หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประหยัด เกียรติสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
2 นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
3 นางวิภา อัมระรงค์ ศึกษานิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
4 นายประหยัด เกียรติสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
5 นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
6 นางธัญลักษณ์ สีสัน ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  
7 นางสาวจินตนา สุขแก้ว ครูโรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและบริการ  
8 นายสายชล ผาทอง ครูโรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและบริการ  
9 นายสุพจน์ สุขีธรรมรักษ์ ครูโรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและบริการ  
10 นางเยาวลักษณ์ สุภาพ ครูโรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและบริการ  
11 นายสุวิชชา ไตรกิตติคุณ ครูโรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและบริการ  
12 นางดารุณี วังหา ครูชำนวญการโรงเรียนลองวิทยา คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและบริการ  
13 นางสาวหทัยรัตน์ อภิวิริยะกูล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและบริการ  
14 นายสมบูรณ์ ดวงแก้ว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ คณะกรรมการกลางฝ่ายอำนวยการและบริการ  
15 นายคล้าย สีสัน ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันกิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  
16 นายธรรมรัฐ เขียวประเสริฐ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันกิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  
17 นายพงศธร กวางวิเศษ ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
18 นายเกตุชัย ปิ่นทอง ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
19 นายวิสุทธิ์ สิทธิอักษร ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
20 นางวิภารัตน์ ตาวิยะ เลขานุการศูนย์ภาษาไทยโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
21 นางสาวสุวรรณ สมัคร ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กรรมการประมวลผลการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  
22 นายเกตุชัย ปิ่นทอง ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประสานงานสถานที่การจัดการแข่งขัน  
23 นายวิสุทธิ์ สิทธิอักษร ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประสานงานสถานที่การจัดการแข่งขัน  
24 นางรัติยา ควรพินิจ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนพิริยาลัย ประสานงานสถานที่การจัดการแข่งขัน  
25 นางนันทกา ช้างน้อย ครูโรงเรียนสองพิทยาคม ประสานงานเพลงคุณธรรม ม.1-3  
26 นางสาวสุทธีรา ประมาณ ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานเพลงคุณธรรม ม.1-3  
27 นางวรนันท์ คำลือ ครูโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ประสานงานเพลงคุณธรรม ม.4-6  
28 นางสาวสุทธีรา ประมาณ ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานเพลงคุณธรรม ม.4-6  
29 นายพิเชฐ ธีระวัฒนประสิทธิ์ ครูโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ประสานงานโครงงานคุณธรรม ม.1-3  
30 นายอิทธิกร จันใสย ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานโครงงานคุณธรรม ม.1-3  
31 นายธนชาติ บุญชู ครูโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ประสานงานโครงงานคุณธรรม ม.4-6  
32 นายอิทธิกร จันใสย ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานโครงงานคุณธรรม ม.4-6  
33 นายเกตุชัย ปิ่นทอง ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประสานงานภาพยนตร์สั้น ม.1-6  
34 นายพงศธร กวางวิเศษ ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานภาพยนตร์สั้น ม.1-6  
35 นางจิราภรณ์ อริยะวงศ์ทอง ครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประสานงานละครคุณธรรม ม.1-6  
36 นายอภิวัฒน์ วรรณสุวงศ์ ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานละครคุณธรรม ม.1-6  
37 นางเครือวัลย์ เดือนเพ็ญ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ประสานงานเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3  
38 นางสาวจรรยา ปะนันวงศ์ ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3  
39 นายวานิช กันทะหล้า ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา ประสานงานเล่านิทานคุณธรรม ม.4-6  
40 นางสาวพิมาลา นาเทพ ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานเล่านิทานคุณธรรม ม.4-6  
41 นางทิพยมาศ อักษรนำ ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ประสานงานมารยาทไทย ม.1-3  
42 นางสุวิมล พิพิธจันทร์ ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานมารยาทไทย ม.1-3  
43 ว่าที่ร้อยตรีศุภกร บัวดี ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา ประสานงานมารยาทไทย ม.4-6  
44 นางสาวศรสวรรค์ แก้วดำ ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานมารยาทไทย ม.4-6  
45 นายสงวนสิทธิ์ ปะระมะ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ประสานงานสวดมนต์แปล ม.1-6  
46 นางสาวเฉลิมขวัญ ผัสดี ครูโรงเรียนลองวิทยา ประสานงานสวดมนต์แปล ม.1-6  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นายอำนาจ แก้วแดง โทร. 085-7060957
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]