รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญนิภา  จำปาแก้ว
 
1. นางขวัญใจ  จอมแปง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวฉัตรอุสา  สุขเกษม
 
1. นางสนทยา  คำอ่อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอุษา  กวางประสิทธิ์
 
1. นางสาวศศิวิมล  เนืองนิตย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอาทิตยา  ปัญญาทิพย์
 
1. นางกชกร  กึกก้อง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  พานพบ
 
1. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายกันตพิชญ์  แก้วเกตุ
 
1. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงธีรพร  แสนเป็ก
 
1. นางดารุณี  วังหา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวสุธิดา  ศรีสมยา
 
1. นายกิตติภณ  สมบูรณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงชุดาภา  ตาติ
2. เด็กหญิงธนัญญา  เพชรดี
 
1. นางสุชิดา  กำทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐพงษ์  หมื่นสุวรรณวดี
2. นายอนุพงศ์  ถือคำ
 
1. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
2. นายมณเฑียร  ผาทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  จันรอน
 
1. นางนงลักษณ์  เอื้อประเสริฐ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. นายรติ  คำจันทร์
 
1. นายศราวุธ  ปุญญมัย
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายณํฐพงศ์  วงศ์สูง
2. เด็กหญิงพนิดา  วงศ์เสน
3. เด็กหญิงพนิดา  พรานฟาน
 
1. นางนันท์นภัส   ปิยรัตน์เจริญ
2. นายนำโชค  บุญชม
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาภัค  ดอกจันทร์
2. นายกิตติศักดิ์  ดังก้อง
3. นางสาวณัฐริกา  กาบจันทร์
 
1. นางสริลณา  อินต๊ะเสน
2. นางอนงค์  ทุมวงษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะลักษณ์  วรินทร์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ตุ่มสุ่ม
 
1. นายนเรศ  มั่งมี
2. นายสิทธิเจต  ปิ่นแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวนันทิยา  กันเม็ด
2. นางสาวเนตรชนก  จินาวงศ์
 
1. นายนเรศ  มั่งมี
2. นางบุญพร้อม  วันแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายณัฐวัชร์  ภิญโญ
 
1. นางรสสุคนธ์  แก้วกุนโทน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายภาณุพงศ์  ประมาณ
 
1. นางถนอมศรี  ม่วงคุ้ม
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายกรรชัย  ศิริ
2. นายปฏิธาน  ไชยแก้ว
3. นางสาวเสาวนีย์  ถุงเงิน
 
1. นางดรุณี  ช่างเหล็ก
2. นางอารีย์  กวาวสาม
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายพิเชษฐ์  คุณาคำ
2. นางสาวภัทรพร  กันหา
3. นายเบญจมินทร์  วันตา
 
1. นายยุทธนา  สาจวง
2. นางสาวเกสินีย์  ลาล่วง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวนันธิดา  คำยอด
2. นางสาวรัตนาภรณ์   จันทร์เพ็ญ
3. นายสรรเพชญ  เกษสุดาภรณ์ศักดิ์
 
1. นายชูชาติ  เด่นถาวร
2. นางวัชรินทร์  เจริญคำ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวนัทธมน  พลอยทำ
2. นางสาววรรณกานต์  เสมานารถ
3. นางสาวศิริยาภรณ์  กุมภา
 
1. นายชูชาติ  เด่นถาวร
2. นางอำพร  กันฟู
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวคัทลียา  ต๊ะต่อม
2. นางสาวจรรยารัตน์  จันทร์ฟอง
3. นางสาวสุพรรษา  ศุภเรืองพัฒน์
 
1. นายทรงเกียรติ  สวนแก้ว
2. นายสงกรานต์  มหาวัน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชลธิชา  กาวิน
2. นางสาวธาริตา  ถึงคุณ
3. นางสาวศิรินญา  พุทธนาวงศ์
 
1. นางนัยนา  กาวิน
2. นางสาวอรอุมา  บำรุง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพีรพล  กาเหว่า
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  โม้ติ๊บ
3. เด็กชายสรศักดิ์  หงส์สามสิบหก
 
1. นางนัยนา  กาวิน
2. นางสาวอรอุมา  บำรุง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายทวีโชค  ชัยสม
2. นางสาวบงกชกร  เวียงนาค
3. นางสาวศุภกานต์  ทะนันชัย
 
1. นางนัยนา  กาวิน
2. นางสาวอรอุมา  บำรุง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายกฤษฎา  แห่งพิษ
2. นายสุรเชษฐ์  เครืออินทร์
 
1. นางสาวขจรศรี  สุทธสังข์
2. นางสาวอรอุมา  ไชยชนะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายสุพรรคกิจ  สิทธิ
2. นายเกรียงศักดิ์  อินดี
 
1. นางสาวขจรศรี  สุทธสังข์
2. นางสาวอรอุมา  ไชยชนะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 79.13 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายบูรพา  เต๊ปปิ่น
2. เด็กชายศุภกิตต์  บุรีรัตน์
 
1. นายจักราวุธ  เมืองมงคล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 37.79 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนรัตน์  จำนงศ์กอง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  สุทธพันธ์
 
1. นายชูชาติ  เด่นถาวร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวชนิภา  สั่งสอน
2. นางสาวบุษกร  สีคำ
3. นายภูมินทร์  สันวงศ์
 
1. นายจักราวุธ  เมืองมงคล
2. นายชูชาติ  เด่นถาวร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  คำภาอึ่ง
2. นางสาวชไมพร  สอนแก้ว
3. นางสาวปติมาพร  ปุยสาย
4. นางสาวปพิชญา  กันหา
5. นางสาววรรณิกา  โพธิ
 
