หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 29 -31 สิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 4 30 ส.ค. 2556 09.00 -ศิลป์สร้างสรรค์ หัวข้อการแข่งขันเรื่อง สร้างสรรค์ศิลป์ไทย, ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง,โลกสีเขียว
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 5 30 ส.ค. 2556 09.00 -ศิลป์สร้างสรรค์ หัวข้อการแข่งขันเรื่อง สร้างสรรค์ศิลป์ไทย, ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง,โลกสีเขียว
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3 30 ส.ค. 2556 09.00 การวาดภาพระบายสี หัวข้อการแข่งขันเรื่อง สร้างสรรค์ศิลป์ไทย, ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง,โลกสีเขียว
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3 30 ส.ค. 2556 09.00 การวาดภาพระบายสี หัวข้อการแข่งขันเรื่อง สร้างสรรค์ศิลป์ไทย, ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง,โลกสีเขียว
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 6 30 ส.ค. 2556 09.00 -เขียนภาพไทยประเพณี หัวข้อการแข่งขันเรื่อง วัฒนธรรมไทย,พุทธประวัติ ,ประเพณีไทย
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 4 30 ส.ค. 2556 09.00 เขียนภาพไทยประเพณี หัวข้อการแข่งขันเรื่อง วัฒนธรรมไทย,พุทธประวัติ ,ประเพณีไทย
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 5 30 ส.ค. 2556 09.00 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ หัวข้อการแข่งขันเรื่อง วัฒนธรรมไทย,พุทธประวัติ ,ประเพณีไทย
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3 30 ส.ค. 2556 09.00 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ หัวข้อการแข่งขันเรื่อง วัฒนธรรมไทย,พุทธประวัติ ,ประเพณีไทย
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 2 30 ส.ค. 2556 09.00 -สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด หัวข้อการแข่งขันเรื่อง เศรษฐกิจสู่อาเซียน
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 3 30 ส.ค. 2556 09.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 7 30 ส.ค. 2556 09.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 30 ส.ค. 2556 09.00 -ประติมากรรมลอยตัว กำหนด 25 นิ้ว X 25 นิ้ว ( 50 ช.ม)
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 30 ส.ค. 2556 09.00 กำหนด 25 นิ้ว X 25 นิ้ว ( 50 ช.ม)
14 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
15 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
16 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
17 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
18 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
19 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
20 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
21 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
22 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
23 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
24 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
25 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
26 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
27 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
28 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
29 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
30 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
31 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
32 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
33 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
34 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
35 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
36 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
37 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องดนตรีไทย 30 ส.ค. 2556 09.00
-
38 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 12.00
-
39 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 12.00
-
40 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เวทีอาคาร 7 ทิศใต้ 30 ส.ค. 2556 09.00 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล/การแข่งขันขับร้องเพลงสากล/เพลงพระราชนิพนธ์/ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จะใช้ซาวด์เสียงดนตรี(แบคกิ้งแทรค)ที่ตัดเสียงร้องเรียบร้อยแล้วจาก CDที่ครูผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมนำมาด้วยเท่านั้น
41 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เวทีอาคาร 7 ทิศใต้ 31 ส.ค. 2556 09.00 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล/การแข่งขันขับร้องเพลงสากล/เพลงพระราชนิพนธ์/ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จะใช้ซาวด์เสียงดนตรี(แบคกิ้งแทรค)ที่ตัดเสียงร้องเรียบร้อยแล้วจาก CDที่ครูผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมนำมาด้วยเท่านั้น
42 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เวทีอาคาร 7 ทิศใต้ 30 ส.ค. 2556 09.00 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล/การแข่งขันขับร้องเพลงสากล/เพลงพระราชนิพนธ์/ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จะใช้ซาวด์เสียงดนตรี(แบคกิ้งแทรค)ที่ตัดเสียงร้องเรียบร้อยแล้วจาก CDที่ครูผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมนำมาด้วยเท่านั้น
43 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เวทีอาคาร 7 ทิศใต้ 31 ส.ค. 2556 09.00 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล/การแข่งขันขับร้องเพลงสากล/เพลงพระราชนิพนธ์/ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จะใช้ซาวด์เสียงดนตรี(แบคกิ้งแทรค)ที่ตัดเสียงร้องเรียบร้อยแล้วจาก CDที่ครูผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมนำมาด้วยเท่านั้น
