รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทินา  ฟุ่นเต่ย
 
1. นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวนัทธมน  แก้วแจ่ม
 
1. นายพลร่ม  ดอกแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวเทพอักษร  ทิพย์สุทธิ์
 
1. นางปัณฑารีย์  ต้นกล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวขวัญชนก  แสนเตชะ
 
1. นางพิมพ์ผกา  ขวานเพชร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายสัญลักษณ์  ผากเบี้ย
 
1. นางศิริประภา  เดชรอด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายจักรพันธ์  ชัยวรรณ
 
1. นางบุษกร  ศรีโชค
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงมนภรณ์  รัตนวรพันธุ์
 
1. นายยงยุทธ  อุทธิยา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวธมลวรรณ  ยศทวี
 
1. นางสาวนิตยา  เวียงหก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงวิภาวี  ประเทือง
2. เด็กหญิงศศิชา  ร่มโพธิเงิน
 
1. นางวิจิตรา  วรรณมาลิกพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวพัชริฎา  ขุนชุ่ม
2. นางสาวเมขลา  ปัญญาฉลาด
 
1. นางฟองจันทร์  หม้อกรอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายนิบุณ  วัฒนญานนท์
 
1. นางศิริมาส  เเก้วบัวดี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายอุกฤษณ์  ปัทมาภรณ์พงศ์
 
1. นางสาววชิราภา  เพ็ชรหาญ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กหญิงรุ่งนรินทร์  ใจเสน
2. เด็กหญิงอภิริญา  จักรสาน
3. เด็กหญิงเสาวภา  ทะฤาษี
 
1. นางสาวกุลธิดา  กาศสนุก
2. นายสนั่น  ก๋อยฟอง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาววิชชุรีย์  ใจยนต์
2. นางสาวศรีรัตน์  ใจเขื่อน
3. นางสาวเกศกนก  ฟองคำ
 
1. นางหัสยา  ภักดี
2. นายเฉลิมพงษ์  เหมืองห้า
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายกิตบดี  ศรีเสน
2. เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  ใจตรง
 
1. นางสาวพิจิตรา  พวยฟุ้ง
2. นายเฉลิมพงษ์  เหมืองห้า
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นางสาวกวินธิดา  บุตรชา
2. นางสาวปวีณา  สบายสุข
3. นางสาวอภิญญา  คิดชอบ
 
1. นายนริฎฐ์  ปิยรัตน์เจริญ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายทศพร  ดวงแสง
2. เด็กชายปวีณวัฒน์  ประทีปรัตน์
 
1. นางสายสุนีย์  เนตรทิพย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายวัศริศ  สายพิมพ์
2. นายอัษฎาวุธ  แกล้วกล้า
 
1. นางสาววิชญา  เมฆอากาศ
2. นางอาเทตยา  สีสม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  กับปินะ
 
1. นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นายศราวุธ  พุทธิ
 
1. นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายนายอธิกร  สามารถ
2. นายสุรเดช  จันทร์สุข
3. นายเปรม  สวนกูล
 
1. นางอุบลศรี  อริยวังโส
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายจิรัฎฐ์  อินทรชัย
2. นายณัฐทร  วิจิตรานนท์
3. นายอนันตโชค  ดวงสาโรจน์
 
1. นางสาววาสนา  เจริญคำ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  สุขสาด
2. เด็กหญิงนุชบา  อินแปลง
3. เด็กชายศุภักษร  ขอนปง
 
1. นางจุริยาภรณ์  สิทธิวงษ์
2. นางศิริพร  มีเจริญ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายชยางกรู   วันทนียวงค์
2. นางสาวธนัชชา   บุญเรืองศักดิ์
3. นางสาวลลลิล   ปะระมะ
 
1. นางนภาพร  พินิจ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายดนุพร  มณีกาศ
2. นางสาวธัญชนก  วันไสยา
3. นายวชิรวิทย์  อ่อนเชตุ
 
1. นางเพชรา  พรหมขันธ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวชนิกานต์  เจดีย์ถา
2. นางสาวพัชริยา  แพร่น่าน
3. นางสาวมัญชุกานต์  มหาวัน
 
1. นายประเสริฐ  กาศสนุก
2. นางสาววิริยา  ศรีใจอินทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กาลังใจ
2. เด็กหญิงณิชากานต์  ทศทิศ
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  แสงทอง
 
1. นางสาววรางคณา  รัตนะ
2. นางสาวศุภวรรณ  จันทิ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นางสาวนรินธร  วิเศษบุรุษ
2. นางสาวพิชญา  นามตะ
3. นางสาวเกวลิน  กลิ่นหอม
 
1. นายโประวรรตน์  ขันติวรพันธุ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายธารนนท์  กันกา
2. นายศราวุธ  คำขาด
 
1. นางเพชรา  พรหมขันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นายธนวัฒน์  กวางเดินดง
2. นายธีรภัทร  อินต๊ะวงศ์
 
1. นางอิศรา  เหล่าคุณากร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายคเชนทร์  วิริยสังวรกุล
2. เด็กชายสุรนารถ  สุขี
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อินถา
2. เด็กชายณัฐดนัย  วงธิราช
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นายชัชนันท์  สาระธรรม
2. นายนัทธพงศ์  ตะไมล์
3. นายอรรถพล  ทรายอินทร์
 
1. นายวีระ  มาผิว
2. นายสัมพันธ์  ร่องพืช
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นายณรงค์  นิยมสมาน
2. นางสาวศิริลักษณ์  รัตนกันทา
3. นายเดชอนันต์  มุ้งทอง
 
1. นายวีระ  มาผิว
2. นายสัมพันธ์  ร่องพืช
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวจิราภรณ์  ต๊ะน้อย
2. นางสาวจิราภา  ต๊ะน้อย
3. นางสาวปุญชรัสม์  บุตรชา
4. นางสาวรักชินี  ยานการ
5. นางสาวสุนารี  เขียวสลับ
 