1. นางสาวสุทธีรา  ประมาณ
2. นายอิทธิกร  จันไสย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวดารามณี  คำสุข
2. นางสาวนันทิชา  เคียงคู่
3. นายภัทณวัตร  ปันแบน
4. นางสาววชิรา  เฉิดไธสงค์
5. นายศุทธา  คำห้าง
 
1. นายกีรติ  พอจิต
2. นางสาวนิยากร  เวียงนาค
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เจื้อจิ๋ว
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  กันทะวงศ์
3. เด็กหญิงนีรนุช  ดวงทอง
4. เด็กหญิงสุนิสา  ครองสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุวรรณา  ปงกันคำ
 
1. นายณรงค์  แก้วรัตม์
2. นางปรียานาฏ  วงศ์วรพันธุ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวกันติกานต์  บุญส่ง
2. นางสาวนริศรา  ชื่นสมบัติ
3. นางสาวนันทิกานต์  บุญทิม
4. นางสาวศานันทิญา  ปัญญาดี
5. นางสาวสุภาพร  เอ้ยวัน
 
1. นายพงศธร  กวางวิเศษ
2. นางเยาวลักษณ์  สุภาพ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายธนากร  ดอกแก้ว
2. เด็กชายธรรมนูญ  บุญใส
3. นายนวกชมล  พริบไหว
4. นางสาววรัชยา  สายนาค
5. นายอัสรา  เล็กวงค์
 
1. นายกีรติ  พอจิต
2. นางสาวนิยากร  เวียงนาค
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์กมล  ลิดดอก
 
1. นายวานิช  กันทะหล้า
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวณัชชา  ชำนาญ
 
1. นายประภาส  อินสา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายกฤตเมธ  สัยเจริญ
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ปัณณัตยารักษ์
 
1. นายพงศธร  กวางวิเศษ
2. นางสุวิมล  พิพิธจันทร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  แสนอืนทร์
2. นางสาวเจนจิรา  อินดี
 
1. นางสาวยุวเรศ  กาศเจริญ
2. นางสุรีรัตน์  อนุวงศ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  มานะจรรยาพงค์
2. นางสาวกัลยรัตน์  เครือวงศ์จันทร์
3. นางสาวคณิศรา  พอจิต
4. นางสาวปวีณสมร  รักษา
5. นางสาวปิยนุช  จริงแล้ว
6. นางสาวพิมพ์พิศา  สุขเนียม
7. นางสาววัชรีพร  ชมเชย
8. นางสาวศุภรัตน์  โฉมยงค์
9. นางสาวอมิตา  ชายป่า
10. นางสาวอาณัฐติญา  ชิดชม
 
1. นางสาวมยุรา  ถือแก้ว
2. นางสาวศิริวรรณ  กาศอุดม
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกรภัทร์  กันวันนะ
2. นายกวีพัฒน์  สังหาร
3. นางสาวกัญญ์นัชชา  ถือคำ
4. เด็กหญิงกุลสตรี  พรหมวัชรานนท์
5. นางสาวชลิตา  ชริพิรัตน์
6. นางสาวชุติมา  เย็นใจ
7. นายณัฐวุฒิ  ทองธนโชติกุล
8. นายธนวันต์  สมัคร
9. นายธีภัทร์  คะชา
10. เด็กชายนันทนาท  ผาทอง
11. นางสาวมณฑกานต์  วงค์ตะวัน
12. นายศักดิ์สิทธิ์  พ้องพาน
13. นางสาวศิริพร  จินดาขัด
14. นางสาวอนุตตรีย์  ปราบปราม
15. นายอุดมศักดิ์  มั่นเหมาะ
 
1. นายวีรยุทธ  ศุภวิทยโยธิน
2. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
3. นายสมชาย  มิ่งขวัญ
4. นายสหชัย  โตดิลกเวชช์
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐณิชชา  วงศ์สอน
2. เด็กหญิงทาริกา  สังข์ทอง
 
1. นางศรคิด  เกิดทอง
2. นายสุเทพ  โปร่งใจ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชลิตา  ดวงจันทร์
2. นางสาวณิชกานต์  วงค์วาน
 
1. นายจิตพูม  จันทร์เข็ม
2. นางจิรดานนท์  สังข์ทอง
 
45 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัชฌาวี  วงศ์มณี
 
1. นายประยุทธ  มีทรัพย์
 
46 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายถิรยุทธ์  แก้วมา
 
1. นางภัทรียา  ดังก้อง
 
47 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  สมนึก
 
1. นางภัทรียา  ดังก้อง
 
48 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. นางสาวสุกฤตา  ปลาสุวรรณ
 
1. นายบำรุง  บุตรเสน
 
49 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวพิมพ์อักษร  บุญโยง
 
1. นายกิตติศักดิ์  หาญพล
 
50 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  แสนปรน
 
1. นายกิตติศักดิ์  หาญพล
 
51 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนกร  หงษ์คำ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำรัตน์
 
52 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวกรนิกานต์  วัฒนปราณี
 
1. นายกิตติศักดิ์  หาญพล
 
53 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรสริน  สินรวม
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ชุมภูอินทร์
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสมฤทัย  เวียงสาม
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปาณัชชนก  ชมเชย
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
56 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปัทมพร  พากเพียร
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ฝักฝ่าย
3. เด็กชายสราวุฒิ  แช่มชื่น
 
1. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
 
57 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  บัญประเสริฐ
2. นายวันชนะ  ใสสอาด
3. นายสวิตต์  พุฒบรรจง
 
1. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุีรีรัตน์  มณีกาศ
 
1. นางนันท์นภัส   ปิยรัตน์เจริญ
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอรปรียา  กาศวิบูลย์
 
