หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สนามฟุตบอล 22 ก.ย. 2556 08.30-16.30
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สนามฟุตบอล 22 ก.ย. 2556 08.30-16.30
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อาคารหอประชุม 22 ก.ย. 2556 08.30-16.30
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร ICT 22 ก.ย. 2556 08.30-16.30
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร ICT 21 ก.ย. 2556 08.30-16.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ห้องประชุม สพม.37 21 ก.ย. 2556 09.00-15.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ห้องประชุม สพม.37 21 ก.ย. 2556 09.00-15.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อารคารกาญจนรัตน์(อาคาร 6) โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 21 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคารกาญจนรัตน์(อาคาร 6) ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียนนารีรัตน์ฯ 21 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 4(นิลกาฬ) ชั้น 2 ห้อง Sear 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 4 ชั้น 2 ห้อง Sear 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร7 ชั้น 2 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร7 ชั้น 2 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร7 ชั้น 2 21 ก.ย. 2556 09.00 เป็นไป
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร7 ชั้น 2 21 ก.ย. 2556 09.00 เป็นไป
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร7 ชั้น 2 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร7 ชั้น 2 21 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ว่าที่ร.ต.สุวิทย์ หงษ์สามสิบเจ็ด 08-9998-1529
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]