1. นายธนพล  วังสมบัติ
2. นางสาวพรทิพย์  บุญรุ่ง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นางสาวจิรัชญา  ถิ่นสุข
2. นางสาวจิราพร  มุ้งกุณา
3. นางสาวจุฑาทิพย์  วังตา
4. นางสาวณัฐธิดา  สิทธิปัญญา
5. นางสาวภานุมาส  วังตา
 
1. นางรวีวรรณ  อ่อนดี
2. นางสุวภรณ์  เม่นคำ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  จำลอง
2. เด็กหญิงวศินี  นาทธีรนันท์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  สุขทรัพย์
4. เด็กหญิงสุทัตตา  ลาภใหญ่
5. เด็กหญิงแพรพรรณ  อัตตะสิริ
 
1. นายสุเนตร  ทะก๋า
2. นายไกรศร  สิงห์บุตร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวชลธิชาพรรณ  สุขโชติ
2. นางสาวชุติกาญจน์  เมืองสอน
3. นางสาวทวีพร  กาวิเศษ
4. นางสาวนันทเนตร  ทองประไพ
5. นายเฉลิมบุญ  พร้อมสัตย์
 
1. นางจิตพรรณ  ปัญญาแฝง
2. นางสาวอารุณี  โสภารัตน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงธารภา  อู่โชตนานันท์
2. เด็กหญิงปริณดา  ศาสตร์นอก
3. เด็กหญิงรังสิมา  เสนาธรรม
4. นางสาวสุรภา  อิ่นแก้ว
5. นางสาวอนงค์  คำวรรณ
 
1. นายสมชาย  แสงสร้อย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวกฤตติกา  บึกบัน
2. นายกิตติชัย  เอกตะ
3. นายจตุพงศ์  อินทรรุจิกุล
4. นางสาวฉัตรกมล  พีรเจริญพงษ์
5. นายณัฐพล  ตะปุลิ
6. นายธเนศพล  ธงลอย
7. นางสาวนันทนัช  ไกรยะราช
8. นางสาวนุจรี  จันทร์มีทรัพย์
9. นายพงศธร  จิตรัตน์
10. นางสาวพิชานันท์  ขันแก้ว
11. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีวิชัย
12. นางสาวรัชฎาภรณ์  เครือลิต
13. นางสาวลลิตา  สีใจอินทร์
14. นางสาววริยา  ขวดแก้ว
15. นางสาวศกลวรรณ  ปอใจ
16. นายสุรเกียรติ  จันทร์กระจาย
17. นายอินทนนท์  หงษ์สามสิบเก้า
 
1. นางจิตพรรณ  ปัญญาแฝง
2. นางพิชญา  ภาคาผล
3. นางวรนันท์  คำลือ
4. นางสุวพร  รัตนชมภู
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาดา  กองอยู่
 
1. นางวีณารัตน์  พรมมา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายเตชิต  สุขวัฒนานนท์
 
1. นางรัศมี  กาศเกษม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กชายชินวัตร  ออนสี
2. เด็กหญิงอังศุมาลิน  จินาเคียน
 
1. นางชนมน  ศักดิ์ดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายนราวิชญ์  คันทะมูล
2. นางสาวเมธิณี  เครือวรรณานุกูล
 
1. นางคัทลียา  กันกา
2. นางรำพรรณ  ชิณทวรรณ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวจรัสรวี  สุรวงค์
2. นางสาวชญานิศ  ปริรัมย์
3. นางสาวฑิตยา  ปรีเปรมโมทย์
4. นางสาวนิตย์ประภา  คิดชอบ
5. นางสาวศุภนุช  ไวทยะสิน
6. นางสาวศุภีพิชญ์  ทองประไพ
7. นางสาวสุดารัตน์  บุญเรือง
8. นางสาวอรณิชา  มณีจักร
9. นางสาวอังคณาพร  ชำนาญธรรม
10. นางสาวแพรวพรรณ  ภัทรภูรีบุตร
 
1. นางสาวนิตยา  คำหน่วย
2. นายอานนท์  กัวตระกูล
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกันตนาพร  อุ่นเสนีย์
2. เด็กหญิงชญานิศ  อินใจ
3. เด็กหญิงชนากานต์  โลกคำลือ
4. นางสาวชลิตา  ทวียนต์เนรมิตร
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  โด่งดัง
6. เด็กหญิงนันทิตา  ปัญญาธนมานนท์
7. เด็กหญิงปณัฐกานต์  วีรกุล
8. เด็กหญิงพลอยสวย  ถุงเงิน
9. เด็กหญิงภาวิณี  เรืองเลิศธนา
10. เด็กหญิงภาสินี  งามแสง
11. เด็กหญิงมญชุตา  วิเศษสุมน
12. นางสาวรัตนาภรณ์  ลือโฮ้ง
13. เด็กหญิงวริศรา  ฤทธินนท์
14. เด็กหญิงศุภรัตน์  จรูญโชติ
15. เด็กหญิงโชติรส  คำปินตา
 
1. นางวิบูลย์สิริ  ไทยภักดิ์
2. นางสุจิตรา  หมีวงษ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ไข่ทา
2. เด็กชายณัฐชวิน  อุปพงษ์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ปราบสงบ
 
1. นางประทุม  กาญจนภาคิน
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ถวิลวรรณ์
2. นางสาวทวินันท์  อภัยกาวี
3. นางสาวพัชริดา  ยาโน
 
1. นางสาวบานบุรี  คำลือ
2. นางอรทัย  อุทธะยาน
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายวรากร  ใจโฮ้ง
2. เด็กชายอธิป  ใจธรรม
 
1. นายอัศวิน  กาวี
2. นายเสนอ  กาศเกษม
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกุลนิษฐ์  ทิพย์วังเมฆ
2. นายจักรพรรดิ  สุรินทร์เลิศ
 
1. นางจุไรรัตน์  สุรินทร์เลิศ
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภัทร์  กาศเกษม
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวธวัชญาภรณ์  ร่องอังจันทร์
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงญาตาวี  แจ้งชูศักดิ์
 
1. นายกิตติพงษ์  กงจีน
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายทศพร  ยังอยู่
 
1. นายกิตติพงษ์  กงจีน
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชากร  หงษ์ระนัย
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นายเฉลิมพล  เขตหล่าย
 
1. นายมิตร์ชัย  ดวงคำ
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  จานแก้ว
 