1. นายธวัชชัย  จำรุราย
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายกวีพัฒน์  สังหาร
2. นายกันทรากร  ไชยประสิทธิ์
3. นางสาวกัลยรัตน์  เครือวงศ์จันทร์
4. นายจศิธา  ปัดเป่า
5. นางสาวชลิตา  ชริพิรัตน์
6. นางสาวชุติมา  เย็นใจ
7. นายณัฐกิตต์  เครือคำอ้าย
8. นายณัฐพงษ์  พวงมณี
9. นายณัฐวุฒิ  ทองธนโชติกุล
10. นายธนพล  สุทธคุณ
11. นายธนวันต์  สมัคร
12. นายธนากร  เหล่าใหญ่
13. นายธนาธร  ทนทาน
14. นายนาคิน  ศฤงคาร
15. นายปองกานต์  ก่อกอง
16. นางสาวปิยฉัตร  ถุงเงิน
17. นายพลวุฒิ  แพทย์ปรีชา
18. เด็กหญิงพิชญดา  ปลาเงิน
19. นางสาวภัคจิรา  กินร
20. นายภาสกร  แสงทอง
21. นางสาวมณฑกานต์  วงค์ตะวัน
22. นางสาวมณฑิตา  สุระวงค์
23. นางสาวมณฑิรา  สุระวงค์
24. เด็กชายยศกร  เดชปรีชา
25. เด็กชายวชิรพงศ์  เชื้อสิงห์
26. นางสาววิมลณัฐ  เทียนทอง
27. นายศักดิ์สิทธิ์  พ้องพาน
28. นางสาวศุธิสา  เลี่ยมกิตติพันธ์
29. นางสาวศุภากร  คงยืน
30. เด็กชายสรายุทธ  ทองแจ้ง
31. นางสาวสุชาดา  ดวงดาว
32. เด็กหญิงอนุชิตา  จินดาขัด
33. นางสาวอนุตตรีย์  ปราบปราม
34. นายเดชอนันต์  กำนาด
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
2. นายพจนพล  ญาณบุตร
3. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายกมลเวชช  วงศ์แก้ว
2. นายกฤษณะ  ยอมิน
3. นายก่อเกียรติ์  สายตา
4. นายชินกฤตษ์  จุดร
5. เด็กชายชินดนัย  จุดร
6. นายชิษณุพงษ์  กันทะเขียว
7. นายณัฐพงษ์   โมดนิยม
8. นายณัฐวุฒิ  ชุมภูงาม
9. นายธนพนธ์  ถุงทรัพย์
10. นางสาวธันย์ชนก  ศรีนาคใส
11. นายนครินทร์  ถาเต็ม
12. นางสาวนภัสสร  แสนแจ้
13. นางสาวนวพร  ศรีมูลไลย
14. นางสาวนิลาวรรณ  ศิริกระจาย
15. นางสาวนิศารัตน์  ใจบุญ
16. นางสาวพิชชาพร  บุญทิม
17. นางสาวพิชญา  บุญทิม
18. นายภานุวัฒน์  ไทยใหม่
19. นางสาววรัญญา  มุ่งประสพพร
20. นางสาววราพร  ดวงแก้ว
21. นายวุฒิพันธ์  สีเกี๋ยง
22. นายศรราม  นันทไชย
23. นางสาวศุภลักษณ์  สายชลนภา
24. นายสันติราษฎร์  ทาสี
25. นางสาวสุดารัตน์  กู่กอง
26. นางสาวสุธาสินี  เสือขำ
27. นางสาวสุภาพร  พูนพิน
28. นายสุรเชษฐ์  กาละวงค์
29. นายอัษฎาวุฒิ  อินปั๋น
30. นายอิทธิพันธ์  ปัญญาใจ
31. นายเกริกพล  สิงห์คำป้อง
32. นายเกียรติศักดิ์  สุขหลอ
33. นางสาวโชติกา  ประทุม
 
1. นางสาวพนอจิตร์  ธนโชติกิติการณ์
2. นายสมเกียรติ  ดอกพิกุล
3. นายสิทธิเจต  ปิ่นแก้ว
4. นางสาวอุทัยทิพย์  ธนทิพยเนตร
5. นางเมทินี  จำปาแก้ว
 
62 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนนทชาติ  ปัญญานวล
 
1. นายพจนพล  ญาณบุตร
 
63 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นายปัญญาวุฒิ  พิชญาเดชา
 
1. นายพิสุทธิสรร  แสนยะ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอนุชิตา  จินดาขัด
 
1. นายพจนพล  ญาณบุตร
 
65 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวสุภิสรา  ต๊ะมะนิล
 
1. นายพิสุทธิสรร  แสนยะ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายเดชอนันต์  กำนาด
 
1. นายพจนพล  ญาณบุตร
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงภัสสร  ปัญญาทอง
 
1. นายพิสุทธิสรร  แสนยะ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวอาริสา  หมดกลม
 
1. นางเมทินี  จำปาแก้ว
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธนพนธ์  โนนคำ
 
1. นายสมเกียรติ  ดอกพิกุล
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงภัสสร  ปัญญาทอง
 
1. นายพิสุทธิสรร  แสนยะ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวธมลวรรณ  จำรัส
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงภัสสร  ปัญญาทอง
 
1. นายพิสุทธิสรร  แสนยะ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. นางสาวปภาวรินทร์  สิงห์คาร
 
