธ์
5. นายณัฐกิตติ์  จันยูร
6. นายธนกฤต  จันบาง
7. นายธนพงศ์  ทองสรวง
8. นายนพวงษ์  ระวีวัฒน์
9. นายนันทพงศ์  อุ่นไพร
10. นายปิติวัฒน์  แสงส่งสูง
11. นายพงศกร  สีดารักษ์
12. เด็กหญิงรัตน์ติพร  เขียวยันต์
13. นายวรัญญูู  ทองชำนาญ
14. นางสาววิภาดา  มีดา
15. นางสาววิไลวรรณ  คำสุข
16. นางสาวสุธิดา  ขุ้นคีรี
17. นายอภิวัฒน์  เถื่อนเทียม
18. นายอภิโชค  หมื่นพันธุ์
19. นายอริณ  เลี้ยงเพชร
20. นางสาวแพรวพรรณ  ทองหมู่
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
2. นางสาวนิสิต  สีใส
3. นายประญัติ  วงศ์์สมบัติ
4. นายสุธนณ์  เชี่ยวชล
5. นางสุภาพรรณ  วงศ์์สมบัติ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  คล้ายทอง
 
1. นางสาวศศิธร  นรินทรางกูล ณ อยุธยา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 1. นางสาวเพ็ญนภา  รอดปลื้ม
 
1. นายจีรศักดิ์  ทาปุก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เขื่อนปา
2. เด็กชายนัฐชนน  ธนรักษ์ชิณวงศ์
 
1. นางสาววัชรีพร  ทองงามขำ
2. นางสาวอุทัยวรรณ  โอ่งวัน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายสามารถ  มีอุดร
2. นางสาวสิรินดา  บุญทั่ง
 
1. นางกุลยาดา  เปลี่ยนขำ
2. นางนิศากร  ทองรัตน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวชรินัดดา  เย็นขัน
2. นางสาวทิพย์สุดา  รตาภรณ์
3. นางสาวธนัญญา  ธนะสมบัติ
4. นางสาวปรียามล  ลาดบัวคำ
5. นางสาวปิ่นปินัทธ์  เสมียนมูล
6. นางสาวมินตรา  พร้าโมต
7. นางสาวรัตน์ตะวัน  อยู่โต
8. นางสาววชิรญาณ์  คชมาตย์
9. นางสาววรารัตน์  ศรีอ๊อด
10. นางสาวเกตสุรีย์  ขวัญเมือง
 
1. นางสาวนิสิต  สีใส
2. นายสมชาย  พุ่มบานเย็น
3. นางเกตน์สิรี  เกตุยอด
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวกนกพร  คุ้มวันดี
2. นางสาวกิตติกา  จันทร์แสง
3. นางสาวชลธิชา  ม่วงพิม
4. เด็กหญิงณัฐฏธิดา  ศรีประเสริฐ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินปัน
6. นางสาวนันทนา  อุชัย
7. นางสาวนุจรินทร์   เงื่อนจันทร์ทอง
8. นางสาวนุชนารถ  ภูยางตูม
9. นางสาวประภาพร  ทองเนตร
10. นางสาวปัทมาวรรณ  บัณฑิต
11. นางสาวผึ้งน้อย  ทองจันทร์
12. นางสาวภาวินี  พรมขัน
13. นางสาวรมยเนตร  ระสีทา
14. นางสาวสุทธิดา  ปัญญาศิริ
15. นางสาวสุภิญญา  ปานแก้ว
 
1. นายปกรณ์  คูณสมบัติ
2. นางสาวภัศยา  แสนกันณลา
3. นางสาวศศิธร  จันทรังศรี
4. นายอมรินทร์  พุทธา
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงจิตมณี  ขุนทอง
2. เด็กชายตันติกร  บุญธรรม
3. เด็กหญิง์ทิพย์ชญา  ศิริ
 