1. นายพรพงษ์  อุ่นคำมี
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาววีนัส  นวลคำ
 
1. นายพรพงษ์  อุ่นคำมี
 
59 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวพรรณปพร  สมรส
2. นางสาวอักษราภัค  หงส์อ้าย
 
1. นายกิตติพงษ์  กงจีน
2. นายจิรายุส  สายตรง
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นายวัชรพงศ์  ซ้องกา
 
1. นายสุเมธ  แก้วแย้ม
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นายชานน  คำมูล
 
1. นายสุเมธ  แก้วแย้ม
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกีรติ  ก้อนแก้ว
2. เด็กชายธนพงษ์  ลือวัฒนานนท์
3. เด็กชายธนภูมิ  สีโวหะ
 
1. นายพรศักดิ์  สิงห์น้อย
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกฤษฎา  ศรีอินทร์
2. นายภูวรินทร์  เชิดฟ้อน
3. นายวรพัฒน์  สีสะอาด
 
1. นายกิตติพงษ์  กงจีน
2. นายพรศักดิ์  สิงห์น้อย
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายฤทธิรงค์  ฝั้นนุวงค์
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  วงศ์ทอง
 
1. นายนวรัฐ  วรินทร์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายชนนท์  สิงห์นันท์
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ม้ายอง
2. เด็กหญิงชนัดดา  สุธรรมปัน
3. เด็กชายชยากร  ดอนทราย
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ก้ำใจ
5. นายทัตพงศ์  จันทะวงศ์
6. นายธนกร  ขันยา
7. เด็กชายธีรนัย  สุขสิงห์
8. เด็กชายนครินทร์  เกื้อกูล
9. เด็กชายนวมินทร์  วงศ์สิงห์
10. เด็กหญิงปลิตา  ป้องกัน
11. เด็กหญิงปวัณพัชร  เมืองใจ
12. เด็กหญิงพริญทิพย์  ฮ่า่งตาล
13. เด็กหญิงพัชรี  เขียวสอาด
14. เด็กชายวัชรชัย  มิวันเปี้ย
15. นางสาววิญญาดา  ชาติไทย
16. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ใจกาศ
17. เด็กหญิงศรินทิพย์  อ่อนสาลี
18. เด็กชายศักดินนท์  พลแหลม
19. เด็กหญิงศิรประภา  ทนันชัย
20. เด็กชายสิริศักดิ์  อินช้อย
21. เด็กหญิงสุพรรษา  ทุ่งช้างเผือก
 
1. นายนวรัฐ  วรินทร์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นางสาวกาญจนา  เครือแก้ว
2. นายกิตติชัย  แสนย้าง
3. นายกิตติพล  เหลื่อมทน
4. นายกิติศักดิ์  สมอุ่น
5. นางสาวกุลธิดา  สุขผ่อง
6. นายจตุรวิทย์  เกษสี
7. นางสาวจิรกานต์  ยุทธแสน
8. นายชาญชัย  ปัดเป่า
9. นางสาวณัชชา  อุตรพงศ์
10. เด็กหญิงณัฏฐลักษณ์  สอนเวียง
11. นางสาวณัฐภัสสร  แสงคำมา
12. นายธนากร  ราชฟู
13. นางสาวธันยชนก  ถิ่นสุข
14. นายนนธวัช  หล่ายแปด
15. นางสาวนภัสชล  เรือนคำ
16. นายบรรณรต  แมตสอง
17. นายปฐวี  แสนย้าง
18. เด็กชายปิยพันธ์  ศิลปสนธยานนท์
19. นางสาวปิยะธิดา  โมลา
20. นางสาวพลอยไพลิน  วิศาลทรัพย์
21. นายพัฒนพงษ์  ดอกหอม
22. นางสาวพิณลักษณ์  กุลวงศ์
23. เด็กชายพิทักษ์  สมนำ
24. นางสาวมณิชญา  สุดประเสริฐ
25. นางสาวมนต์นภา  แสนโซ้ง
26. นางสาวลัดดาวรรณ  เสนาคำ
27. นางสาววรวรรณ  พลวงศ์ษา
28. นางสาววราภรณ์  สุขมะโน
29. เด็กชายศิริรุ้ง  ทองคำ
30. นายศุภวัทน์  วุฒิ
31. นางสาวสุธิดา  เรือนคำ
32. นางสาวสุภาวรรณ  ลักษณะ
33. เด็กหญิงสุมัณฑนา  บริบูรณ์คติ
34. นางสาวอภิมล  แสนย้าง
35. นายเกริกพล  ละอุ่ง
36. นายเกรียงศักดิ์  กิติใชย
37. นายเจษฎากรณ์  มะโนโฮ้ง
38. นายเนติพงษ์  แก้วเกตุ
39. นางสาวเปรมวรา  ไวไธสง
40. เด็กหญิงแพรทองธาร  วิศาลทรัพย์
 
1. นายณัชชา  เด็ดขาด
2. นายดำรงค์  อินทร์ขุน
3. นายธนานันท์  ทองแสน
4. นายภุชงค์  อ่องละออ
5. นางสาวรัฐติกร  จิรัฐตการ
6. นายวัฒนา  ศิลปสนธยานนท์
7. นางศรีสุพรรณ  จันทนสมิต
8. นายเจษฎา  อุดถาน้อย
 
