หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pre1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอภิวัฒน์ วรรณสุวงศ์โรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วรัตม์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิยากร เวียงนาคโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประจวบ เทพปิตุพงศ์โรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี เปียงามโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุทธีรา ประมาณโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวแววตา กอบกำโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี คำจันทาโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวจรรยา ปะนันวงศ์โรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวพันธิตรา กระหวายโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางปรียานาฏ วงศ์วรพันธุ์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
3. นายอิทธิกร จันใสยโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายชวลิต ยอดยิ่งโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพงศธร กวางวิเศษโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายกีรติ พอจิตโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายอดุล เหมืองจาโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ ด่านผาทองโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ พันธุ์กิ่งโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเพลินจิต ศักดิ์โสภิณโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ เดือนเพ็ญโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายวานิช กันทะหล้าโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางทิพยมาศ อักษณนำโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ อนุวงศ์โรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ มีมากโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอุษณี สมุทรเพ็ชรโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพิมลพรรณ ร่วมบุญโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศุภกร บัวดีโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุวิมล พิพิธจันทร์โรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุเรศ กาศเจริญโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวมยุรี ถือแก้วโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวอัจฉรา ถือคำโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ กาศอุดมโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเฉลิมขวัญ ผัสดีโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา สุทธิปัญโญโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ กวาวสามโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายปิยพงศ์ บุญศรีโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา สุทธิปัญโญโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ กวาวสามโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายปิยพงศ์ บุญศรีโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุวิชา ไตรกิติคุณโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ จัตสารโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายกริต แสงสร้อยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุวิชา ไตรกิติคุณโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ จัตสารโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายกริต แสงสร้อยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวจงพิศ กาศสกุล โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรมิตา ใจอ้ายโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางสำราญ ก้งวัตร โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนภัคสุรางค์ พัชรจารุพบชัยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ไชยเนตรโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางภรภัทร เทพจันทร์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ท่าช้าง โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอรทัย ปินตามูล โรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสุทัศน์ ถือคำโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ ท่าช้างโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอรทัย ปินตามูลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสุทัศน์ ถือคำโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ ไชยนวรัตน์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสนอง ธนะฦาษีโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสายัณห์ เปี่ยมงามโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายณัฐกิตติ์ ใจป้อโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นายสงัด กันธิยะโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ ไชยนวรัตน์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสนอง ธนะฦาษีโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสายัณห์ เปี่ยมงามโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายณัฐกิตติ์ ใจป้อโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นายสงัด กันธิยะโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนารี สุขมีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายประชัญญ์ อินทโสตถิโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางจรัสศรี กลิ่นหอมโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนารี สุขมีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายประชัญญ์ อินทโสตถิโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางจรัสศรี กลิ่นหอมโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสำราญ ก้งวัตรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ สิงหกุลโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางทองวรรณ แห่งพิษโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางสำราญ ก้งวัตรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ สิงหกุลโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางทองวรรณ แห่งพิษโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางประภาวี บัณฑิตโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางคันธรัตน์ พลนิรันดร์ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนลินรัตน์ พริบไหวโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางประภาวี บัณฑิตโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางคันธรัตน์ พลนิรันดร์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนลินรัตน์ พริบไหวโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์สุรี สุรินทรโรงเรียนสรอยเสรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร กวางวิจิตรกุลโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
3. นางรำพรรณ เตชะบุญโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์สุรี สุรินทรโรงเรียนสรอยเสรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร กวางวิจิตรกุลโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
3. นางรำพรรณ เตชะบุญโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธีรพล สายหยุดโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิจวรรณ งามเขียวโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