1. นางกาญจนา  กัณฑษา
2. นางประดัด  ชมมี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายจักรพรรณ  เพชรพล
2. นางสาวธัญญารัตน์  นันตา
3. นางสาวสุนิสา   พยอมงาม
 
1. นางสุภาวดี  ท้วมเนตร
2. นายอนันต์  ท้วมเนตร
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงตะวัน  แจ่มจันทร์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ศรีท้วม
 
1. นางสาวพนิดา  โป้มี
2. นายสมศักดิ์  คุ้มครอง
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นายปรมินทร์  ฟองจางวาง
2. นางสาวพัชรีภรณ์  วงศ์ทองเหลือ
 
1. นายปกรณ์  คูณสมบัติ
2. นายอมรินทร์  พุทธา
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  หุมหะ
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวปริญาพร  เขตสถาน
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงยลรดี  ยานนาบัว
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวเพ็ญนภา  อุราราษฎร์
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงบุษบา  ด้วงนาค
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวสุมินตรา  พลสอนดา
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงอรทัย  เย็นขัน
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายณัฐวัฒน์  จันทูล
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
59 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  กันนะรา
2. นางสาวเกตุสราวัลย์  บัวเหมือน
 
1. นางอารี  สีขำ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงพัชรพรรณ  พูลโห้
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวจิรภัทร  สุขทุ่นฟุย
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติกา  โคตรพรม
2. เด็กชายผดุงเดช  ทิศทะปวน
3. เด็กชายเอกวิทย์  ยานาบัว
 
1. นายไพรบูรณ์  บุญอาจ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายธวัชชัย  มายอด
2. นายธเนศ  ใจไทย
3. นายพีรพล  คำจิตร
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
2. นายพรชัย  เป้รอด
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายปริญญ์  โตพันตา
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวสุมณี   นุ่มแก้ว
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นางสาวอรพิมล  คำท้วม
 
1. นายไทรโยค  ดาด้วง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงเจนนิสา  ทองพูนเพิ่ม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 74.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวสุวนันท์  โหนนา
 
1. นายยงยุทธ  รักษาชาติ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงกัณภิรมย์  กันเดช
2. นายกิจชัย  เจริญเนตร
3. นายคมชลัฐ  คล้ายจินดา
4. นายนราวิชญ์  ศรีบุญวงศ์
5. นายปริญญา  โพธิ์เงิน
6. นางสาวพัณณิตา  ชูชื่น
7. นายยศพนธ์  สุขเกตุ
8. นางสาวรัชดาภรณ์  สง่าศรีทอง
9. เด็กชายวีรยุทธ  ชาญนาวา
10. นางสาวสุมณี  นุ่มแก้ว
11. นางสาวสุวรรณดี  อุ่นเต่า
12. นายอภินันท์  สุวรรณโณ
 
1. นางสาวกุสาวดี  ประเสริฐสิทธิ์
2. นายบุญศักดิ์  ไมตรีจิตร์
3. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
4. นายสมพร  ตรีสงค์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรีฬารัตน์  ได้ดี
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  พิมกุล
3. เด็กหญิงชนานันท์  นิลเพ็ชร
4. เด็กหญิงชุติมา  เพ็ชรพล
5. เด็กชายธนกร  จันโทมา
6. เด็กชายนพดล  เนื้ออ่อน
7. เด็กชายนพเก้า  กุลนอก
8. เด็กชายนัทธพงศ์  เครือพลับ
9. เด็กชายนิติภูมิ  ถนอมญาติ
10. เด็กชายนิติรัฐ  ตราชื่นต้อง
11. เด็กชายประดิพัทธิ์  วงศ์สมัย
12. เด็กชายพิษณุ  พุทธแก้ว
13. เด็กหญิงรจนา  ยอดสุวรรณ์
14. เด็กชายวรพล  สระทองน้อย
15. เด็กหญิงวริทธ์ธร  ยอดสุวรรณ์
16. นางสาววัชราพร  ใจพันธ์
17. เด็กหญิงศศิธร  สุขแดง
18. เด็กชายศุภกิจ  สามงามยา
19. เด็กชายสุทธิพร  สุทธิสุวรรณ
20. เด็กหญิงสุนิษา  วิระพันธ์
21. เด็กชายอมร  หอมขจร
 