1. นางพิชญาัณัฏฐ์  ทิพย์เนตร
 
74 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวกนกพร  อุดจอม
2. นางสาวกนกพิชญ์  หวังใจ
3. นางสาวกนกวรรณ  เคียงศรี
4. นางสาวกัญจน์ชุติมา  อินจินดา
5. นางสาวจุฑามาศ  ทองอิ่ม
6. นางสาวชญาภรณ์  ปินตา
7. นางสาวชนนิกานต์  เครือแก้ว
8. นายชวน  สาจวง
9. นายชิษณุพงศ์  กันทะเขียว
10. นางสาวณัฐกานต์  สุระบัตร
11. นางสาวณัฐชา  อินจินดา
12. นายธนพนธ์  โนนคำ
13. นายธราดล  คำล้อม
14. นายธเนศพล  โสภาบุตร
15. นายนครินทร์  ถาเต็ม
16. นางสาวนภัสสร  แสนแจ้
17. นางสาวนิศารัตน์  ใจบุญ
18. นายปฏิภาณ  ตาอินทร์
19. นางสาวปภัสวรรณ  พรมเขียว
20. นางสาวปรียาพร  ชื่นสมบัติ
21. นางสาวปิยภรณ์  จันตาแปง
22. นายปิยะณัฐ  สมจิตร์
23. นางสาวพรพักตร์  เพ็ญสว่าง
24. นางสาวพัชรีภรณ์  ยะขอด
25. นายภานุวัฒน์  ไทยใหม่
26. นางสาวมัสตรูร่า  วาฮับ
27. นางสาวรัตวรรณ  เต็งรัง
28. นายวุฒิพันธ์  สีเกี๋ยง
29. นายศรายุทธ  จอมหล้า
30. นายศราวุธ  ใจนนถีย์
31. นางสาวศิราณี  หม่องอินต๊ะ
32. นางสาวศิริวรรณ  นามขุนทด
33. นางสาวศิริวรรณ  ชัยวุฒิ
34. นายสรวิช  ปัญญาสา
35. นางสาวสุธาสินี  เสือขำ
36. นางสาวสุภาพร  พูนพิน
37. นายสุรเชษฐ์  กาละวงค์
38. นางสาวอรุณี  พริบไหว
39. นางสาวแืทนเพชร  คำเพ็ชรดี
40. นางสาวโชติกา  ประทุม
 
1. นางสาวพนอจิตร์  ธนโชติกิติการณ์
2. นายสมเกียรติ  ดอกพิกุล
3. นายสิทธิเจต  ปิ่นแก้ว
4. นางสาวอุทัยทิพย์  ธนทิพยเนตร
5. นางเมทินี  จำปาแก้ว
 
75 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกรภัทร์  กันวันนะ
2. เด็กหญิงกุลสตรี  พรหมวัชรานนท์
3. เด็กชายทรงฤทธิ์  ชะลอม
4. เด็กชายนันทนาท  ผาทอง
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ดอยลอม
6. เด็กชายวริทธิ์นันท์  จับจ่าย
7. เด็กหญิงสิตานันท์  เกิดขุนทด
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุตรศรี
9. เด็กหญิงอารียา  แก้วยศ
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงศ์ทิพย์
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
2. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายกวีพัฒน์  สังหาร
2. นางสาวชลิตา  ชริพิรัตน์
3. นายธนวันต์  สมัคร
4. นางสาวรัชนิดา  กันทะสุข
5. นางสาวลลิตา  พลายแก้ว
6. นางสาวศิริพร  จินดาขัด
7. นายศุภกร  อุ่นกาศ
8. นายสหรัฐ  ไผ่ล้อม
9. นางสาวสุทธนุช  มาบาง
10. นายอุดมศักดิ์  มั่นเหมาะ
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
2. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  พรหมวัชรานนท์
2. นางสาวชุติมา  เย็นใจ
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ดอยลอม
4. เด็กหญิงสิตานันท์  เกิดขุนทด
5. เด็กหญิงอารียา  แก้วยศ
6. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ทิพย์
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
2. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชลิตา  ชริพิรัตน์
2. นางสาวภัททิยา  ใบศรี
3. นางสาวมณฑกานต์  วงค์ตะวัน
4. นางสาวรัชนิดา  กันทะสุข
5. นางสาวลลิตา  พลายแก้ว
6. นางสาวศิริพร  จินดาขัด
7. นางสาวสุทธนุช  มาบาง
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
2. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกรภัทร์  กันวันนะ
2. เด็กหญิงกุลสตรี  พรหมวัชรานนท์
3. นางสาวชุติมา  เย็นใจ
4. เด็กชายทรงฤทธิ์  ชะลอม
5. เด็กชายนันทนาท  ผาทอง
6. เด็กชายปฏิพล  สุนันทะพงศ์
7. เด็กชายวริทธิ์นันท์  จับจ่าย
8. เด็กหญิงสิตานันท์  เกิดขุนทด
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุตรศรี
10. เด็กหญิงอารียา  แก้วยศ
11. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ทิพย์
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
2. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายกวีพัฒน์  สังหาร
2. นายจิรเมธ  ทนทาน
3. นายธนาวัฒน์  สุขแก้ว
4. นายพิชิต  เขียวสด
5. นางสาวภัททิยา  ใบศรี
6. นางสาวมณฑกานต์  ครองราษฎ์
7. นางสาวรัชนิดา  กันทะสุข
8. นางสาวลลิตา  พลายแก้ว
9. นางสาววิริยาภรณ์  พูลสุข
10. นายศักดิ์สิทธิ์  พ้องพาน
11. นางสาวศิริพร  จินดาขัด
12. นายศุภกร  อุ่นกาศ
13. นายสหรัฐ  ไผ่ล้อม
14. นางสาวสุทธนุช  มาบาง
15. นางสาวสุวนันท์  ประมูลสิน
16. นายอุดมศักดิ์  มั่นเหมาะ
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
2. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ัผัดสัก
2. เด็กชายธวัชชัย  รวดเร็ว
3. เด็กชายนฤเทพ  สุพัฒน์
4. เด็กชายอรันตชา  เทียนทอง
5. เด็กชายเจษฏา  นันต๊ะปัน
 
1. นายธวัชชัย  จำรุราย
2. นายวีรวัฒน์  เวียงจันทร์
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กชายคมกฤษ  สีอ้าย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วมา
3. เด็กชายปิยพนธ์  เสนจู
 
1. นางจันทร์สุรี  สุรินทร
2. นายปิยพงศ์  บุญศรี
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวธิราวดี  เปียงดี
2. นางสาววลีวัลย์  ขำคม
3. นางสาวสุกัญญา  ใจยิ้ม
 