3. นางณัฐธิดา จองนันตาโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ แก้วแดงโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายกันยา อติถะโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ธนานุศักดิ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ แก้วแดงโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายกันยา อติถะโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ธนานุศักดิ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ตนาวรรณโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิถาพร สุดสายโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเลอพงษ์ พานพบโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ ตนาวรรณโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิถาพร สุดสายโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเลอพงษ์ พานพบโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางวารุณี อรุณโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางบุษยพีรรณ ขันแหลมโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางยุพาภรณ์ ธนานุศักดิ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ ตาชื่นโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนิจวรรณ งามเขียวโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวทักษะอร จอมมานพโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร สายวงค์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางบุษยพีรรณ ขันแหลมโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ตนาวรรณโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางนิถาพร สายวงค์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางบุษยพีรรณ ขันแหลมโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ตนาวรรณโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายอธิกร อินโองการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ แก้วแดงโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางบุษยพีรรณ ขันแหลมโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวประกายเพชร เอ้ยวันโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทักษะอร จอมมานพโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายกันยา อติถะโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางวารุณี อรุณโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัษฎาพร ธีรกุลโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ธนานุศักดิ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอธิกร อินโองการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวประกายเพชร เอ้ยวันโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
6. นายสงกรานต์ ตาชื่นโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางวารุณี อรุณโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัษฎาพร ธีรกุลโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ธนานุศักดิ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอธิกร อินโองการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวประกายเพชร เอ้ยวันโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
6. นายสงกรานต์ ตาชื่นโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางชมพูนุช จันทร์สูงโรงเรียนเด่นไชยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเลอพงษ์ พานพบโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางวารุณี อรุณโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนวลพรรณ คมขำโรงเรียนนารีรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิษณุรักษ์ ครองสุขโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลลักษ์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
6. นางแคทลียา สีลาแก้วโรงเรียนพิริยาลัยกรรมการ
7. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนวลพรรณ คมขำโรงเรียนนารีรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิษณุรักษ์ ครองสุขโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลลักษ์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
6. นางแคทลียา สีลาแก้วโรงเรียนพิริยาลัยกรรมการ
7. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ คมขำโรงเรียนนารีรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิษณุรักษ์ ครองสุขโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
6. นางแคทลียา สีลาแก้วโรงเรียนพิริยาลัยกรรมการ
7. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายไพรทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ คมขำโรงเรียนนารีรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิษณุรักษ์ ครองสุขโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
6. นางแคทลียา สีลาแก้วโรงเรียนพิริยาลัยกรรมการ
7. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายไพรทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ คมขำโรงเรียนนารีรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรกรรมการ
4. นายวิษณุรักษ์ ครองสุขโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
6. นางแคทลียา สีลาแก้วโรงเรียนพิริยาลัยกรรมการ
7. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางแสงทอง ศิลาแก้วโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสวรินทร์ อภิวรรธกำจรโรงเรียนร้องกวางอุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุรักษ์ ครองสุขโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
4. MissCayla Poborskyโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายกษิดิ์เดช ศรีธิโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ กึกก้องโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมพร บังวรรณโรงเรียนร้องกวางอุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางวรรณภา อินทร์วิพันธ์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางมาริณี นันตาโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
5. MissCayla Poborskyโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
6. นางสุจิตรา หมีวงษ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสุธี ทองวังโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ขีดสร้อยโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่รองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพ นครชัยโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
4. Mrs.Sharon Covusโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสาวมณีภัทร บุญชูโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวประไพศรี ห่านตระกูลโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ พิมสารโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมคิด น้ำไหลทุ่งโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงกมล ทิพย์ปัญญาโรงเรียนร้องกวางอุสรณ์กรรมการ
5. Mrs.Sharon Covusโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