69 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จินารักษ์
2. เด็กหญิงกรุณาวดี  กันทะวงศ์
3. นายกล้ารบ  อินแก้ว
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มันทะเล
5. เด็กหญิงกัญญ์พิชญา  คำชั่ง
6. นายชยากร  สะเอียบคง
7. นายชัยณรงค์  พุทธิมา
8. นางสาวณัฐชดาภรณ์  เสนา
9. เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์เขียว
10. นายณัฐวุฒิ  ศรีคำภา
11. นายทศพล  ประจงจิตร
12. เด็กหญิงทัชพร  บุญสิทธิ์
13. เด็กหญิงทิวารัตน์  ใจรัก
14. นายธนกร  ใจศีล
15. เด็กหญิงธมนวรรณ  หล่ายห้า
16. นายนพรัตน์  อุ่นใจ
17. นางสาวนลินี  ไทยสุน
18. นายนวภูมิ  ประทุม
19. นายนัทธพงศ์  บูรณาการ
20. นายปรัญชัย  ปากองวัน
21. นายพิพัฒน์  พรมสาร
22. เด็กหญิงมุทิตา  ใฝ่ใจ
23. นางสาววาสนา  ศรีผ่อง
24. นายวีรพล  วีระคำ
25. เด็กหญิงสัณห์สิรี  นามวงค์
26. นางสาวสิริญานนท์  สะเอียบคง
27. เด็กหญิงสุธิษา  คุณจรูญ
28. นายสุริยา  เก่งการจับ
29. เด็กหญิงสุวรรณา  วังก่ำ
30. เด็กหญิงอาทิตยา  วิลัยรัตน์
31. เด็กหญิงโยธกา  บุญยงค์
32. นายไมตรี  อุ่นใจ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
2. นางสาวชัญญารักษ์  นาคปั้น
3. นายปฐวี  มณีวงศ์
4. นายพนม  อาจคงหาญ
5. นายพลเทพ  ใบกันทา
6. นายวีระชาติ  สายใจ
7. นางศิริพร   มีเจริญ
8. นายเลิศชาย  รัตนะ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  ปลาลาศ
 
1. นายสุเมธ  แก้วแย้ม
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  เกิดสิน
 
1. นายอุทัย  ศักดิ์ทอง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงวรรณ์ฐกานต์  โลกคำลือ
 
1. นายสมชาย  แสงสร้อย
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นางสาวนรินธร  วิเศษบุรุษ
 
1. นายธานี  แก้วแกมเกตุ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาวศรัญรัตน์  พงษ์พานิชยกุล
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นายโอภาส  รัตนชมภู
 
1. นายอติวัณณ์  โตสุวรรณสิทธิ์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิตกานต์  ศรีเลิศ
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวสุชานันท์  นาควิจิตร
 
1. นายสมชาย  แสงสร้อย
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายอาทิตย์  คุ้มทรัพย์
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นายฉัตรมงคล  บุญสวรรค์
 
1. นายอติวัณณ์  โตสุวรรณสิทธิ์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจนันท์
 
1. นายสมชาย  แสงสร้อย
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวสุชานันท์  นาควิจิตร
 
1. นายสมชาย  แสงสร้อย
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาวศรัญรัตน์  พงษ์พานิชยกุล
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นายโอภาส  รัตนชมภู
 
1. นายอติวัณณ์  โตสุวรรณสิทธิ์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กหญิงอรจิรา  ตันมา
 
1. นายเกียรติยศ  หงษ์สามสิบเก้า
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวธนัชชา  เพ็งเพชร
 
1. นางขนิษฐา  มาบุญธรรม
 
86 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ปราบหงษ์
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กวาวทองธวัฒน์
4. เด็กหญิงคณาวรรณ  ฝอยทอง
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  วงค์เขียว
6. เด็กหญิงชลธิณี  คงบา
7. เด็กชายณัฐธัญ  สิงห์สูตร
8. เด็กหญิงตรีนุช  น้ำชำ
9. เด็กหญิงตวงรัตน์  วังโพธิ์
10. เด็กชายทักษิณ  รัตนชมภู
11. เด็กชายธนวัฒน์  ลือโฮ้ง
12. เด็กชายธนัชพร  สายเส็น
13. เด็กหญิงธนิดา  แก้วสมนึก
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองคำโฮ้ง
15. เด็กหญิงธิติพร  วงค์วาร
16. นายนนทกร  เชียงแอ้ม
17. เด็กหญิงนันธ์หทัย  สมใจ
18. เด็กหญิงนำพระพร  ศรีศันสนีย์
19. เด็กหญิงนิรินาฎ  นามโคตร
20. เด็กหญิงปนัดดา  วันชัย
21. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ก้อนคำ
22. เด็กชายปารินทร์  ใจโฮ้ง
23. เด็กหญิงพรชิตา  อินต๊ะนอน
24. เด็กหญิงมนัชยา  วิเชียรพงษ์
25. เด็กหญิงมัทรี  ไชยคำ
26. เด็กหญิงยศวดี  ใจเย็น
27. เด็กชายวิทวัส  ขันเพชร
28. เด็กหญิงวิไลวรรณ์  นาหลวง
29. เด็กชายศิริชัย  ยศอาลัย
30. เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณติวงค์
31. เด็กหญิงสุธีรา  มาอุ่น
32. เด็กหญิงสุรีย์พร  ปันทา
33. นายอนิวัตติ์  บ้านหนอง
34. เด็กหญิงอัยรัชต์  ท้าวพันวงค์
35. เด็กชายเอกนรินทร์  ม้าวิ่ง
 
1. นายอติวัณณ์  โตสุวรรณสิทธิ์
2. นางสาวเสาวณิต  แสงสุพรรณ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จินารักษ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มันทะเล
3. เด็กชายกัมพล  อนันต๊ะ
4. เด็กชายกิจจา  ปัญญาเวช
5. เด็กชายชิษณุพงษ์  ร่องเสี้ยว
6. เด็กชายภาณุพงษ์  คำรังสี
7. เด็กหญิงมุทิตา  ใฝ่ใจ
8. เด็กชายวสุพล  อินสม
9. เด็กหญิงสรวีย์  มิ่งสมภาร
10. เด็กหญิงโยธกา  บุญยงค์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
2. นางสาวชัญญารักษ์  นาคปั้น
 