1. นายสุวิชชา  ไตรกิตติคุณ
2. นายอภิวัฒน์  วรรณสุวงค์
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายทวีศักดิ์  กิติสาร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พึ่งน้อย
3. เด็กชายสิริวุฒิ  แก้วเล็ก
 
1. นายสายัณห์  เปี่ยมงาม
2. นายสุวิชชา  ไตรกิตติคุณ
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวณัฎฐณิชา  สินรวม
2. นางสาวณิชกลม  เมฆแสน
3. นางสาวพรวิไล  สินรวม
 
1. นายสายัณห์  เปี่ยมงาม
2. นายสุวิชชา  ไตรกิตติคุณ
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภา  ถาแก้ว
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  ต้นจันทร์
3. เด็กชายธนายุทธ  สนแก้ว
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ลือทอง
5. เด็กหญิงอรวรรณยา  แสนมะโน
6. เด็กหญิงอาริตา  วันแก้ว
 
1. นางณัฎฐธิดา  จองนันตา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย  ปินตามูล
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  พรมชาติ
2. นางสาวธมลวรรณ  วิชัยหอม
3. นางสาวภาณุมาศ  ปิงหา
4. นายภานุสรณ์  วันสี
5. นางสาวอนัญญา  ปิงหา
6. นางสาวอรณี  มะโนยานะ
 
1. นางจันทร์สุรี  สุรินทร
2. นายณัฐกิตติ์  ใจป้อ
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวมณีรัตน์  หมื่นจิตร
2. นางสาววิภาวดี  ฟองสมุทร
3. นางสาวเมวียา  สมภาร
 
1. นายวีระชัย  จันทร์สุข
2. นายสุวิชชา  ไตรกิตติคุณ
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  ถาป้อม
2. เด็กหญิงณัฐพร  อินต๊ะคำ
3. เด็กหญิงวรัญญา  อุดสม
 
1. นายนเรศ  มั่งมี
2. นายสายัณห์  เปี่ยมงาม
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายชานนท์  คุณาคำ
2. นางสาวธารทิพย์  คำวงค์
3. นางสาววรารัตน์  อุดสม
 
1. นายนเรศ  มั่งมี
2. นายสายัณห์  เปี่ยมงาม
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวปิยะภรณ์   เพิ่มขึ้น
2. นายวรวัจน์  อินประิดิษฐ์
3. นางสาววราภรณ์  ไชยชนะ
 
1. นางปภาวี  บัณฑิต
2. นางวารุณี  อรุณ
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธิดารัตน์  ชัยยศ
2. นางสาวศิขรินธาร  หาญชนะ
3. นายอรรถวิท  คำสุข
 
1. นางคันธรัตน์  พลนิรันดร์
2. นางภรภัทร  เทพจันทร์
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายวีรวุฒิ  โพธิกุล
2. เด็กชายสุภกิจ  เกียรติอำพนธ์
3. เด็กชายสุภัทร  อินสม
 
1. นางนลินรัตน์  พริบไหว
2. นางภรณี  แห่งพิษ
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวรัชนีกร  แป้นราม
2. นางสาววิลัยวรรณ  อินแจ้
3. นางสาวสุชาดา  อินต๊ะ
 
1. นางนลินรัตน์  พริบไหว
2. นางภรณี  แห่งพิษ
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวกนกนันท์  เตียงคำ
2. นางสาวนุชจุรี  อุปถา
3. นางสาวอันธิกา  ภูเขียว
 
1. นางบุปผา  ไชยเนตร
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  เจนจบ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เมืองลอง
 
1. นายกันยา  อะติถะ
2. นางสาวประกายเพชร  เอ้ยวัน
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายพิชยุทธ  ตามูล
2. เด็กชายสถาพร  ติ๊บมา
 
1. นายกันยา  อะติถะ
2. นางบุษยพรรณ  ขันแหลม
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิดาภา  เตชะมี
2. นายศิวะ  พื้นงาม
 
1. นายสุรศักดิ์  ธนานุศักดิ์
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายพัชรพล  วีระเดช
2. นายเดโชชัย  กาวิน
 
1. นางวารุณี  อรุณ
2. นายอิทธิกร  อินโองการ
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายสันติ  สุขแผ่นทอง
2. นายอรรถพล  ท้วมอ้น
 
1. นายธีรพล  สายหยุด
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายณัชพล  กันหอม
2. นายอดิศักดิ์  บุตรจันทร์
 
1. นางวารุณี  อรุณ
2. นายอิทธิกร  อินโองการ
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายฐควรรฐ  ชายป่า
2. เด็กหญิงเจนนิสา  วงศ์ไวโรจน์
 
1. นางนิภาพร  สายวงค์
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ติแก้ว
2. เด็กชายโยธิน  อรุณโรจน์
 
1. นางณัฎฐธิดา  จองนันตา
2. นางนภัสสร  จิตรประเสริฐ
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐวุฒิ  กาพันสิทธิ์
2. นายพิทยา  อ่อนคำ
 
1. นายณัฐวุฒิ  นันทะไสย
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชลุตา  โกยทอง
2. นายปณิธาน  ทองกาบ
 
1. นางนิภาพร  สายวงค์
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธรรมชาติ  สุรินทร์
2. นายศรัณธ์  เสนาป่า
 
1. นางบุษยพรรณ  ขันแหลม
2. นางสาวประกายเพชร  เอ้ยวัน
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงอรพรรณ  อุ่นล้ำ
3. เด็กชายเชษฐ์ชัย  อุดแก้ว
 
1. นางนารี  สุขมี
2. นางสาวยุภาภรณ์  ธนานุศักดิ์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายฤทธิเกียรติ  เตชะ
2. นางสาววริศรา  เวียนทอง
3. นางสาววิมวิกา  หาญวารี
 