6. นางศิรินุช หอมเนียมโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายคล้าย สีสันโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทภัส จินดาคำโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพันธ์ แบ่งทิศโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Nathanial Sturdyโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายธนวัต พนัสชัยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางพรรณีย์ เหลืองขาวโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางกันยารัตน์ มาเกิดโรงเรียนร้องกวางรองประธานกรรมการ
3. Mr.Nathanial Sturdyโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางนันทนีย์ นุราชโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นางนันทพร บุริพาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิจ ศิริเลิศโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิบูลย์สิริ ไทยภักดิ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
3. นางนารินกาญจน์ คันธะวิชัยโรงเรียนร้องกวางอุสรณ์กรรมการ
4. นางอังคณา จินะรักษ์โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางปาริฉัตร ธรรมรัตน์โรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
6. นางชูขวัญ เครือวงษ์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสุมณเฑียร แก่นมณีโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ สินธุวงศ์โรงเรียนร้องกวางอุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางภูรี ขานเพราะโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
4. นางกฤษณา ปัทมนาวินโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางคนึงนิจ อุตรพงษ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาววัลลิกา อ่วมทิพย์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวรรณ หมดมลทินโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่รองประธานกรรมการ
3. นางแพรวพรรณ ญาณวรพงศ์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
4. Mr.Gary Garth Garciaโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสาวมณีนุช ใจโปร่งโรงเรียนร้องกวางอุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวรัชชา จานแก้วโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางพัชนีย์ ศิลปสนธยานนท์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางกำไล ปัญญานันท์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่รองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา เขียวสวัสดิ์โรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Gary Garth Garciaโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นางสาวจินดา บุญลอดโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา ไชยประพันธ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางณัฐกาญจน์ ศรีคำยอดโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่รองประธานกรรมการ
3. Mr.David Pacotโรงเรียนกรรมการ
4. นายศิวพันธ์ ต้นประเสริฐโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวสิรินทรา งามเมืองตึงโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายภูษิต อัคคพาณิชย์กุลโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. MissYu Qiuliโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่รองประธานกรรมการ
3. MissZhang Yunfeiโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. MissXu Wenliโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. MissLi Junlingโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภาคินี อินทร์นากโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายภูษิต อัคคพาณิชย์กุลโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. MissYu Qiuliโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่รองประธานกรรมการ
3. MissZhang Yunfeiโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. MissLi Junlingโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาคินี อินทร์นากโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
6. MissXu Wenliโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางแสงทอง หนูแก้วโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายคงเดช สีสดโรงเรียนร้องกวางอุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางชุตินาฏ ชมศิลป์โรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ ธรรมสอนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ม่วงคุ้มโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวนภา แก้ววรรณดีโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางวิมลวรรณ ปิงใจโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวัชราพรรณ ส่วนบุญโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางบานเย็น นันต๊ะแขมโรงเรียนร้องกวางอุสรณ์กรรมการ
5. นางสมศรี วุฒิเชช์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางธัญลักษณ์ สีสันโรงเรียนนารีรัต์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางนริสา ณ ลำพูนโรงเรียนเมืองแพร่รองประธานกรรมการ
3. นางสาววันทรัตน์ ห้วยหล่ายโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรกรานต์ สุกใสโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางธัญลักษณ์ สีสันโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา จักรพรพงศ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณ สมัครโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์โรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งนภา ขจีจิตร์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา กุหลาบขาวโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวพรรณิภา ม้าวิ่งโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสนา จันตาอุดโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นางสนทยา คำอ่อนโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอุมาวรรณ สง่างามโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสนั่น ก๋อยฟองโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
3. นายทวีชัย เชียงทาโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ มีทรัพย์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุรีชัย ศาสตร์นอกโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายปิยะพงค์ อินหลีโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววัลภา กาแก้วโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวคำมูล สืบมาโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางสาวองุ่น แซ่เฮงโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนพรัตน์ สำลีโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอเนก พรหมรินทร์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
3. นายประยูร ศรีชุมภูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ ตาชื่นโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี กอบกำโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิจวรรณ งามเขียวโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายหัตถชัย มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายทศพร ใจแก้วโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญส่ง จิตตาโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ว่าที่ร.ต.สุวิทย์ หงษ์สามสิบเจ็ด 08-9998-1529
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]