หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประหยัด เกียรติสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
2 นางวิภา อัมระรงค์ ศึกษานิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
3 นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
4 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
5 นายสันติ อวรรณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
6 นายสวัสดิ์ รัตนศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
7 นายพิเชฐ ธีระวัฒนประสิทธิ์ ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
8 นางธัญลักษณ์ สีสัน ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
9 นางสาวจินตนา สุขแก้ว ครูโรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและบริการ
10 นายสายชล ผาทอง ครูโรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและบริการ
11 นายสุพจน์ สุขีธรรมรักษ์ ครูโรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและบริการ
12 นายสุวิชชา ไตรกิตติคุณ ครูโรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและบริการ
13 นางเยาวลักษณ์ สุภาพ ครูโรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและบริการ
14 นายสมยา ถานะวุฒิพงษ์ ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและบริการ
15 นายเอนก พรหมรินทร์ ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและบริการ
16 นางทวีวรรณ คำสุข ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและบริการ
17 นายธีรพันธุ์ อินทรชัย ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและบริการ
18 นายเสรี สุขสำราญ ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและบริการ
19 นายนิวัฒน์ กลับอุดม ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและบริการ
20 นายทองดี ดอยลอม ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและบริการ
21 นายคล้าย สีสัน ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
22 นายธรรมรัฐ เขียวประเสริฐ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนารีรัต์จังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
23 นายจำลอง เสียงเพลิน ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและประสานงานการแข่งขัน
24 นายเกรียงศักดิ์ ว่องเล่ศ์สกุล ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและประสานงานการแข่งขัน
25 นางพัชรา ธรรมชัย ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและประสานงานการแข่งขัน
26 นายอุดม จันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและประสานงานการแข่งขัน
27 นางแอนนา สมวงศ์ ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและประสานงานการแข่งขัน
28 นางวิภาพร ไตรวุฒานนท์ ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและประสานงานการแข่งขัน
29 นายไพฑูลย์ แสนเสนา ครูโรงเรียนสองพิทยาคม คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและประสานงานการแข่งขัน
30 นายภานุพงค์ สรรชัยพฤกษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
31 นางสาวเฉลิมขวัญ ฝาเรือนดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
32 นายพงศธร กวางวิเศษ ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานการจัดการแข่งขัน
33 นายเกตุชัย ปิ่นทอง ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประสานงานการจัดการแข่งขัน
34 นายวิสุทธิ์ สิทธิอักษร ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประสานงานการจัดการแข่งขัน
35 นางนพมาศ หาญยศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประสานงานการจัดการแข่งขัน
36 นายยุรนันท์ สถานป่า ประสานงานการจัดการแข่งขัน
37 นางสาวสุวรรณ สมัคร ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเีัรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการประมวลผลการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
38 นางกาญจนา จักรพรพงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเีัรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการประมวลผลการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
39 นางนริสา ณ ลำพูน ครู ชำนาญการ โรงเรียนเมืองแพร่ กรรมการประมวลผลการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
40 นายเกตุชัย ปิ่นทอง ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประสานงานสถานที่การจัดการแข่งขัน
41 นายวิสุทธิ์ สิทธิอักษร ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประสานงานสถานที่การจัดการแข่งขัน
42 นางนันทกา ช้างน้อย ครูโรงเรียนสองพิทยาคม ประสานงานเพลงคุณธรรม ม.1-3
43 นางสาวสุทธีรา ประมาณ ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานเพลงคุณธรรม ม.1-3
44 นางวรนันท์ คำลือ ครูโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ประสานงานเพลงคุณธรรม ม.4-6
45 นางสาวสุทธีรา ประมาณ ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานเพลงคุณธรรม ม.4-6
46 นายพิเชฐ ธีระวัฒนประสิทธิ์ ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ประสานงานโครงงานคุณธรรม ม.1-3
47 นายอิทธิกร จันใสย ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานโครงงานคุณธรรม ม.1-3
48 นายธนชาติ บุญชู ครูโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ประสานงานโครงงานคุณธรรม ม.4-6
49 นายอิทธิกร จันใสย ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานโครงงานคุณธรรม ม.4-6
50 นายเกตุชัย ปิ่นทอง ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประสานงานภาพยนตร์สั้น ม.1-6
51 นายพงศธร กวางวิเศษ ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานภาพยนตร์สั้น ม.1-6
52 นางจิราภรณ์ อริยะวงศ์ทอง ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประสานงานละครคุณธรรม ม.1-6
53 นายอภิวัฒน์ วรรณสุวงศ์ ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานละครคุณธรรม ม.1-6
54 นางเครือวัลย์ เดือนเพ็ญ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ประสานงานเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3
55 นางสาวจรรยา ปะนันวงศ์ ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3
56 นายวานิช กันทะหล้า ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา ประสานงานเล่านิทานคุณธรรม ม.4-6
57 นางสาวพิมาลา นาเทพ ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานเล่านิทานคุณธรรม ม.4-6
58 นางทิพยมาศ อักษรนำ ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ประสานงานมารยาทไทย ม.1-3
59 นางสุวิมล พิพิธจันทร์ ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานมารยาทไทย ม.1-3
60 ว่าที่ร้อยตรีศุภกร บัวดี ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา ประสานงานมารยาทไทย ม.4-6
61 นางสาวศรสวรรค์ แก้วดำ ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานมารยาทไทย ม.4-6
62 นายสงวนสิทธิ์ ปะระมะ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ประสานงานสวดมนต์แปล ม.1-6
63 นางสาวเฉลิมขวัญ ผัสดี ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานสวดมนต์แปล ม.1-6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ว่าที่ร.ต.สุวิทย์ หงษ์สามสิบเจ็ด 08-9998-1529
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]