1. นางบุษยพรรณ  ขันแหลม
2. นางสาวประกายเพชร  เอ้ยวัน
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นายทนง  ปงกันคำ
2. นายรัฐพล  กันทะจันทร์
 
1. นายhgjghj  ghjgj
2. นางสาวนิจวรรณ  งามเขียว
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชาญชัย  ฉายสี
2. เด็กชายยศพล  วงศ์คำ
3. เด็กชายสหัสวรรษ  งามทรง
 
1. นางนิภาพร  สายวงค์
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐนันท์  อำนวยเดชกร
2. นายธรรมรัตน์  ขันแก้ว
3. นายวัจน์กร  ถือนิล
 
1. นายณัฐวุฒิ  นันทะไสย
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายพิทยา  วรรณโชติ
2. นายสมเกียรติ  ธงชัยเลิศ
3. นายสรธัญ  เจริญใจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  นันทะไสย
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายธัชพล  วงศ์ไวโรจน์
2. นายภาณุวัฒน์  กระเสาร์
3. นายวธัญญู  อินต๊ะเสน
4. นายวรรธนัย  คำพวง
 
1. นายณัฐวุฒิ  นันทะไสย
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายนวมินทร์  ม้าห้วย
 
1. นางวราภรณ์  พิมพา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิรัชญา  จันทร์หมื่น
 
1. นางคนึงนิตย์  ชวนมา
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายฉัตริน  เล้าตระกูล
 
1. นางวราภรณ์  พิมพา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. นางสาวเบญจภัค  จันทร์ศิริ
 
1. นางชุลีพร  กันเดช
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงมยุรีรัตน์  โพทะ
 
1. นางจิรารัตน์  ขำคง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายนราธิป  เรือนคำ
 
1. นางนัทยา  พงศ์พันธ์งาม
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายณัฐชนน  อรุณ
 
1. Mr.Rodel  Villaester
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธนดล  ฝั้นแบน
 
1. นายบุญยืน  ยานะ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  เขียวหอม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สถิต
3. เด็กหญิงจิฬาภรณ์  ชำนาญ
4. เด็กหญิงธนธรณ์  แพทย์รังษี
5. เด็กหญิงอริสสรา  เสาร์แดน
 
1. นางสาวชิษณุชา  แก้วมา
2. นางประไพศรี  ธนะภาษี
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  สมบัติวรรณทนา
2. นางสาวชญานิศ  ดอกเกี๋ยง
3. นางสาวมณีกาญจน์  พุทธเกิดพันธ์
4. นางสาวรพีพร  สวนดอก
5. นางสาวสวรรยา  ตระการไทย
 
1. นางจิณณรัตน์  พยุงผลชัยสาร
2. นางสาวปรียาวัจน์  เข็มวิชัย
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาววราภรณ์  คงไว
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายวิริยะ  ขยายเสียง
 
1. นางสาวจิตตรัตน์  วีระชาติ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายจตุรวิตต์  สุธรรมปวง
2. เด็กชายณัฐกานต์  ศรีพรมชัย
3. เด็กชายนฤเบศ  วันสี
4. เด็กชายพีรดนย์  วิธุระ
5. เด็กชายวงศธร  อุ่นใจน้ำ
6. เด็กชายวรเชษฐ์  อินทรสัตยาพงศ์
7. เด็กชายศิริวรรษ  ธนูศิลป์
8. เด็กชายอภิเชษฐ์  สิทธิผล
 
1. นายธีระยุทธ  สติ
2. นายเอนก  ชัยชนะ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. นายชาญชิต  ตาวิยะ
2. นายณัฐดนัย  ง้าวแหลม
3. นายธรรมนูญ  กำยาน
4. นายรัฐพงศ์  สุขุมพาณิช
5. นายวิรุฬห์  โปร่งใจ
6. นายอภิวัฒน์  ใบบัว
 
1. นายคงฤทธิ์  กุมภา
2. นายธนชัย  เหล่างาม
3. นายศราวุญ  ปุญญมัย
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดวงใจ
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  เหล่าสูง
3. เด็กหญิงพิมลพร  สร้อยสาย
 
1. นางสาวจงพิศ  กาศสกุล
2. นางประเทียน  ทุ่งสิบสี่
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวจีรนันท์  ป้อศรี
2. นางสาวนริศรา  สุรินทร์
3. นางสาวอัญชนา  คำอุด
 
1. นางดารุณี  วังหา
2. นางสนทยา  คำอ่อน
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. นายกฤษดากร  เมฆกิจ
2. นางสาวภัทร์นรินท์  แพงบุญ
3. นางสาวสุมินตรา  คำแพงอาจ
 
1. นางสาวจงพิศ  กาศสกุล
2. นางประเทียน  ทุ่งสิบสี่
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ใจป้อ
2. เด็กชายวิฑูรย์  แสนชนะ
 
1. นางเชิดศิริ  ยาวิลาศ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาววนัสฌา  เฉลิมพิพัฒน์
 
1. นางเชิดศิริ  ยาวิลาศ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงภัสสิตา  ตาวิยะ
2. เด็กหญิงศิริมา  กรวดสูงเนิน
 
1. นางรสสุคนธ์  แก้วกุนโทน
2. นางสมศรี  ดังก้อง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายสุภวิทย์  สถิต
 
1. นายบุญส่ง  สายทอง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นันติ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  รัตนัง
 
1. นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนพมาศ  ยะพันธ์
 
1. นายสุพจน์  ปิงใจ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  พิมเจริญ
 
1. นางสาวขวัญนภา  พลอยแก้ว
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นางสาวสรารัตน์  อุดทามูล
 