1. นางฉวีวรรณ  บุญมา
2. นางสาวภรณ์พรรณ  จันทร์แย้มสงค์
3. นางวิภาวรรณ  สีชาวนา
4. นายศักดิ์ชัย  ทุ่งโพธิแดง
5. นายอสนี  ยุบล
6. นางเรืองรอง  วรรณปัตย์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  อุ่นพรม
2. นางสาวกัลยาณี  สิงขรณ์
3. เด็กหญิงคีตภัทร์  พรหมเพ็ง
4. เด็กชายจิติกาล  สารแสง
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตะลุ่มพุก
6. นางสาวฐิติมาพร  นนทโคตร
7. นางสาวณัฐหทัย  จันทร์ทรง
8. เด็กหญิงธนวรรณ  จันทร์เครือยิ้ม
9. เด็กชายธนวิทย์  สินเจริญ
10. เด็กชายธรรมรัตน์  คงอิว
11. นางสาวนภาภรณ์  พรมชาติ
12. เด็กหญิงนริศรา  หิมโสภา
13. เด็กหญิงนันทพร  นาเวช
14. เด็กชายนันทวัฒน์  ตุ่นนิ่ม
15. เด็กหญิงนิศารัตน์  หมีดง
16. นางสาวน้ำทิพย์  หุ่นล้อ
17. เด็กหญิงบุศรินทร์  ศรีแจ้ง
18. เด็กหญิงปภัสรา  บาลีใหญ่
19. นางสาวปราริชาติ  สารมะโน
20. นางสาวปรียาพร  โถงโฉม
21. นางสาวปิยธิดา  จินดา
22. เด็กหญิงปิยะภรณ์  คำคุ้ม
23. เด็กชายพนิดา  แก้วสีทอง
24. นายพลวัฒน์  ศรีคำภา
25. นางสาวพัชมล  วังคีรี
26. นางสาวพัชรากร  หันจันทร์
27. เด็กชายพิสิษฐิ์  บาลี
28. นางสาวภัทราพร  แต่งเนตร
29. เด็กหญิงมาธวี  พร้าโมต
30. เด็กชายมานะชัย  เมืองหลวงหน่าย
31. นางสาววรฤทัย  ปิกรอด
32. นางสาววรันยา  โกสาจันทร์
33. นางสาวศิรประภา  ค้ำชู
34. นางสาวศิริรัตน์  เชื้อบุญไทย
35. นางสาวสมฤทัย  ซ่งโนนรัก
36. นางสาวอรนลิน  หมีดง
37. เด็กชายอัครชัย  สีเทศ
38. เด็กหญิงเนตรนภา  เบ็งยา
39. นางสาวเอมอร  คำใบ
 
1. นางกาญจนา  กัณฑษา
2. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
3. นายปรีชา  รุ่งโพธิ์
4. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
5. นายสมทราย  มาตชัยเคน
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา  ยะคำ
7. นายเอกชัย  บุญอาจ
8. นายไพฑูรย์  เสวดี
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายธนศักดิ์  จันทร์สดใส
 
1. นายอนันต์  ท้วมเนตร
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายพิพัฒน์  เอกบาง
 
1. นายยงยุทธ  รักษาชาติ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  เมืองมูล
 
1. นายรณชัย  ทาอวน
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวรัชดาภรณ์  สง่าศรีทอง
 
1. นายอนันต์  ท้วมเนตร
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายชยพล  พรมสิ่งห์
 
1. นายสมทราย  มาตชัยเคน
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายพิษณุ  คล้ายรุ่งเรือง
 
1. นางวารุณี  พูลหน่าย
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงทอฝัน  เชิดเชื้อ
 
