หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pre2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย รัตนะโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทกา ช้างน้อยโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมพิศ อุทธิยาโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุทธิรัตน์ ใจกลมโรงเรียนเวียงเทพวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนพล วังสมบัติโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางพรศิริ อินทราวุธโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ พงษ์หนาดโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรศร สิงห์บุตรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายธนารักษ์ อินประดิษฐ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพิเชฐ ธีระวัฒนประสิทธิ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมสุข พยัฆเนตรโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายสุทัศน์ ตั้งถาวรโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายชวลิต ยอดยิ่งโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพงศธร กวางวิเศษโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายนำพล ชัยพิชิตโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมัญทะนา หมดห่วงโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกันยา แก้วเจริญโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายสุรชาติ จิตแจ้งโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพัตรา ตาคำโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ตั้งถาวรโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัศมี กาศเกษมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา วงศ์สุภาภรณ์โรงเรียนเวียงเทพวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิกุล เข้มข้นโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชรมล แนวณรงค์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ ถานะวุฒิพงษ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาประธานกรรมการ
2. นางคัทลียา กันกาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางกมลวรรณ จันตาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสงวนสิทธิ์ ปะระมะโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรำพรรณ ชิณทวรรณโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวนิตยา คำหน่วยโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางนพรัตน์ สำลีโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ เหล่ารัดเดชาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายประยูร ศรีชุมภูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางนพรัตน์ สำลีโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ เหล่ารัดเดชาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายประยูร ศรีชุมภูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ ถิ่นสุขโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิรประภา ไตรกิตติคุณโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ กวาวปัญญาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นายมนูญ มะโนรสโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสุรางค์ ถิ่นสุขโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิรประภา ไตรกิตติคุณโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ กวาวปัญญาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นายมนูญ มะโนรสโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาววันดี สมบัติโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา แสงสร้อยโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นางทวีวรรณ คำสุขโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวองุ่น แซ่เฮงโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ หม้อกรองโรงเรียนบ้านร่องฟองกรรมการ
3. นางพร เสาร์แก้วโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ขาวงาม โรงเรียนเวียงเทพวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ หอมขจรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวศากุน สุรวงค์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ขาวงามโรงเรียนเวียงเทพวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ หอมขจรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวศากุน สุรวงค์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายหัตถชัย มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายทศพร ใจแก้วโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพล เต็งวีระกุลโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทย์ ศรีชมภูโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
5. นายบุญส่ง จิตตาโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายหัตถชัย มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายทศพร ใจแก้วโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพล เต็งวีระกุลโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทย์ ศรีชมภูโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
5. นายบุญส่ง จิตตาโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรำไพ จอมพรวญโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำลอง เสียงเพลินโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
3. นางสาวประวิชญา จำลองกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางรำไพ จอมพรวญโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำลอง เสียงเพลินโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการ
3. นางสาวประวิชญา จำลองกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางเรณู มากมายโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางพรรษา ประมวลทรัพย์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสุจินดา รัตนโสภาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางเรณู มากมายโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางพรรษา ประมวลทรัพย์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสุจินดา รัตนโสภาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุชยา เจตะภัยโรงเรียนเวียงเทพวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมาลินี ชำนาญณรงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 กรรมการ
3. นางเบญจพร จะเฮิงโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุชยา เจตะภัยโรงเรียนเวียงเทพวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมาลินี ชำนาญณรงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25กรรมการ
3. นางเบญจพร จะเฮิงโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางระวีวรรณ ญาณสมเด็จโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร กวางวิจิตรกุลโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
3. นางดารีวัลย์ มรรคเจริญโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางระวีวรรณ ญาณสมเด็จโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร กวางวิจิตรกุลโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