1. นางกรวิกา  เขื่อนเก้า
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลฉัตร  ถิ่นทิพย์
2. นางสาวกมลพรรณ  ห้อยไชยสงค์
3. นางสาวกวินธิดา  กาศเกษม
4. นางสาวกัญญาณัฐ  สีหมอก
5. นางสาวกุลธิดา  เทียนเภา
6. นายคเชนทร์พล  กาบจันทร์
7. นายจิรทีปต์  พระคำลือ
8. นางสาวจิรนันท์  เทียนทอง
9. เด็กชายจิรภัทร  กาบจันทร์
10. นางสาวจิราพร  แสงเพ็ชรอ่อน
11. นางสาวจิราพร  สายยืด
12. นางสาวชนกนันท์  มณีกาศ
13. นางสาวชนนิกานต์  แสงสุริยฤทธิ์
14. นางสาวชนิตรา  สีทอง
15. นางสาวชนิสรา  อุปจักร์
16. นางสาวชลธิชา  เพื่อนฝูง
17. นางสาวชิตชญา  สีฟอง
18. นางสาวชุตินันท์  สุวรรณผึ้ง
19. นายณัฐพล  ชนม์นันท์
20. นางสาวณิชาภัทร  โพธิ์ศรี
21. นางสาวทวีผล  สมบูรณ์ธรรม
22. นายทินกร  นันต๊ะปัน
23. นายธนวัฒน์  จำรัส
24. นางสาวธนัชญา  กาอ้วน
25. นางสาวธนัชญา  จันทร์จันทร์
26. นางสาวธนิตา  ชุติภากุล
27. นางสาวธมลวรรณ  อินกาสุข
28. นางสาวธัญลักษณ์  จันต๊ะตึง
29. นางสาวธัญวรัตน์  เผ่าพลทอง
30. นางสาวธันย์ชนก  พอจิต
31. เด็กหญิงธิดาทิพย์  สุดสาย
32. นางสาวธิดารัตน์  ถิตย์ประเสริฐ
33. นายธีรพงษ์  พงษ์ไพร
34. นางสาวนันทิพร  ได้ดี
35. นางสาวนันทิพรรณ  ได้ดี
36. นางสาวนันนภัส  อุปจักร์
37. นางสาวนิจิตตา  ลมวิวัฒนา
38. นางสาวนิรชา  ไพรหก
39. นางสาวน้ำฝน  นวลวงค์
40. นางสาวบุญนาง  บุญเทพ
41. นางสาวบุรัสกร  ศิริจำเริญ
42. นางสาวบุษกร  คำณะ
43. เด็กชายปฏิวัติ  หนองแส
44. นางสาวปาณิสรา  แช่มชื่น
45. นางสาวปิยธิดา  แก้วม่วง
46. นางสาวปิยากร  อินทร
47. เด็กหญิงพรทิพา  ผาทอง
48. นางสาวพรทิพา  ประสงค์
49. นางสาวพรศิริ  กาวิน
50. นางสาวพัชรินทร์  คงมาศ
51. นางสาวพิมพกานต์  ขยายเสียง
52. เด็กชายพีรทัต  พรมศักดิ์
53. นางสาวภัคจิรา  ทาแพงอ่อน
54. เด็กชายภูริณัฐ  คงพรหม
55. นายมนัญชัย  ชาวเหนือ
56. นางสาวมัลลิกา  ผาปัง
57. เด็กชายยุทธนา  เนียมสลุด
58. นางสาวรัญชลา  วงศ์ดาว
59. นางสาวรัตติกาล  เขื่อนเพ็ชร
60. นางสาวรัตนาภรณ์  ตันตละ
61. นางสาววรรณิกา  เทียนทอง
62. นางสาววรรณิษา  จักรเงิน
63. นางสาววรัชยา  สายนาค
64. นางสาววลัยพร  จิตชัยภูมิ
65. นางสาววลัยลักษณ์  เกิดแล้ว
66. เด็กชายวัชรพงษ์  เสนาพงษ์
67. เด็กชายวิศรุต  ขอบปี
68. นางสาวศศิประภา  ข่มอาวุธ
69. นางสาวศศิภา  สีงาม
70. นางสาวศิรภัสสร  ข่มอาวุธ
71. เด็กหญิงศิริยากร  ดอกผึ้ง
72. นางสาวศิริลักษณ์  กันทะ
73. นางสาวศิริวรรณ  ดวงตาดำ
74. นางสาวศิวปรียา  แม่นยำ
75. นางสาวสาวิตรี  มูลทอง
76. เด็กชายสิทธินนท์  มั่งมูล
77. นางสาวสิรินญา  มะลิ
78. นางสาวสุกัญญา  แก้วยศ
79. นางสาวสุชาวลี  บัวเหลือง
80. นางสาวสุธาวัลย์  วังแสน
81. นางสาวสุภาวดี  สุขสบาย
82. นางสาวสุุภาวิดา  จิตต์มณีธรรม
83. นางสาวหนึ่งหทัย  พรมแสน
84. นางสาวหฤทัย  สายสินธุ์
85. เด็กหญิงอรนภา  อินทร์สน
86. นางสาวอรัญญา  สิงแก้ว
87. นางสาวอัญชลี  เกิดแล้ว
88. นางสาวอุบล  เหล่ากาวี
89. นางสาวอุษณี  ศรีจันทร์
90. นางสาวเกวรินทร์  สุกใส
91. นายเขมราช  ขอร้อง
92. นายเจริญชัย  สีสด
93. นายเจริญศักดิ์  ภูเขา
94. นายเดชณรงค์  คบลา
95. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  สุมา
96. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เดือนดาว
97. นายไกรสร  ม่วงเหลือง
 
1. นายกีรติ  พอจิต
2. นางจันทรา  จินดาสถาน
3. นางสาวฐิติภรณ์  กรรณิกา
4. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
5. นางสาวปรียาวัจน์  เข็มวิชัย
6. นายพจนพล  ญาณบุตร
7. นายมณเฑียร  ผาทอง
8. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
 