88 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ไชยวงศ์
2. นายชาติมนตรี  วิริยสังวรกุล
3. นายทัศน์พล  เกิดสุข
4. นางสาวธิดาลักษณ์  ทรัพย์มามูล
5. นายพงศ์ภรณ์  พุทธิวุฒิ
6. นางสาวลลิตภัทร  อุดสี
7. นางสาวลักษิกา  อุดสี
8. นางสาวศศิธร  ขอนดอก
9. นายอัครเทพ  ฟองแก้ว
10. นายเสกสรร  คำมณี
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
2. นางสาวชัญญารักษ์  นาคปั้น
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จินารักษ์
2. เด็กหญิงกรุณาวดี  กันทะวงศ์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มันทะเล
4. เด็กหญิงกัญญ์พิชญา  คำชั่ง
5. เด็กหญิงทิวารัตน์  ใจรัก
6. เด็กหญิงมุทิตา  ใฝ่ใจ
7. เด็กหญิงโยธกา  บุญยงค์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
2. นางสาวชัญญารักษ์  นาคปั้น
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชดาภรณ์  เสนา
2. นางสาวธิดาลักษณ์  ทรัพย์มามูล
3. นางสาวพุทธชาด  ใจกล้า
4. นางสาวลลิตภัทร  อุดสี
5. นางสาวลักษิกา  อุดสี
6. นางสาววาสนา  ศรีผ่อง
7. นางสาวศศิธร  ขอนดอก
8. นางสาวศิริรัตน์  รัตนแพทย์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
2. นางสาวชัญญารักษ์  นาคปั้น
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชนาพร  วิชัยปะ
2. เด็กหญิงชลลดา  โคตสุภา
3. เด็กหญิงณัฐภัทร  ใจกลม
4. เด็กชายปฐมพงษ์  สันธนประกริติ
5. เด็กหญิงปวริศา  เวียงหก
6. เด็กชายพลกฤติ  ทองช่วย
7. เด็กหญิงพัชรี  จองแค
8. เด็กหญิงพิชญา  อริยชัยสกุล
9. เด็กหญิงมนรดา  บุญศิริ
10. เด็กหญิงรินรดา  จรรยาสิทธิ์
11. เด็กหญิงศรีสุดา  มะทะ
12. เด็กหญิงศลิษา  เหลืองสมบูรณ์
13. เด็กหญิงศิขรินทร์  เทพนามวงศ์
14. เด็กหญิงสุชัญญา  สามขุนทด
15. เด็กหญิงสุภัสรา  ใจคอดี
 
1. นางกฤษณา  กาญจนสุระกิจ
2. นางจีรพรรณ  สรรเสริญ
3. นายณพัชร  บันลือ
4. นายบันดาล  วันมา
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกัญญาพัชร  โลหะเวช
2. นางสาวกัลยกร  ศศิบุตร
3. นางสาวจามรีย์  จักรเงิน
4. นางสาวชมพูนุช  แผ่นทอง
5. นายชมะนันท์  พินิจการ
6. นางสาวณัฐริกา  สุรัฐติกุล
7. นางสาวธนภรณ์  จตุจินดา
8. นางสาวธิดารัตน์  อะจิมา
9. นางสาวผกามาศ  แย้มแขไข
10. นางสาวพิมพ์ชนก  ศรัณยุตานนท์
11. นายวุฒิภัทร  วุฒิโอสถ
12. นางสาวศตพร  วงศ์ถาวร
13. นางสาวศัสยมน  โตดิลกเวชช์
14. นายเชตุพน  แผ่นทอง
15. นางสาวเชิญจุติ  จิรลิขิตวงศ์
 
1. นางกฤษณา  กาญจนสุระกิจ
2. นายณพัชร  บันลือ
3. นางภัทราภรร์  สุวรรณภาพ
4. นางอรพรรณ  บัววัฒน์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกนกพร  ชุมศรี
2. นางสาวกาญจนา  วงศ์มณี
3. นายกิตติพงศ์  สารตา
4. นางสาวนันทชา  เอกภูธร
5. นางสาวสิริกาญจนา  กาวีวน
 
1. นายสุรศักดิ์  ม่วงคุ้ม
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายคณนาถ  แสงทิพย์
2. เด็กชายศกลวัฏฐ์  กันกา
 
1. นางศิวาไล  เตียวกุล
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา 1. สามเณรทวีศักดิ์  แก้วบาง
2. สามเณรธนกฤต  ซาวระแวง
3. สามเณรเจตน์กฤต  มีเลข
 
1. นายคิม  ศรีทอง
2. นายวีระยุทธ  แพทย์สมาน
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวมณีพลอย  กาญจนะ
2. นางสาวมัลลิกา  คนบุญ
3. นายอนุสิทธิ์  เล่กล
 
1. นางนพรัตน์  สำลี
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายจักรธิชัย  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงพุทธิวรรณ  วิโยทุต
3. เด็กชายสิรสิทธิ์  คำยวง
 
1. นางสุรางค์  ถิ่นสุข
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  สุขวัฒนานนท์
2. นางสาวกัลยาณี  ใจเอื้อ
3. นางสาววรวรรณ  อุดทก
 
1. นางสุรางค์  ถิ่นสุข
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  คำหอม
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  จูงใจ
3. นางสาวมาลีวัลย์  เวียงคำ
4. นางสาวรัตนาภรณ์  ไผ่เหลือง
5. นางสาววรัญญา  ศรีนิล
6. นางสาวอัญญานี  ฝั้นน้อง
 
1. นางดารีวัลย์  มรรคเจริญ
2. นางสาวองุ่น  แซ่เฮง
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวกาญจนานันท์   ยะปะนันท์
2. นางสาวนิภาพร  พุ่มพวง
3. นางสาวพรรณกมล   เชียงว้อง
4. นายพัชรพล  ปิติจะ
5. นางสาวอภิสรา   พุ่มพวง
6. นางสาวเกศชนก  วีระคำ
 
1. นางระวีวรรณ  ญาณสมเด็จ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกฤตยา  เดชธรรม
2. เด็กหญิงจิตอาภา  ใจกลม
3. เด็กหญิงนันทวัน  ยามดี
 
1. นางจิรประภา  ไตรกิตติคุณ
2. นางผ่องพรรณ  เหล่ารัดเดชา
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกัญญ์วรา  คำแหง
2. นางสาววลาสินี  จุมพิศ
3. นางสาวศิวพร  ข้ามสาม
 
1. นางสาวองุ่น  แซ่เฮง
2. นางสาวอรวรรณ  หอมขจร
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงฉัตรวรรณ  วะรินทร์
2. เด็กหญิงชนาภา  วงศ์สูง
3. เด็กหญิงบัญฑิตา  ใจเดช
 