1. นางสาวพันทิพย์  กอกอง
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวไอลดา  จันทร์ตูม
 
1. นางวารุณี  พูลหน่าย
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นายจักรชาตรี  ทิมแห้ว
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ป้อมี
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงปิยากร  อ่อนสำลี
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวทิพวรรณ  ถุงคำตัน
 
1. นายสมทราย  มาตชัยเคน
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.9 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กชายธนกร  อุ่นวงศ์
 
1. นางวารุณี  พูลหน่าย
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายวัชรพงษ์  สนิทนวล
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สุริวงษ์
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  รามบุญคล้าย
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวไอลดา  จันทร์ตูม
 
1. นางวารุณี  พูลหน่าย
 
87 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. นางสาวกณิการ์  แซ่ซ่ง
2. นายกฤษณะ  สีชุมแสง
3. นางสาวจิราวรรณ  แซ่ลี
4. นายธนพร  แซ่ลี
5. นางสาวธาริณี  แซ่ลี
6. นางสาวนริตา  เปรมใจ
7. นางสาวนารี  แซ่ซ่ง
8. นางสาวนุตาพร  เบิกบาน
9. นายปรินทร  จันทะคุณ
10. นางสาวปัทมา  บุญรุนโพ
11. นางสาวผกาทิพย์  สีสากล
12. นางสาวพรไพลิน  โรจนศิริโสภา
13. นางสาวพิมพ์วิมล  แซ่ลี
14. นางสาวพีรดา  แซ่ว่าง
15. นางสาวพุทธรักษ์  พรมสอน
16. นางสาวรมิตา  แซ่โหล
17. นางสาวรัชนี  แซ่ซ่ง
18. นายวัฒนา  จันทะมูน
19. นางสาววิไล  แซ่เถา
20. นายวุฒิชัย  จ่าคำ
21. นางสาวสุทธิดา  แซ่ซ่ง
22. นางสาวสุนารี  แซ่ซ่ง
23. นายสุรวุฒิ  พรหมผาบ
24. นายอภิชัย  จันทะคุณ
25. นางสาวอรทัย  แซ่โซ้ง
26. นางสาวอรัญญา  จันทะคุณ
27. นางสาวอัมพร  ลียิ่งสุริยะ
28. นางสาวอำพร  ทรงชัยเจริญ
29. นางสาวอุษณีย์  จันทะคุณ
30. นางสาวเจนจิรา  แซ่ซ่ง
 
1. นายธนวัฒน์  วงศ์ลีศิริวิวัฒน์
2. นายประจวบ  พิมพา
3. นางรุจิรา  ใจมะสิทธิ์
4. นายวรภัทร  ภู่ศรี
5. นางสาวสุลีพร  จันทะคุณ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายกฤขจร  รักตระกูลมงคล
2. เด็กหญิงกัญญามาศ  พิสุทธิโสภณ
3. เด็กหญิงจารวี  ศรีบุตรตา
4. เด็กหญิงชลิตา  วงษ์วะีดี
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ราชดี
6. เด็กชายพงศกร  อั่วหงวน
7. เด็กชายวีรภัทร  ทองฟัก
8. เด็กชายสัญชัย  ม่วงสวัสดิ์
9. เด็กหญิงสุภาพร  เพ็งนาม
10. เด็กชายอรรคพันธ์  จันทร์ทรง
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
2. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
3. นายสมทราย  มาตชัยเคน
 