140 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวเบญจวรรณ  เพ็ญวิจิตร
 
1. นางสาวดวงเนตร  อ่องละออ
 
141 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวรัตนา  หล้ามูล
 
1. นางสาวชนัญชิตา  ปันนินา
 
142 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวสุรัตนา  ลือคำ
 
1. นายเอนก  สุภา
 
143 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอรพิน  เพ็งนุ่ม
 
1. นางอุษณีย์  จารนัย
 
144 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สาตราคาม
 
1. นางสาววาสนา  จันตาอุด
 
145 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  จากน่าน
2. เด็กหญิงอรญา  สาสุยะ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  คำปาแฝง
 
1. นางสาวดรุณวรรณ  แดนอ่วน
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  จันทร์ทอง
 
146 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวนันทวัน  เมืองน้อย
2. นางสาวสุพรรษา  วงศ์เกตุ
3. นางสาวอรฤทัย  ตุ่นคำ
 
1. นางดารุณี  วังหา
2. นางสนทยา  คำอ่อน
 
147 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอรพิน  เพ็งนุ่ม
2. นางสาวเบญจวรรณ  เพ็ญวิจิตร
 
1. นางทรรศนีย์  ชำนาญ
2. นางอุมาวรรณ  สง่างาม
 
148 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  ชื่นสมบัติ
2. นางสาววราภรณ์  ใจป้อ
 
1. นายทวีชัย  เชียงทา
2. นายนเรศ  มั่งมี
 
149 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายกิตติภพ  โพธิตา
2. นางสาวสุพรรษา  วงศ์เกตุ
 
1. นายทรงศักดิ์  สารพันธ์
2. นายทวีชัย  เชียงทา
 
150 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา  เลี้ยงถนอม
2. นายไกรสรณ์  จันทร์สิงห์
 
1. นางสาวจรรยา  ปะนันท์วงศ์
2. นายนเรนทร  คชสาร
 
151 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายอนุพงค์  ศรีจันทร์กาศ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำรัตน์
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. นายกิตติ  วงศ์งาม
 
1. นายประยุทธ  มีทรัพย์
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  ยะจ่อ
 
1. นายกิตติศักดิ์  หาญพล
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาววลัยภรณ์  มะหิงคะเสน
 
1. นายกิตติศักดิ์  หาญพล
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฌา  ใจดี
2. เด็กหญิงดวงกมล  บุญพั่ว
3. เด็กหญิงพรรณธิวา  ศรีงาม
4. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ดอนแก้ว
5. เด็กหญิงสิริกร  ใจหา
6. เด็กหญิงเกตุชรินทร์  ต๊ะสา
 
1. นางสาวพนอจิตร์  ธนโชติกิตติการณ์
2. นางสาวอุทัยทิพย์  ธนทิพยเนตร
3. นางเมทินี  จำปาแก้ว
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายไพรวุฒิ  ธูปนิ่ม
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธัญบูรณ์  ชื่นสมบัติ
 
1. นายสมเกียรติ  ดอกพิกุล
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา  พรมมายะกุล
2. เด็กหญิงจิรสุตา  จอมหล้า
3. เด็กหญิงสุชาลีณี  พลอยมณี
4. เด็กหญิงอำพร  เสนอใจ
5. เด็กหญิงอุบลรัตน์  นะฟู
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์ใส
 
1. นางสาวพนอจิตร์  ธนโชติกิตติการณ์
2. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
3. นางสาวอุทัยทิพย์  ธนทิพยเนตร
 
159 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  กอบคำ
2. นางสาวรสริน  ชะอุ่ม
3. นางสาวอสมาภรณ์  เครืออินทร์
 
1. นางนลินรัตน์  พริบไหว
2. นางภรณี  แห่งพิษ
 
160 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายกฤติพล  เจียมใจ
2. เด็กหญิงจิราพร  ถาแก้ว
3. เด็กหญิงรัชนก  แสนคำ
 
1. นางสาวคำมูล  สืบมา
2. นางสาววัลภา  กาแก้ว
 
161 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวนารีรัตน์  ขยันยิ่ง
2. เด็กหญิงอรพิน  เพ็งนุ่ม
3. นางสาวเบญจวรรณ  เพ็ญวิจิตร
 
1. นางปภาวี  บัณฑิต
2. นางเรณู  บัตริยะ
 
162 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  ปันชู
2. เด็กชายมังกร  เครือแสน
3. เด็กชายอภิชาติ  กาเป็ง
 
1. นายสุวิชชา  ไตรกิตติคุณ
2. นายอภิวัฒน์  วรณสุวงศ์
 
163 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายคาวาชิ  มินามิ
2. เด็กชายจีรวัฒน์  กาเป็ง
3. เด็กชายณัฐพล  มังคะลา
 
1. นายกันยา  อะติถะ
2. นายสายัณห์  เปี่ยมงาม
 
164 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  อ่อนเป็ง
2. เด็กหญิงพูนพิศมัย  อารินแปง
3. เด็กหญิงรวงข้าว  เครื่องแก้ว
 
1. นางสาวคำมูล  สืบมา
2. นางสาววัลภา  กาแก้ว
 
165 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤช  กันธิยะคำ
2. นางสาววลัยภรณ์  มะหิงคะเสน
 
1. นางณัฎฐธิดา  จองนันตา
2. นางนภัสสร  จิตรประเสริฐ
 
166 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงกรรธิดา  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงกาญจนา  เครือแก้ว
3. เด็กหญิงทิพเกสร  รินตัน
 
1. นายสมบูรณ์  ดวงแก้ว
2. นายสายัณห์  เปี่ยมงาม
 
167 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธนวัฒน์  จันทร์สา
2. นายวัชระ  สุกานนท์
3. นายสุพจน์  กาวีเปิบ
 
1. นายสายัณห์  เปี่ยมงาม
2. นางสาวหทัยรัตน์  อภิวิริยะกุล