1. นางวิภาพร   ไตรวุฒานนท์
2. นายหัตถชัย   มาบุญธรรม
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวตุลทัชชา  ฮาเซกาวา
2. นายศุภการ   อุปกิจ
3. นายสุรศักดิ์   กาทองทุ่ง
 
1. นางขนิษฐา  มาบุญธรรม
2. นายหัตถชัย   มาบุญธรรม
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงธฤทัย  ชวนกระโทก
2. เด็กหญิงวิภวา  กวางเงิน
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ประดิษฐ์
 
1. นางจรีรัตน์  ประสพพันธ์
2. นางเบญจพร  จะเฮิง
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  มหาวี
2. นางสาวบุษญา  โลกคำลือ
3. นางสาวเจนจิรา  ยาใจ
 
1. นางรำไพ  จอมพรวญ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กหญิงมยุรา  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงวิมลนันท์  แสนโซ้ง
 
1. นางสาวขนิษฐา  อ่ำจินดา
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวณัฐริยา  หางศร
2. นางสาวลภัสภัคนันท์  ศรีสมยศ
3. นางสาววรัญญา  นาแหลม
 
1. นางพรรษา  ประมวลทรัพย์
2. นางเบญจพร  จะเฮิง
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. เด็กชายธนะรัชต์   ขันลา
2. เด็กหญิงวารุณี  เละเซอะ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศิริวรรณ
 
1. นางสาวปฏิมา  นาครักษ์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. นายจักรชัย  ฟองคำ
2. นางสาวรัชดาพร  กลอนสัน
3. นางสาววัชราภรณ์  มณีนวล
 
1. นางสาวสิรยา  พวงขจร
2. นางสุชยา  เจตะภัย
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กชายชยันต์  เมือกเต็ม
2. เด็กชายสมรักษ์  ดวงมณี
3. เด็กชายสิวานันท์  ศรีทัน
 
1. นางปรียนันทนา  อินปรา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นายณัฐนนท์  ตะมาแก้ว
2. นายพฤทธิ์  พรหมเมศ
3. นายภูสมิง  ชื่นบาน
 
1. นางปรียนันทนา  อินปรา
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายณัชพล  ศรีดอนชัย
2. เด็กชายวริทธิ์์  นิไทรโยค
 
1. นายศศกร  เฟื่องนิคม
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสุมาตรา  แอบแฝง
2. เด็กหญิงเก็จมณี  สีดอนทอง
 
1. นายจตรนต์  สายอุต
2. นางสาวปวีณา  แนววงศ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกิตติธัช  วรรณหงส์
2. นายโชคอนัน  แก้วมณี
 
1. นายสุทิน  ยศยาวิไล
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงปาณิศา  เทพสาธร
2. เด็กหญิงศุภกานต์  วันวิเศษ
 
1. นายจตรนต์  สายอุต
2. นางสาวปวีณา  แนววงศ์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายณัฐกมล   ศรีปณิธาน
2. นายอัคนี   ภิญญวัย
 
1. นายกิตติพัทธ์   สันป่าแก้ว
2. นางอภิรมย์   กึกก้อง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงอริศรา  สุรีย์
2. เด็กหญิงอิษณี  พอเหมาะ
 
1. นายรัตนศักดิ์  เขื่อนธะนะ
2. นางรัตนา  ทิพย์วังเมฆ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายจิตรภาณุ  หงษ์หนึ่ง
2. นายปัฐพงษ์  พงษ์พิสุทธินันท์
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  ศรีโพธิ์
2. นายภาณุพันธ์  ภาคาผล
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงวีรดา  วงศ์บุรณพันธุ์
2. เด็กหญิงสุทัตตา  ลือชัย
 
1. นางปราณี  บุญเทพ
2. นางสุธิชา  ทะสุตะ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวรัตนาวลี  จันทร์ฉ่อง
2. นางสาวโชษิตา  คำแปง
 
1. นายกณิกนันต์  ดอกบัว
2. นางรัตนา  ทิพย์วังเมฆ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชนาพร  รัตนสะอาด
2. นางสาวลักษณารีย์  ดวงตาดำ
 
1. นางประกายแก้ว  เสียงหวาน
2. นายภาณุพันธ์  ภาคาผล
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายอาสพล   มานะมั่นชัยพร
2. นายไกรวิชญ์   ตรีศักดิ์ศรี
 
1. นายกิตติพัทธ์   สันป่าแก้ว
2. นางอภิรมย์   กึกก้อง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชญาดา  สีตื้อ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  จำเดิม
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ผูกพันธ์
 
1. นายจตรนต์  สายอุต
2. นางรัตนา  ทิพย์วังเมฆ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวพรธีรา  จันตา
2. นางสาววราภรณ์  แก้วพรม
3. นายศุภกิจ  ทองไหล
 
1. นายพิทักษ์  วงษ์รีย์
2. นางสุธิชา  ทะสุตะ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายวิณวัตร์   ศรชัย
2. นายเขมินทร์   จินดาคำ
 
1. นายกิตติพัทธ์   สันป่าแก้ว
2. นางอภิรมย์   กึกก้อง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายภาติยะ  สระทองคุ้ม
2. เด็กชายภานุมาศ  เทือกชัยคำ
3. เด็กชายอนันตชัย  กันนิยม
 
1. นายวิษณุรักษ์  ครองสุข
2. นายไพทูลย์  แสนเสนา
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายจิร์ภาวัฒน์  พุ่มน้อย
2. นายธวัชชัย  จันตา
3. นายศุภกร  ทิพย์เดช
 
1. นายวิษณุรักษ์  ครองสุข
2. นายไพทูลย์  แสนเสนา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  เทศะ
2. เด็กชายประสพโชค  อุ่นใจ
3. เด็กชายริม  พื้นไธสงค์
 
1. นางวิไลลักษณ์  แสนเสนา
2. นายไพทูลย์  แสนเสนา
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  เพลียหาญ
2. นายพัชชากร  พรทวีกันทา
3. นายศักดิ์สิทธิ์  สีแก้ว
 
1. นางวิไลลักษณ์  แสนเสนา
2. นายไพทูลย์  แสนเสนา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  สลักจิตร
2. เด็กชายพรเทพ  ดอนแก้ว
3. นายพัฒนชัย  ปะละใจ
4. นายอนุรักษ์  ขันทบุตร
 