89 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกัลยรัตน์  ทองจันทร์
2. นายณัฐพงษ์  แต่งเนตร
3. นายณัฐพล  สีดารักษ์
4. นางสาวปาณิสรา  ช้างทอง
5. นายภาคภูมิ  จันทร์อยู่
6. นายวิทวัส  ยาบูฮา
7. นางสาวสุชาดา  นวลจันทร์
8. นางสาวสุทธินันท์  สุทธิ
9. นายอำพล  ด่อนแผ้ว
10. นางสาวเสาวภา  นิระติใส
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
2. นางลักษณา  เหล่าอินทร์
3. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
90 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทักข์วชิรา
2. เด็กหญิงกัลยากร  บัวสิงคำ
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สีตองอ่อน
4. เด็กหญิงประกายเดือน  บางศรี
5. เด็กหญิงพิชญาภา  เกตุหนองโพธิ์
6. เด็กหญิงเมษา  บัวสิงคำ
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
2. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา  ยะคำ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวนิภาพร  สันป่าแก้ว
2. เด็กหญิงนีรนุช  โตเปลี่ยน
3. นางสาวน้ำผึ้ง  พันสีทา
4. นางสาวปัญรักษา  วัฒนะ
5. นางสาววารุณี  จันทะคาม
6. นางสาวสุมิตรา  เจริญผล
7. นางสาวอินทิรา  คงทัศน์
 
1. นางสาวกุสาวดี  ประเสริฐสิทธิ์
2. นายบุญศักดิ์  ไมตรีจิตร์
3. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  พัดนาเมือง
2. นางสาวจิรุนันท์  มะลิวงศ์
3. นายฉัตรมงคล  จันทรศร
4. นางสาวปวริศา  จันทร์อลงกต
5. นางสาวภัทรวดี  เงื่อนจันทอง
6. นางสาวรุ่่งนภา  มาผวัะ
7. นายวัชรินทร์  คำใบ
8. นางสาววิจิตรา  มีกัณหา
9. นางสาววิภาวดี  มีกัณหา
10. นายวิริยะ  บุญเปี่ยม
11. นางสาวศศิธร  เสนานุช
12. นายศุภกาฬ  ฟักประเสริฐ
13. นางสาวอาทิตยา  พรหมสุวรรณดี
 
1. นายปารมีน  ทองอิสสระ
2. นางสาวยิ่งรัก  ทองมีทศพร
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายกิตติภัฎ  ศรียศ
2. นายธนกฤต  ชุ่มมงคล
3. นายสุขสวัสดิ์  สุขนาบัว
4. นายอชิตะ  ธนพันธ์
5. นายอนุสิษฐ์  พิบูลเกียรติกุล
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
2. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายยุทธชัย  บัวประทุม
2. นางสาววรรณฤดี  ด่อนจันทร์
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
2. นางลักษณา  เหล่าอินทร์
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  บุมี
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ภูโปร่ง
3. เด็กชายไพทูรย์  สุวรรณธีรรัตน์
 
1. นายกฤษณพงศ์์  นาทิพย์
2. นายสมบุญ  ชะนะแสน
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นายธนกร  วงอุคะ
2. นายนรเทพ  ศรีจันทร์น้อย
3. นายภัชรกร  แสนธรรมมา
 
1. นายกิตติพงษ์  จันแก่น
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายกิตติ  บุญธรรม
2. เด็กชายสุรเชษฐ์์  อิ่มชม
3. เด็กชายอฑิศร  มอนชัยภูมิ
 
1. นางนันทวัน  หนูกล่ำ
2. นายประญัติ  วงศ์์สมบัติ
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นายธนพล  พันแพง
2. นางสาววริศรา  นานวน
3. นางสาวสุภาพร  บุตรพรม
 
1. นายกิตติพงษ์  จันแก่น
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  อู่นาท
2. เด็กชายธนพงษ์  อินมี
3. เด็กหญิงนัทธมน  ขันติสถาพร
4. เด็กชายมารุตพงษ์  จันทร์เพ็ง
5. เด็กหญิงวรรณพร  คงดี
6. เด็กหญิงสวนัฐ  รอดมงคล
 