44 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้องแนะแนว 30 ส.ค. 2556 09.00 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล/การแข่งขันขับร้องเพลงสากล/เพลงพระราชนิพนธ์/ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จะใช้ซาวด์เสียงดนตรี(แบคกิ้งแทรค)ที่ตัดเสียงร้องเรียบร้อยแล้วจาก CDที่ครูผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมนำมาด้วยเท่านั้น
45 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้องแนะแนว 31 ส.ค. 2556 09.00 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล/การแข่งขันขับร้องเพลงสากล/เพลงพระราชนิพนธ์/ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จะใช้ซาวด์เสียงดนตรี(แบคกิ้งแทรค)ที่ตัดเสียงร้องเรียบร้อยแล้วจาก CDที่ครูผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมนำมาด้วยเท่านั้น
46 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้องแนะแนว 30 ส.ค. 2556 09.00 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล/การแข่งขันขับร้องเพลงสากล/เพลงพระราชนิพนธ์/ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จะใช้ซาวด์เสียงดนตรี(แบคกิ้งแทรค)ที่ตัดเสียงร้องเรียบร้อยแล้วจาก CDที่ครูผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมนำมาด้วยเท่านั้น
47 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้องแนะแนว 31 ส.ค. 2556 09.00 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล/การแข่งขันขับร้องเพลงสากล/เพลงพระราชนิพนธ์/ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จะใช้ซาวด์เสียงดนตรี(แบคกิ้งแทรค)ที่ตัดเสียงร้องเรียบร้อยแล้วจาก CDที่ครูผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมนำมาด้วยเท่านั้น
48 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้องแนะแนว 30 ส.ค. 2556 09.00 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล/การแข่งขันขับร้องเพลงสากล/เพลงพระราชนิพนธ์/ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จะใช้ซาวด์เสียงดนตรี(แบคกิ้งแทรค)ที่ตัดเสียงร้องเรียบร้อยแล้วจาก CDที่ครูผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมนำมาด้วยเท่านั้น
49 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้องแนะแนว 31 ส.ค. 2556 09.00 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล/การแข่งขันขับร้องเพลงสากล/เพลงพระราชนิพนธ์/ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จะใช้ซาวด์เสียงดนตรี(แบคกิ้งแทรค)ที่ตัดเสียงร้องเรียบร้อยแล้วจาก CDที่ครูผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมนำมาด้วยเท่านั้น
50 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้องแนะแนว 30 ส.ค. 2556 09.00 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล/การแข่งขันขับร้องเพลงสากล/เพลงพระราชนิพนธ์/ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จะใช้ซาวด์เสียงดนตรี(แบคกิ้งแทรค)ที่ตัดเสียงร้องเรียบร้อยแล้วจาก CDที่ครูผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมนำมาด้วยเท่านั้น
51 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้องแนะแนว 31 ส.ค. 2556 09.00 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล/การแข่งขันขับร้องเพลงสากล/เพลงพระราชนิพนธ์/ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จะใช้ซาวด์เสียงดนตรี(แบคกิ้งแทรค)ที่ตัดเสียงร้องเรียบร้อยแล้วจาก CDที่ครูผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมนำมาด้วยเท่านั้น
52 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 30 ส.ค. 2556 09.00 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล/การแข่งขันขับร้องเพลงสากล/เพลงพระราชนิพนธ์/ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จะใช้ซาวด์เสียงดนตรี(แบคกิ้งแทรค)ที่ตัดเสียงร้องเรียบร้อยแล้วจาก CDที่ครูผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมนำมาด้วยเท่านั้น
53 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 31 ส.ค. 2556 09.00 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล/การแข่งขันขับร้องเพลงสากล/เพลงพระราชนิพนธ์/ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จะใช้ซาวด์เสียงดนตรี(แบคกิ้งแทรค)ที่ตัดเสียงร้องเรียบร้อยแล้วจาก CDที่ครูผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมนำมาด้วยเท่านั้น
54 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 30 ส.ค. 2556 09.00 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล/การแข่งขันขับร้องเพลงสากล/เพลงพระราชนิพนธ์/ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จะใช้ซาวด์เสียงดนตรี(แบคกิ้งแทรค)ที่ตัดเสียงร้องเรียบร้อยแล้วจาก CDที่ครูผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมนำมาด้วยเท่านั้น
55 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 31 ส.ค. 2556 09.00 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล/การแข่งขันขับร้องเพลงสากล/เพลงพระราชนิพนธ์/ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จะใช้ซาวด์เสียงดนตรี(แบคกิ้งแทรค)ที่ตัดเสียงร้องเรียบร้อยแล้วจาก CDที่ครูผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมนำมาด้วยเท่านั้น
56 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 12.00
-
57 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 12.00
-
58 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เวทีอาคาร 7 30 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
59 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
60 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
61 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
62 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป มีการแข่งขันนาฎศิลป์พื้นบ้านอนุรักษ์ เพิ่มเติม
63 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
64 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป มีการแข่งขันนาฎสิลป์พื้นบ้านสร้างสรรค์ เพิ่มเติม
65 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
66 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เวทีอาคาร 7 30 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
67 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เวทีอาคาร 7 30 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]