1. นายพุทธิพงษ์  อินมีประเสริฐ
2. นายวิษณุรักษ์  ครองสุข
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสุชาดา   สาระพล
 
1. นางนพมาศ  หาญยศ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวนฤภัทร   สารวุฒิพันธ์
 
1. นางแสงทอง  ศิลาแก้ว
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  อะทะเสน
 
1. นางวาสนา  ขีดสร้อย
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวโอบอ้อม   โอภาสพันธ์
 
1. นางสาวประไพศรี  ห่านตระกูล
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงธนารัตน์   ทรัพย์สม
 
1. นายคล้าย  สีสัน
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวสวิชญา  รวมทรัพย์
 
1. นางนันทพร  บุริพา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสกุลธิดา   ชื่นบาน
 
1. นางวิบูลย์สิริ  ไทยภักดิ์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกุลนิษฐ์   ชูมณี
 
1. นางสุมณเฑียร  แก่นมณี
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชิฏาภรณ์  แสนมูล
2. เด็กชายณัฐภัทร  เป๊กทอง
3. เด็กหญิงปภัสรานันท์  รักษ์นุกูล
4. เด็กชายภัทราวุธ  ชัยพรม
5. เด็กชายยศกร  ล้นเหลือ
 
1. นางนันท์ภัส  จินดาคำ
2. นางสาวพิชภัค  สายสนองยศ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวธฤษวรรณ  อินทรีย์
2. นางสาวฟิลิปดา  เสริมศรีทอง
3. นางสาววิรวรรณ  สีเทา
4. นายสรวิชญ์  ภักดีอาสา
5. นางสาวสุวีรยา  บุญชู
 
1. นางสาวจินดา  บุญลอด
2. นางพัชนีย์  ศิลปสนธยานนท์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวสุนันตรา  ยะอิตะ
 
1. นางสาวมันตรา  วงศ์จันทรา
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงวิมลดารา   ลากุล
 
1. นางสาวภัชฎาภรณ์   แซ่จัง
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายณัฐวัฒน์   ฉาใจ
 
1. นางสาววิภาพรรณ  จิตเสงี่ยม
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงปรางค์วลี  เพชรหาญ
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุขวิเศษ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายเทพพิทักษ์  ทิสม
 
1. นายณภดล  ขุมเพ็ชร
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชัญญา  เดชาประพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  เจนสุริยา
 
1. นายสุรศักดิ์  ม่วงคุ้ม
2. นางแสงทอง  หนูแก้ว
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายนายวัชรินทร์  เบญจาธิกุล
2. นางสาวเชิญจุฑา  กะนะแสง
 
1. นางสาวนภา  แก้ววรรณดี
2. นางสมศรื  วุฒิเวชช์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. เด็กชายชาตรี  ศรีวิลัย
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เสาร์อินทร์
3. เด็กชายนที  หงษ์สิบแปด
4. เด็กชายนพดล  หงษ์สาม
5. เด็กชายวรกรณ์  กันทะหงษ์
6. เด็กชายศิวณัฐ  ศรีตาแสน
7. เด็กชายสราวุฒิ  หล่ายแปด
8. เด็กชายอัศวพล  จันทร์เขียว
 
1. นายฤกษ์ชัย  จักรพรพงศ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นายกมล  ชื่นเมือง
2. นายณัฐวรรธน์  ใจเย็น
3. นายธนะเทพ  สุขใจ
4. นายพีรกานต์  พลแหลม
5. นายสิรชัย  เวียงทอง
6. นายสุรเสกข์  หงษ์สินสี
 
1. นายกฤษฎา  อยู่สุข
2. นายยศไกร  ลำใย
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวชุติมา  เขื่อนสอง
2. นายฐาปกรณ์  สังเวียนวงค์
3. นายตรัณ  ตระกูลสว่าง
4. นายธนโชติ  สุขไกว
5. นายนิรภัฎ  บุญเทียม
6. นายภูมินทร์  หนองช้าง
7. นายสหรัฐ  จินากุล
8. นางสาวสุพรรณิกา  สุทธคุณ
9. นายอนุกูล  เด็ดขาด
10. เด็กชายเรณุวัชร์  สุนันท์วงค์
 
1. นายณภดล  ขุมเพ็ชร์
2. นายยงยุทธ  อุทธิยา
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หน่อแก้ว
2. เด็กชายชนณภัทร  ทองวิภาวรรณ์
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  วงศ์ฉายา
4. เด็กหญิงปิยนุช  อุปการ
5. เด็กหญิงรสริน  ทะตัน
 
1. ว่าที่ร้อยเอกณภัทร  ธุรกิจ
2. นางสาวบุษบา  ทองคำ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกัญทามาศ  ดังดี
2. นางสาวธัญชนก  ใจวงษ์
3. นายปภินวิทย์  อินแปลง
4. นางสาวอาภัสรา  หล่ายข้าม
5. นายเจตนิพัทธ์  ภิญโญ
 
1. นางกาญจนา  บัวคำ
2. นายสมศักดิ์  เป็กทอง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงบัวชมพู  พรมมา
2. เด็กหญิงภาวสุทธิ์  สนโพธิ์กลาง
3. เด็กหญิงเมทินี  ปัญญาฉลาด
 
1. นายวิทยา  ปันแก้ว
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายวริทธิ์  ถิ่นทรัพย์
2. นางสาววารี  พงษา
3. นางสาวศิรินิดาภรณ์  สุขแก้ว
 
1. นางมุทิตา  เพชรวงษ์
2. นางสาววิสสุดา  เสียงหวาน
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกุลธิดา  แสนหลวง
2. นางสาวจิรารัตน์  ปัญญาไว
3. นางสาวธนกร  ฉัตรเตชะ
 
1. นางธัญลักษณ์  สีสัน
2. นางสาวสุวรรณ  สมัคร
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกมลฉัตร  มั่นละม้าย
2. นางสาวชนนิกานต์  ฟ้าขาว
3. นางสาวฐิติมาลา  ศรอินทร์
 