1. นางประชุม  สุวรรณ
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  กล่ำเชย
2. นายทวัฒชัย  เหมือนมี
3. นายธนายุทธ  เรือนก้อน
4. นางสาวปณิตา  มีแก้ว
5. นางสาวรัชณีวรรณ  ศรีบุญเรือง
6. นายวุฒิศักดิ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางประชุม  สุวรรณ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงดาวใจ  ธนเวโรจน์วงศ์
2. เด็กหญิงทิพรดา  ลีชานนท์
3. เด็กหญิงยอฝัน  ศักดิ์ศิลากุล
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นางสาวดาราวรรณ  ช้อนทองคำ
2. นางสาวพัชรินทร์  ช่วยชาติ
3. นางสาวศศิประภา  ยศบุญเฮียง
 
1. นางเกษราภรณ์  ภักตร์เขียว
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงสุนิสา  คงอินทร์
2. นายอรรถพล  โตสำลี
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  เทพจันทร์
 
1. นายวีรพล  สุวรรณไตรย์
2. นายอุเทน  เกตุหัวร้อง
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวณัฏฐ์ธิดา  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวมาริษา  ศรีนวน
3. นางสาววีณา  แก้วประเสริฐ
 
1. นายวีรพล  สุวรรณไตรย์
2. นายสุเทพ  ทองอ่ำ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กชายจิรายุส  แพรปรี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เผือกบัณฑิตย์
3. เด็กหญิงเววิกา  วิชัย
 
1. นางกัลยา  เขียวขุ้ย
2. นางลักขณา  กุลเจ๊ก
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นางสาววิลาวัลย์  สุภาษิ
2. นางสาวสมรักษ์  เอ้ยบุญ
3. นางสาวใหม่  เปรมเจริญชูช่วย
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไตรพรมมา
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงทักษินา  เอี่ยมชู
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ปราณีต
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางกัลยา  เขียวขุ้ย
2. นางลักขณา  กุลเจ๊ก
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวจารุวรรณ  กระเสาร์
2. นายธนวัฒน์  แก้ววิเศษ
3. นายนธีร์  อู่แสนขันธ์
 
1. นางกัลยา  เขียวขุ้ย
2. นางลักขณา  กุลเจ๊ก
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงนลิน  พันวัฒนากาจี
2. เด็กหญิงบุษกร  เส็งวัฒน์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ธนะศรี
 
1. นางกัลยา  เขียวขุ้ย
2. นางลักขณา  กุลเจ๊ก
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นางสาวกรรณิการ์  มาอ้น
2. นางสาวณัฐวดี  สุดประเสริฐ
3. นางสาวนริศรา  สุขพันธ์
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไตรพรมมา
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เดชแพ
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ย่า
3. เด็กหญิงอริต้า  แก่นนาคำ
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางสาวพนิดา  โป้มี
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวพิตตินันท์  ฉิมศรี
2. นางสาวภัสนันท์  โตน้อย
3. นางสาวศิริพร  โตน้อย
 
1. นางกัลยา  เขียวขุ้ย
2. นางพรวิภา  โค้วถาวร
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงธิติกานต์  มาฉิม
2. เด็กชายรัชชานนท์  พลขันธ์
 
1. นางวชิราภรณ์  บุตรดา
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ   จินตภูมิ
2. เด็กชายภราดร   พุ่มคำ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สีม่วง
2. นางสาวนาถอนงค์  กางถัน
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. นายวัฒนา  คำทุม
2. นายสิทธิกร  ภููวา
 
1. นางสาวนุจรินทร์  พงศ์ศิริวรรณ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กชายนพกร  อ่อนดาบ
2. เด็กชายเทพนิมิต  ฝอยทอง
 
1. นายสุพิชา  สิทธิโสภณ
2. นายสุเทพ  ทองอ่ำ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวสุนีย์วรรณ  นันตวงษ์
2. นางสาวอุทุมทอง  นวลป้อง
 
1. นางลัดดาวรรณ  ศรีฉิม
2. นางสาวอัญธิมา  บัวด้วง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ปานแก้ว
2. เด็กหญิงปัญญาทรัพย์  มูลติ๊ด
 
1. นางลัดดาวรรณ  ศรีฉิม
2. นางสาวอัญธิมา  บัวด้วง
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงวนิชญา  จันทร์บ่อโพธิ์
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  เย็นขัน
 