3. นางดารีวัลย์ มรรคเจริญโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางปราณี บุญเทพโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณภัทร เมฆอากาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายจตรนต์ สายอุตโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปวีณา แนววงศ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางวรรณวิภา เถื่อนชื่นโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นางแคทรียา สีลาแก้วโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปวีณา แนววงศ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางวรรณวิภา เถื่อนชื่นโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นางแคทรียา สีลาแก้วโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้วโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ อ้อสถิตย์โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเขมจิรา ทองประไพโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้วโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ อ้อสถิตย์โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเขมจิรา ทองประไพโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ทิพย์วังเมฆโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย เจริญสุขโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
3. นางสุธิชา ทะสุตะโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศน์วลี มังจักรโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ หงส์สามสิบเจ็ดโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายผดุง บุญชุมโรงเรียนพัฒนาประชานุอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววนิดา มาปงโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกณิกนันต์ ดอกบัวโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์สูงโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
3. นายธีรพันธุ์ อินทรชัยโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายกณิกนันต์ ดอกบัวโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์สูงโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
3. นายธีรพันธุ์ อินทรชัยโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายภานุพันธุ์ ภาคาผลโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริยา พวงขจรโรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการ
3. นางปาริชาติ สำลีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปวีณา แนววงศ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางภัคมาลย์ ลัมพะบุตรโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์สูงโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศศกร เฟื่อนนิคมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสุธิชา ทะสุตะโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธยา ขัดสมโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายศศกร เฟื่อนนิคมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสุธิชา ทะสุตะโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธยา ขัดสมโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายรัตนศักดิ์ เขื่อนธะนะโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ พรหมปลูกโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
3. นางพิวานันต์ ฝันเต็มโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ คมขำโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่รองประธานกรรมการ
3. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิษณุรักษ์ ครองสุขโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
6. นางแคทลียา สีลาแก้วโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
7. นายอำนาจ แก้วแดงโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ คมขำโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่รองประธานกรรมการ
3. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิษณุรักษ์ ครองสุขโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
6. นางแคทลียา สีลาแก้วครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
7. นายอำนาจ แก้วแดงโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
8. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ คมขำโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่รองประธานกรรมการ
3. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิษณุรักษ์ ครองสุขโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
6. นางแคทลียา สีลาแก้วโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
7. นายอำนาจ แก้วแดงโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ คมขำโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่รองประธานกรรมการ
3. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิษณุรักษ์ ครองสุขโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
6. นางแคทลียา สีลาแก้วครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
7. นายอำนาจ แก้วแดงโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ คมขำโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่รองประธานกรรมการ
3. นายวีระ มาผิวโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิษณุรักษ์ ครองสุขโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
6. นางแคทลียา สีลาแก้วโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
7. นายอำนาจ แก้วแดงโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางธัญลักษณ์ สีสันโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา จักรพรพงศ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณ สมัครโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์โรงเรียนเวียงเทพวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งนภา ขจีจิตร์โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา กุหลาบขาวโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวพรรณิภา ม้าวิ่งโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสนา จันตาอุดโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นางสนทยา คำอ่อนโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอุมาวรรณ สง่างามโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสนั่น ก๋อยฟองโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
3. นายทวีชัย เชียงทาโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสังเวียน สเวตศิลาโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ อ่อนดีโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการ
3. นางสาวนิดาภร ประชุมชัยโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายประยุทธ มีทรัพย์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุรีชัย ศาสตร์นอกโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ มีทรัพย์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุรีชัย ศาสตร์นอกโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนเมืองแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ ตาชื่นโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี อรุณโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิจวรรณ งามเขียวโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ ตาชื่นโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี อรุณโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิจวรรณ งามเขียวโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ ตาชื่นโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี อรุณโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิจวรรณ งามเขียวโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ ตาชื่นโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี กอบกำโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวนิจวรรณ งามเขียวโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายหัตถชัย มาบุญธรรมโรงเรียนพิริยาลัยประธานกรรมการ
2. นายทศพร ใจแก้วโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญส่ง จิตตาโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นายอำนาจ แก้วแดง โทร. 085-7060957
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]