1. นางธัญลักษณ์  สีสัน
2. นางสาวสุวรรณ  สมัคร
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติ์ธนัตถ์  ของทิพย์
2. เด็กชายทัตพงษ์  ดวงก้อน
 
1. นางสาวณิชารัศม์  ตุ้ยดี
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาววริศรา  กวาวสิบสาม
 
1. นางสายพิน  รุ่งวัฒนะกิจ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อินตา
2. เด็กหญิงภัทราพร  ปิ่นทอง
 
1. นางสุรีย์  แสนเพ็ชร
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายสรวิชญ์  ชินสว่างวัฒนกุล
 
1. นางพวงพรรณ  วันมา
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นายบัญญวัติ  วงศ์ปินะ
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  จำอาจี
 
1. นางรัชนี  วงศ์ถาวร
2. นางอัญชลี  อินทรชัย
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวณัฐกมล  กุณาตี
 
1. นางอัญชลี  อินทรชัย
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  นันทะวงศ์
 
1. นางจิดาภา  สุริยะ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวอภิญญา  ธีระโสภณพิพัฒน์
 
1. นางสาววรารัตน์  จดจำ
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายธนวัสส์  จินารักษ์
 
1. นางสาวพรรณิภา  ม้าวิ่ง
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวอรัชพร  กันสืบ
 
1. นางรุ่งนภา  ขจีจิตร์
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กชายโกเมนทธ์  เยาสกุล
 
1. นางสาวสุภาภร  พรมสุ้ม
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายวิชชา  พลาณิชย์
 
1. นางรุ่งนภา  ขจีจิตร์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายธนวัสส์  จินารักษ์
 
1. นางสุมิตตา  กำแทง
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชญานิน  บัวระกูล
 
1. นางปราณี  แมตสอง
 
172 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกานต์  แล่แพ่ง
2. เด็กหญิงชนิดาภา  เลิศสุวรรณ์
 
1. นางสาวกิตติ์ธัญญา  ใจน่าน
2. นางวราพร  บัณฑิตย์
 
173 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. เด็กชายธรรมนูญ  สีตื้อ
 
1. นายณัฐวุฒิ  กำแทง
 
174 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โนรินทร์
2. เด็กหญิงสุทธินี  กันต๊ะกวาง
 
1. นางสาวกุลธิดา  กาศสนุก
2. นายสนั่น  ก๋อยฟอง
 
175 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายจักรพันธ์  แขมน้อย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เนื่องพืช
2. นายสนั่น  ก๋อยฟอง
 
176 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายพชร  แท่งทอง
2. นางสาวอมิตตา  รัตนบุษผา
 
1. นางจิตพรรณ  ปัญญาแฝง
2. นางสาววนัสนันท์  เดชอุปการ
 
177 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  รอดทุกข์
2. เด็กชายอานนท์  สีนวล
 
1. นางวันเพ็ญ  ถานะวุฒิพงษ์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายวันเฉลิม  วรรณวงศ์
 
1. นางสาวเขมจิรา  ทองประไพ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวสุพรรณี  ฟูบุญมา
 
1. นางสุจิตรา  หมีวงษ์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายถิรวัฒน์  เทียมทินกฤต
 
1. นางสุจิตรา  หมีวงษ์
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กชายจิรเดช  ถิ่นแถลบ
 
1. นายประเสริฐ  สมวงศ์
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ระวิรุ่ง
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  ใจหลวง
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  กันเสย์
3. เด็กชายนันทนัท  มะยะระ
4. เด็กหญิงมลดาวรรณ  ปัญจะศรี
 
1. นายทนงศักดิ์  สุชนก
2. นางอมรพรรณ  สุชนก
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เลิศสุวรรณ์
 
1. นางขนิษฐา  มาบุญธรรม
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  ยาโพธิ์
 
1. นางสาวอาทิติพร  แสนจักร
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายวุฒินันท์  ชำนาญธรรม
 
1. นายทนงศักดิ์  สุชนก
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กหญิงทาริกา  มาอุ่น
2. เด็กหญิงนันทนา  มาอุ่น
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  รอดทุกข์
4. เด็กหญิงสุริตา  แอบแฝง
5. เด็กหญิงเกศนี  อู่จีน
 
1. นางสาวศรัญรัตน์  พงษ์พานิชยกุล
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ชนสยอง
2. เด็กหญิงปณิดา  คมคาย
3. เด็กหญิงอ้อมปวีร์  คิดขอบ
 
1. นางนิภาพร  กันยะมี
2. นางพิกุล  เข้มขัน
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กหญิงปิยพร  หมื่นโฮ้ง
2. เด็กหญิงพิจิตรา  แซ่เตียว
3. เด็กหญิงศศิมา  แสนท้าว
 
1. นางจงจิตต์  วัฒนา
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายณัฐพันธ์  ฝั้นเลิศ
2. เด็กชายธนกฤต  เพสอน
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  อิ่นแก้ว
 
1. นายชัยวัฒน์  เสนาป่า
2. นางสุวรรณี  สายสุยะ
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายปณชัย  ตันติ
2. เด็กชายภาณุเดช  ดูสัจธรรม
3. เด็กชายวรวัจน์  สุนันท์วิริยะกุล
 
1. นายชัยวัฒน์  เสนาป่า
2. นางสุวรรณี  สายสุยะ
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวสิริวิมล  โฮ้งจิก
2. นางสาวอรุณรัตน์  อริยะวงศฺ์ทอง
 
1. นางจิราภรณ์  อริยะวงศ์ทอง
2. นางรัตนา  ทิพย์วังเมฆ
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นายนราธิป  ประเสริฐพงษ์
2. นายผดุงพล  แดงตะนะ
 
1. นางพิวานันท์  ฝั้นเต็ม
2. นางสาวศิริลักษณ์  วงศ์สูง
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พานิชการ
2. นายณัฐพล  ทาปง
3. นายอลงกต  อภัยกาวี
 
1. นายยุทธยา  ขัดสม
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวุฒิ  กาศมัยจันทร์
2. เด็กชายภาสกร  เศวตปวิช
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ใจชื่น
 
1. นายยุทธยา  ขัดสม