1. นางวชิราภรณ์  บุตรดา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  บามา
2. เด็กหญิงกิตติมา  คชมาตย์
 
1. นางสาววราศิณี  สวนสอน
2. นางสาวอัญธิมา  บัวด้วง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวฉันท์สินี  จันทะคุณ
2. นายวีรพัฒน์  บริสุทธิ์
 
1. นางลัดดาวรรณ  ศรีฉิม
2. นางสาวอัญธิมา  บัวด้วง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายภัทร  อมรรุ่งรัศมี
2. นายไผท  ฟักทอง
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สิงขรณ์
2. นางสาวสิริวิมล  ทองศิริ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายพลวัฒน์  ศรีคำภา
2. นายอนุชิต  คงอิว
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อุ่นไพร
2. นายปรีชา  รุ่งโพธิ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทะคุณ
2. เด็กหญิงจิณห์วรา  ม่วงทิม
3. เด็กหญิงวริศรา  หล่ออินทร์
 
1. นางลัดดาวรรณ  ศรีฉิม
2. นางสาวอัญธิมา  บัวด้วง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายบดินทร์  อุ่นแำก้ว
2. นางสาวพิณนดา  แต่งเนตร
3. นายวีรภัทร  ด่อนดี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อุ่นไพร
2. นายปรีชา  รุ่งโพธิ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. นางสาวธมลวรรณ  จันทร์ฟอง
2. นางสาวธิดารัตน์  จันทะกาว
 
1. นางสาวนุจรินทร์  พงศ์ศิริวรรณ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายกฤษฏิ์ติวินท์  อ่อนแตง
2. เด็กชายคณิศร  วงพิมเสน
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ทองรักษ์
 
1. นายปรีชา  รุ่งโพธิ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  สิงขรณ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กชายธีรเดช  น้อยพา
 
1. นางระวีวรรณ  ดาด้วง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวสุชาดา  โคกครุฑ
 
1. นางอุดมลักษณ์  ฟุ้งสุข
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงธันยพร  ฤทธิเกรียง
 
1. นางนงลักษณ์  บุญประเสริฐ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวศิริพรรณ  อุ่นแก้ว
 
1. นางนงลักษณ์  บุญประเสริฐ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงอัญชลี  จำปาแก้ว
 
1. นางนารีรัตน์  บูรณ์ทอง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวรติมา  ต๊ะดี
 
1. นางศศิธร  พงษ์พานิช
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงจารวี  ราชเพียแก้ว
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  ทะจิ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวปิ่นมนัส  นนท์นา
 
1. นางสุมาลี  นนท์นา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  ม่วงทิม
2. เด็กหญิงทิพรดา  ชารีพันธ์
3. เด็กหญิงนิภาพร  ฤทธิเกรียง
4. เด็กหญิงนิลาวัลย์  ฤทธิเกรียง
5. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คำจันดา
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  สมใจ
2. นางทิพย์มาศ  อยู่แย้ม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวนันทวัน  เย็นขัน
2. นางสาวปิยนัส  ตาสี
3. นางสาวพนัชกร  มากดี
4. นางสาวพัชริดา  จีนภักดี
5. นางสาวพัฒนียา  เดชาบุญญากร
 
1. นางลักษณา  เหล่าอินทร์
2. นางสุรภี  ค้าของ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ช้างทอง
 
1. MissLiu  Si Si
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวจิราพัชร  ม่วงคะลา
 
1. นางสาวพลอยณัชชา  จิราธิปภูริวัฒน์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงอริสา  ขำคง
 
1. นางสาวผกามาศ  สุขรัตนปรีชา
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวอรสา  ยานะฟั่น
 
1. นางสาวแก้วกัลยาณี  อิ่มชม
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  พุทธคุณ
2. เด็กหญิงสายทิพย์  กรึกกรอง
 
1. นางสาวอริษา  คำวันดี
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาววิชญาดา  คงจันทร์
2. นางสาววิวาห์พร  แก้วมณี
 
1. นางสมคิด  บัวเพ็ง
2. นางอรพินท์  สังข์ยัง
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายณรงค์ฤทธิ์  คำอินทร์
2. นายธนพงษ์  อุ่นจันทร์
3. นายธนายุทธ  กล่ำเงิน
4. นายนันท์ธร  ทองคำ
5. นายภานุพงศ์  บัวประทุม
6. นายรัชพล  เกียรติกาญจน์
7. นายศักดิ์สิทธิ์  หมื่นหาญ
8. นายศักดิ์สิทธิ์  แก้วประทุม
 
1. นางจิดาภา  โตเสน่ห์
2. นายพัสกร  โตเสน่ห์
3. นางอนุกูล  แก้วบัวรมย์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นางสาวกรรณิการ์  สีวิสิทธิ์
2. นางสาวกาญจนา  บุตรดีสุวรรณ
3. นายจักรกฤษ  นนทะโคตร
4. นางสาวจันทิรา  ต่ำทอง
5. นายณัฐยศ  สมคิดวิไล
6. นางสาวธนพร  ดามา
7. นายนที  แซ่ลี
8. นางสาวอาภัสรา  จันทะแก้ว
9. นางสาวเพชรรัตน์  คงเจริญ
10. นายเอกชัย  กันทะรส
 
1. นางสาวจิราภรณ์  หล้าน้อย
2. นายวีระพงษ์  แสงบุดดี
3. นายไทรโยค  ดาด้วง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวกุลณัฐ  ธิจันทร์
2. นายจิระวัติ  โพธิเสธ
3. นางสาวธัญพร  คุ้มแพทย์
4. นางสาวนุชจรี  นาคศรี
5. นางสาวรัตนา  กันเกิด
 
1. นางจันทร์มณี  แตงอ่ำ
2. นางมยุรี  เซนักค้า
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองคำ
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ทิมศรี
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ขัทมาร
 
1. นางนงลักษณ์  มาตชัยเคน
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นางสาววลัยลักษณ์  โสมณวัฒน์
2. นางสาวสุปราณี  ชูเขียว
3. นางสาวอาทิตยา  อินแผง
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ป้อมี
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นิระติใส
2. เด็กหญิงนาราทิพย์  แจ่มแก้ว
3. เด็กหญิงปานตะวัน  เชื้อบุญมี
 
1. นางพจนารถ  สุวรรณ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายศิวา  ทองเลิศ
2. เด็กหญิงโยทกา  คลังประโคน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันตพัชร์  พิมทุม
2. นางวนิดา  ภาคาเนตร
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. นางสาวนิจวิภา  สุรสีห์
 
1. นายราวิน  ชาแดงวงค์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. เด็กชายวิทยา  ทองเขียว
2. เด็กชายไพรัช  จันทะคุณ
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  รอดพ่าย
2. นางสาวเบญจมาศ  มะณีชัย
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. นางสาวกานดา  ไชยเพชร
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  รอดพ่าย
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพลวัต  ศรีนวลชัย
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  แสงสีห์
 
1. นางสาวอนิศรา  คงดี
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายณัฐวร   บุญศรีกุล
 
1. นางกันต์ฤทัย   ปาอาภรณ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  แสวงนาม
 
1. นายธนาดูล  วันศรี
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1. นายธนพล  ขำหนองเต่า
 
1. นางสาวพรลภัส  คล้ายเขียว
 
158 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงนัทธมน  นันทะพรม
2. เด็กชายรังสี  คำแก่
 
1. นายพรชัย  อ่อนสำลี
2. นางรัตนา  อ่อนสำลี
 
159 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  สีพรม
2. เด็กชายวีระพันธ์  บัวเหมือน
 
1. นายพรชัย  อ่อนสำลี
2. นางรัตนา  อ่อนสำลี